Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:996 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)Utfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 10 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1997) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.10 kap.5 §5 §I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)