Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets beslut av den 14 december 1998 om ändring av beslut 97/256/EG för att utvidga den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Bosnien och HercegovinaEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 346 , 22/12/1998 s. 0054 - 0056RÅDETS BESLUT av den 14 december 1998 om ändring av beslut 97/256/EG för att utvidga den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Bosnien och Hercegovina (98/729/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

Det är nödvändigt att fördjupa insatserna för att säkerställa en stabil politisk miljö i Bosnien och Hercegovina. Det är önskvärt att inom den regionala strategi som fastställts av rådet överväga en undantagsåtgärd som inriktas mot att återuppbygga infrastrukturen i Bosnien och Hercegovina. Det är lämpligt att uppmana Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB) att finansiera denna åtgärd. Rådet har anmodat kommissionen att lägga fram ett förslag om att utsträcka de åtgärder som avses i rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Latinamerika och Asien, Sydafrika samt F.d. jugoslaviska republiken Makedonien (3) till att omfatta EIB-lån till Bosnien och Hercegovina.

EIB:s engagemang i Bosnien och Hercegovina bör överensstämma med gemenskapens policy i landet. EIB bör agera inom ramen för det återuppbyggnadsprogram som överenskommits vid de olika bidragsgivarkonferenserna och den bör finansiera projekt som är av intresse för både gemenskapen och Bosnien och Hercegovina.

De lån som beviljas av EIB från dess egna medel enligt villkoren i dess stadgar behöver kombineras med en bidragsdel från gemenskapsbudgeten för att bankens insatser skall bli effektiva. Detta bidrag bör lämnas i form av räntesubventioner. Banklån kan dessutom också kombineras med direkta bidrag för samfinansiering av projekt. Det är lämpligt att nivån på räntesubventionen är densamma som den som redan beviljats andra f.d. jugoslaviska republiker enligt protokollen om ekonomiskt samarbete.

I rådets förordning (EG) nr 1628/96 av den 25 juli 1996 om stöd till Bosnien och Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien (4) finns bestämmelser om stödåtgärder. I artikel 8 i den förordningen anges att åtgärder som anges i förordningen kan täcka utgifterna för räntesubventioner för de lån som EIB har beviljat. Förfarandena i den förordningen för de finansieringsbeslut som hänför sig till de åtgärder som omfattas av förordningen bör gälla för dessa nya åtgärder.

Beviljandet av räntesubventioner är av undantagskaraktär och bör inte bli prejudicerande för gemenskapens ekonomiska stöd till Bosnien och Hercegovina.

Bosniens och Hercegovinas förmåga att uppfylla sina externa ekonomiska förpliktelser bör säkerställas genom att makroekonomiska reformprogram som stöds av de internationella finansinstituten genomförs.

EIB:s utlåning bör förenas med villkoret att alla offentliga organ i Bosnien och Hercegovina fullt ut har reglerat samtliga förfallna och utestående ekonomiska förpliktelser gentemot EIB och gemenskapen samt att Bosnien och Hercegovina accepterar ansvaret genom att ställa garanti för de ekonomiska förpliktelser som ännu inte har förfallit till betalning.

Beslut 97/256/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

I fördraget föreskrivs inte några andra befogenheter för antagandet av detta beslut än de i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 97/256/EG ändras på följande sätt:

1. I rubriken skall ". . . länderna i Latinamerika och Asien, Sydafrika samt F.d. jugoslaviska republiken Makedonien" ersättas med " . . . länderna i Latinamerika och Asien, Sydafrika, F.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Bosnien och Hercegovina".

2. Följande skäl i ingressen skall infogas efter det nionde skälet:

"9a. Gemenskapsgarantin till EIB för förluster i samband med lån till projekt i Bosnien och Hercegovina är en särskild undantagsåtgärd och utgör inte något prejudikat för eventuella framtida garantier."

3. I artikel 1

a) skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken en totalgaranti med avseende på alla betalningar den inte fått in men som förfallit till betalning på krediter som beviljats i enlighet med dess sedvanliga kriterier för investeringsprojekt som genomförs i länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, länderna i Latinamerika och Asien, Republiken Sydafrika, F.d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Bosnien och Hercegovina.

Denna garanti är begränsad till 70 % av det sammanlagda kreditbelopp som beviljats, plus alla därmed förbundna summor. Taket för summan av de beviljade krediterna skall motsvara 7 355 miljoner ecu fördelade enligt följande:

- Länderna i Central- och Östeuropa

3 520 miljoner ecu

- Länderna i Medelhavsområdet

2 310 miljoner ecu

- Länderna i Latinamerika och Asien

900 miljoner ecu

- Republiken Sydafrika

375 miljoner ecu

- F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

150 miljoner ecu

- Bosnien och Hercegovina

100 miljoner ecu.

Detta tak skall omfatta en tid om tre år med början den 31 januari 1997 för länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna samt länderna i Latinamerika och Asien, och den 1 juli 1997 för Republiken Sydafrika och den 1 januari 1998 för F.d. jugoslaviska republiken Makedonien. För Bosnien och Hercegovina skall det omfatta en tid om två år med början den dag då detta beslut offentliggörs. Om de lån EIB har beviljat inte uppgår till de totala belopp som anges ovan vid utgången av var och en av dessa perioder skall den aktuella perioden automatiskt förlängas med sex månader."

b) Följande sjunde strecksats skall läggas till i punkt 2:

"- Bosnien och Hercegovina."

4. Följande artikel skall införas:

"Artikel 1 a

1. Denna artikel skall gälla för EIB:s utlåning i Bosnien och Hercegovina:

2. Gemenskapsgarantin skall villkoras av att Bosnien och Hercegovina fullt ut har reglerat sina utestående ekonomiska förpliktelser gentemot EIB och gemenskapen, samt att Bosnien och Hercegovina accepterar ansvaret genom att ställa garanti för de ekonomiska förpliktelser som ännu inte har förfallit till betalning.

3. EIB:s utlåning i Bosnien och Hercegovina skall överensstämma med gemenskapens policy i landet. EIB skall agera inom ramen för det återuppbyggnadsprogram som överenskommits vid de olika bidragsgivarkonferenserna och den skall finansiera projekt av ömsesidigt intresse när det gäller allmän infrastruktur, inbegripet transport-, energi- och miljösektorerna, med inriktning på vatten, avlopp och renhållningsprojekt för att påskynda återuppbyggnadsprocessen.

4. Kommissionen skall säkerställa en lämplig samordning och överensstämmelse mellan åtgärder som vidtas enligt detta beslut och de som vidtas enligt förordning (EG) nr 1628/96 (*).

5. Bidrag från gemenskapsbudgeten till projekt i Bosnien och Hercegovina enligt detta beslut skall ske i form av räntesubventioner för lån som beviljas av EIB. Nivån på räntesubventionen skall vara 2 %.

Finansiella beslut i samband med detta beslut skall antas enligt förfarandena i förordning (EG) nr 1628/96.

6. Artikel 1.3 skall inte tillämpas på EIB:s utlåning till Bosnien och Hercegovina.

7. Kommissionen och EIB skall, när det är lämpligt, samarbeta med alla internationella finansinstitut som är verksamma på liknande områden i Bosnien och Hercegovina.

(*) EGT L 204, 14.8.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 851/98 (EGT L 122, 24.4.1998, s. 1)."

5. Följande stycke skall läggas till i artikel 2:

"Senast vid utgången av år 1999 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om hur bestämmelserna i detta direktiv har genomförts, inbegripet en utvärdering av beslutets effekter. Rapporten skall särskilt beakta utvecklingen av den ekonomiska och finansiella situationen i Bosnien och Hercegovina och nivån på åtagandena när det gäller EIB:s lån, samt innehålla lämpliga rekommendationer. I detta syfte skall banken överlämna lämpliga upplysningar till kommissionen."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 192, 19.6.1998, s. 12.

(2) EGT C 341, 9.11.1998.

(3) EGT L 102, 19.4.1997, s. 33. Beslutet ändrat genom beslut 98/348/EG (EGT L 155, 29.5.1998, s. 53).

(4) EGT L 204, 14.8.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 851/98 (EGT L 122, 24.4.1998, s. 1).