Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/777/EG: Rådets beslut av den 6 november 2001 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 292 , 09/11/2001 s. 0041 - 0042Rådets beslut

av den 6 november 2001

om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen

(2001/777/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Den nordliga dimensionen lanserades vid Europeiska rådets möte i Helsingfors den 10-11 december 1999, då kommissionen uppmanades att lägga fram en handlingsplan för den nordliga dimensionen. Vid Europeiska rådets möte i Feira i juni 2000 antogs handlingsplanen för EU:s externa och gränsöverskridande politik för perioden 2000-2003. Den nordliga dimensionen täcker ett geografiskt område som sträcker sig från Island i väster till nordvästra Ryssland via Norska havet, Barents hav och Karahavet i norr till Östersjöns sydkust.

(2) Den nordliga dimensionen syftar till att avhjälpa de särskilda regionala utvecklingsproblemen i norra Europa. Dessa omfattar hårda klimatförhållanden, långa avstånd, särskilt stora skillnader i levnadsstandard, miljöproblem som till exempel problem med kärnavfall och avloppsrening, samt otillräckliga transport- och gränsövergångsmöjligheter. Den nordliga dimensionen syftar till att intensifiera samarbetet över gränserna mellan Europeiska unionen och dess grannländer och grannregioner i norra Europa.

(3) Gemenskapen stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS vilka bland annat beaktar behovet av att minska miljöskador och föroreningar, inklusive gränsöverskridande föroreningar. Det är därför motiverat att gemenskapen utökar sitt stöd genom begränsade lån från Europeiska investeringsbanken (EIB). EIB:s medverkan skulle förstärka effekten av gemenskapens insatser, inte endast genom att öka mängden tillgängliga medel, utan även genom att bankens projektgrupper tillför yrkesmässig expertis.

(4) På initiativ av ordförandeskapet diskuterades vid Ekofinrådets möte den 12 mars 2001 ett antal kriterier för en begränsad specialinsats från EIB:s sida till förmån för miljöprojekt i nordvästra Ryssland, framför allt i områdena kring St Petersburg och Kaliningrad. Följande betonades: a) Projekten måste bedömas av EIB och lånen godkännas från fall till fall av EIB:s guvenörsråd. Det är således inte fråga om ett allmänt utlåningsmandat för Ryssland. b) Projekten måste ha ett tydligt miljömål och vara av betydande intresse för Europeiska unionen. c) EIB måste samarbeta och samfinansiera med andra internationella finansinstitut för att säkerställa en rimlig riskdelning och lämpliga projektvillkor. d) Det skall finnas ett tak på 100 miljoner euro för den totala lånevolymen. e) Ryssland måste fullgöra sina internationella finansiella åtaganden, bland annat till Parisklubben.

(5) Vid Europeiska rådets möte i Stockholm den 23-24 mars 2001 bestämdes att unionen bör göra lånemedel för utvalda miljöprojekt i Ryssland tillgängliga för EIB i enlighet med de särskilda kriterier som rådet beslutat om.

(6) Det är därför lämpligt att ge EIB en garanti så att banken kan ingå låneavtal enligt denna särskilda utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt där Rysslands gräns går mot Östersjön, framför allt i områdena kring Sankt Petersburg och Kaliningrad. EIB har meddelat att den kan och vill bevilja lån från sina egna medel i nordvästra Ryssland, i enlighet med sina stadgar.

(7) Denna särskilda insats, som innefattar en separat garanti på 100 % från gemenskapen, är av undantagskaraktär och skall inte ses som ett precedensfall för eventuella kommande åtgärder.

(8) Partnerskapet för miljön inom den nordliga dimensionen (NDEP) kommer att ange en ram när kommissionen, bilaterala och multilaterala givare, internationella finansinstitut samt berörda övergångsländer skall fastställa prioriteringar.

(9) EIB:s finansieringsverksamhet i Ryssland enligt detta beslut bör förvaltas i enlighet med EIB:s sedvanliga kriterier och förfaranden, även lämpliga kontrollåtgärder, samt med relevanta bestämmelser och förfaranden för revisionsrätten och OLAF.

(10) För att anta detta beslut fastställs i fördraget inga andra befogenheter än enligt artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB) en garanti beträffande alla betalningar som den inte erhållit men som förfallit till betalning enligt de låneavtal som ingåtts enligt dess sedvanliga kriterier för investeringsprojekt som inom ramen för den nordliga dimensionen genomförts i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde enligt denna särskilda utlåningsinsats. Projekten skall ha ett tydligt miljömål och vara av betydande intresse för Europeiska unionen.

Artikel 2

Tak och villkor

1. Det totala taket för beviljade lån skall uppgå till 100 miljoner euro.

2. I enlighet med detta beslut skall EIB beviljas en gemenskapsgaranti av undantagskaraktär på 100 % som skall täcka det totala beloppet för de låneavtal som ingåtts enligt detta beslut och alla likvärdiga belopp.

3. Projekt som finansieras genom lån som skall täckas av garantin måste uppfylla följande kriterier:

a) De kriterier som anges i artikel 1.

b) EIB skall bedriva samarbete och samfinansiering med andra internationella finansinstitut för att säkerställa en rimlig riskdelning och lämpliga projektvillkor.

4. EIB:s guvernörsråd skall, i enlighet med artikel 18.1 andra stycket i protokollet om Europeiska investeringsbankens stadga, från fall till fall godkänna varje lån som skall omfattas av gemenskapsgarantin.

5. EIB:s styrelse skall endast lägga fram projekt för godkännande för guvernörsrådet om Ryssland bedöms fullgöra sina internationella finansiella åtaganden, bland annat de som gäller landets skuld till Parisklubben.

Artikel 3

Rapportering

Kommissionen skall varje år informera Europaparlamentet och rådet om de lånetransaktioner som genomförts enligt detta beslut och skall samtidigt lämna in en utvärdering av hur detta beslut genomförts och hur samordningen mellan de internationella finansinstitut som deltar i projekten fungerat. Den information som kommissionen lämnar till Europaparlamentet och rådet skall innehålla en bedömning av hur låneverksamheten enligt detta beslut bidragit till att uppfylla gemenskapens mål inom ramen för den nordliga dimensionen.

I enlighet med första stycket skall EIB ge kommissionen erforderlig information.

Artikel 4

Varaktighet

Garantin skall omfatta låneavtal som ingåtts under en treårsperiod räknat från den dag då detta beslut antas. Om de låneavtal som EIB ingått när dessa tre år löpt ut inte nått upp till det totala tak som anges i artikel 2 skall denna period automatiskt förlängas med sex månader.

Artikel 5

Slutbestämmelser

1. Detta beslut får verkan samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. EIB och kommissionen skall fastställa villkoren för att garantin skall beviljas.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2001.

På rådets vägnar

D. Reynders

Ordförande

(1) EGT C 240 E, 28.8.2001, s. 295.

(2) Yttrandet avgivet den 24 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).