Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

98/348/EG: Rådets beslut av den 19 maj 1998 om att bevilja Europeiska investeringsbanken en gemenskapsgaranti för att täcka förluster vid lån till projekt i F.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om att ändra beslut 97/256/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 29/05/1998 s. 0053 - 0054RÅDETS BESLUT av den 19 maj 1998 om att bevilja Europeiska investeringsbanken en gemenskapsgaranti för att täcka förluster vid lån till projekt i F.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om att ändra beslut 97/256/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika) (98/348/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Genom sitt beslut av den 27 november 1997 ingick rådet ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och före detta jugoslaviska republiken Makedonien och rådets beslut av den 27 november 1997 om ingåendet av ett avtal inom transportområdet mellan samma parter, och

i nämnda samarbetsavtal ingår ett protokoll om finansiellt samarbete, enligt vilket Europeiska investeringsbanken (EIB) skall bevilja lån från egna medel till ett samlat belopp av 150 miljoner ecu fram till den 31 december 2000.

Genom beslut 97/256/EG (3) beviljas EIB en budgetgaranti för att bevilja lån från egna medel i särskilda regioner utanför gemenskapen. Budgetgarantin bör utvidgas för att täcka de banklån som överenskoms i protokollet om ekonomiskt samarbete med F.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Rådet uppmanar EIB att finansiera projekt i det landet enligt den ordning som föreskrivs i protokollet om ekonomiskt samarbete genom att erbjuda banken den garanti som anges i detta beslut.

Beslut 97/256/EG bör därför ändras.

I fördraget föreskrivs för antagande av detta beslut inte andra befogenheter än de som anges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 97/256/EG ändras på följande sätt:

1. I rubriken skall ". . . Asien samt Sydafrika" ersättas med ". . . Asien, Sydafrika samt F.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

2. I artikel 1.1 första stycket skall ". . . Asien samt Sydafrika" ersättas med ". . . Asien, Republiken Sydafrika samt F.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

3. I artikel 1.1 andra stycket skall

a) "7 105 miljoner ecu" ersättas med "7 255 miljoner ecu",

b) följande femte strecksats tillfogas

"- F.d. jugoslaviska republiken Makedonien 150 miljoner ecu",

c) i tredje stycket ". . . Asien och den 1 juli 1997 för Republiken Sydafrika" ersättas med ". . . Asien och den 1 juli 1997 för Republiken Sydafrika samt den 1 januari 1998 för F.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

4. Följande sjätte strecksats skall fogas till artikel 1.2:

"- F.d. jugoslaviska republiken Makedonien."

Artikel 2

Motsvarande ändringar skall göras i det avtal mellan kommissionen och EIB som avses i artikel 5 i beslut 97/256/EG.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 maj 1998.

På rådets vägnar

G. BROWN

Ordförande

(1) EGT C 108, 7.4.1998, s. 1.

(2) EGT C 152, 18.5.1998.

(3) EGT L 102, 19.4.1997, s. 33.