Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1969R2052 — SV — 11.08.1972 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2052/69 av den 17 oktober 1969 om gemenskapsfinansiering av utgifter som en följd av tillämpning av konventionen om livsmedelsstöd

(EGT L 263, 21.10.1969, p.6)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Rådets förordning (EEG) nr 1703/72 av den 3 augusti 1972

  L 180

1

8.8.1972

Anm.: I denna konsoliderade utgåva förekommer hänvisningar till den europeiska omräkningsenheten och/eller ecun. Från och med den 1 januari 1999 skall båda benämningarna förstås som hänvisningar till euron — rådets förordning (EEG) nr 3308/80 (EGT L 345, 20.12.1980, s. 1) och rådets förordning (EG) nr 1103/97 (EGT L 162, 19.6.1997, s. 1).


▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 2052/69

av den 17 oktober 1969

om gemenskapsfinansiering av utgifter som en följd av tillämpning av konventionen om livsmedelsstöd

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 43, 200.3 och 209 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 1 ), och

med beaktande av följande:

I rådets förordning nr 120/67/EEG av den 13 juni 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål ( 2 ), senast ändrad genom förordning EEG nr 1398/69 ( 3 ), föreskrivs i artikel 22 a tillämpningen av konventionen om livsmedelsstöd med hjälp av spannmål och mjöl som anskaffas i gemenskapen eller på världsmarknaden.

Det är lämpligt att definiera finansieringsvillkoren för den del av utgifterna som är en följd av tillämpningen av konventionen om livsmedelsstöd som stöds av EUGFJs garantisektion.

Vad gäller utgifterna för de gemenskapsåtgärder som inte finansieras av garantisektionen bör finansieringen säkerställas proportionellt i förhållande till de kvantiteter med vilka varje medlemsstat bidrar i varje gemenskapsåtgärd. Det är därför lämpligt att fastställa nödvändiga finansiella bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I.

Finansiering av fob-bidrag

Artikel 1

1.  För de åtgärder som utförts genom tillämpningen av konventionen om livsmedelsstöd, kan stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, garantisektionen, beviljas för den del av utgifterna som motsvarar bidrag vid export till tredje land med avdrag för de omkostnader som uppstår efter ilastning vid fob.

2.  De allmänna reglerna och tillämpningsföreskrifterna enligt artikel 16 i förordning nr 120/67/EEG för exportbidrag skall även tillämpas i fråga om de åtgärder som anges i punkt 1.

Artikel 2

Det pris för vilket interventionsorganet överlåter spannmålen för tillämpningen av konventionen om livsmedelsstöd är det interventionspris som är tillämpligt för den handelsort där spannmålen finns den månad de avhämtas.

Om spannmålen finns på en annan plats än handelsorten justeras detta pris enligt de bestämmelser som antagits vid tillämpningen av artikel 7.4 i förordning 120/67/EEG som fastställer det pris till vilket interventionsorganet skall köpa spannmålen.

Artikel 3

De utgifter som anges i artikel 1 är föremål för begäran om återbetalning enligt bestämmelserna i artikel 9 i rådets förordning nr 17/64/EEG av den 5 februari 1964 om villkoren för att bevilja stöd från den Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket ( 4 ), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1892/68 ( 5 ), och de beslut om stöd från fonden som fattats av kommissionen med stöd av bestämmelserna i artikel 10 i nämnda förordning.

▼M1

För utgifterna för de åtgärder som har genomförts från och med den 1 januari 1971 skall emellertid bestämmelserna i artikel 4-5 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken ( 6 ) tillämpas.

▼B

II.

Finansiering av gåvor vid gemenskapsåtgärder

Artikel 4

▼M1

1.  De utgifter som inte omfattas av artikel 1 och som hänger samman med gemenskapsåtgärder till följd av tillämpningen av konventionen om livsmedelsstöd, skall finansieras av gemenskapen. Dessa utgifter, som uppstår vid tillämpningen av de beslut som fattas av gemenskapens institutioner, innefattar

a) varornas värde fob med avdrag för de utgifter som omfattas av artikel 1,

b) eventuellt och undantagsvis utgifter som helt eller delvis täcker transportutgifterna från gemenskapshamnen till destinationshamnen om gemenskapen, till följd av ett beslut som fattats enhälligt av rådet, åtar sig detta vid slutandet av leveransavtalet.

2.  Emellertid gäller följande:

a) Vad beträffar den livsmedelsstödsåtgärd till förmån för Rwanda som skall genomföras inom ramen för årsprogrammet 1970/1971 skall även transportutgifterna mellan utskeppningshamnen och bestämmelsesorten finansieras av gemenskapen. I förekommande fall skall kommissionen mot uppvisande av verifikationshandlingar ersätta det organ som har genomfört åtgärden för de utgifterna eller betala ett schablonbidrag till organet.

b) Vad beträffar den åtgärd som skall genomföras genom Världslivsmedelsprogrammet inom ramen för årsprogrammet 1970/1971 skall både transportutgifterna efter cif-stadiet och distributionsutgifterna finansieras av gemenskapen. Såväl dessa utgifter som transportutgifterna mellan fob-stadiet och cif-stadiet skall täckas av ett schablonbidrag. Kommissionen skall betala ut detta bidrag.

3.  Vad beträffar åtgärder till förmån för Internationella rödakorskommittén skall kommissionen betala transportutgifterna från gemenskapshamnen till destinationshamnen mot uppvisande av verifikationshandlingar, om det föreskrivs i det avtal som har ingåtts med gemenskapen.

4.  I den mån det är nödvändigt skall tillämpningsföreskrifter fastställas för punkt 1 enligt förfarandet i artikel 26 i förordning nr 120/67/EEG.

▼B

Artikel 5

De utgifter som anges i artikel 4 täcks av de ekonomiska bidragen från medlemsstaterna som beräknas för varje gemenskapsåtgärd proportionellt mot de kvantiteter som motsvarar varje medlemsstats deltagande.

▼M1

Dessa bestämmelser är tillämpliga endast för utgifterna för årsprogrammet 1968/1969.

▼B

Artikel 6

▼M1

Varje gång ett årsprogram för gemenskapsåtgärder har genomförts skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en sammanställning av sina utgifter. Av denna sammanställning skall utgifterna redovisas för varje gemenskapsåtgärd som hänför sig till

 artikel 4.1 a, varvid åtskillnad skall göras mellan de kvantiteter som avräknats mot interventionsorganens lager och de som köpts på marknaden, och

 vid behov, artikel 4.1 b.

På grundval av de sammanställningar som avses i föregående stycke skall kommissionen efter samråd med EUGFJ:s kommitté fatta beslut om stöd för samtliga gemenskapsåtgärder inom varje årsprogram.

▼B

Artikel 7

►M1  

1.  För ersättning av de utgifter som avses i artikel 4.1 skall kommissionen för årsprogrammet 1968/1969 för varje medlemsstats räkning öppna ett konto som skall

 krediteras med de belopp som skall återbetalas till den berörda medlemsstaten vid tillämpningen av det beslut som gäller detta program och som fattas i enlighet med artikel 6.2, och

 debiteras den berörda medlemsstatens bidrag beräknat enligt bestämmelserna i artikel 5 på det totala beloppet för de utgifter som avses i artikel 4.1 för detta program.

 ◄

2.  Så snart som de åtgärder som anges i punkt 1 kommit till stånd skall kommissionen meddela varje medlemsstat dess saldot på dess konto före budgetårets slut.

3.  De konton som anges i punkt 1 förs och avslutas i beräkningsenheter.

4.  Bestämmelserna i artiklarna 11 och 12 i budgetförordningen för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket ( 7 ), ändrad genom budgetförordningen ( 8 ), skall också tillämpas.

III.

Slutbestämmelser

Artikel 8

Kommissionen skall ett år efter denna förordnings ikraftträdande till rådet överlämna en rapport om dess tillämpning, och vid behov förslag till ändringar med hänsyn till vunna erfarenheter.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
( 1 ) EGT nr C 17, 12.2.1969, s. 22.

( 2 ) EGT nr 117, 19.6.1967. s. 2269/67.

( 3 ) EGT nr L 179, 21.7.1969, s. 13.

( 4 ) EGT nr 34, 27.2.1964, s. 586/64.

( 5 ) EGT nr L 289, 18.11.1968, s. 1.

( 6 ) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 13.

( 7 ) EGT nr 34, 27.2.1964, s. 599/64.

( 8 ) EGT nr 258, 25.10.1967, s. 11.