Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/24/EG: Rådets beslut av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 009 , 13/01/2000 s. 0024 - 0026RÅDETS BESLUT

av den 22 december 1999

om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)

(2000/24/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

1. Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Madrid den 15-16 december 1995 betydelsen av Europeiska investeringsbanken, nedan kallad EIB, som instrument för samarbete mellan gemenskapen och Latinamerika och uppmanade EIB att intensifiera sin verksamhet i regionen. Projekten bör vara av intresse för både gemenskapen och de berörda länderna.

2. Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Florens den 21-22 juni 1996 resultaten från toppmötet Asien-Europa, som utgjorde en vändpunkt i relationerna mellan de två kontinenterna.

3. Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Amsterdam den 16-17 juni 1997 de slutsatser som antogs vid den andra Europa-Medelhavs-konferensen i Valetta, Malta, den 15-16 april 1997 och bekräftade återigen de principer och mål som överenskommits i Barcelona 1995.

4. Europeiska rådet inledde vid sitt möte i Luxemburg den 12-13 december 1997 processen med att utvidga unionen till de central- och östeuropeiska länderna samt Cypern.

5. Europeiska rådet välkomnade vid sitt möte i Cardiff den 15-16 juni 1998 Republiken Sydafrikas ansträngningar för att modernisera sin ekonomi och integrera den i världshandelssystemet.

6. EIB håller på att slutföra de pågående utlåningsprogrammen för Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Asien och Latinamerika samt Republiken Sydafrika enligt beslut 97/256/EG(3) samt den utlåning som styrs av protokollet om finansiellt samarbete med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien enligt beslut 98/348/EG(4).

7. Rådet har uppmanat EIB att inleda transaktioner i Bosnien och Hercegovina. Dessa transaktioner får fortsätta förutsatt att det läggs fram en positiv rapport enligt beslut 98/729/EG(5).

8. Trots att Bosnien och Hercegovina samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien har betraktats som en del av den central- och östeuropeiska regionen sedan antagandet av beslut 97/256/EG bör EIB:s totala utlåningsinsats till förmån för kandidatländerna i denna region öka med tanke på betydelsen av den finansieringsordning för stöd inför anslutningen som EIB tänker utarbeta för EIB:s utlåning till projekt i dessa länder utan garantier från gemenskapsbudgeten eller medlemsstaterna.

9. Under dessa omständigheter bör EIB se till att dess garanterade utlåning i samband med mandatet för Central- och Östeuropa finansierar särskilt projekt i de länder där antalet projekt som lämpar sig för finansiering genom finansieringsordningen för stöd inför anslutningen är färre eller i länder som inte är kandidatländer.

10. Samarbetsavtalen mellan Europeiska gemenskapen och Nepal, mellan Europeiska gemenskapen och Laos samt mellan Europeiska gemenskapen och Yemen trädde i kraft den 1 juni 1996, den 1 december 1997 respektive den 1 juli 1998. Samarbetsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Korea undertecknades den 28 oktober 1996. Nepal, Yemen, Laos och Republiken Korea bör bli mottagare av EIB-lån inom ramen för EIB:s mandat för Asien och Latinamerika.

11. Vissa förbättringar bör genomföras i fråga om transaktionsprogrammens varaktighet samt beträffande vilka länder de omfattar. Det är lämpligt att justera den generella garantinivån och den låneandel för vilken EIB uppmanas att täcka den kommersiella risken från icke-statliga garantier.

12. Rådet uppmanar EIB att fortsätta sina transaktioner till stöd för de investeringsprojekt som genomförs i ovan nämnda länder genom att erbjuda den garanti som avses i detta beslut.

13. I juni 1996 lade kommissionen, i samförstånd med EIB, fram ett förslag för rådet om ett nytt garantisystem för EIB:s utlåning till tredje land.

14. Den 2 december 1996 godkände rådet slutsatserna om ett nytt garantisystem för EIB:s utlåning till tredje land, enligt vilket en metod med en totalgaranti, utan åtskillnad mellan regioner eller projekt, godkänns och ett system för riskdelning godtas. Enligt riskdelningssystemet bör EIB säkra lämpliga icke-statliga garantier från tredje part för de kommersiella riskerna, medan budgetgarantin i detta fall enbart täcker politiska risker som härrör från hinder för valutaöverföringar, expropriering, krig och inre oroligheter.

15. Garantibestämmelserna bör inte påverka EIB:s ypperliga kreditvärdighet.

16. I förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999(6) revideras målbeloppet och inbetalningssatsen för den lånegarantifond som inrättades genom förordning (EG, Euratom) nr 2728/94(7).

17. I budgetplanen för tiden 2000-2006 enligt det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(8) förutses ett lånegarantireservtak på 200 miljoner euro per år i gemenskapsbudgeten.

18. EIB:s finansieringsverksamhet i låneberättigade tredje länder bör förvaltas, i enlighet med EIB:s sedvanliga kriterier och förfaranden, även lämpliga kontrollåtgärder, samt med relevanta bestämmelser och förfaranden för revisionsrätten och OLAF, så att gemenskapens politik och samordningen med gemenskapens övriga finansiella instrument stärks. EIB och kommissionen samråder regelbundet för att se till att prioriteringar och verksamhet i dessa länder samordnas och för att bedöma framstegen i uppfyllandet av gemenskapens relevanta politiska mål. Det är EIB:s styrelse som har ansvaret för att fastställa och med jämna mellanrum se över de operativa målen samt bedöma i vilken mån de har uppfyllts. I synnerhet bör EIB:s finansieringsverksamhet i kandidatländerna återspegla de prioriteringar som fastställs i partnerskapen infdr anslutningen mellan gemenskapen och dessa länder. Insynen i EIB:s utlåning enligt detta beslut bör således öka betydligt.

19. Från och med den dag detta beslut börjar att gälla bör gemenskapens garanti för den särskilda jordbävningsresursen för Turkiet enligt beslut 1999/786/EG(9) lämnas i form av en förlängning av totalgarantin enligt det här beslutet.

20. EIB och kommissionen kommer att fastställa förfarandena för att bevilja den nämnda garantin.

21. För att anta detta beslut fastställs i fördraget inga andra befogenheter än enligt artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall bevilja EIB en totalgaranti med avseende på alla betalningar den inte fått in men som förfallit till betalning på krediter som beviljats i enlighet med dess sedvanliga kriterier, och till stöd för gemenskapens relevanta utrikespolitiska mål, för investeringsprojekt i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika.

Denna garanti är begränsad till 65 % av det sammanlagda kreditbeloppet, plus alla därmed förbundna summor. Taket för summan av de beviljade krediterna skall motsvara 18410 miljoner euro fördelade enligt fördelningen

- Central- och Östeuropa:

8680 miljoner euro

- Medelhavsområdet:

6425 miljoner euro

- Latinamerika och Asien

2480 miljoner euro

- Republiken Sydafrika

825 miljoner euro

och skall omfatta en tid om sju år med början den 1 februari 2000 för Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet samt Asien och Latinamerika och den 1 juli 2000 för Republiken Sydafrika och avslutas för samtliga regioner den 31 januari 2007.

Kommissionen skall rapportera om tillämpningen av detta beslut senast den 31 januari 2004, eller sex månader innan något nytt anslutningsfördrag träder i kraft, och vid behov föreslå ändringar av detta beslut. Rådet skall diskutera och besluta om eventuella förslag med giltighet från och med den 1 augusti 2004 eller dagen för något nytt anslutningsfördrags ikraftträdande.

Om vid denna periods utgång de lån EIB har beviljat inte har nått de totala belopp som avses i andra stycket skall tiden automatiskt förlängas med sex månader.

2. De länder som omfattas av punkt 1 är följande:

- Central- och Östeuropa: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakiska republiken, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern.

- Medelhavsområdet: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet samt Gaza-Västbanken.

- Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

- Asien: Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Republiken Korea, Laos, Macao, Malaysia, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Vietnam och Yemen.

- Republiken Sydafrika.

3. EIB uppmanas härmed att sträva efter att i största möjliga utsträckning täcka den kommersiella risken på 30 % av sin utlåning enligt detta beslut från icke-statliga garantier på grundval av individuella regionala mandat. Denna procentsats skall utvidgas när så är möjligt och såvitt marknaden tillåter.

Artikel 2

Kommissionen skall årligen underrätta Europaparlamentet och rådet om låneverksamheten och om framstegen i fråga om riskdelningen enligt artikel 1.3 och skall samtidigt lägga fram en bedömning av hur systemet fungerat och av samordningen mellan de finansinstitut som verkar inom det området. Kommissionens information till Europaparlamentet och rådet skall omfatta en bedömning av i vilken utsträckning utlåningen enligt detta beslut har bidragit till att uppfylla gemenskapens relevanta utrikespolitiska mål, varvid hänsyn skall tas till de operativa mål och lämpliga sätt att utvärdera hur väl dessa uppfylls som EIB skall fastställa för utlåning enligt detta beslut.

EIB skall i de syften som avses i första stycket överlämna lämplig information till kommissionen.

Artikel 3

EIB och kommissionen skall fastställa villkoren för beviljande av garantin.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1999.

På rådets vägnar

K. HEMILÄ

Ordförande

(1) EGT C 145, 26.5.1999, s. 10.

(2) Yttrande av den 19 november 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 102, 19.4.1997, s. 33. Beslutet senast ändrat genom beslut 98/729/EG (EGT L 346, 22.12.1998, s. 54).

(4) EGT L 155, 29.5.1998, s. 53.

(5) EGT L 346, 22.12.1998, s. 54.

(6) EGT L 139, 2.6.1999, s. 1.

(7) EGT L 293, 12.11.1994, s. 1.

(8) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.

(9) EGT L 308, 3.12.1999, s. 35.