Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

3.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 62/26


RÅDETS BESLUT

av den 27 februari 2006

om ändring av beslut 2000/24/EG så att länderförteckningen efter flodvågen i Indiska oceanen i december 2004 även omfattar Maldiverna

(2006/174/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 181a,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1), och

av följande skäl:

(1)

Flodvågen i Indiska oceanen den 26 december 2004 skapade omfattande förödelse i kustregioner i vissa länder i området.

(2)

Europeiska investeringsbanken har identifierat ett antal potentiella projekt i de svårast drabbade länderna, inbegripet Maldiverna, som skulle kunna gynna de enheter som gjort direkta eller indirekta förluster på grund av flodvågen.

(3)

Maldiverna finns inte med i den länderförteckning som ingår i rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (2).

(4)

Beslut 2000/24/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1.2 i beslut nr 2000/24/EG skall ändras på följande sätt: I fjärde strecksatsen skall ordet ”Maldiverna” införas mellan orden ”Malaysia” och ”Mongoliet”.

Artikel 2

Detta beslut får verkan samma dag som det antas.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 februari 2006.

På rådets vägnar

U. PLASSNIK

Ordförande


(1)  Yttrande avgivet den 17 januari 2006 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 9, 13.1.2000, s. 24. Beslutet senast ändrat genom beslut 2005/47/EG (EUT L 21, 25.1.2005, s. 9).