Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2000/788/EG: Rådets beslut av den 4 december 2000 om ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att inrätta ett särskilt EIB-åtgärdsprogram till stöd för konsolidering och förstärkning av tullunionen mellan EG och TurkietEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 314 , 14/12/2000 s. 0027 - 0028Rådets beslut

av den 4 december 2000

om ändring av beslut 2000/24/EG i syfte att inrätta ett särskilt EIB-åtgärdsprogram till stöd för konsolidering och förstärkning av tullunionen mellan EG och Turkiet

(2000/788/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Den 23 december 1963 antog rådet beslut 64/732/EEG om ingående av ett associeringsavtal mellan EEG och Turkiet(2). I tilläggsprotokollet, som har varit i kraft sedan den 1 januari 1973 och som finns som bilaga till associeringsavtalet(3), anges villkor, närmare utformning och tidsplan för en stegvis uppbyggnad av denna tullunion inom en tidsrymd på 22 år.

(2) Europeiska rådet i Luxemburg den 12-13 december 1997 efterlyste en strategi för att förbereda Turkiet inför anslutningen genom att föra landet närmare Europeiska unionen på alla områden. Den 4 mars 1998 översände därför kommissionen till rådet ett meddelande med titeln "Europeisk strategi för Turkiet" där det lades fram ett arbetsprogram för att förstärka och fördjupa tullunionen och åstadkomma ett ökat samarbete på de övriga områden som är viktiga för vidareutvecklingen av förbindelserna med Turkiet.

(3) Denna europeiska strategi för Turkiet mottogs positivt av Europeiska rådet i Cardiff den 15-16 juni 1998 som en grund för att förbättra och vidareutveckla förbindelserna mellan Europeiska unionen och Turkiet. Europeiska rådet erinrade om att det behövdes ekonomiskt stöd till denna europeiska strategi och noterade kommissionens avsikt att reflektera över hur man kan stödja genomförandet av strategin och lägga fram lämpliga förslag för detta ändamål.

(4) Europeiska rådet i Helsingfors den 10-11 december 1999 beslutade att Turkiet var ett kandidatland som var behörigt att ansluta sig till unionen på grundval av samma kriterier som tillämpas för de övriga kandidatländerna.

(5) I linje med den europeiska strategin för Turkiet och Turkiets nya ställning som kandidatland efter Europeiska rådet i Helsingfors avses detta beslut leda till att det inrättas ett särskilt EIB-åtgärdsprogram till stöd för konsolideringen och förstärkningen av tullunionen mellan EG och Turkiet. Det bör underlätta framsteg på de områden som det fortfarande är nödvändigt att säkerställa genomförandet och den faktiska tillämpningen av vissa bestämmelser med betydelse för tullunionen och som har identifierats i kommissionens återkommande rapporter om Turkiets framsteg på vägen mot anslutning samt även på de områden som identifieras i den europeiska strategin för Turkiet.

(6) Detta beslut uppfyller tillsammans med Turkiets förväntade möjligheter till EIB:s föranslutningsfacilitet fullt ut Europeiska unionens åtagande om särskild EIB-utlåning till Turkiet inom ramen för tullunionen.

(7) EIB:s insatser enligt detta beslut bör vara förenliga med andra faciliteter som EIB har beviljat Turkiet och stödja investeringar som stärker den turkiska industrins konkurrenskraft, särskilt de små och medelstora företagen, investeringar i infrastruktur, särskilt transport, energi och telekommunikation, som förbättrar förbindelserna mellan Europeiska unionens och Turkiets infrastruktur, investeringar till stöd för gemenskapens företags direkta investeringar i Turkiet och, där finansiering via ett EIB-lån är lämpligt, investeringar i tekniska installationer som förbättrar tullunionens funktion.

(8) Genom beslut 2000/24/EG(4) beviljas EIB en gemenskapsgaranti mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika, Asien samt Republiken Sydafrika).

(9) Nämnda beslut gör det möjligt att använda garantifonden för åtgärder avseende tredje land som upprättats genom förordning (EG, Euratom) nr 2728/94(5).

(10) Den gemenskapsgaranti som täcker EIB:s allmänna lånemandat avseende tredje land och som beviljas genom beslut 2000/24/EG bör utvidgas till att omfatta ett särskilt EIB-åtgärdsprogram till stöd för konsolideringen och förstärkningen av tullunionen mellan EG och Turkiet. Nämnda beslut bör därför ändras i enlighet härmed.

(11) Bestämmelserna i detta beslut är kopplade till respekt för demokratiska principer, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt respekt för internationell rätt, vilka ligger till grund för Europeiska gemenskapens och dess medlemsstaters politik. Kommissionen fäster stor vikt vid Turkiets behov av att förbättra och främja demokratin och respekten för de grundläggande mänskliga rättigheterna samt närmare engagera det civila samhället i den processen.

(12) För antagandet av detta beslut föreskrivs det i fördraget inte några andra befogenheter än dem enligt artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.1 andra stycket andra meningen i beslut 2000/24/EG ändras på följande sätt:

a) I inledningen skall "18660 miljoner euro" ersättas med "19110 miljoner euro".

b) Följande strecksats skall läggas till efter den fjärde strecksatsen: "- Särskild åtgärd till stöd för konsolidering och förstärkning av tullunionen mellan EG och Turkiet:

450 miljoner euro".

Artikel 2

Detta beslut blir gällande samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 december 2000.

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 15 november 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT 217, 29.12.1964, s. 3685/64.

(3) EGT L 293, 29.12.1972, s. 4.

(4) EGT L 9, 13.1.2000, s. 24. Beslutet ändrat genom beslut 2000/688/EG (EGT L 285, 7.11.2000, s. 20).

(5) EGT L 293, 12.11.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 1).