Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 97/256/EG för att utvidga gemenskapsgarantin som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Bosnien-Hercegovina /* KOM/98/0315 slutlig - CNS 98/0175 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 192 , 19/06/1998 s. 0012Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 97/256/EG för att utvidga gemenskapsgarantin som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Bosnien-Hercegovina (98/C 192/10) KOM(1998) 315 slutlig - 98/0175(CNS)

(Framlagt av kommissionen den 18 maj 1998)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att fördjupa insatserna för att säkerställa en stabil politisk miljö i Bosnien-Hercegovina. Det är önskvärt att inom den regionala strategi som definierats av rådet överväga en exceptionell åtgärd som inriktas mot att återuppbygga infrastrukturen i Bosnien-Hercegovina. Det är lämpligt att uppmana Europeiska investeringsbanken, hädanefter benämnd EIB, att finansiera denna åtgärd. Rådet har anmodat kommissionen att lägga fram ett förslag om att utsträcka de åtgärder som avses i rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 om beviljande av en gemenskapsgaranti för Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Sydafrika) (1) till att omfatta utlåning av EIB i Bosnien-Hercegovina;

EIB:s engagemang i Bosnien-Hercegovina bör överensstämma med gemenskapens policy i landet. EIB bör agera inom ramen för det återuppbyggnadsprogram som överenskommits vid de olika bidragsgivarkonferenserna och den bör finansiera projekt som är av intresse för både gemenskapen och Bosnien-Hercegovina.

De lån som beviljas av EIB från dess egna medel enligt villkoren i dess stadgar skulle behöva kombineras med en avsevärd bidragsdel från gemenskapsbudgeten för att bankens insatser skall bli effektiva. Detta bidrag skulle kunna lämnas i form av räntesubventioner och/eller i form av direkta bidrag för samfinansiering av projekt utifrån en individuell bedömning. Nivån på den föreslagna räntesubventionen bör vara densamma som den som redan beviljats andra f.d. jugoslaviska republiker enligt protokollen om ekonomiskt samarbete.

I rådets förordning (EG) nr 1628/96 av den 25 juli 1996 om stöd till Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Federala republiken Jugoslavien och den tidigare jugoslaviska republiken Makedonien (2), senast ändrad genom förordning (EG) nr 851/98 (3), finns bestämmelser om stödåtgärder. I artikel 8 i denna förordning anges att åtgärder som anges i förordningen kan täcka utgifterna för räntesubventioner för de lån som EIB har beviljat. Förfarandena i den förordningen för de finansieringsbeslut som hänför sig till de åtgärder som omfattas av förordningen bör gälla för dessa nya åtgärder.

Beviljandet av räntesubventioner är av exceptionell karaktär och bör inte bilda mönster för gemenskapens ekonomiska stöd till Bosnien-Hercegovina.

Bosnien-Hercegovinas förmåga att uppfylla sina externa finansiella skyldigheter bör säkerställas genom att makroekonomiska reformprogram som stöds av de internationella finansinstituten genomförs.

EIB:s utlåning bör förenas med villkoret att alla offentliga organ i Bosnien-Hercegovina fullt ut har reglerat samtliga förfallna och utestående finansiella skyldigheter gentemot banken och gemenskapen samt att Bosnien-Hercegovina accepterar ansvaret för de finansiella skyldigheter som ännu inte har förfallit till betalning genom att garantera dessa.

Beslut 97/256/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

I fördraget föreskrivs inte några andra befogenheter för antagandet av detta beslut än de i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 97/256/EG ändras på följande sätt:

1. I rubriken skall ". . . Asien samt Sydafrika" ersättas med ". . . Asien, Sydafrika samt Bosnien-Hercegovina".

2. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken en totalgaranti med avseende på alla betalningar den inte fått in men som förfallit till betalning på krediter som beviljats i enlighet med dess sedvanliga kriterier för investeringsprojekt som genomförs i länderna Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien, Sydafrika samt Bosnien-Hercegovina.

Denna garanti är begränsad till 70 % av det sammanlagda kreditbeloppet, plus alla därmed förbundna summor. Taket för summan av de beviljade krediterna skall motsvara 7 205 miljoner ecu fördelade enligt följande:

- Länderna i Central- och Östeuropa 3 520 miljoner ecu

- Länderna i Medelhavsområdet 2 310 miljoner ecu

- Länderna i Latinamerika och Asien 900 miljoner ecu

- Republiken Sydafrika 375 miljoner ecu

- Bosnien-Hercegovina 100 miljoner ecu.

Detta tak skall omfatta en tid om tre år med början den 31 januari 1997 för länderna i Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien och den 1 juli 1997 för Republiken Sydafrika. För Bosnien-Hercegovina skall det omfatta en tid om två år med början den [. . . (datum då ändringsbeslut träder i kraft) . . .]. Om de lån EIB har beviljat inte har nått de totala belopp som anges ovan vid utgången av var och en av dessa perioder skall den aktuella perioden automatiskt förlängas med sex månader."

b) Följande sjätte strecksats skall läggas till i punkt 2:

"- Bosnien-Hercegovina."

3. Följande artikel 1 a skall införas:

"Artikel 1a

1. Bestämmelserna i punkterna 2-7 skall gälla för EIB:s utlåning i Bosnien-Hercegovina:

2. Gemenskapsgarantin skall villkoras av att Bosnien-Hercegovina fullt ut har reglerat sina utestående finansiella skyldigheter gentemot EIB och gemenskapen, samt att Bosnien-Hercegovina accepterar ansvaret för de finansiella skyldigheter som ännu inte har förfallit genom att garantera dessa.

3. EIB:s utlåning i Bosnien-Hercegovina skall överensstämma med gemenskapens policy i landet. EIB skall agera inom ramen för det återuppbyggnadsprogram som överenskommits vid de olika bidragsgivarkonferenserna och den skall finansiera projekt av ömsesidigt intresse när det gäller allmän infrastruktur, inbegripet transport-, energi- och miljösektorerna, med inriktning på vatten, avlopp och renhållningsprojekt för att påskynda återuppbyggnadsprocessen.

4. Kommissionen skall säkerställa en lämplig samordning och överensstämmelse mellan åtgärder som vidtas enligt detta beslut och de som vidtas enligt rådets förordning (EG) nr 1628/96 (*).

5. Bidrag från gemenskapsbudgeten till projekt i Bosnien-Hercegovina som omfattas av detta beslut skall även ske i form av räntesubventioner för lån som beviljats av EIB och/eller i form av direkta bidrag för samfinansiering av projekt. Nivån på räntesubventionen skall vara 2 %.

Finansiella beslut om räntesubventioner för lån från EIB och/eller samfinansiering av projekt skall antas enligt förfarandena i förordning (EG) nr 1628/96.

6. Artikel 1.3 skall inte gälla.

7. Kommissionen och EIB skall, när det är lämpligt samarbeta med alla internationella finansinstitut som är verksamma i Bosnien-Hercegovina.

(*) EGT L 204, 14.8.1996, s. 1."

4. Följande stycke skall läggas till i artikel 2:

"Senast vid utgången av år 1999 skall kommissionen till rådet och Europaparlamentet överlämna en rapport om hur bestämmelserna i detta direktiv har genomförts när det gäller Bosnien-Hercegovina. Rapporten skall särskilt beakta utvecklingen av den ekonomiska och finansiella situationen i Bosnien-Hercegovina, nivån på åtagandena när det gäller EIB:s lån, samt innehålla lämpliga rekommendationer. I detta syfte skall banken överlämna lämpliga upplysningar till kommissionen."

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(1) EGT L 102, 19.4.1997, s. 33.

(2) EGT L 204, 14.8.1996, s. 1.

(3) EGT L 122, 24.4.1998, s. 1.