Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1999/786/EG: Rådets beslut av den 29 november 1999 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (EIB) mot förluster vid lån till projekt för återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade områdena i TurkietEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 03/12/1999 s. 0035 - 0037RÅDETS BESLUT

av den 29 november 1999

om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken (EIB) mot förluster vid lån till projekt för återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet

(1999/786/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

av följande skäl:

1. De turkiska områdena Kocaeli, Sakarya, Bolu och Yalova drabbades svårt av en jordbävning i augusti 1999 och dess efterverkningar.

2. Rådet (allmänna frågor) av den 13 september 1999 sammanfattade att det ser fram emot snara överväganden om ett nytt och omfattande stöd till återställande och återuppbyggnad genom lånen från EIB samt genom makrofinansiellt stöd och Meda II, från vilka Turkiet bör dra stor nytta. Rådet underströk även vikten av att biståndet mobiliseras snarast möjligt.

3. Efter rådet (allmänna frågor) den 13 september 1999 sammanfattade Ekofinrådet av den 8 oktober 1999 att "rådet anmodar kommissionen att enligt följande riktlinjer lägga fram ett förslag till rådets beslut om en gemenskapsgaranti till EIB mot förluster vid lån för återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet, i så god tid att beslutet eventuellt kan antas av rådet senast vid utgången av november 1999: ett totalt tak på 600 miljoner euro för krediter som skall öppnas för återuppbyggnad i Turkiet under tre år och detta tak skall uteslutande vara tillgängligt för finansieringen av investeringsprojekt som skall genomföras för att ersätta, återställa eller återuppbygga infrastruktur- eller industrianläggningar som drabbades vid jordbävningen i Turkiet i augusti 1999." Den 8 november 1999 bekräftade Ekofinrådet att detta beslut måste antas snabbt. På grund av denna brådska har det inte varit möjligt att beakta den vanliga sexveckorsperioden för medlemsstaterna att till fullo informera sina nationella parlament i enlighet med protokollet av de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen vilket fogats till Amsterdamfördraget om ändring av Fördraget om Europeiska unionen.

4. De lån som beviljas enligt den särskilda EIB-lånefaciliteten för återuppbyggnad av Turkiet som garanteras genom detta beslut är därför uteslutande ämnade att ersätta, återställa eller återuppbygga skadad infrastruktur på och under markytan, industrianläggningar, små och medelstora företag samt infrastruktur och bostäder i städer som drabbats av jordbävningen.

5. Den 31 oktober 1994 antog rådet förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land(1).

6. EIB håller på att slutföra låneprogrammen för Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Asien och Latinamerika och Sydafrika i enlighet med EIB:s nuvarande externa lånemandat enligt beslut 97/256/EG(2). Den 23 april 1999 lade kommissionen fram sitt förslag om att förnya EIB:s generella externa lånemandat för den period som följer efter att det nuvarande mandatet har löpt ut. Beträffande förnyelse av det generella mandatet samtyckte rådet, med förbehåll för Europaparlamentets yttrande, den 12 juli 1999 till en garantisats på 65 %, ett garanterat årligt belopp på 2630 miljoner euro och en varaktighet på 7 år för det nya mandatet, med en översyn vid den första anslutningen eller senast efter 4 1/2 år, beroende på vilken händelse som inträffar först.

7. EIB har genomfört lånetransaktioner i Turkiet sedan 1965 och har genom sin nuvarande verksamhet regelbundna kontakter med relevanta turkiska myndigheter samt med internationella finansiella institut som är verksamma i Turkiet.

8. I juni 1996 lade kommissionen i samförstånd med EIB fram ett förslag för rådet om ett nytt garantisystem för EIB:s utlåning till tredje land.

9. Rådet godkände den 2 december 1996 slutsatser om nya garantiregler för EIB:s utlåning till tredje land enligt vilka en totalgaranti, utan åtskillnad mellan regioner och projekt, godkänns och en riskdelningsordning godtas. Riskdelningsordningen innebär att EIB bör säkerställa lämpliga, icke-statliga tredjepartsgarantier för kommersiella risker, medan budgetgarantin i det fallet endast täcker politiska risker.

10. Den totalgaranti som EIB:s generella externa lånemandat omfattas av enligt beslut 97/256/EG och som är avsedd att förnyas av ett efterföljande beslut bör även tillämpas på den särskilda EIB-lånefacilitet för återuppbyggnaden av Turkiet som avses i det nuvarande beslutet. Krediter som beviljas enligt det nuvarande beslutet bör från och med det relevanta efterföljande beslutet omfattas av totalgarantin i det efterföljande beslutet.

11. Med hänsyn till de finansierade projektens särskilda natur bör EIB enligt detta beslut inte behöva söka riskdelning genom icke-statliga garantier.

12. EIB bör vid valet av investeringsprojekt som skall finansieras samråda med de lämpliga turkiska myndigheterna. EIB bör samordna sina investeringsprioriteringar och enskilda lånetransaktioner med de övriga internationella finansiella instituten som är verksamma i de berörda områdena i Turkiet. Vid behov bör EIB organisera samfinansiering med de andra internationella finansiella instituten.

13. EIB-finansieringen enligt detta beslut bör förvaltas, i enlighet med EIB:s sedvanliga kriterier och förfaranden, inbegripet lämpliga kontrollåtgärder, samt med relevanta regler och förfaranden beträffande revisionsrättens granskning och samarbetet med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF), på ett sådant sätt att den stödjer en snar och effektiv ersättning, ett snart och effektivt återställande eller en snar och effektiv återuppbyggnad av de infrastruktur- och industrianläggningar som drabbats vid jordbävningen. EIB och kommissionen har regelbundna samråd för att säkerställa att prioriteringar och verksamhet i denna del av Turkiet samordnas och för att bedöma hur arbetet framskrider med att uppfylla målet enligt detta beslut. EIB:s styrelse har ansvar att fastställa och genomföra regelbundna översyner av verksamhetens mål samt att bedöma hur de uppfylls.

14. EIB och kommissionen bör fastställa de villkor som skall gälla för att bevilja garantin.

15. I fördraget föreskrivs inte några andra befogenheter för antagandet av detta beslut än de i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB) en totalgaranti med avseende på alla betalningar den inte fått in men som förfallit till betalning på krediter som beviljats i enlighet med dess sedvanliga kriterier för investeringsprojekt som genomförs för att ersätta, återställa eller återuppbygga de infrastrukturer på och under markytan, industrianläggningar, små och medelstora företag som infrastruktur och bostäder i städer som drabbats vid jordbävningen i Turkiet i augusti 1999 och dess efterverkningar.

Artikel 2

Tak och villkor

1. Det totala taket för de beviljade krediterna skall vara 600 miljoner euro eller en likvärdig summa.

2. Gemenskapsgarantin för de krediter som beviljats av EIB i enlighet med detta beslut och fram till och med ikraftträdandet av det efterföljande beslutet till beslut 97/256/EG skall utformas som en utvidgning av den totalgaranti som EIB beviljats enligt det generella externa utlåningsmandat som avses i rådets beslut 97/256/EG.

Från och med ikraftträdande av det efterföljande beslutet skall gemenskapens lånegaranti, som omfattar efterkommande och ytterligare krediter som beviljas av EIB enligt detta beslut, utgöra en utvidgning av den totalgaranti som beviljas i det efterföljande beslutet.

Utvidgningen av garantin antingen i beslut 97/256/EG eller i det efterföljande beslutet skall begränsas till 65 % av det sammanlagda beloppet av de krediter som beviljats enligt detta beslut, med tillägg för alla därmed förbundna summor.

3. Vid utlåning enligt detta beslut skall EIB undantagsvis inte vara skyldig att söka icke-statliga garantier för att täcka de kommersiella riskerna.

Artikel 3

Rapportering

Kommissionen skall årligen underrätta Europaparlamentet och rådet om lånetransaktioner enligt detta beslut och skall samtidigt lägga fram en bedömning av hur genomförandet av detta beslut och samordningen mellan de internationella finansiella institut som är engagerade i återuppbyggnadsarbetet i Turkiet har fungerat. Den information som kommissionen överlämnar till Europaparlamentet och rådet skall omfatta en bedömning av i vilken utsträckning utlåningen enligt detta beslut har bidragit till att ersätta, återställa eller återuppbygga infrastruktur- och industrianläggningar som drabbats vid jordbävningen, varvid hänsyn skall tas till de operativa målsättningar och lämpliga sätt att utvärdera hur väl dessa uppfylls som EIB skall fastställa för utlåning enligt detta beslut. EIB skall för dessa ändamål överlämna lämplig information till kommissionen.

Artikel 4

Varaktighet

Den aktuella garantin skall omfatta en period på tre år från den dag då detta beslut antas. Om vid utgången av dessa tre år de lån EIB har beviljat inte har nått det totala beloppstak som avses i artikel 2, skall denna period automatiskt förlängas med sex månader.

Artikel 5

Slutbestämmelser

1. EIB och kommissionen skall bestämma villkoren enligt vilka garantin skall beviljas.

2. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Detta beslut skall bli gällande samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 29 november 1999.

På rådets vägnar

S. NIINISTÖ

Ordförande

(1) EGT L 293, 12.11.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 1).

(2) Rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och Bosnien och Hercegovina) (EGT L 102, 19.4.1997, s. 33). Beslutet senast ändrat genom beslut 98/729/EG (EGT L 346, 22.12.1998, s. 54).