Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.3.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/11


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 14 mars 2006

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2004

(2006/222/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

som beaktar fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

som beaktar fjärde AVS–EG-konventionen, undertecknad i Lomé den 15 december 1989 och ändrad genom det i Mauritius den 4 november 1995 undertecknade avtalet,

som beaktar den interna överenskommelsen om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för andra finansprotokollet till fjärde konventionen AV–EG (1), genom vilken bland annat åttonde Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) inrättas, särskilt artikel 33.3,

som beaktar budgetförordningen av den 16 juni 1998, tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS–EG-konventionen (2), särskilt artiklarna 66–74,

som har granskat räkenskaperna och balansräkningen för åttonde EUF:s operationer till och med den 31 december 2004, samt revisionsrättens redogörelse för räkenskapsåret 2004, tillsammans med kommissionens svar (3),

som beaktar att kommissionen i enlighet med artikel 33.3 i den ovannämnda interna överenskommelsen skall beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av åttonde EUF av Europaparlamentet på rådets rekommendation,

som beaktar att kommissionens genomförande av åttonde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2004 i sin helhet har varit tillfredsställande.

UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av åttonde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2004.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2006.

På rådets vägnar

K.-H. GRASSER

Ordförande


(1)  EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.

(2)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.

(3)  EUT C 301, 30.11.2005, s. 249.