Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för förluster på lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Asien och Latinamerika, och Sydafrika) /* KOM/96/0586 slutlig - CNS 96/0278 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 013 , 14/01/1997 s. 0009Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för förluster på lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsländerna, Asien och Latinamerika, och Sydafrika) (97/C 13/06) KOM(96) 586 slutlig - 96/0278(CNS)

(Framlagt av kommissionen den 29 november 1996)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

med beaktande av följande:

Länderna i Central- och Östeuropa (Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern) företar stora politiska och sociala reformer och har inlett en grundläggande omstrukturering av sina ekonomier.

Rådet godkände den 4 oktober 1994 ett samarbetsavtal mellan gemenskapen och Sydafrika som syftar till att främja en harmonisk, balanserad och hållbar social och ekonomisk utveckling.

Europeiska rådet i Essen den 9-10 december 1994 formulerade strategin inför en kommande anslutning av de associerade länderna i Central- och Östeuropa.

Europeiska rådet i Cannes den 26-27 juni 1995 enades om att komplettera det budgetbistånd som beviljats Medelhavsländerna genom ökning av lånen från Europeiska investeringsbanken (EIB) för att bidra till skapandet av ett frihandelsområde och till Europa-Medelhavspartnerskapet.

Europeiska rådet i Madrid den 15-16 december 1995 uppmanade rådet och kommissionen att genomföra förklaringen om Europa-Medelhavspartnerskapet och arbetsprogrammet som upprättades vid Barcelonakonferensen med Medelhavsländerna (Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet och Gaza-Västbanken). Vid samma möte bekräftade rådet EIB:s betydelse som instrument för samarbete mellan gemenskapen och Latinamerika och uppmanade banken att intensifiera sin verksamhet i regionen. Med avseende på utvidgningen uppmärksammade Europeiska rådet även att EIB:s fortsatta verksamhet kommer att medge en ökning av de samlade insatserna för anslutningsförberedelserna.

Europeiska rådets möte i Florens den 21-22 juni 1996 välkomnade resultaten från toppmötet Asien-Europa, vilket utgjorde en vändpunkt i relationerna mellan de två kontinenterna.

Banken fullföljer de pågående låneprogrammen för Central- och Östeuropa i överensstämmelse med rådets beslut 93/696/EG och den utlåning som regleras av det fjärde protokollet och det övergripande ekonomiska samarbetet (förordning (EEG) nr 1763/92) i Medelhavsländer utanför EG.

Banken har redan slutfört det treåriga låneprogrammet i Latinamerika och Asien i överensstämmelse med rådets beslut 93/115/EEG. I januari 1996 föreslog kommissionen att rådet skulle förnya låneprogrammet i Latinamerika och Asien för en provperiod på ett år.

Banken kommer i juni 1997 att ha slutfört det tvååriga låneprogrammet i Sydafrika i överensstämmelse med rådets beslut 95/207/EG.

Rådet ålägger banken att fortsätta sin verksamhet för att stödja investeringsprojekt som genomförs i dessa länder genom att erbjuda banken den garanti som stadgas om i detta beslut.

Denna garanti är underställd de villkor som anges i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om inrättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land (1).

I juni 1996 framlade kommissionen, i samförstånd med banken, ett förslag till rådet om ett nytt garantisystem för EIB:s utlåning till tredje land.

I oktober 1996 kom rådet fram till att en garantinivå på mellan 65 % och 75 % för EIB-lån kan förväntas vara tillräcklig för den totala lånevolymen för EIB:s utlåningsmandat och andra utlåningsbehov för tredje land till år 1999. EIB uppmanas att för en betydande del av sin utlåning säkerställa att tillräckliga garantier från tredje part beviljas för kommersiella risker, varvid budgetgarantin i sådana fall skulle ansvara endast för politiska risker som härrör ur icke överförande av valuta, exproprieringar, krig och inre oro.

Kommissionen och EIB bör säkerställa att en lämplig samordning mellan EIB:s verksamhet i de tredje länder som kan komma i fråga och genomförandet av gemenskapens övriga finansiella instrument kommer till stånd.

De enda befogenheterna i fördraget för antagande av detta beslut är de som ges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken en garanti på 65 % i de fall då banken inte får in de belopp som förfallit till betalning på lån som beviljats i enlighet med dess sedvanliga kriterier för investeringsprojekt som genomförs i regionerna Central- och Östeuropa, Medelhavsländer utanför EG, Latinamerika och Asien samt i Sydafrika.

Denna garanti skall vara begränsad till ett samlat lånetak på 6 825 miljoner ecu fördelade enligt följande:

- Central- och Östeuropa: 3 450 miljoner ecu,

- Medelhavsländer utanför EG: 2 100 miljoner ecu,

- Latinamerika och Asien: 900 miljoner ecu,

- Sydafrika: 375 miljoner ecu,

Garantin skall omfatta den period som börjar den dag då detta beslut träder i kraft och utlöper den 31 december 1999. Om vid denna periods utgång de lån banken har beviljat inte har nått de samlade belopp som anges ovan, skall perioden automatiskt förlängas med sex månader.

2. De länder som ingår i ovan nämnda regioner är följande:

- I Central- och Östeuropa: Albanien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.

- I Medelhavsområdet: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Malta, Marocko, Syrien, Tunisien, Turkiet och Gaza-Västbanken.

- I Latinamerika: Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

- I Asien: Bangladesh, Brunei, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kina, Macao, Malaysia, Mongoliet, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.

Artikel 2

Kommissionen skall var sjätte månad underrätta Europaparlamentet och rådet om situationen beträffande tecknade lån. I detta syfte skall banken regelbundet överlämna de relevanta upplysningarna till kommissionen.

Artikel 3

Kommissionen skall årligen underrätta Europaparlamentet och rådet om låneverksamheten och skall samtidigt lägga fram en bedömning av programverksamheten och samordningen mellan de finansiella institut som verkar inom samma område.

Artikel 4

Kommissionen och banken skall ha ett nära samarbete för att säkerställa den övergripande konsekvensen med avseende på den verksamhet som omfattas av detta beslut och genomförandet av andra gemensamma finansiella instrument till förmån för de berörda länderna.

Artikel 5

Genomförandebestämmelser för detta beslut skall fastställas i ett avtal som skall slutas mellan kommissionen och banken.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(1) EGT nr L 293, 12.11.1994, s. 1.