Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:312 Publicerad den 16 maj 2020Lag om ändring i lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)Utfärdad den 15 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20:262. föreskrivs att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1997) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)