Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

22.7.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 633/2009/EG

av den 13 juli 2009

om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 179 och 181a,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

Europeiska investeringsbanken (EIB) har sedan 1963 genomfört finansieringstransaktioner utanför gemenskapen till stöd för gemenskapens politik för yttre förbindelser.

(2)

De flesta av dessa finansieringstransaktioner har genomförts på begäran av rådet och åtnjutit en av kommissionen förvaltad gemenskapsbudgetgaranti. Senast upprättades gemenskapsgarantin för perioden 2000–2007 genom rådets beslut 2008/580/EG av den 23 juni 2008 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (de sydöstra grannländerna, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika) (2) och genom rådets beslut 2001/777/EG av den 6 november 2001 om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen (3) och 2005/48/EG av den 22 december 2004 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till vissa typer av projekt i Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland (4) för regionalt specifika utlåningsinsatser.

(3)

I syfte att stödja gemenskapens åtgärder inom ramen för dess yttre förbindelser utan att påverka EIB:s kreditvärdighet, bör EIB erbjudas en gemenskapsbudgetgaranti för verksamhet utanför gemenskapen. EIB bör uppmuntras att öka sina finansieringstransaktioner utanför gemenskapen utan anlitande av gemenskapsgarantin, särskilt i föranslutningsländerna och Medelhavsländerna samt i länder med hög kreditriskvärdering i andra regioner, medan det bör förtydligas att den täckning som gemenskapsgarantin innebär, är täckande av risker av politiskt slag eller som avser en stats suveränitet.

(4)

Gemenskapsgarantin bör täcka förluster vid lån och lånegarantier för investeringsprojekt som är berättigade till stöd från EIB och som genomförs i länder som omfattas av instrumentet för stöd inför anslutningen (5), det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (6) samt finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (7), där lånefinansieringen eller lånegarantin i fråga har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal, som varken har löpt ut eller sagts upp (nedan kallat EIB:s finansieringstransaktioner).

(5)

De belopp som omfattas av gemenskapsgarantin enligt detta beslut bör utgöra tak för EIB:s finansiering inom ramen för gemenskapsgarantin. De bör inte utgöra mål som EIB är skyldig att uppfylla.

(6)

Gemenskapens politik för yttre förbindelser har reviderats och breddats under senare år. Detta gäller särskilt föranslutningsstrategin, den europeiska grannskapspolitiken, de förnyade partnerskapen med Latinamerika och Sydostasien samt Europeiska unionens strategiska partnerskap med Ryssland, Centralasien, Kina och Indien. Detta är också fallet med gemenskapens utvecklingspolitik, som nu utvidgats till att omfatta samtliga utvecklingsländer. Denna utvecklingspolitik är en av pelarna i gemenskapens yttre förbindelser som erbjuder en skräddarsydd lösning till utvecklingsländernas behov.

(7)

Från 2007 har gemenskapens yttre förbindelser även främjats av de nya finansiella instrumenten, dvs. instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (8) samt stabilitetsinstrumentet (9).

(8)

EIB:s finansieringstransaktioner bör överensstämma med och stödja gemenskapens politik för yttre förbindelser, inklusive specifika regionala mål, och bidra till det allmänna målet, enligt artiklarna 177 och 179 i fördraget, att främja och konsolidera demokratin och rättsstaten, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt bidra till efterlevnad av internationella miljöavtal i vilka gemenskapen är part. Särskilt i samband med utvecklingsländerna bör EIB:s finansieringstransaktioner främja hållbar ekonomisk och social utveckling i dessa länder, särskilt i de minst gynnade av dessa, en smidig och successiv integration av dem i världsekonomin, kampanjen mot fattigdom, det allmänna målet att utveckla och konsolidera demokratin och rättsstaten, det allmänna målet att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt förenlighet med de mål som gemenskapen ställt sig bakom i FN och i andra behöriga internationella organisationer. Genom att säkerställa övergripande samstämmighet med gemenskapens åtgärder bör EIB:s finansiering komplettera gemenskapens motsvarande politik för bistånd, program och instrument i de olika regionerna. Dessutom bör skydd av medlemsstaternas miljö och energitrygghet ingå i EIB:s finansieringsmål i alla låneberättigade regioner. EIB:s finansieringstransaktioner bör ske i länder som uppfyller lämpliga villkor i enlighet med gemenskapens högnivåavtal om politiska och makroekonomiska aspekter.

(9)

Den politiska dialogen mellan kommissionen och EIB bör förstärkas, liksom strategisk planering och samstämmighet mellan EIB:s och kommissionens finansiering. Sambandet mellan EIB:s verksamhet utanför gemenskapen och gemenskapens politik bör stärkas genom ett utökat samarbete mellan EIB och kommissionen på såväl central nivå som ute på fältet. En sådan förstärkt samordning bör bland annat omfatta tidigt ömsesidigt samråd i policyfrågor, utarbetandet av dokument av betydelse för bägge parter samt projektplanering. Tidiga samråd om strategiska programdokument som utarbetas av kommissionen eller av EIB är särskilt viktiga för att maximera synergieffekterna mellan EIB:s och kommissionens verksamhet och mäta hur uppfyllandet av de relevanta målen för gemenskapens politik framskrider.

(10)

EIB:s finansiering i föranslutningsländerna bör avspegla de prioriteringar som fastställs i anslutningspartnerskapen och de europeiska partnerskapen, stabiliserings- och associeringsavtalen samt i förhandlingar med gemenskapen. Fokus för gemenskapens åtgärder på västra Balkan bör även fortsättningsvis successivt skifta från återuppbyggnadsstöd till föranslutningsstöd. I detta sammanhang bör EIB i sin verksamhet också sträva efter att vid behov uppmuntra den institutionsbyggande aspekten, i samarbete med andra internationella finansinstitut som är aktiva i regionen. Under perioden 2007–2011 bör finansieringen till kandidatländer (Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) i allt högre grad ske inom ramen för den föranslutningsfacilitet som EIB har gjort tillgänglig, vilken med tiden bör utsträckas till potentiella kandidatländer på västra Balkan i linje med framstegen i deras anslutningsprocess.

(11)

När det gäller länder som omfattas av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, bör EIB fortsätta att befästa sin verksamhet avseende Medelhavsområdet genom att förstärka dess fokus på utveckling av den privata sektorn. I samband med detta behövs även samarbete mellan partnerländerna för att underlätta utveckling av den privata sektorn och uppmuntra strukturreformer, särskilt reformer av den finansiella sektorn och andra åtgärder för att underlätta EIB:s verksamhet, särskilt för att säkerställa att EIB kan ge ut obligationer på lokala marknader. Vad beträffar Östeuropa, södra Kaukasien och Ryssland, bör EIB utöka sin verksamhet i dessa länder och ställa lämpliga villkor i enlighet med gemenskapens högnivåavtal med landet i fråga om politiska och makroekonomiska aspekter. I denna region bör EIB finansiera projekt av betydande intresse för gemenskapen som avser transport-, energi-, telekommunikations- och miljöinfrastruktur. Projekt för att utvidga viktiga linjer i transeuropeiska nät, projekt med gränsöverskridande inverkan på en eller flera medlemsstater och större projekt som främjar regional integration genom ökade förbindelsemöjligheter bör prioriteras. Inom miljösektorn bör EIB i Ryssland särskilt prioritera projekt inom ramen för miljöpartnerskap för den nordliga dimensionen. Inom energisektorn är strategiska projekt för energiförsörjning och energitransport särskilt viktiga, i linje med målet för gemenskapspolitiken att diversifiera energikällorna och i syfte att garantera stabila och säkra resurser för konsumenterna. EIB:s finansieringstransaktioner i denna region bör genomföras i nära samarbete med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), särskilt i enlighet med villkoren i ett samförståndsavtal mellan kommissionen, EIB och EBRD.

(12)

EIB:s finansiering i länder i Asien och Latinamerika kommer successivt att anpassas till unionens samarbetsstrategi i dessa områden och komplettera de instrument som finansieras med gemenskapens budgetmedel. EIB bör sträva efter att successivt utvidga sin verksamhet till att omfatta ett större antal länder i dessa regioner, även i de fattigare länderna. Som stöd för gemenskapens mål bör EIB:s finansiering i Asien och Latinamerika fokusera på miljöhållbarhet (inklusive begränsning av klimatförändringarna) och projekt för energitrygghet, samt på det fortsatta stödet för unionens närvaro i Asien och Latinamerika genom utländska direktinvesteringar samt överföring av teknik och sakkunskap. Med beaktande av kostnadseffektiviteten bör EIB även kunna arbeta direkt med lokala företag, särskilt inom miljöhållbarhet och energitrygghet. Vid översynen efter halva tiden kommer målen för EIB:s finansiering i Asien och Latinamerika att granskas på nytt.

(13)

I Centralasien bör EIB fokusera på större projekt inom energiförsörjning och energitransport som också tjänar gemenskapens energiintressen, är förenliga med och stödjer gemenskapens politiska mål om diversifiering av energikällor, om Kyotokraven och om förbättrat miljöskydd. EIB:s finansiering i Centralasien bör genomföras i nära samarbete med EBRD, särskilt i enlighet med villkoren i ett samförståndsavtal mellan kommissionen, EIB och EBRD.

(14)

För att komplettera EIB:s verksamhet inom ramen för partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, (10) (Cotonouavtalet) för berörda länder bör EIB i Sydafrika fokusera på infrastrukturprojekt av allmänt intresse (inklusive lokal infrastruktur, energi- och vattenförsörjning) samt stöd till den privata sektorn, inklusive små och medelstora företag. Genomförandet av bestämmelserna om ekonomiskt samarbete enligt avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, (11) kommer att ytterligare främja EIB:s verksamhet i denna region.

(15)

För att förbättra samstämmigheten mellan gemenskapens totala stöd i de berörda regionerna bör man försöka hitta möjligheter att på lämpligt sätt kombinera EIB:s finansiering med gemenskapens budgetmedel, i form av gåvobistånd, riskkapital och räntesubventioner, tekniskt bistånd till planering och genomförande av projekt eller tekniskt bistånd för att förbättra rättsreglerna, genom instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, stabilitetsinstrumentet, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och, för Sydafrika, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete.

(16)

EIB har redan ett nära samarbete med internationella finansinstitut och med europeiska bilaterala institutioner. Detta samarbete styrs av regionspecifika samförståndsavtal, som bör godkännas av EIB:s ledningsorgan. I de finansieringstransaktioner utanför gemenskapen som omfattas av tillämpningsområdet för detta beslut bör EIB sträva efter att ytterligare förbättra samordningen och samarbetet med internationella finansinstitut samt vid behov med europeiska bilaterala institutioner, inbegripet lämpligt samarbete om sektorsvillkor, ökad användning av samfinansiering och deltagande tillsammans med andra internationella finansinstitut i globala initiativ, exempelvis sådana som främjar stödets samordning och effektivitet.

(17)

EIB:s och kommissionens rapportering och överföring av information om EIB:s finansieringstransaktioner bör förstärkas. På grundval av den information som erhålls från EIB bör kommissionen lämna en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om de finansieringstransaktioner som EIB har genomfört enligt detta beslut. Rapporten bör särskilt innehålla de strategiska dokumenten och inkludera ett avsnitt om mervärde i linje med gemenskapens politik och ett avsnitt om samarbete med kommissionen, andra internationella finansinstitut och bilaterala givare, inklusive samfinansiering.

(18)

Den gemenskapsgaranti som inrättas genom detta beslut bör täcka de finansieringstransaktioner som EIB undertecknar under perioden som börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 oktober 2011. För att kunna ta ställning till utvecklingen under den första hälften av denna period bör EIB och kommissionen göra en halvtidsöversyn av beslutet. En sådan översyn bör framför allt innehålla en extern utvärdering för vilken kriterier anges i bilaga II.

(19)

EIB:s finansieringstransaktioner bör även fortsättningsvis förvaltas i enlighet med EIB:s egna regler och förfaranden, inklusive lämpliga kontrollåtgärder, samt enligt de relevanta regler och förfaranden som avser revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf).

(20)

Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (nedan kallad garantifonden), som upprättades genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 (12), bör även fortsättningsvis utgöra en likviditetsbuffert för gemenskapens budget mot förluster vid EIB:s finansieringstransaktioner.

(21)

EIB bör i samråd med kommissionen utarbeta ett vägledande flerårigt program om mängden tecknade avtal om EIB:s finansieringstransaktioner, i syfte att säkerställa en lämplig budgetplan för avsättningen av medel till garantifonden. Kommissionen bör beakta denna plan i den ordinarie budgetplanering, som lämnas till budgetmyndigheten.

(22)

Genom sin dom av den 6 november 2008 i mål C-155/07, parlamentet mot rådet, ogiltigförklarade Europeiska gemenskapernas domstol rådets beslut 2006/1016/EG av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen (13). Beslut 2006/1016/EG hade utvidgats till fem centralasiatiska länder (Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan) genom rådets beslut 2008/847/EG av den 4 november 2008 om berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för beslut 2006/1016/EG (14).

(23)

Enligt domstolens dom skulle emellertid verkningarna av beslut 2006/1016/EG bestå vad beträffar finansieringsåtaganden som EIB, inom tolv månader från det att nämnda dom meddelats, hade ingått före ikraftträdandet av ett nytt beslut som antagits på lämplig rättslig grund, nämligen artikel 179 i förening med artikel 181a i fördraget. Denna dom innebär att medbeslutandeförfarandet nu kommer att tillämpas för aktivering av det villkorade mandatet, för berättigande till finansiering för länder som finns förtecknade i bilaga I samt för att skjuta upp ny EIB-finansiering i ett specifikt land i händelse av allvarlig oro över den politiska eller ekonomiska situationen.

(24)

Ett nytt beslut bör därför antas av Europaparlamentet och rådet för att ge fortsatt oförändrad garantitäckning för relevanta finansieringstransaktioner som EIB genomför utanför gemenskapen.

(25)

Ett snabbt antagande av detta beslut bör dock samtidigt också innebära att Europaparlamentets rättigheter till fullo respekteras; av denna anledning bör kommissionen före den 30 april 2010 lägga fram ett förslag till ett nytt beslut som bland annat beaktar slutsatserna från halvtidsöversynen.

(26)

Det förslaget till ett nytt beslut bör bland annat behandla frågan om vidare granskning från Europaparlamentets och rådets sida av alla budgetbeslut och politiska beslut som ska fattas av EIB och kommissionen inom ramen för detta nya beslut, frågan om finansieringsmekanismens fullständiga insynsvänlighet och frågan om begränsning av gemenskapsgarantin jämfört med utbetalda anslag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Garanti och tak

1.   Gemenskapen ska bevilja Europeiska investeringsbanken (EIB) en generell garanti (nedan kallad gemenskapsgaranti) för betalningar som EIB inte har fått in men som förfallit till betalning, avseende EIB:s lån och lånegarantier för låneberättigade investeringsprojekt som genomförs i länder som omfattas av detta beslut, där lånefinansiering eller lånegaranti har beviljats i enlighet med ett tecknat avtal, som varken har löpt ut eller sagts upp, (nedan kallade EIB:s finansieringstransaktioner) och i enlighet med EIB:s egna regler och förfaranden samt till stöd för de relevanta målen för gemenskapens politik för yttre förbindelser.

2.   Gemenskapsgarantin ska vara begränsad till 65 % av det sammanlagda beloppet av utbetalda krediter och garantier inom ramen för EIB:s finansieringstransaktioner, minus återbetalda belopp, plus alla anknutna kostnader.

3.   Det maximala taket för EIB:s finansieringstransaktioner under hela perioden 2007–2013, minus återförda belopp, får inte överskrida 27 800 000 000 EUR. Detta maximala tak ska delas upp i följande två delar:

a)

Ett nedre tak på ett fast maximalt belopp av 25 800 000 000 EUR, för vilket regional fördelning anges i punkt 4, vilket ska täcka hela perioden 2007–2013.

b)

Ett villkorat mandat på 2 000 000 000 EUR. Aktiveringen av hela eller en del av detta villkorade belopp och dess regionala fördelning kommer att beslutas av Europaparlamentet och rådet i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget. Beslutet kommer att grundas på resultatet av den översyn efter halva tiden som anges i artikel 9.

4.   Det nedre tak som avses i punkt 3 a ska delas upp i följande bindande regionala tak:

a)

Föranslutningsländer: 8 700 000 000 EUR.

b)

Grannländer och partnerskapsländer: 12 400 000 000 EUR,

indelat i följande vägledande deltak:

i)

Medelhavsländerna: 8 700 000 000 EUR.

ii)

Östeuropa, södra Kaukasien och Ryssland: 3 700 000 000 EUR.

c)

Asien och Latinamerika: 3 800 000 000 EUR,

indelat i följande vägledande deltak:

i)

Latinamerika: 2 800 000 000 EUR.

ii)

Asien (inklusive Centralasien): 1 000 000 000 EUR.

d)

Republiken Sydafrika: 900 000 000 EUR.

5.   Inom de regionala taken får EIB:s ledande organ besluta om att mellan deltaken omfördela ett belopp upp till 10 % av det regionala taket.

6.   Gemenskapsgarantin ska täcka EIB:s finansieringstransaktioner som undertecknas under den period som börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 oktober 2011. EIB:s finansieringstransaktioner som har undertecknats enligt beslut 2006/1016/EG och 2008/847/EG ska fortsätta att åtnjuta gemenskapsgarantin enligt det här beslutet.

7.   Om Europaparlamentet och rådet vid utgången av den period som anges i punkt 6 inte har antagit ett beslut om beviljande av en ny gemenskapsgaranti till EIB för dess finansieringstransaktioner utanför gemenskapen, ska den perioden automatiskt förlängas med sex månader.

Artikel 2

Länder som omfattas av beslutet

1.   Förteckningen över länder som är berättigade eller potentiellt berättigade till EIB-finansiering inom ramen för gemenskapsgarantin återfinns i bilaga I.

2.   För länder i bilaga I som markeras med ”*” och för andra länder som inte finns förtecknade i bilaga I ska Europaparlamentet och rådet från fall till fall besluta om ett sådant land är berättigat till EIB-finansiering inom ramen för gemenskapsgarantin, i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

3.   Gemenskapsgarantin ska enbart täcka finansieringstransaktioner som EIB genomför i länder som har ingått ett ramavtal med EIB om de rättsliga villkoren för hur sådana finansieringstransaktioner ska genomföras.

4.   I händelse av allvarlig oro över den politiska eller ekonomiska situationen i ett specifikt land får Europaparlamentet och rådet besluta om att inställa ny EIB-finansiering med gemenskapsgaranti i det landet i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

5.   Gemenskapsgarantin ska inte täcka EIB:s finansieringstransaktioner i ett specifikt land, om avtalet om sådana transaktioner har undertecknats efter det landets anslutning till Europeiska unionen.

Artikel 3

Överensstämmelse med gemenskapens politik

1.   Överensstämmelsen mellan EIB:s externa åtgärder och målen för gemenskapens politik för yttre förbindelser ska förstärkas i syfte att maximera synergieffekterna mellan EIB:s finansiering och Europeiska unionens budgetmedel, särskilt genom regelbunden och systematisk dialog och tidigt samråd på följande områden:

a)

Strategidokument utarbetade av kommissionen, till exempel strategidokument för länder och regioner, åtgärdsprogram och föranslutningsdokument.

b)

EIB:s strategiska planeringsdokument och projektplanering.

c)

Övriga politiska och driftsmässiga aspekter.

2.   Samarbetet ska genomföras på en regionalt differentierad grund, med beaktande av EIB:s roll och gemenskapens politik i respektive region.

3.   EIB:s finansieringstransaktioner ska inte omfattas av gemenskapsgarantin om kommissionen lämnar ett negativt yttrande gällande en sådan transaktion inom ramen för det förfarande som fastställs i artikel 21 i stadgan för EIB.

4.   Överensstämmelsen mellan EIB:s finansieringstransaktioner och målen för gemenskapens politik för yttre förbindelser ska övervakas i enlighet med artikel 6.

Artikel 4

Samarbete med andra internationella finansinstitut

1.   Om så är lämpligt ska EIB:s finansieringstransaktioner i allt större utsträckning genomföras genom samarbete mellan och/eller samfinansiering av EIB och andra internationella finansinstitut eller europeiska bilaterala institutioner, för att maximera synergieffekter, samarbete och effektivitet och säkerställa en rimlig riskdelning och samstämmiga projekt- och sektorsvillkor.

2.   Det samarbete som avses i punkt 1 ska underlättas genom samordning, som ska genomföras särskilt inom ramen för samförståndsavtal, när så är lämpligt, mellan kommissionen, EIB och de främsta internationella finansinstitut och europeiska bilaterala institutioner som bedriver verksamhet i de olika regionerna.

3.   Samarbetet med internationella finansinstitut och andra givare ska utvärderas vid den översyn efter halva tiden som anges i artikel 9.

Artikel 5

Täckning och villkor för gemenskapsgarantin

1.   Gemenskapsgarantin ska täcka alla betalningar som EIB inte har mottagit men som förfallit till betalning (nedan kallad totalgarantin) för finansieringstransaktioner som EIB inleder med en stat eller som garanteras av en stat och för övriga finansieringstransaktioner som EIB inleder med regionala eller lokala myndigheter eller statligt ägda och/eller kontrollerade offentliga företag eller institutioner, där dessa övriga finansieringstransaktioner som EIB inleder omfattas av en lämplig riskanalys av EIB med beaktande av kreditrisksituationen i det berörda landet.

Vid tillämpningen av denna artikel och artikel 6.4 ska begreppet stat inkludera Västbanken och Gazaremsan, företrädd av den palestinska myndigheten, samt Kosovo (15), företrätt av FN:s övergångsadministration.

2.   För de av EIB:s finansieringstransaktioner som inte anges i punkt 1 ska gemenskapsgarantin täcka alla belopp som EIB inte har mottagit men som förfallit till betalning, om den uteblivna återbetalningen har orsakats av förekomsten av någon av följande politiska risker (nedan kallat politisk riskgaranti):

a)

Hinder för valutaöverföringar.

b)

Expropriation.

c)

Krig eller inre oroligheter.

d)

Rättsvägran vid avtalsbrott.

Artikel 6

Rapportering och räkenskaper

1.   Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om de finansieringstransaktioner som EIB genomför enligt detta beslut. Rapporten ska innehålla en utvärdering av EIB:s finansieringstransaktioners verkan och effektivitet på projekt-, sektors-, lands- och regionnivå och av EIB:s finansieringstransaktioners bidrag till uppfyllandet av målen för gemenskapens politik för yttre förbindelser, med beaktande av EIB:s operativa mål. Den ska också innehålla en utvärdering av omfattningen av samarbetet mellan EIB och kommissionen och mellan EIB och andra internationella finansinstitut samt bilaterala givare.

2.   EIB ska vid tillämpningen av punkt 1 till kommissionen lämna årliga rapporter om de finansieringstransaktioner som EIB genomför enligt detta beslut och om uppfyllandet av målen för gemenskapens politik för yttre förbindelser, inklusive samarbete med andra internationella finansinstitut.

3.   EIB ska till kommissionen lämna de statistiska, finansiella och räkenskapsmässiga uppgifter om var och en av EIB:s finansieringstransaktioner som är nödvändiga för att uppfylla kommissionens rapporteringsskyldigheter eller besvara förfrågningar från Europeiska revisionsrätten, samt ett revisionsintyg om utestående belopp avseende EIB:s finansieringstransaktioner.

4.   Med tanke på kommissionens räkenskaper och rapportering om de risker som täcks av totalgarantin ska EIB till kommissionen lämna EIB:s riskanalys och kreditvärderingsuppgifter som avser EIB:s finansieringstransaktioner när det gäller andra låntagare eller garanterade gäldenärer än stater.

5.   EIB ska lämna de uppgifter som anges i punkterna 2, 3 och 4 på egen bekostnad.

Artikel 7

Indrivning av kommissionens utbetalningar

1.   När kommissionen gör en utbetalning enligt gemenskapsgarantin, ska EIB i kommissionens namn och på dess vägnar ansvara för att driva in fordringar som avser de utbetalda beloppen.

2.   EIB och kommissionen ska ingå ett avtal med närmare bestämmelser och förfaranden avseende indrivning av fordringar senast det datum då det avtal som avses i artikel 8 ingås.

Artikel 8

Garantiavtal

EIB och kommissionen ska ingå ett garantiavtal med närmare bestämmelser och förfaranden avseende gemenskapsgarantin.

Artikel 9

Översyn

1.   Kommissionen ska senast den 30 april 2010 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport efter halva tiden om tillämpningen av detta beslut, tillsammans med ett förslag till ändring av det, och då bland annat beakta den externa utvärdering för vilken kriterier anges i bilaga II till detta beslut.

2.   Kommissionen ska överlämna en slutrapport om tillämpningen av detta beslut senast den 31 juli 2013.

Artikel 10

Upphävande

Beslut 2008/847/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

E. ERLANDSSON

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 25 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 7 juli 2009.

(2)  EUT L 186, 15.7.2008, s. 30.

(3)  EGT L 292, 9.11.2001, s. 41.

(4)  EUT L 21, 25.1.2005, s. 11.

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1085/2006 (EUT L 210, 31.7.2006, s. 82).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1638/2006 (EUT L 310, 9.11.2006, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006 (EUT L 378, 27.12.2006, s. 41).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2006 (EUT L 386, 29.12.2006, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1717/2006 (EUT L 327, 24.11.2006, s. 1).

(10)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(11)  EGT L 311, 4.12.1999, s. 3.

(12)  EGT L 293, 12.11.1994, s. 1.

(13)  EUT L 414, 30.12.2006, s. 95.

(14)  EUT L 301, 12.11.2008, s. 13.

(15)  Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999).


BILAGA I

REGIONER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV ARTIKLARNA 1 OCH 2

A.   Föranslutningsländer

1.   Kandidatländer

Kroatien, Turkiet, före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

2.   Potentiella kandidatländer

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244 (1999).

B.   Grannländer Och Partnerskapsländer

1.   Länder i Medelhavsområdet

Algeriet, Egypten, Västbanken och Gazaremsan, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen (*), Marocko, Syrien, Tunisien.

2.   Östeuropa, södra Kaukasien och Ryssland

Östeuropa: republiken Moldavien, Ukraina, Vitryssland (*).

Södra Kaukasien: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien.

Ryssland: Ryssland.

C.   Asien Och Latinamerika

1.   Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela.

2.   Asien

Asien (utom Centralasien):

Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Kambodja (*), Kina (inklusive Hongkong och den särskilda administrativa regionen Macao), Indien, Indonesien, Irak (*), Sydkorea, Laos, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailand, Vietnam, Yemen.

Centralasien:

Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.

D.   Sydafrika

Sydafrika.


BILAGA II

Översyn efter halva tiden och kriterier för utvärdering av EIB:s externa mandat

Översyn efter halva tiden

En översyn i sak efter halva tiden av EIB:s externa finansiering ska genomföras senast 2010. Översynen ska bygga på en oberoende extern utvärdering, som också ska skickas till Europaparlamentet och rådet. Översynen ska ligga till grund för Europaparlamentets och rådets beslut om och i vilken utsträckning ett villkorat mandat ska ställas till förfogande för att fylla på den garanti som föreslås i detta beslut under perioden efter 2010, om andra ändringar av mandatet ska göras och hur största möjliga mervärde och effektivitet ska säkerställas vid EIB:s finansieringstransaktioner. Kommissionen ska lägga fram halvtidsöversynen för Europaparlamentet och rådet senast den 30 april 2010, som grund för eventuella förslag till ändring av mandatet.

Ram för utvärderingen

Denska innefatta följande:

a)

En utvärdering av EIB:s externa finansieringsverksamhet. Delar av utvärderingen ska genomföras i samarbete med EIB:s och kommissionens utvärderingsavdelningar.

b)

En bedömning av hur EIB:s externa utlåning generellt påverkar samspelet med andra internationella finansinstitut och andra finanskällor.

Utvärderingen ska övervakas och ledas av en styrkommitté med flera s.k. ”visa personer”, som tillsatts av EIB:s styrelse, samt en företrädare för vardera EIB och kommissionen. Styrkommittén ska ledas av en sådan ”vis person”.

Styrkommittén ska bistås av EIB:s och kommissionens utvärderingsavdelningar och av externa experter. Dessa externa experter ska väljas ut genom kommissionens anbudsförfarande. Samråd med styrkommittén ska ske om mandatet och kriterierna för urvalet av externa experter. Kostnaden för externa experter ska då bäras av kommissionen och täckas av den budgetpost som avser inbetalningar till garantifonden.

Den slutliga utvärderingsrapporten ska överlämnas av styrkommittén och i den ska klara slutsatser dras på grundval av den information som har samlats in, för att tillhandahålla information som är nödvändig för det beslut som ska fattas inom ramen för halvtidsöversynen om huruvida den villkorade delen för den återstående mandattiden ska frigöras samt om den regionala fördelningen av eventuell ytterligare finansiering.

Utvärderingens omfattning

Utvärderingen ska omfatta de tidigare mandatperioderna (2000–2006) och de första åren av mandatperioden 2007–2013 fram till slutet av 2009. Storleken på projektfinansieringen och utbetalningarna per land samt det tekniska biståndet och riskkapitalinsatserna ska granskas. Med tanke på konsekvenserna på projekt-, sektors-, region- och landsnivå ska utvärderingens slutsatser grundas på följande:

a)

En djupgående utvärdering av EIB:s transaktioners relevans och resultat (verkan, effektivitet och hållbarhet) i förhållande till de specifika regionala mål som ursprungligen fastställdes inom gemenskapens områdesspecifika politik för yttre åtgärder samt av deras mervärde (som ska genomföras tillsammans med EIB:s utvärderingsenhet och kommissionen).

b)

En bedömning av överensstämmelsen med gemenskapens områdesspecifika politik och strategier för yttre åtgärder och av EIB:s transaktioners additionalitet och mervärde under de första åren av mandatet för 2007–2013 inom ramen för de specifika regionala målen i mandatet för 2007–2013 samt av motsvarande resultatindikatorer, som ska fastställas av EIB (och som ska genomföras tillsammans med EIB:s utvärderingsenhet och kommissionen).

c)

En analys av mottagarnas finansiella behov, deras absorptionsförmåga och tillgången till andra privata eller offentliga finansieringskällor för de aktuella investeringarna.

d)

En bedömning av samarbetet och samstämmigheten mellan EIB:s och kommissionens åtgärder.

e)

En bedömning av samarbetet och synergieffekterna mellan EIB och internationella och bilaterala finansinstitut och organ.

Vid bedömningar enligt leden a och b ska mervärdet av EIB:s finansieringstransaktioner mätas med hjälp av tre komponenter, nämligen

stöd för målen för gemenskapens politik,

kvaliteten hos själva projekten, och

alternativa finansieringskällor.