Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

95/207/EG: Rådets beslut av den 1 juni 1995 om beviljande av en gemenskapsgaranti till den Europeiska Investeringsbanken i samband med eventuella förluster vid lån till SydafrikaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 131 , 15/06/1995 s. 0031 - 0032RÅDETS BESLUT av den 1 juni 1995 om beviljande av en gemenskapsgaranti till den Europeiska Investeringsbanken i samband med eventuella förluster vid lån till Sydafrika (95/207/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Rådet har den 19 december 1994 godkänt ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Sydafrika (3), vilket avser att främja en harmonisk, varaktig och jämn social och ekonomisk utveckling och genom vilket parterna åtar sig att stärka samarbetet inom sina respektive kompetensområden.

Sydafrika genomför grundläggande politiska, sociala och ekonomiska reformer.

Europeiska Investeringsbanken, nedan kallad "banken", kan bevilja lån ur sina egna medel för att bidraga till genomförandet av dessa reformer.

De ekonomiska reformerna kommer att på ett avgörande sätt bidra till en snabb utveckling av ömsesidigt fördelaktiga ekonomiska och kommersiella relationer mellan detta land och gemenskapen.

Det finns i synnerhet ett stort behov av kapitalinvesteringar i detta land. Dessa investeringar kräver extern finansiering. Banken kan härvid bidra på betydande sätt.

Europeiska rådet beslöt den 29 oktober 1993 att som gemensam aktion stödja övergången till ett för alla raser demokratiskt Sydafrika.

Rådet antog den 19 april 1994 ett flertal direkta tillämpningsåtgärder att läggas fram för den sydafrikanska regeringen som valdes vid de demokratiska valen den 26 till 28 april 1994 där alla människor fick delta.

Rådet anmodar banken att inleda sitt arbete att stödja investeringsprojekt i Sydafrika och erbjuder därvid den garanti som fastställs genom detta beslut.

Denna garanti underkastas de villkor som fastställts i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994, om upprättandet av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (4).

Banken och kommissionen kommer att anta regler enligt vilka garantin skall beviljas.

Fördraget innehåller inte några andra befogenheter för antagandet av denna förordning än de som anges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapen skall ge banken full garanti för eventuella förfallna men icke mottagna betalningar för de lån som banken beviljat enligt sina brukliga kriterier för investeringsprojekt i Sydafrika.

Garantin skall begränsas till ett lånetak av 300 miljoner ecu under en period av två år från och med det datum då detta beslut träder i kraft. Om vid utgången av denna period de av banken beviljade lånen inte uppnår ovannämnda totalbelopp, skall tvåårsperioden automatiskt förlängas med sex månader.

Artikel 2

Kommissionen skall var sjätte månad informera Europaparlamentet och rådet om låneutvecklingen. I detta syfte skall banken regelbundet sända tillbörlig information till kommissionen.

Artikel 3

Kommissionen skall årligen informera Europaparlamentet och rådet om lånetransaktioner och samtidigt framlägga en bedömning av hur systemet och koordineringen av de finansiella institutionerna som verkar inom denna region fungerar.

Artikel 4

Banken och kommissionen skall fastställa de villkor enligt vilka garantin skall beviljas.

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggjorts i de Europeiska Gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 1 juni 1995.

På rådets vägnar

J. GODFRAIN

Ordförande

(1) EGT nr C 373, 29.12.1994, s. 1.

(2) Yttrande avgivet den 1 juni 1995 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT nr L 341, 30.12.1994, s. 61.

(4) EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 1.