Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:913 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdetUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (2003:192) om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2017:375. En region och en eller flera kommuner som ingår i regionen får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöraregionens uppgifterenligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),enligt tandvårdslagen (1985:125),enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården,enligt smittskyddslagen (2004:168), ellersom i annat fall enligt lag ska skötas av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, ochkommunens uppgifterenligt socialtjänstlagen (2001:453),enligt hälso- och sjukvårdslagen,enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, ellersom i annat fall enligt lag ska skötas av socialnämnd.2 §2 §Regionen och kommunen eller kommunerna får samverka enligt denna lag endast om uppgifter från såväl regionen som kommunen eller kommunerna ingår i den gemensamma nämndens ansvarsområde.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)