Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:165 Publicerad den 2 april 2020Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)Utfärdad den 26 mars 2020Regeringen föreskriver att det i industriutsläppsförordningen (2013:250) ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 55 och 56 §§, och närmast före 2 kap. 55 § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap. Avfallsbehandling55 §55 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 17 augusti 2018. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik förverksamheter som omfattas av 29 kap. 56, 65, 66 eller 67 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251), ochverksamheter som omfattas av 28 kap. 3 § miljöprövningsförordningen och utför rening av avloppsvatten från verksamheter som avses i 1.56 §56 §De slutsatser som avses i 55 § anger utsläppsvärden i fråga omdirekta utsläpp av totalt organiskt kol, kemisk syreförbrukning, totalt suspenderat material, oljeindex, totalkväve, totalfosfor, fenolindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient (tabell 6.1),indirekta utsläpp av oljeindex, fri cyanid, adsorberbara organiskt bundna halogener, arsenik, kadmium, krom, sexvärt krom, koppar, bly, nickel, kvicksilver och zink till en vattenrecipient (tabell 6.2),kanaliserade utsläpp av stoft till luft från mekanisk behandling av avfall (tabell 6.3),kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol och klorfluorkarboner till luft från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (tabell 6.4),kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från mekanisk behandling av avfall med värmevärde (tabell 6.5),kanaliserade utsläpp av kvicksilver till luft från behandling av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (tabell 6.6),kanaliserade utsläpp av ammoniak, lukt, stoft och totalt flyktigt organiskt kol till luft från biologisk behandling av avfall (tabell 6.7),kanaliserade utsläpp av stoft till luft från fysikalisk-kemisk behandling av fast eller trögflytande avfall (tabell 6.8),kanaliserade utsläpp av totalt flyktigt organiskt kol till luft från omraffinering av spillolja, fysikalisk-kemisk behandling av avfall med värmevärde och regenerering av använda lösningsmedel (tabell 6.9), ochkanaliserade utsläpp av väteklorid och totalt flyktigt organiskt kol till luft, från behandling av vattenbaserat flytande avfall (tabell 6.10).Denna förordning träder i kraft den 28 april 2020.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINSusanne Gerland(Miljödepartementet)