Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

2001/778/EG: Rådets beslut av den 6 november 2001 om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken JugoslavienEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 292 , 09/11/2001 s. 0043 - 0044Rådets beslut

av den 6 november 2001

om ändring av beslut 2000/24/EG så att den gemenskapsgaranti som beviljats Europeiska investeringsbanken utvidgas till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien

(2001/778/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

av följande skäl:

(1) Den senaste tidens politiska händelseutveckling i Förbundsrepubliken Jugoslavien har lett till inrättandet av demokratiska regeringar, och Förbundsrepubliken Jugoslavien har åtagit sig att genomföra politiska och ekonomiska reformprogram i enlighet med villkoren i Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess för länderna i sydöstra Europa.

(2) Den 9 oktober 2000 beslutade rådet (allmänna frågor) att upphäva sanktionerna mot Serbien och att fullt ut integrera Förbundsrepubliken Jugoslavien i stabiliserings- och associeringsprocessen.

(3) Förbundsrepubliken Jugoslavien har för närvarande stora ekonomiska och finansiella problem, eftersom de problem som är gemensamma för alla länder som går över från planekonomi till marknadsekonomi förvärrats av effekterna av väpnade konflikter och sanktioner.

(4) Det är viktigt att Europeiska unionen i detta skede visar sitt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien när det gäller att genomföra landets politiska och ekonomiska reformprogram, genom att stödja förbundsrepublikens investeringar i infrastruktur och utveckling av den privata sektorn.

(5) Det är därför lämpligt att ge Europeiska investeringsbanken (EIB) ett garantimandat som gör det möjligt för banken att ingå låneavtal i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(6) EIB har tillkännagivit att den kan och vill ge lån från sina egna resurser i Förbundsrepubliken Jugoslavien, i enlighet med sina stadgar.

(7) EIB:s utlåning, med gemenskapsgarantin, bör vara förenad med villkoret att Förbundsrepubliken Jugoslaviens alla offentliga enheters utestående förfallna finansiella förpliktelser till Europeiska gemenskaperna och EIB är reglerade och att Förbundsrepubliken Jugoslavien genom en garanti ikläder sig betalningsansvaret för de förpliktelser som ännu inte förfallit. EIB tillämpar i detta fall liksom i alla andra fall sedvanlig bankpraxis när det gäller utlåning med gemenskapsgaranti, inklusive att den inte ingår nya åtaganden med låntagare eller borgensmän som inte i tid har uppfyllt sina skuldförpliktelser till EIB.

(8) Förbundsrepubliken Jugoslavien har i oktober 2001 reglerat sina utstående fordringar till och med detta datum till Europeiska gemenskapen och EIB.

Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering har dessutom i september 2001 ratificerat ett avtal med EIB, varigenom Förbundsrepubliken Jugoslavien tagit ansvar för alla offentliga organs utestående finansiella förpliktelser gentemot EIB som ännu inte förfallit.

(9) Den 31 oktober 1994 antog rådet förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land(2).

(10) Den totalgaranti som omfattar EIB:s allmänna lånemandat och som anges i rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 i beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)(3) bör utsträckas till att omfatta Förbundsrepubliken Jugoslavien och lånetaken bör höjas. Beslut 2000/24/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11) För att anta detta beslut fastställs i fördraget inga andra befogenheter än dem som anges i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2000/24/EG skall ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 andra stycket andra meningen skall ändras på följande sätt:

a) I inledningen skall "19110 miljoner euro" ersättas med "19460 miljoner euro".

b) I första strecksatsen skall "8930 miljoner euro" ersättas med "9280 miljoner euro".

2. I Punkt 2 första strecksatsen skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" föras in efter "Estland".

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 november 2001.

På rådets vägnar

D. Reynders

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 4 oktober 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 293, 12.11.1994, s. 1. Förordningen ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 (EGT L 139, 2.6.1999, s. 1).

(3) EGT L 9,. 13.1.2000, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2000/788/EG (EGT L 314, 14.12.2001, s. 27).