Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till rådets beslut om beviljandet av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt i f. d. jugoslaviska republiken Makedonien och om ändring av rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika) /* KOM/98/0002 slutlig - CNS 98/0006 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 108 , 07/04/1998 s. 0001Förslag till rådets beslut om beviljandet av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om ändring av rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika (98/C 108/01) KOM(1998) 2 slutlig - 98/0006 (CNS)

(Framlagt av kommissionen den 18 januari 1998)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av rådets beslut av den 27 november 1997 om slutandet av ett samarbetsavtal mellan Europeiska gemenskapen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och rådets beslut av den 27 november 1997 om slutandet av ett avtal inom transportområdet mellan samma parter, och

med beaktande av följande:

I samarbetsavtalet ingår ett protokoll om ekonomiskt samarbete, enligt vilket Europeiska investeringsbanken (EIB) skall bevilja lån från egna medel till ett samlat belopp av 150 miljoner ecu fram till den 31 december 2000.

Genom rådets beslut 97/256/EG beviljas EIB en budgetgaranti för att bevilja lån från egna medel i särskilda regioner utanför gemenskapen. Budgetgarantin bör utvidgas för att täcka de lån från banken som överenskoms i protokollet om ekonomiskt samarbete med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Rådet uppmanar EIB att finansiera projekt enligt den ordning som föreskrivs i protokollet om ekonomiskt samarbete genom att erbjuda banken den garanti som fastställs i detta beslut.

Beslut 92/256/EG bör därför ändras.

De enda befogenheterna för antagande av detta beslut är de som ges i artikel 235 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE,

Artikel 1

Beslut 97/256/EG ändras på följande sätt:

1. I rubriken till beslut 97/256/EG skall ". . . Asien samt Sydafrika" ersättas med ". . . Asien, Sydafrika samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

2. I artikel 1.1 första stycket skall ". . . Asien samt Sydafrika" erättas med ". . . Asien, Sydafrika samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien".

3. I artikel 1.1 andra stycket skall "7 105 miljoner ecu" ersättas med "7 255 miljoner ecu".

4. Följande femte strecksats skall fogas till artikel 1.1:

"- F.d. jugoslaviska republiken Makedonien: 150 miljoner ecu".

5. I artikel 1.1 andra stycket skall ". . . Asien och den 1 juli 1997 för Republiken Sydafrika" ersättas med ". . . Asien och den 1 juli 1997 för Republiken Sydafrika och den 1 januari 1998 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien."

6. Följande sjätte strecksats skall fogas till artikel 1.2:

"- F.d. jugoslaviska republiken Makedonien."

Artikel 2

Motsvarande ändringar skall göras i det avtal mellan kommissionen och EIB som avses i artikel 5 i beslut 97/256/EG.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.