Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1043Publicerad den 2 december 2020Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)Utfärdad den 26 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61. föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,dels att det närmast efter rubriken ”AVDELNING V. ÖVRIGA BESTÄMMELSER FÖR HUVUDMÄNNEN” ska införas ett nytt kapitel, 13 a kap., av följande lydelse.1 kap.1 kap.1 §1 §Senaste lydelse 2019:973. Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän.Lagen består av fem avdelningar:Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3–6 kap.).Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvudman (7–10 kap.).Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman (11–13 kap.).Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen (13 a–18 kap.).2 kap.2 kap.6 §6 §Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens.13 a kap. Primärvårdens grunduppdragPrimärvårdens grunduppdrag1 §1 §Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilttillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande vårdbehov,se till att vården är lätt tillgänglig,tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar,samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att samordningen sker inom primärvården, ochmöjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.På regeringens vägnarLENA HALLENGRENLars Hedengran(Socialdepartementet)