Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/688/EG: Rådets beslut av den 7 november 2000 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i KroatienEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 285 , 10/11/2000 s. 0020 - 0021Rådets beslut

av den 7 november 2000

om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Kroatien

(2000/688/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Den 6 mars 1995 antog rådet (allmänna frågor) förhandlingsdirektiv för slutande av ett ekonomiskt och handelsrelaterat avtal, inklusive ett finansprotokoll, med Kroatien. Finansprotokollet bestod av en särskild lånefacilitet från Europeiska investeringsbanken (EIB) för Kroatien på 230 miljoner euro för en femårsperiod. Den 4 augusti 1995 meddelade rådets ordförandeskap att förhandlingarna med Kroatien om det ekonomiska och handelsrelaterade avtalet skulle upphöra tills vidare på grund av militär aktivitet i Krajina.

(2) Utvecklingen efter parlaments- och presidentsvalen i början av år 2000 har i grunden förändrat det politiska scenariot i Kroatien. Den nya kroatiska regeringen har förbundit sig att genomföra ett politiskt och ekonomiskt reformprogram i linje med de villkor som fastställs i Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess för länderna i sydöstra Europa.

(3) Rådet (allmänna frågor) antog den 24 januari 2000 ett särskilt uttalande om Kroatien och förklarade sig än en gång villigt att hjälpa Kroatien att möta de utmaningar landet står inför genom att utveckla närmare förbindelser med Europeiska unionen.

(4) På uppmaning från rådet (allmänna frågor) den 14 februari 2000 antog kommissionen den 24 maj 2000 en rapport om möjligheterna att inleda förhandlingar om ett stabiliserings- och associeringsavtal med Kroatien. Rapporten fick stöd av rådet (allmänna frågor) den 14 juni 2000, varpå kommissionen den 19 juli 2000 antog en rekommendation till rådet om inledande av förhandlingarna.

(5) Det är av yttersta vikt att Europeiska unionen visar Kroatien sitt stöd när landet nu skall genomföra ett politiskt och ekonomiskt reformprogram som utarbetats efter valen i början av 2000 i linje med Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess, och detta genom att stödja Kroatiens investeringar i infrastruktur och utveckling av den privata sektorn.

(6) Det är därför lämpligt att ge EIB ett garantimandat för att göra det möjligt för banken att underteckna lånetransaktioner i Kroatien. EIB har tillkännagivit att den kan och vill utöka lånen från sina egna resurser i Kroatien, i enlighet med sina stadgar.

(7) Den 31 oktober 1994 antog rådet rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land(3).

(8) Genom rådets beslut 2000/24/EG(4) beviljas EIB en gemenskapsgaranti mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika, Asien samt Republiken Sydafrika).

(9) Denna totalgaranti som omfattar EIB:s allmänna mandat avseende tredje land och som avses i beslut 2000/24/EG bör utvidgas till att omfatta Kroatien. Lånetaken bör höjas för att medge en utvidgning av motsvarande lånefaciliteter till Kroatien. Beslut 2000/24/EG bör därför ändras i enlighet härmed.

(10) I fördraget anges inte några andra befogenheter för att anta detta beslut än de som finns i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2000/24/EG ändras på följande sätt:

1. I punkt 1 skall andra stycket, andra meningen ändras på följande sätt:

a) I den inledande delen skall uttrycket "18410 miljoner euro" ersättas med uttrycket "18660 miljoner euro".

b) I första strecksatsen skall uttrycket "8680 miljoner euro" ersättas med uttrycket "8930 miljoner euro".

2. I punkt 2 första strecksatsen skall ordet "Kroatien" införas efter ordet "Bulgarien".

Artikel 2

Detta beslut blir gällande samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 7 november 2000.

På rådets vägnar

L. Fabius

Ordförande

(1) EGT C 311 E, 31.10.2000, s. 329.

(2) Yttrandet avgivet den 16 oktober 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 293, 12.11.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 1).

(4) EGT L 9, 13.1.2000, s. 24.