Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt för återuppbyggnaden av de jordbävningssdrabbade områdena i Turkiet /* KOM/99/0498 slutlig */Förslag till RÅDETS BESLUT om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt för återuppbyggnaden av de jordbävningssdrabbade områdena i Turkiet

(Framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. INLEDNING

Den 17 augusti 1999 drabbade en omfattande jordbävning av magnituden 7,4 till 7,8 på Richterskalan nordvästra Turkiet, i synnerhet provinserna Kocaeli, Sakarya, Bolu och Yalova. Förlusterna i människoliv var betydande. Enligt officiella källor uppgick antalet omkomna till över 15 000 personer. Uppskattningen av de materiella skadorna pågår fortfarande. På grundval av de ofullständiga uppgifter som för närvarande föreligger uppskattar Världsbanken enbart de materiella förlusterna till 3-6,5 miljarder dollar (1,5-3,3 procent av BNP).

Omedelbart efter katastrofen beviljade Europeiska kommissionen via ECHO sammanlagt 4 miljoner euro i humanitärt katastrofbistånd. När detta skrivs håller ECHO på att utarbeta ett nytt förslag till beslut om ytterligare 11 miljoner euro i humanitärt bistånd som bygger på en bedömning av behovet som gjorts på fältet. Samtidigt undersöker alla berörda enheter inom kommissionen ytterligare möjligheter till fler stödåtgärder.

Efter den förödelse som jordbävningen orsakade förelåg det politiskt samförstånd både vid rådets informella möte (allmänna frågor) i Saariselkä och det informella Ekofin-mötet i Åbo om en snabb och omfattande gemenskapsåtgärd till förmån för återuppbyggnaden i Turkiet.

I slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) den 13 september 1999 uppges att "rådet ser fram mot snara överväganden om ett nytt och omfattande stöd till rehabilitering och återuppbyggnad genom lånen från EIB samt genom makrofinansiellt stöd och Meda II, som bör ge omfattande bidrag till Turkiet." Rådet underströk även vikten av att biståndet mobiliseras snarast möjligt.

Efter rådets möte (allmänna frågor) den 13 september antog Ekofin-rådet den 8 oktober 1999 slutsatsen att "rådet anmodar kommissionen att enligt följande riktlinjer lägga fram ett förslag till rådets beslut om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån för återuppbyggnaden i de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet, i så god tid att beslutet eventuellt kan antas av rådet före slutet av november 1999:

- Ett totalt tak på 600 miljoner euro för krediter som skall öppnas för återuppbyggnad i Turkiet under tre år.

- Ovannämnda tak skall uteslutande vara tillgängligt för finansieringen av investeringsprojekt för att ersätta, restaurera eller återuppbygga infrastruktur eller industrianläggningar som skadades vid jordbävningen i Turkiet i augusti 1999."

2. FÖRSLAGET

På uppmaning av rådet lägger kommissionen härmed fram ett förslag till beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka eventuella förluster vid lån för återuppbyggnaden i de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet. Garantin skall täcka en tillfällig särskild treårig EIB-lånefacilitet på 600 miljoner euro som syftar till att främja investeringar i samband med att ersätta, rehabilitera eller återuppbygga infrastruktur och industrianläggningar som skadats vid jordbävningen.

EIB är en väl vald instans för beviljande av återuppbyggnadslån till Turkiet. Banken inledde sin utlåningsverksamhet i Turkiet 1965 och har sedan dess beviljat finansiering till ett belopp av 1 303 miljoner euro till turkiska projekt. Enbart mellan 1994 och 1999 undertecknade banken 14 projekt för 556,5 miljoner euro, av vilka 44% avsåg vattenförvaltning, 31% energi, 14% kommunikationer och 11% industri- och tjänstesektorn. Genom sin befintliga utlåningsverksamhet har banken upprättat regelbundna kontakter med behöriga organ i Turkiets offentliga and privata sektor samt med internationella finansiella institut med verksamhet i Turkiet.

Banken har inlett diskussioner med myndigheterna i Ankara efter jordbävningen och är beredd att bistå med finansiering när de exakta återuppbyggnadsbehov som skall finansieras har fastställts och utvärderats. De turkiska myndigheternas uppskattning av skadorna är i det närmaste slutförd.

De lån som beviljas enligt den särskilda lånefaciliteten för återuppbyggnaden i Turkiet kommer att avse återuppbyggnaden och restaureringen av skador på infrastruktur på och under markytan (vägar, broar, järnvägar, hamnar and installationer för elektricitet, gas, vatten och telekommunikationer), industrianläggningar, små och medelstora företag, samt bostäder och infrastruktur i städerna.

Vid alla transaktioner enligt den särskilda faciliteten kommer bankens utlåning att ske enligt bankens sedvanliga kriterier och förfaranden. De enskilda projekten kommer att fastställas av EIB i nära samråd med de turkiska myndigheterna. EIB kommer även att samordna sina investeringsprioriteter och enskilda transaktioner med de övriga internationella finansiella instituten med verksamhet i de berörda områdena i Turkiet, och där så är lämpligt organisera samfinansiering.

Faciliteten kommer att vara skild från och överordnad EIB:s generella utlåningsmandat, som kommissionen föreslog förnyandet av den 23 april 1999 och som för närvarande diskuteras av rådet och parlamentet. Det kommer inte att påverka Turkiets ställning som ett av de tolv medelhavsländer som erhåller lån av EIB enligt de generella externa utlåningsmandaten.

Faciliteten kommer att omfattas av samma totalgaranti som EIB:s generella externa mandat enligt rådets beslut 97/256/EG av den 14 april 1997 , ändrat genom rådets beslut 98/348/EG av den 19 maj 1998 och 98/729/EG av den 14 december 1998 , som när det har löpt ut, kommer att förlängas genom ett nytt beslut men till samma räckvidd som den Ecofin-rådet av den 12 juli 1999 har enats om för förnyandet av mandaten. Med hänsyn till de finansierade projektens särskilda natur kommer emellertid Ecofin-rådet inte kräva att EIB söker icke-statliga garantier, d.v.s. att ingen riskdelning kommer att förekomma.

3. BUDGETKONSEKVENSER

För 1999 planerar kommissionen ett tak för EIB:s utlåning till återuppbyggnaden i Turkiet på 180 miljoner euro. På grundval av en heltäckande garanti på 65%, kommer detta att kräva att en avsättning görs i garantifonden för extern verksamhet på 16,4 miljoner euro.

De återstående marginalerna i reserven för garantifonden för 1999 kommer då att vara 28,4 miljoner euro, vilket lämnar utrymme för andra möjliga externa åtgärder som makrofinansiellt bistånd eller Euratom-lån.

Från och med 2000 när den ändrade garantifondsförordningen träder i kraft kommer de avsättningar som krävs för ett utlåningstak på 200 miljoner euro avseende nya lån enligt den särskilda återuppbyggnadsfaciliteten att uppgå till 11,7 miljoner euro. Med hänsyn till den reserv som står till förfogande i garantifonden verkar beloppet vara överkomligt om allt övrigt förblir oförändrat.

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt för återuppbyggnaden av de jordbävningssdrabbade områdena i Turkiet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag ,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande , och

av följande skäl:

(1) De turkiska områdena Kocaeli, Sakarya, Bolu och Yalova drabbades svårt av en jordbävning i augusti 1999.

(2) I slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) den 13 september 1999 anges att rådet ser fram emot snara överväganden om ett nytt och omfattande stöd till återställande och återuppbyggnad genom lånen från Europeiska investeringsbanken (nedan: "EIB") samt genom makrofinansiellt stöd och Meda II, som bör ge omfattande bidrag till Turkiet. Rådet underströk även vikten av att biståndet mobiliseras snarast möjligt.

(3) Efter rådets möte (allmänna frågor) den 13 september ges i slutsatserna från Ekofin-rådet den 8 oktober 1999 att "rådet anmodar kommissionen att enligt följande riktlinjer lägga fram ett förslag till rådets beslut om en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån för återuppbyggnaden av de jordbävningsdrabbade områdena i Turkiet, i så god tid att beslutet eventuellt kan antas av rådet senast vid utgången av november 1999: ett totalt tak på 600 miljoner euro för krediter som skall öppnas för återuppbyggnad i Turkiet under tre år och detta tak skall uteslutande vara tillgängligt för finansieringen av investeringsprojekt som skall genomföras för att ersätta, återställa eller återuppbygga infrastruktur eller industrianläggningar som skadades vid jordbävningen i Turkiet i augusti 1999."

(4) De lån som beviljas enligt den särskilda lånefaciliteten för återuppbyggnad av Turkiet som garanteras genom detta beslut är därför uteslutande ämnade att ersätta, återställa eller återuppbygga skadad infrastruktur på och under markytan, industrianläggningar, små och medelstora företag, samt bostäder och infrastruktur i städerna som påverkats av jordbävningar.

(5) De åtgärder som avses i detta beslut faller inom tillämpningsområdet för rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land , ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 .

(6) EIB håller på att slutföra de pågående låneprogrammen för Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Asien och Latinamerika och Sydafrika i enlighet med EIB:s nuvarande externa lånemandat enligt rådets beslut 97/256/EG , senast ändrat genom beslut 98/729/EG . Den 23 april 1999 lade kommissionen fram sitt förslag om att förnya EIB:s generella externa lånemandat för den period som följer efter att det nuvarande mandatet har löpt ut. Beträffande förnyelse av det generella mandatet samtyckte rådet, med förbehåll för Europaparlamentets yttrande, den 12 juli 1999 till en garantisats på 65%, ett garanterat årligt belopp på 2 630 miljoner euro och en varaktighet på 7 år för det nya mandatet, med en översyn vid den första anslutningen eller senast efter 4 1/2 år, beroende på vilken händelse som inträffar först.

(7) EIB har genomfört lånetransaktioner i Turkiet sedan 1965 och har genom sin nuvarande verksamhet regelbundna kontakter med turkiska myndigheter samt med internationella finansiella institut som har verksamhet i Turkiet.

(8) I juni 1996 lade kommissionen i samförstånd med EIB fram ett förslag för rådet om ett nytt garantisystem för EIB:s utlåning till tredje land .

(9) Rådet godkände den 2 december 1996 slutsatser om nya garantiregler för EIB:s utlåning till tredje land enligt vilka en totalgaranti, utan åtskillnad mellan regioner och projekt, tillstyrks och en riskdelningsordning godtas. Ordningen med riskdelning innebär att EIB bör säkerställa lämpliga, icke-statliga tredjepartsgarantier för affärsmässiga risker, medan budgetgarantin endast täcker politiska risker.

(10) Den totalgaranti som EIB:s generella externa lånemandat omfattas av enligt beslut 97/256/EG bör även gälla den särskilda lånefacilitet för återuppbyggnaden av Turkiet som avses i detta beslut. Krediter som beviljats enligt detta beslut bör omfattas av den totalgaranti som är tillämplig enligt det senast gällande beslutet när krediterna beviljas.

(11) Med hänsyn till de finansierade projektens särskilda natur bör EIB enligt detta beslut inte behöva söka riskdelning genom icke-statliga garantier.

(12) EIB bör vid valet av projekt som skall finansieras samråda med de relevanta turkiska myndigheterna. EIB bör även samordna sina investeringsprioriteringar och enskilda lånetransaktioner med de övriga inernationella finansiella instituten som är verksamma i de berörda områdena i Turkiet. Vid behov bör EIB organisera samfinansiering med de övriga internationella finansiella instituten.

(13) EIB-finansieringen enligt detta beslut bör hanteras på ett sådant sätt att den främjar en snar och effektiv ersättning, återställande eller återuppbyggnad av de infrastrukturer och industrianläggningar som skadats vid jordbävningen. EIB och kommissionen har regelbundna samråd för att säkerställa att prioriteringar och verksamhet i denna del av Turkiet samordnas och för att bedöma hur arbetet framskrider med att uppfylla målet enligt detta beslut. Det åligger EIB:s bankstyrelse att fastställa och genomföra regelbundna översyner av verksamhetens målsättningar samt att bedöma hur de uppfylls.

(14) EIB och kommissionen bör fastställa de förfaranden som skall gälla för att bevilja garantin.

(15) I fördraget föreskrivs inte några andra befogenheter för antagandet av detta beslut än de i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken (nedan: "EIB") en totalgaranti med avseende på alla betalningar den inte fått in men som förfallit till betalning på krediter som beviljats i enlighet med dess sedvanliga kriterier för investeringsprojekt som genomförs för att ersätta, återställa eller återuppbygga de infrastrukturer och industrianläggningar som skadats vid jordbävningen i augusti 1999 i Turkiet.

Artikel 2

Tak och villkor

1. Det totala taket för de beviljade krediterna skall vara 600 miljoner euro.

2. Gemenskapsgarantin för de krediter som beviljats av EIB i enlighet med detta beslut skall utformas som en utvidgning av den totalgaranti som EIB beviljats enligt det generella externa utlåningsmandat som avses i rådets beslut 97/256/EG.

Garantin skall vara begränsad till 65% av det sammanlagda beloppet av de krediter som beviljats enligt detta beslut, plus alla därmed förbundna summor.

3. Vid utlåning enligt detta beslut skall det inte göras någon uppdelning göras mellan affärsmässiga och politiska risker. EIB skall inte vara skyldig att söka icke-statliga garantier för att täcka de affärsmässiga riskerna vid utlåning enligt detta beslut.

Artikel 3

Rapportering

Kommissionen skall årligen underrätta Europaparlamentet och rådet om låneverksamheten enligt detta beslut och skall samtidigt lägga fram en bedömning av hur genomförandet av detta beslut och samordningen mellan de internationella finansiella institut som är engagerade i återuppbyggnadsarbetet i Turkiet har fungerat. Den information som kommissionen överlämnar till Europaparlamentet och rådet skall omfatta en bedömning av i vilken utsträckning utlåningen enligt detta beslut har bidragit till att ersätta, återställa eller återuppbygga infrastrukturer och industrianläggningar som skadats vid jordbävningen, varvid hänsyn skall tas till de operativa målsättningar och lämpliga sätt att utvärdera hur väl dessa uppfylls som EIB skall fastställa för utlåning enligt detta beslut. EIB skall för dessa ändamål överlämna lämplig information till kommissionen.

Artikel 4

Varaktighet

Garantin skall omfatta en period på tre år från den dag då detta beslut antas. Om vid denna periods utgång de lån banken har beviljat inte har nått det totala beloppstak som avses i artikel 2, skall denna period automatiskt förlängas med sex månader.

Artikel 5

Tillämpning

1. Närmare regler för tillämpningen av detta beslut skall anges i ett avtal som skall slutas mellan kommissionen och EIB.

2. Lämpliga åtgärder skall anges i detta avtal för att göra det möjligt för Europeiska revisionsrätten och byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) att fullgöra sina uppgifter med avseende på detta beslut.

Artikel 6

Offentliggörande och giltighet

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Det skall bli gällande samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel

På rådets vägnar

Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT

1. ÅTGÄRDENS BETECKNING

Gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbankens särskilda lånefacilitet för projekt för återuppbyggnaden i de jordbävningssdrabbade områdena i Turkiet.

2. BERÖRDA BUDGETPOSTER

B0-220. Europeiska ekonomiska gemenskapens garanti för Europeiska investeringsbankens lån till tredje land i Medelhavsområdet.

3. RÄTTSLIG GRUND

Artikel 308 i fördraget.

4. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDEN

4.1 Allmänt mål

I överensstämmelse med slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) och Ekofin-rådet den 13 september respektive den 8 oktober syftar åtgärden till att genom EIB-utlåning främja investeringsprojekt för återuppbyggnad och återställande av de regioner som drabbades av jordbävningen i Turkiet i augusti 1999. Anslagen är ämnade att täcka garantier för EIB-lån till att ersätta, återställa eller återuppbygga infrastruktur på och under markytan, industrianläggningar, små och medelstora företag, samt bostäder och infrastruktur i de städer i Turkiet som drabbades av jordbävningen.

4.2 Beskrivning

Budgetposten är tänkt som en budgetförstärkning för garantier som Europeiska gemenskapen beviljar Europeiska investeringsbanken för lån på upp till 600 miljoner euro som banken skall finansiera återuppbyggnad i Turkiet.

4.3 Period som omfattas av åtgärden och bestämmelser om förnyelse eller förlängning

Beslutet skall vara giltigt i tre år från den dag det antas. Om det efter denna treårsperiod visar sig att de lån som banken beviljat inte har nått upp till det totala tak som anges i artikel 2 skall perioden automatisk förlängas med sex månader. Ingen förnyelse eller förlängning planeras.

5. KLASSIFICERING AV UTGIFTER OCH INKOMSTER

Obligatoriska /Icke-differentierade anslag.

6. TYP AV UTGIFTER ELLER INKOMSTER

En garanti till Europeiska investeringsbanken.

7. BUDGETKONSEKVENSER

Endast om garantin tas i anspråk.

7.1 Metod för att beräkna åtgärdens totala kostnad (samband mellan de enskilda kostnaderna och den totala kostnaden)

Ett symboliskt anslag föreslås eftersom belopp och tidpunkt för när denna budgetpost eventuellt tas i anspråk är högst osäkra och inte kan beräknas i förväg.

7.2 Kostnadernas fördelning mellan åtgärdens olika delar

Inte tillämpligt.

7.3 Driftsutgifter för undersökningar, expertmöten m.m.

Inte tillämpligt.

8. FINANSIERING AV UTGIFTER FÖR ÅTGÄRDER

I fall av utebliven betalning görs betalningen direkt från fonden till fordringsägaren.

Om fonden inte innehåller tillräckliga medel för att täcka den uteblivna betalningen tas budgeten i anspråk, varvid

- eventuella återstående medel i reserven tillgrips i första hand,

- eventuella tillgängliga medel under taket för kategori 4 i budgetplanen, eller efter omfördelningar inom kategori 4, tillgrips i andra hand,

- en revidering av budgetplanen i överensstämmelse med bestämmelserna i den interinstitutionella överenskommelsen, vilket kan inbegripa omfördelning inom andra kategorier, tillgrips i tredje hand,

För att uppfylla sina skyldigheter kan kommissionen provisoriskt sköta skuldtjänsten genom att använda sina egna likvida tillgångar. I detta fall är artikel 12 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 tillämplig.

9. ÅTGÄRDER FÖR ATT KONTROLLERA ATT GARANTIÅTGÄRDERNA HAR GENOMFÖRTS

- Lämpliga kontrollåtgärder för att kontrollera att denna facilitet enbart används till infrastruktur- och industriprojekt samt bostäder och infrastruktur i städerna som drabbades av jordbävningen i Turkiet i augusti 1999 skall ingå i det garantiavtal som kommissionen och EIB skall ingå i samband med detta beslut.

- Lämpliga åtgärder kommer att vidtas för att göra det möjligt för Europeiska gemenskapens revisionsrätt och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) att fullgöra sina uppgifter beträffande detta beslut.

10. ANALYS AV KOSTNADSEFFEKTIVITET

10.1 Särskilda och kvantifierbara mål, målgrupp

- Kvantifierbara mål: se punkt 4 ovan.

- Målgrupp: Infrastruktur- och industriprojekt samt bostäder och infrastruktur städerna som skadades vid jordbävningen i Turkiet i augusti 1999.

10.2 Skäl för åtgärderna

- Att främja ersättning, återställande eller återuppbyggnad av infrastruktur eller industrianläggningar som skadades vid jordbävningen i Turkiet.

- Val av sätt eller medel: Europeiska investeringsbanken inledde sina lånetransaktioner i Turkiet 1965 och har sedan dess beviljat finansiering till ett belopp av 1 303 miljoner euro. Genom dessa transaktioner har banken upprättat regelbundna kontakter med behöriga organ i Turkiets offentliga and privata sektor samt med internationella finansiella institut med verksamhet i Turkiet och kan börja sin verksamhet så snart de turkiska myndigheterna har avslutat bedömningen av skadorna.

- Viktiga osäkerhetsfaktorer som kan påverka åtgärdens specifika resultat: Verksamhetsstarten kommer att vara avhänging av hur snabbt de turkiska myndigheterna lämnar in sin skadebedömning.

10.3 Uppföljning av åtgärden

Utvalda resultatindikatorer

Den information som kommissionen lämnar till Europaparlamentet och rådet skall innehålla en utvärdering av i vilken utsträckning utlåningen enligt detta beslut har bidragit till att ersätta, återställa eller återuppbygga infrastruktur och industrianläggningar som skadats vid jordbävningen i Turkiet i augusti 1999, varvid hänsyn skall tas till de målsättningar och lämpliga kriterier för bedömning av deras uppfyllande som Europeiska investeringsbanken har fastställt för utlåning enligt detta beslut.

11. ADMINISTRATIVA UTGIFTER (AVSNITT III, DEL A I BUDGETEN)

Inte tillämpligt. Den föreslagna åtgärden kommer inte att innebära någon ökning av antalet kommissionsanställda eller av de administrativa utgifterna.

12. KONSEKVENSER FÖR GARANTIRESERVEN

12.1. Preliminär plan över de lån som avses tecknas under den period detta beslut är i kraft.

År 1999 2000 2001 2002 TOTALT

Belopp

(miljoner euro) 180 200 200 20 600

12.2 Beräknad användning av garantireserven för inbetalningar till garantifonden.

Inbetalningssatsen för Garantifonden för åtgärder i tredje land är 14% för 1999 och 9% från och med 1 januari 2000. Nivån för den heltäckande garantin är 65%.

År 1999 2000 2001 2002 TOTALT

Belopp

(miljoner euro) 16,4 11,7 11,7 1,17 40,97

12.3 Beräknad användning av garantireserven enligt föreliggande förslag.

År 1999 2000 2001 2002

Belopp i reserven (budgetplan) 346 203 208 212

1. EIB-utlåning

EIB:s externa lånemandat 1997-2000 229,1 17,2

Föreslaget externt lånemandat för EIB 2000-2007 129,3 153,6 174,9

EIB:s Kroatienprotokoll (tillfälligt inställt) 4,9 2,7 2,7 2,7

Användning av reserven enligt detta förslag 16,4 11,7 11,7 1,17

2. Makroekonomiskt stöd

Albanien III 2,8

Bosnien II 2,8

Föreslaget: Bulgarien IV 14,0

Föreslaget: Rumänien IV 28,0

Föreslaget: Tadzjikistan 10,5

Föreslaget: f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 7,0

Planerat: Moldova III 2,1

Marginal inom reserven 28,4 42,1* 40* 33,33*

13.2 Not: Från och med 2000 I denna siffra ingår inte det åtagande på 200 miljoner euro per år för Euratom-utlåning och på 400 miljoner för makroekonomiskt stöd som anges i punkt 21 i rådets beslut 97/256/EC. Den tillgängliga marginalen i reserven skulle bli negativ om dessa åtaganden räknades med. Åtagandena, liksom den flexibilitet som ligger i garantifondsmekanismen och som beror på förseningar i undertecknandet av lån, innebär dock att avsättningen till återuppbyggnadsfaciliteten för Turkiet kan rymmas inom ramen för de begränsningar för gemenskapens utlånings- och garantimöjligheter som uppställs genom garantifondsmekanismen, så länge som EIB:s särskilda handlingsprogram omfattande 750 miljoner euro som godkänts för Turkiet inom ramen för tullunionen inte verkställs. Vad beträffar makrofinansiellt stöd är följande åtgärder redan planerade för 2000: Albanien IV (uppskattad inbetalning: 2,7 miljoner euro), Bosnien II (uppskattad inbetalning: 5,0 miljoner euro) och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien III (uppskattad inbetalning: 4,5 miljoner euro).