Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område LYHSDenna lag upphör enligt Lag (2010:659) att gälla den 1 januari 2011.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (2010:659).Förarbeten1998:531 Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290.1998:1661 Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.2000:359 Prop. 1999/2000:56, bet. 1999/2000:SoU11, rskr. 1999/2000:195.2001:64 Prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.2001:502 Prop. 2000/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258.2002:144Jfr prop. 2000/01:55, bet. 2000/01:UU6, rskr. 2000/01:137.2002:450 Prop. 2001/02:163, bet. 2001/02:SoU21, rskr. 2001/02: 263.2003:418 Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr.2002/03:225.2003:724 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.2004:186Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.2005:41Bet. 2004/05:SoU7, rskr. 2004/05:152.2006:50Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10, rskr. 2005/06:148.2006:132Prop. 2005/06:54, bet. 2005/06:SoU11, rskr. 2005/06:156.2006:249Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.2006:355Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219.2006:728Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.2007:1458Prop. 2007/08:17, bet. 2007/08:SoU7, rskr. 2007/08:107.2008:1372Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.2009:372Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21, rskr. 2008/09:226.2009:471Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.2009:599Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.2009:732Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.2009:980Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12.2010:244Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212.Utfärdad den 11 juni 1998.Utkom från trycket den 22 juni 1998Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2010 SFS 2010:244 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 2 och 2 a §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande lydelse.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2010 SFS 2009:599 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område dels att 6 kap. 9 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a–2 c §§, av följande lydelse. Av Lotta Vahlne Westerhäll: Genom de nya bestämmelserna införs vissa preciseringar vad gäller Socialstyrelsens tillsynsroll. Se prop. 2008/09:160, 2008/09:SoU22. SFS 2009:732 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§ lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande lydelse. Av Lotta Vahlne Westerhäll: Ändringarna är en följd av den nya lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Se prop. 2008/09:190, 2008/09:SoU25. SFS 2009:980 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 2 kap. 1 a § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande lydelse. Av Lotta Vahlne Westerhäll: Genom ändringen får personal inom hälso- och sjukvården en skyldighet att i vissa angivna fall särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd. Se prop. 2008/09:193, 2009/10:SoU3. 1 kap.Inledande bestämmelser 1 §1 §I denna lag ges bestämmelser om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område i fråga omskyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal (2 kap.),behörighets- och legitimationsregler (3 kap.),begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (4 kap.),disciplinpåföljd och återkallelse av legitimation m.m. (5 kap.),Socialstyrelsens tillsyn (6 kap.),Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet (7 kap.), ochansvarsbestämmelser, överklagande m.m. (8 kap.). 2 §2 §Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses verksamhet som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Lag (2009:732). 3 §3 §Med vårdgivare avses i denna lag fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård. 4 §4 §Med hälso- och sjukvårdspersonal enligt denna lag avses den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter, den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en legitimerad yrkesutövare, apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar, personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplysningar,personal vid larmcentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upplysningar till vårdsökande, andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som ska omfattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, ellerden som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av denna lag tillhandahåller tjänster inom yrke inom hälso- och sjukvården under ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket. Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad yrkesutövare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet. Lag (2009:732). 2 kap.Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalAllmänna skyldigheter1 §1 §Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt. Fråga i visst fall, om samråd bort ske med minderårigs vårdnadshavare R 1996: 65 – R 1998: 41 I och II anm. vid resp. 5:3 och 5:7 – R 1999: 6 anm. vid 5:3.1 a §1 a §Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 2 kap. 8–11 §§ denna lag och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans medhar en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ellerär missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider. Lag (2009:980). 2 §2 § Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till att patienten ges individuellt anpassad information omsitt hälsotillstånd,de metoder för undersökning, vård och behandling som finns,sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samtvårdgarantin.Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 8 § andra stycket eller 9 § första stycket i detta kapitel.Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2010:244). 2 a §2 a §När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada får en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125). Lag (2010:244). 3 §3 §Om en patient har avlidit skall den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke. 4 §4 §Den som i sin yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården utfärdar ett intyg om någons hälsotillstånd eller vård skall utforma det med noggrannhet och omsorg. 5 §5 §Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter. 6 §6 §Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får överlåta en arbetsuppgift till någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. 7 §7 §Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall rapportera till vårdgivaren om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Tystnadsplikt m.m. 8 §8 §Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd gäller även i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet med hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till patienten.För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:471). 9 §9 §Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja en uppgift från en enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att det finns en risk för att den som lämnat uppgiften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:471). 10 §10 §Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja eller utnyttja sådana uppgifter om en viss varas tillverkning eller innehåll, som han eller hon har fått kännedom om i verksamheten och som har lämnats dit för att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller annan liknande åtgärd. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:471). 11 §11 §Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgiftersom gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,som behövs i verksamhet för personskydd för riksdagens ledamöter, statschefen och övriga medlemmar av kungahuset, statsråd, statssekreterare och kabinettssekreterare, om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av Säkerhetspolisen, som behövs för en rättsmedicinsk undersökning,som Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor behöver för sin verksamhet, som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från högskoleutbildning, eller som Transportstyrelsen behöver för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490). Lag (2008:1372). 3 kap.Behörighets- och legitimationsregler1 §1 §I detta kapitel ges bestämmelser för yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården vad gäller legitimation,ensamrätt till yrke,skyddad yrkestitel,kompetens som Europaläkare, ochspecialistkompetens. Legitimation2 §2 §Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring skall efter ansökan få legitimation för yrket.Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 5 kap. om sökanden hade varit legitimerad.Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall i de fall som anges i tabellen besluta om närmare föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som skall krävas för att få legitimation.Se tabell till 2 §.
 
 
 
Yrke/Yrkestitel
Utbildning
Praktisk tjänstgöring
1. apotekare 
apotekarexamen 
 
2. arbetsterapeut 
arbetsterapeutexamen 
 
3. audionom 
audionomexamen 
 
4. barnmorska 
barnmorskeexamen 
 
5. biomedicinsk analytiker 
biomedicinsk analytikerexamen 
 
6. dietist 
dietistexamen 
 
7. kiropraktor 
enligt föreskrifter 
enligt föreskrifter 
8. logoped 
logopedexamen 
 
9. läkare 
läkarexamen 
enligt föreskrifter 
10. naprapat 
enligt föreskrifter 
enligt föreskrifter 
11. optiker 
optikerexamen 
 
12. ortopedingenjör 
ortopedingenjörsexamen 
 
13. psykolog 
psykologexamen 
enligt föreskrifter 
14. psykoterapeut 
psykoterapeutexamen 
 
15. receptarie 
receptarieexamen 
 
16. röntgensjuksköterska 
röntgensjuksköterskeexamen  
 
17. sjukgymnast 
sjukgymnastexamen 
 
18. sjukhusfysiker 
sjukhusfysikerexamen 
 
19. sjuksköterska 
sjuksköterskeexamen 
 
20. tandhygienist 
tandhygienistexamen 
 
21. tandläkare 
tandläkarexamen 
 
En legitimerad psykoterapeut skall i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.Bestämmelser om legitimation av yrkesutövare med utländsk utbildning finns i 12 §. Lag (2006:50). 3 §3 §Beteckningen legitimerad får användas endast av den som fått legitimation enligt 2 §. Ensamrätt till yrke4 §4 §Behörig att utöva yrke som apotekare, barnmorska, läkare, receptarie och tandläkare är endast den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva det. Skyddad yrkestitel5 §5 §En i 2 § angiven yrkestitel (skyddad yrkestitel) får användas endast av den som enligt nämnda paragraf antingen har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring. Lag (2006:50). 6 §6 § Upphävd g. Lag (2006:50). 7 §7 §I yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får den som saknar behörighet att använda en skyddad yrkestitel inte använda en titel som kan förväxlas med en skyddad yrkestitel. Kompetens som Europaläkare 8 §8 §En legitimerad läkare som har gått igenom av regeringen föreskriven praktisk utbildning skall efter ansökan få kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare). En läkare får ange att han eller hon har kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) endast om han eller hon har sådan kompetens (skyddad beteckning för Europaläkare). Specialistkompetens9 §9 §En legitimerad läkare eller tandläkare som har gått igenom av regeringen föreskriven vidareutbildning skall efter ansökan få specialistkompetens.En läkare eller tandläkare får ange att han eller hon har specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han eller hon har sådan specialistkompetens (skyddad specialistbeteckning).En sjuksköterska får använda en titel som motsvaras av en specialistsjuksköterskeexamen i högskoleförordningen (1993:100) endast om han eller hon avlagt en sådan examen (skyddad specialistbeteckning). Bestämmelser om förfarandet10 §10 §Frågor om meddelande av legitimation, av särskilt förordnande att utöva yrke, av kompetens som Europaläkare och som specialist prövas av Socialstyrelsen. Bemyndiganden11 §11 §Regeringen får meddela föreskrifter om att utbildningar utöver dem som anges i 2 § skall ge rätt att få legitimation. Lag (2006:50). Se F (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 5 kap. anm. efter denna lag.12 §12 §Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om att den som utomlands genomgått utbildning skall få legitimation eller särskilt förordnande att utöva yrke. Lag (2006:50). 12 a §12 a §Regeringen får till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) överlämna att besluta om tillhandahållande och fördelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel. Lag (2002:450). Prövningar i särskilda fall13 §13 §Visar en yrkesutövare att han eller hon på annat sätt än genom utbildning eller praktisk tjänstgöring som sägs i 2 § förvärvat motsvarande kompetens, får Socialstyrelsen meddela honom eller henne legitimation. Lag (2006:50). 4 kap.Begränsningar i rätten att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder 1 §1 §Bestämmelserna i detta kapitel gäller den som yrkesmässigt undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Bestämmelserna gäller dock inte den som enligt 1 kap. 4 § tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen. 2 §2 §Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får intebehandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar, behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning, undersöka eller behandla annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos, behandla annan med användande av radiologiska metoder, utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling, eller prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser. Lag (2004:186). Ang. p. 1 jfr bilagan till Smittskyddslag (2004:168). Bih. – Tillämpning av äldre lag: H 1919: 500; 1923: 469; 1927: 343; 1929: 387; 1932: 488; 1934: 273 (hypnos); 1934: 306; 1938: 69 – Fråga om de behandlade besvären var en följd av patientens sockersjuka H 1978: 685.3 §3 §Den som utövar verksamhet som avses i 1 § får inte undersöka eller behandla barn under åtta år. 5 kap.Disciplinpåföljd och återkallelse av legitimation m.m. Allmänna bestämmelser1 §1 §Detta kapitel gäller personer som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen i deras yrkesutövning inom hälso- och sjukvården. I kapitlet ges bestämmelser om disciplinpåföljd,prövotid,återkallelse av legitimation,återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, ochbegränsning av behörighet att förskriva narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel samt teknisk sprit.2 §2 §Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller sådan yrkesutövning inom hälso- och sjukvården som har betydelse för patientsäkerheten. Bestämmelsen omfattar därutöver klinisk forskning på människor.När läkare, för ett TV-program, provocerats att utfärda ett oriktigt intyg ansågs sådan yrkesutövning föreligga som kunde föranleda disciplinpåföljd R 1997: 73 I; men inte när en läkare förskrivit läkemedel till sig själv (ansågs ej som patient) 1997: 73 II.Disciplinpåföljd3 §3 §Om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör en sådan skyldighet enligt 2 kap. 1, 2, 2 a, 4, 6, 8 eller 9 § eller någon annan föreskrift som är av direkt betydelse för säkerheten i vården, får disciplinpåföljd åläggas. Om felet är ringa eller om det framstår som ursäktligt får disciplinpåföljd underlåtas.Disciplinpåföljd är erinran eller varning.Disciplinpåföljd får, om det finns särskilda skäl till det, åläggas även den som har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen men inte längre gör det.Disciplinpåföljd får inte åläggas en arbetstagare därför att han eller hon deltagit i strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd. Lag (1998:1661). Äldre rätt: Fråga, om underlåtenhet av läkare att underrätta militärläkare om patients hälsotillstånd innebar försumlighet R 1977: 75 – Fråga om avdelningsföreståndares ansvar i samband med utskrivning av patient R 1985 2:27 – Erinran meddelad pga. brister i journalföringen R 1985 2:84 – Disciplinansvar betr. omhändertagande av avliden vårdsökande och vid klinisk obduktion R 1986: 92 I och II – Fråga om viss åtgärd (brev till en patient) ingått i tandläkares yrkesutövning R 1986: 133 – Fråga om handledande sjuksköterskas ansvar för åtgärder av sjuksköterska som var elev under vidareutbildning R 1987: 54 – Fråga om ansvar för bitr. överläkare pga. rådgivning under bakjour till AT-läkare inom annat område R 1990: 26 – Varning ålagd läkare pga. förskrivning av narkotiska läkemedel och brister i journalföringen R 1990: 108 – Fråga om disciplinpåföljd för läkare pga. otydlig ordination till underordnad personal R 1993: 8; för leg. psykolog pga. utlåtande av betydelse för faders umgängesrätt utan att fadern kontaktats 1995: 66 – Sjukvårdspersonals åtgärder för att upprätthålla av domstol beslutade begränsningar i moders rätt till umgänge med barn, som intagits på sjukhus, ingick i personalens yrkesutövning R 1993: 23 – Läkares deltagande i sammanträden ang. en viss persons vård ansågs falla in under sådant handlande som kunde prövas i disciplinär ordning R 1993: 101 – Disciplinpåföljd undanröjdes när klaganden avlidit innan överklagande prövats R 1994: 100 anm. även vid 8:10 – Försummelse att göra anmälan enl. tidigare motsvarighet till 14:1 socialtjänstlagen (2001:453) utgjorde ej sådant åsidosättande av säkerheten i vården som kunde föranleda disciplinpåföljd R 1997: 17 – Underlåtenhet att enl. 19 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård underrätta Socialstyrelsen om bältesläggning kunde prövas i mål om disciplinpåföljd R 1998: 14 – Legitimerad sjukgymnasts verksamhet med alternativmedicinska behandlingsmetoder föranledde varning R 1998: 41 I – Läkares underlåtenhet att ombesörja gynekologisk bedömning av gravid kvinna med oklara buksmärtor föranledde erinran R 1999: 6; likaså läkares oaktsamma utlämnande av beroendeframkallande läkemedel i strid med behandlingsplan 1999: 21 – Fråga om prövningstillstånd i kammarrätt ang. disciplinpåföljd för läkares brott mot tystnadsplikt resp. intyg om patients hälsotillstånd R 2008: 50 I och II.Disciplinpåföljd kunde ej åläggas för tandläkares preliminära diagnos och behandlingsförslag utan att fortsatt undersökning och behandling kommit till stånd R 2009: 11.4 §4 §Om någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har anmälts till åtal, får ett disciplinärt förfarande enligt detta kapitel inte inledas eller fortsättas i fråga om den förseelse som avses med åtgärden. Underrättelse om anmälan enligt 7 kap. 12 § får dock ske.Om en gärning har prövats i straffrättslig ordning, får ett disciplinärt förfarande inledas eller fortsättas bara om gärningen, av någon annan orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott. 5 §5 §Disciplinpåföljd får inte åläggas någon, om han eller hon inte inom två år efter förseelsen har underrättats om anmälan enligt 7 kap. 12 § eller enligt 21 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän eller 5 § förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern.Disciplinpåföljd får inte åläggas senare än tio år efter förseelsen. Äldre rätt: 2 st. hinder för överinstans att (vid överprövning) ålägga eller fastställa disciplinpåföljd R 1995: 82; 1997: 73 I.Prövotid6 §6 §En prövotid om tre år kan föreskrivas för den som fått legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården, om denne varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig för yrket och varning inte framstår som en tillräckligt ingripande åtgärd eller inte kan komma i fråga enligt 2 eller 4 §. Prövotid kan även föreskrivas en legitimerad yrkesutövare som på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet befaras inte komma att kunna utöva sitt yrke tillfredsställande. Återkallelse av legitimation7 §7 §Legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården skall återkallas om den legitimerade varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket, på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande, begär att legitimationen skall återkallas och det inte finns hinder mot återkallelse från allmän synpunkt, eller ålagts prövotid enligt 6 § första stycket och under prövotiden på nytt varit oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig olämplig att utöva yrket. Om det finns särskilda skäl får återkallelse underlåtas i fall som avses i första stycket 4, varvid föreskrift om prövotid kan meddelas ytterligare en gång.Har någon som blivit auktoriserad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz fått legitimation inom hälso- och sjukvården och återkallas den auktorisationen, skall även legitimationen återkallas. Lag (2001:64). R 1989: 67 (ofullständig utredning hindrade återkallelse enl. 1 st. p. 1) – Fråga om återkallelse enl. 1 st. 1 på grund av handlande utom yrkesutövningen R 1990: 64; på grund av missbruk av rätten att förskriva narkotiska medel, m.m. 1994: 6; på grund av legitimerad sjuksköterskas verksamhet med alternativmedicinska behandlingsmetoder R 1998: 41 II – Legitimation återkallad enl. 1 st. p. 1 på grund av osant läkarintyg till förmån för rattfyllerimisstänkt person R 1994: 40 – Prövning av återkallelse enl. 1 st. p. 2 sker enl. svensk rätt; art. 13 i rådets direktiv 93/16 EEG ej tillämplig i återkallelsefråga R 1997: 34 – Fråga om återkallelse m.m. pga. alkoholism och oaktsamma förskrivningar av narkotiska läkemedel R 1999: 15; pga. legitimerad sjuksköterskas narkotikamissbruk och därtill relaterad brottslighet under yrkesutövning 2000: 10 – Ej återkallelse av legitimation för läkare vid barnpornografibrott (I) resp. grovt skattebrott m.m. (II) R 2007: 10 – Legitimation återkallad för läkare som vid åtskilliga tillfällen och under lång tid ställt diagnoserna tungmetallsförgiftning och elöverkänslighet utan tillräckligt vetenskapligt stöd R 2009: 65.8 §8 §I ett ärende enligt 7 § första stycket 1 eller 4 får legitimationen återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt, om det finns sannolika skäl för återkallelse och det är påkallat från allmän synpunkt. Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får beslutets giltighetstid förlängas med ytterligare högst sex månader. 9 §9 §Om det finns grundad anledning att anta att legitimationen bör återkallas enligt 7 § första stycket 2, får den legitimerade yrkesutövaren föreläggas att låta sig undersökas av den läkare som anvisas honom eller henne.Om ett föreläggande om läkarundersökning har beslutats, får legitimationen återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse av legitimationen har prövats slutligt.Har den legitimerade yrkesutövaren inte följt ett föreläggande om läkarundersökning inom ett år från det att han eller hon fick del av detta, får legitimationen återkallas. Återkallelse av annan behörighet10 §10 §Annan behörighet att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården än legitimation som meddelats enligt 3 kap. får återkallas om den som fått behörighetenvarit oskicklig vid utövningen av yrket eller visat sig olämplig att utöva yrket, ellerpå grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan utöva yrket tillfredsställande.Om det finns grundad anledning att anta att behörigheten bör återkallas, får den återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats slutligt. Begränsning av förskrivningsrätt11 §11 §Om en läkare eller tandläkare missbrukar sin behörighet att förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, får denna behörighet dras in eller begränsas. Behörigheten får också dras in eller begränsas om läkaren eller tandläkaren själv begär det. R 1999: 15 anm. vid 7 §.12 §12 §Om det finns sannolika skäl för misstanke om sådant missbruk som avses i 11 §, får behörigheten dras in eller begränsas till dess frågan om indragningen eller begränsningen av behörigheten har prövats slutligt. Ett beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns särskilda skäl får beslutets giltighet förlängas med ytterligare högst sex månader. Ny legitimation m.m.13 §13 §Har en legitimation återkallats eller har en behörighet att förskriva narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit dragits in eller begränsats, skall en ny legitimation respektive behörighet meddelas efter ansökan när förhållandena medger det. 6 kap.Socialstyrelsens tillsyn Allmänna bestämmelser1 §1 §Hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Socialstyrelsen. För tillsyn över hälso- och sjukvård inom Försvarsmakten finns särskilda bestämmelser.Leg. psykologs utlåt. ang. trovärdigheten av vissa utsagor i en rättegång omfattades inte av tillsynen R 1986: 177; inte heller av överläkare på enskild parts begäran avlagt vittnesmål i brottmål och avgivet intyg i vårdnadsmål ang. diagnos på motparten 1992: 47. F (2007:1202) med instr. för Socialstyrelsen, ändr. g. F:ar 2007:1346, 2008:339, 1242. 2 §2 §Den som, utan att bedriva hälso- och sjukvård, tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården avseende provtagning, analys eller annan utredning som utgör ett led i bedömningen av en patients hälsotillstånd eller behandling, står i denna verksamhet också under tillsyn av Socialstyrelsen. 2 a §2 a §Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet och den personal som avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Föreläggande enligt 9 och 13 §§ och förbud enligt 15–17 §§ får användas endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter. Lag (2009:599). 2 b §2 b §Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsynlämna råd och ge vägledning,kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, ochinformera och ge råd till allmänheten. Lag (2009:599). 2 c §2 c §Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Lag (2009:599). 3 §3 §Socialstyrelsens tillsyn skall främst syfta till att förebygga skador och eliminera risker i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen skall genom sin tillsyn stödja och granska verksamheten och hälso- och sjukvårdspersonalens åtgärder. 3 a §3 a §Socialstyrelsen utövar tillsyn över säkerheten vid sjukvårdsinrättningar där det får ges vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för rättspsykiatrisk undersökning. Lag (2006:249). 4 §4 §Om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom skall vårdgivaren snarast anmäla detta till Socialstyrelsen. Om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom genom sådan verksamhet som avses i 2 §, skall även den som bedriver sådan verksamhet anmäla detta till Socialstyrelsen. I 2 kap. 7 § finns bestämmelser om skyldighet för personalen att rapportera till vårdgivaren om en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.4 a §4 a §Om någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten vid en sjukvårdsinrättning eller enhet som avses i 3 a §, skall detta snarast anmälas till Socialstyrelsen. Lag (2006:249). 5 §5 §Den som på grund av anställning, uppdrag eller annan liknande grund deltar eller har deltagit i verksamhet som omfattas av detta kapitel får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning. För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).För den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom den enskilda vården gäller bestämmelserna i 2 kap. Lag (2009:471). Anmälan av verksamhet m.m. 6 §6 §Den som avser att bedriva verksamhet som omfattas av Socialstyrelsens tillsyn enligt detta kapitel skall anmäla detta till Socialstyrelsen senast en månad innan verksamheten påbörjas. 7 §7 §Anmälan enligt 6 § skall innehålla uppgifter omverksamhetens inriktning, var verksamheten skall bedrivas,vem som är verksamhetschef och, såvitt avser sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §, chefsöverläkare och säkerhetsansvarig,vem som svarar för anmälningsskyldighet enligt 4 och 4 a §§, verksamhet som avses i 2 § som anlitas eller avses anlitas,den patientförsäkring som tecknats för verksamheten, ochsäkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering såvitt avser sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §. Lag (2006:249). 8 §8 §Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas, skall detta anmälas till Socialstyrelsen inom en månad efter genomförandet. Om verksamheten läggs ned, skall det utan dröjsmål anmälas till Socialstyrelsen. Socialstyrelsens befogenheter9 §9 §Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna över handlingar, prover och annat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som styrelsen behöver för sin tillsyn.Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten eller den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. I föreläggandet får vite sättas ut. Lag (2009:599). 10 §10 §Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordnar har rätt att inspektera verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel och hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Den som utför inspektion har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen, dock inte bostäder, som används för verksamheten. Den som utför inspektionen har rätt att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör verksamheten. Den vars verksamhet eller yrkesutövning inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som behövs vid inspektionen. 11 §11 §Vid inspektion som avses i 10 § har den som utför inspektionen rätt att av polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektionen skall kunna genomföras. Åtgärder mot vårdgivare m.fl.12 §12 §Om Socialstyrelsen får kännedom om att någon har brutit mot en bestämmelse som gäller verksamhet som står under Socialstyrelsens tillsyn, skall styrelsen vidta åtgärder för att vinna rättelse och, om det behövs, göra anmälan till åtal. 13 §13 §Om Socialstyrelsen finner att en vårdgivare, eller enhet som avses i 3 a §, inte uppfyller kraven på god vård eller god säkerhet i verksamheten och om missförhållandena är av betydelse för patientsäkerheten eller säkerheten för andra, får styrelsen förelägga vårdgivaren att avhjälpa missförhållandena. I föreläggandet får vite sättas ut. Detta gäller även verksamhet som avses i 2 § om verksamheten medför fara för patientsäkerheten. Lag (2006:249). 14 §14 §Ett föreläggande enligt 13 § skall innehålla uppgifter om de åtgärder Socialstyrelsen anser nödvändiga för att de påtalade missförhållandena skall kunna avhjälpas. 15 §15 §Om ett föreläggande enligt 13 § inte följs och om missförhållandena är allvarliga, får Socialstyrelsen helt eller delvis förbjuda verksamheten.16 §16 §Om det är fara för patienters liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller delvis förbjuda verksamheten. 17 §17 §Om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt eller delvis kommer att förbjudas enligt 15 eller 16 § och ett sådant beslut inte kan avvaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis förbjuda verksamheten.Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får beslutets giltighetstid förlängas med ytterligare sex månader.Åtgärder mot hälso- och sjukvårdspersonal18 §18 §Om Socialstyrelsen anser att det finns skäl för disciplinpåföljd, föreskrift om prövotid, återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 5 kap., skall styrelsen anmäla detta hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 19 §19 §Socialstyrelsen skall, om inte annat följer av 7 kap. 20 §, göra anmälan till åtal, om den mot vilken disciplinpåföljd kan övervägas är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är föreskrivet.Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 8 kap. 3 § andra stycket lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Lag (2006:355). Register20 §20 §Socialstyrelsen skall föra ett automatiserat register över verksamheter som anmälts enligt detta kapitel. Registret får användas för tillsyn och forskning samt för framställning av statistik.Socialstyrelsen skall också föra ett automatiserat register över sådana sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 3 a §. Registret får användas för tillsyn, forskning, framställning av statistik och för placering av patienter.Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registren i första och andra stycket. Lag (2006:249). 21 §21 §Registren enligt 20 § får innehålla uppgifter omnamn eller firma och personnummer eller organisationsnummer för den som bedriver verksamheten,var verksamheten bedrivs,verksamhetens inriktning,verksamhetens omfattning,antalet yrkesutövare och deras yrkestitlar,verksamhetschefens och, såvitt avser register enligt 20 § andra stycket, chefsöverläkarens och den säkerhetsansvariges, namn, adress och telefonnummer,patientförsäkring,när inspektion gjorts,datum för Socialstyrelsens beslut angående verksamheten,när anmälan enligt 4 eller 4 a § gjorts, ochsåvitt avser register enligt 20 § andra stycket, säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.Registren får inte innehålla uppgifter om enskilda patienter. Lag (2006:249). 22 §22 §Uppgifter enligt 21 § första stycket 8–10 som har förts in i registret skall tas bort efter fem år eller då verksamheten lagts ned. Övriga uppgifter som har förts in i registret skall tas bort när nya uppgifter kommer in eller då anmälan görs om att verksamheten lagts ned.7 kap.Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds verksamhet Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd1 §1 §Frågor om disciplinpåföljd enligt denna lag prövas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Ansvarsnämnden prövar även frågor som avses i 5 kap. 6–13 §§.Anmälan mot överläkare för innehållet i utlåtande till åklagarmyndighet skulle prövas av nämnden R 1990: 78.2 §2 §Ansvarsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. De utses av regeringen för tre år. Ordföranden skall ha varit ordinarie domare. Övriga ledamöter skall ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.För ordföranden skall för samma tid utses en eller flera ställföreträdare. En sådan ställföreträdare skall vara eller ha varit ordinarie domare. För varje annan ledamot skall det finnas ett tillräckligt antal ersättare som skall utses för samma tid som ledamoten. 3 §3 §Ansvarsnämnden är beslutför med ordföranden och sex andra ledamöter. Till sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter kallas. Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare kallas. 4 §4 §Ordföranden får ensam fatta beslutsom inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om föreläggande att genomgå läkarundersökning enligt 5 kap. 9 § första stycket eller om tillfällig återkallelse enligt 5 kap. 8 §, 9 § andra stycket, 10 § andra stycket eller 12 §, eller om utdömande av vite enligt 10 § i detta kapitel,som innebär att ett ärende om disciplinpåföljd avgörs i sak, om det finns grundad anledning att anta att ärendet inte kan leda till någon disciplinpåföljd och beslutet inte gäller en fråga av principiell beskaffenhet,om återkallelse på egen begäran av legitimation eller behörighet i fall när det inte finns hinder mot återkallelse, ellerom återkallelse av legitimation enligt 5 kap. 9 § tredje stycket då den legitimerade inte följt föreläggande om läkarundersökning.Ärenden som har avgjorts enligt första stycket skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 5 §5 §I fråga om jäv mot den som handlägger ärenden i ansvarsnämnden skall bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare tillämpas. 6 §6 §I fråga om omröstning i ansvarsnämnden skall bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna ledamöter tillämpas. Ordföranden säger sin mening först. Handläggning i ansvarsnämnden7 §7 §Frågor om disciplinpåföljd skall tas upp på anmälan av Socialstyrelsen eller av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en närstående till patienten. Frågor som avses i 5 kap. 6–13 §§ tas upp på anmälan av Socialstyrelsen eller på ansökan av den som saken gäller.Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern att göra anmälan i sådana ärenden som avses i första eller andra stycket finns i 6 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 § första stycket lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.Fråga om skrivelse innefattar anmälan om förhållande som det åligger nämnden att utreda R 1983 2:66 – Omyndig patient har ansetts i princip ha rätt att själv göra anmälan R 1989: 11.8 §8 §Anmälan eller ansökan till ansvarsnämnden skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgifter omden enskilde anmälarens eller sökandens namn, födelsetid och postadress,namn och adress för ställföreträdare eller ombud om talan förs av sådan,vem anmälan eller ansökan avser och, om de kan lämnas utan särskild utredning, uppgifter om dennes yrke, adress och arbetsplats,vilken anmärkning som riktas mot en anmäld, ochde omständigheter som åberopas till stöd för anmälan eller ansökan. Om part företräds av ombud skall fullmakt ges in.9 §9 §Är anmälan eller ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till grund för prövning i sak, skall ansvarsnämnden förelägga anmälaren eller sökanden att inom en viss tid komma in med kompletterande uppgifter vid påföljd att ärendet annars inte tas upp till prövning. 10 §10 §Ansvarsnämnden skall se till att varje ärende blir tillräckligt utrett. Överflödig utredning skall avvisas.Nämnden får förelägga den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen att ge in patientjournaler eller andra handlingar som behövs för utredningen. I föreläggandet får vite sättas ut. Vitet döms ut av nämnden. 11 §11 §Förfarandet är skriftligt. Muntlig förhandling får dock förekomma, när det kan antas vara till fördel för utredningen. 12 §12 §Anmälan eller ansökan enligt 7 § och det som hör till handlingen skall snarast överlämnas till den som anmälan eller ansökan avser. Mottagaren skall föreläggas att svara inom en viss tid.En sådan underrättelse behövs inte om det är uppenbart att anmälan eller ansökan inte kan bifallas eller att underrättelsen är onödig.13 §13 §Den som förelagts att svara skall göra det skriftligen, om inte ansvarsnämnden bestämmer att svaret får lämnas vid en muntlig förhandling.Av svaret skall det framgå om den svarande godtar eller motsätter sig den åtgärd som sätts i fråga. I det senare fallet bör svaranden ange skälen för sin inställning och de omständigheter som åberopas. 14 §14 §Kräver en fråga särskild sakkunskap, får ansvarsnämnden inhämta yttrande från myndigheter, tjänstemän eller andra som är skyldiga att lämna yttrande i ämnet. Nämnden får också anlita andra sakkunniga i frågan. I fråga om sådana sakkunniga som avses i första stycket gäller 40 kap. 2–7 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.Ersättning för utlåtande av myndigheter, tjänstemän eller andra som är skyldiga att lämna yttrande lämnas endast om det är särskilt föreskrivet.Andra sakkunniga har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt uppdrag. Nämnden får bevilja förskott på sådan ersättning.15 §15 §Om ansvarsnämnden finner att ett vittne eller en sakkunnig behöver höras vid domstol eller att någon behöver föreläggas att tillhandahålla en skriftlig handling eller ett föremål som bevis, skall nämnden begära detta hos den tingsrätt inom vars område den person vistas som skall höras eller på annat sätt berörs av åtgärden.Om det inte finns laga hinder mot det skall rätten hålla förhör eller meddela föreläggande. I fråga om sådana åtgärder skall i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs om bevisupptagning i rättegång utom huvudförhandling. 16 §16 §Till muntlig förhandling skall parterna kallas. En enskild får föreläggas att inställa sig personligen vid påföljd att det inte utgör hinder för ärendets vidare handläggning och avgörande om han eller hon uteblir.En enskild part som har inställt sig till en muntlig förhandling får av ansvarsnämnden beviljas skälig ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen. Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regeringen. 17 §17 §Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall tillämpas även på beslut enligt 5 kap. 9 § första och andra styckena, 10 § andra stycket och 12 § första stycket. Överlämnande av vissa ärenden18 §18 §En anmälan som gäller arbetstagare får helt eller delvis överlämnas av ansvarsnämnden till arbetsgivaren för den åtgärd som kan ankomma på arbetsgivaren, om det är uppenbart att ärendets behandling i nämnden inte är påkallad från allmän synpunkt eller för att tillvarata patientens rätt. 19 §19 §Om en anmälan till ansvarsnämnden innehåller klagomål över brister i kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen hos ett landsting eller en kommun eller över något annat liknande förhållande och om det finns grundad anledning att anta att anmälan inte kan föranleda disciplinpåföljd enligt denna lag, får nämnden överlämna anmälan i den delen till landstinget eller kommunen för åtgärd. 20 §20 §Finner ansvarsnämnden i ett ärende att de förutsättningar för anmälan till åtal som anges i 6 kap. 19 § föreligger, skall nämnden göra en sådan anmälan. 21 §21 §Bestämmelser om handläggning av sådana ärenden om disciplinpåföljd eller om prövotid, återkallelse eller begränsning av behörighet som prövas efter anmälan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern finns i 6 § femte stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 § tredje stycket lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn. 8 kap.Ansvarsbestämmelser, överklagande m.m. Ansvarsbestämmelser1 §1 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar verksamhet eller i väsentlig del ändrar tidigare verksamhet utan att ha gjort föreskriven anmälan till Socialstyrelsen enligt 6 kap. 6–8 §§ döms till böter.2 §2 §Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet fortsätter att bedriva verksamhet i strid med förbud enligt 6 kap. 15–17 §§ döms till böter eller fängelse i högst sex månader.3 §3 §Om en läkare, vars legitimation har återkallats eller vars behörighet eljest har upphört, eller en läkare som har begränsad behörighet, obehörigen och mot ersättning utövar läkaryrket, döms han eller hon till böter eller fängelse i högst sex månader. 4 §4 §Den som obehörigen och mot ersättning utövar tandläkaryrket döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Som obehörig utövning av tandläkaryrket anses inte den yrkesverksamhet som utövas av den som har legitimation som tandhygienist eller som har föreskriven kompetens som tandhygienist eller tandsköterska. 5 §5 §Den som bryter mot bestämmelserna i 3 kap. 3, 5 eller 7 § döms till böter. Lag (2006:50). 6 §6 §Den som bryter mot någon av bestämmelserna i 4 kap. eller som under utövning av verksamhet som sägs i 4 kap. uppsåtligen eller av oaktsamhet tillfogar den undersökte eller behandlade skada, som inte är ringa, eller framkallar fara för sådan skada, döms, om gärningen inte är belagd med straff enligt 3 eller 4 § i detta kapitel, till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller oavsett om skadan eller faran orsakats av olämplig behandling eller genom avbrott i eller dröjsmål med läkarvård.Den omständigheten att gärningsmannen på grund av brist i utbildning och erfarenhet inte kunnat inse sjukdomens natur eller förutse skadan eller faran befriar honom eller henne inte från ansvar. H 1990: 442 anm. vid SkadestL 3:1.7 §7 §Till ansvar enligt 3–6 §§ skall inte dömas om gärningen är belagd med strängare straff i annan lag. Se F (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål efter denna lag och lagen om dess införande.Vitesföreläggande m.m.8 §8 §Har någon genom dom, som vunnit laga kraft, funnits skyldig till brott som anges i 6 §, får Socialstyrelsen meddela förbud för honom eller henne att under viss tid eller för alltid utöva verksamhet som avses i 4 kap. Ett sådant förbud får förenas med vite.Den som överträtt ett vitesförbud enligt första stycket får inte dömas till straff för gärning som omfattas av vitesförbudet.Se Lag (1985:206) om viten inf. under FörvProc. Överklagande av ansvarsnämndens beslut9 §9 §Ansvarsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Ang. 1 st. se Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar 14 § inf. under FörvProc. 10 §10 §Ansvarsnämndens slutliga beslut får överklagas avSocialstyrelsen för att tillvarata allmänna intressen,enskild, som enligt 7 kap. 7 § första stycket har anmält en fråga om disciplinpåföljd, om beslutet har gått den enskilde emot, ellernågon annan som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.Överklagande av Socialstyrelsen skall ske inom tre veckor från det att beslutet har meddelats.Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekanslern att överklaga beslut om disciplinpåföljd, prövotid eller i behörighetsfråga med anledning av fel i yrkesutövning finns i 7 § lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn. Sådant överklagande skall ske inom tre veckor från det att beslutet har meddelats. Ang. 1 st. p. 2 R 1988: 158 – Efterlevande make ägde rätt att överta avliden makes talan R 1994: 100 – Socialstyrelsen ägde överklaga ansvarsnämndens beslut med yrkande om mildare disciplinpåföljd än nämnden bestämt R 1996: 59.11 §11 §Andra beslut av ansvarsnämnden än som avses i 10 § får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. 12 §12 §Beslut av ansvarsnämnden som inte innebär att ett ärende avgörs, får överklagas endast i samband med överklagande av det slutliga beslutet i ärendet.Ett beslut som inte är slutligt får dock överklagas särskilt när nämndenogillat en invändning om jäv mot en ledamot av nämnden eller en invändning om att det finns hinder mot prövningen, avvisat ett ombud eller ett biträde,förordnat om saken i avvaktan på att ärendet avgörs, förelagt någon att genomgå läkarundersökning enligt 5 kap. 9 § första stycket,förelagt någon vid vite enligt 7 kap. 10 § andra stycket att inkomma med patientjournaler eller andra handlingar,utdömt vite, ellerförordnat om ersättning för någons medverkan i ärendet.13 §13 §Beslut i frågor som avses i 5 kap. 6–13 §§ gäller omedelbart om inte annat anges i beslutet. Har verkställigheten av ett beslut om prövotid upphävts till följd av beslut av domstol efter överklagande, men föreskrivs därefter ändå prövotid, skall endast den tid under vilken prövotid pågått räknas in i prövotiden.14 §14 §Om inte något annat föreskrivits, är Socialstyrelsen motpart till den yrkesutövare som överklagat ansvarsnämndens eller domstols slutliga beslut enligt denna lag. Om en enskild har anmält disciplinärendet är också han eller hon yrkesutövarens motpart. Bestämmelsen i 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) om förvaltningsmyndighets partsställning gäller inte i fråga om mål där ansvarsnämnden fattat beslut enligt denna lag. Överklagande av Socialstyrelsens beslut m.m.15 §15 §Beslut som Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar enligt denna lag gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet. 16 §16 §Socialstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, om beslutet gäller behörighet, rätt att använda en skyddad yrkestitel och legitimation enligt 3 kap.,förbud att utöva verksamhet enligt 8 §,föreläggande enligt 6 kap. 9 § att lämna upplysningar, handlingar eller annat material,föreläggande enligt 6 kap. 13 § att avhjälpa missförhållanden i verksamheten,förbud6 kap. 15 att driva verksamhet enligt 6 kap. 15 eller 16 §, ellerförbud tills vidare att driva verksamhet enligt 6 kap. 17 §.Andra beslut av Socialstyrelsen enligt denna lag får inte överklagas.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Se anm. vid 9 § – Meddelande från socialstyrelsen till läkare att inte medge denne förordnande enl. tidigare motsvarighet till 3:4, om framställning därom skulle inkomma, utgjorde ett ej överklagbart beslut R 1990: 100, 2005: 22 anm. vid 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.Bemyndiganden17 §17 §Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Socialstyrelsen får meddela föreskrifter ombehörighet och legitimation för hälso- och sjukvårdspersonalen,skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen om detta behövs till skydd för enskilda eller hälso- och sjukvårdens bedrivande i övrigt,att anmälan enligt 6 kap. 6 § skall innehålla uppgifter utöver dem som anges i 6 kap. 7 §, om det är av särskilt värde för tillsynen,hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 4 a § skall fullgöras, ochsäkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering av sjukvårdsinrättningar och enheter som avses i 6 kap. 3 a §. Lag (2006:249). Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. F (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, ändr. g. F:ar 2000:370, 2001:84, 319, 2002:148, 2004:737, 2005:1065, 1250, 2006:65, 2007:433, 806, 2008:362, 668, 1241 – F (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. – F (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m., anm. vid Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 32 §.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1998:531 Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 1998:1661 (Utkom d. 18 dec. 1998.) 2000:359 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2000. 2001:64 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2001:64 har enligt förordning 2002:144 trätt i kraft d. 1 juni 2002.) 2001:502 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001. 2002:144 (Utkom d. 16 april 2002.) 2002:450 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2002. 2003:418 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003. 2003:724 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 2 kap. 11 § har begärt uppgifter från hälso- och sjukvårdspersonalen, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatteverket. 2004:186 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004. 2005:41 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2005. 2006:50 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006.2. Den som har avlagt audionomexamen, biomedicinsk analytikerexamen, dietistexamen eller ortopedingenjörsexamen får, utan att ha erhållit legitimation för yrket, till d. 1 april 2007 använda yrkestiteln audionom, biomedicinsk analytiker, dietist respektive ortopedingenjör. 2006:132 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2006. 2006:249 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.2. Den som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som omfattas av lagen skall senast d. 30 juni 2007 till Socialstyrelsen anmäla de nya uppgifter som anges i 6 kap. 7 §. 2006:355 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2006:728 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006. 2007:1458 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2008. 2008:1372 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009. 2009:372 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. 2009:471 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009. 2009:599 Denna lag träder i kraft d. 1 januari 2010. 2009:732 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2009. 2009:980 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2010:244 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010.