Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till Rådets Beslut om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen /* KOM/2001/0297 slutlig - CNS 2001/0121 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 240 E , 28/08/2001 s. 0295 - 0297Förslag till RÅDETS BESLUT om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Inledning

Den nordliga dimensionen fördes upp på EU-nivå för första gången vid Europeiska rådets möte i Luxemburg i december 1997. Vid Europeiska rådets möten i Wien (december 1998) och Köln (juni 1999) utvecklades det till ett mer konkret begrepp. I november 1999 arrangerade det finländska ordförandeskapet en utrikesministerkonferens om den nordliga dimensionen och en månad senare, vid Europeiska rådets möte i Helsingfors, uppmanades kommissionen att utarbeta en handlingsplan för den nordliga dimensionen, vilken sedan antogs vid Europeiska rådets möte i Feira i juni 2000.

Den nordliga dimensionen täcker ett geografiskt område som sträcker sig från Island i väster till nordvästra Ryssland via Norska havet, Barents hav och Karahavet i norr till Östersjöns sydkust. Den syftar till att avhjälpa de särskilda regionala utvecklingsproblemen i norra Europa. Dessa omfattar bland annat hårda klimatförhållanden, långa avstånd, särskilt stora skillnader i levnadsstandard, miljöproblem som till exempel problem med kärnavfall och avloppsrening, samt otillräckliga transport- och gränsövergångsmöjligheter.

Den nordliga dimensionen syftar till att intensifiera samarbetet över gränserna mellan EU och dess grannländer och grannregioner i norra Europa. Det syftar till att skapa säkerhet och stabilitet i regionen och att göra miljön säker, ren och tillgänglig för alla människor som lever i norr. Den nordliga dimensionen syftar också till att komma till rätta med de problem som en ojämn regional utveckling ger upphov till och att undvika att det uppstår nya skiljelinjer i takt med att nya länder går med i EU.

En viktig prioritering är att försöka lösa miljöproblemen i det område som omfattas av den nordliga dimensionen, bland annat att återställa den ekologiska balansen i Östersjön. Det krävs brådskande åtgärder vid Rysslands Östersjörand. För närvarande släpps till exempel avloppsvattnet från de 3,5 miljoner människor som bor i Sankt-Petersburgsregionen ut i Finska viken efter endast begränsad rening. Situationen är likartad kring Kaliningrad.

På initiativ från det svenska ordförandeskapet i rådet diskuterades vid Ekofinrådets arbetslunch den 12 mars 2001 en begränsad särskild insats från EIB:s sida till förmån för miljöprojekt i Ryssland. Man nådde en principöverenskommelse om att EIB skall delta i miljöprojekt i nordvästra Ryssland, framför allt i Sankt Petersburg och Kaliningrad. De kriterier som rådet övervägde sammanfattades av Ekofinrådets ordförande i en skrivelse av den 10 mars 2001 och tillställdes ekonomi- och finansministrarna, ledamoten av kommissionen med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor samt EIB:s ordförande:

- Projekten skall bedömas och godkännas från fall till fall av EIB:s råd. Det är således inte fråga om ett allmänt utlåningsmandat för Ryssland.

- Projekten skall ha ett tydligt miljömål och vara av betydande intresse för EU.

- EIB skall samarbeta och samfinansiera med andra internationella finansiella institutioner för att säkerställa en rimlig riskdelning och lämpliga projektvillkor.

- Det skall finnas ett angivet tak på 100 miljoner euro för den totala lånevolymen.

- Ryssland måste fullgöra sina internationella finansiella åtaganden, bland annat till Parisklubben.

Vid Europeiska rådets möte i Stockholm den 23-24 mars 2001 bestämdes att Europeiska unionen skall göra det möjligt för EIB att bevilja lån till utvalda miljöprojekt [i Ryssland], enligt de särskilda kriterier som rådet fastställt.

2. Förslaget

I detta meddelande lägger kommissionen fram ett förslag till en särskild insats inom ramen för den nordiska dimensionen som innebär att Europeiska investeringsbanken beviljas en gemenskapsgaranti för att täcka förluster i samband med utlåning till utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde. Garantin skall täcka EIB-lån från fall till fall upp till ett tak på 100 miljoner euro.

Denna särskilda insats skall vara skild från och ligga utanför EIB:s allmänna utlåningsmandat enligt rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 [1]. Gemenskapens totalgaranti på 65 % för det mandatet skall utsträckas till att omfatta utlåningen till Ryssland inom ramen för den särskilda utlåningsinsatsen.

[1] EGT L 9, 13.1.2000, s. 24.

Med tanke på de specifika kriterier som EIB-projekt måste uppfylla enligt denna särskilda insats skall detta förslag inte utgöra ett utlåningsmandat, utan EIB:s råd uppmanas godkänna lånen från fall till fall i enlighet med artikel 18 i bankens stadgar.

De projekt som väljs ut skall ha ett tydligt miljömål och vara av betydande intresse för EU. Det begränsade antal projekt som rådet har uppmanat EIB att stödja kan till exempel inbegripa avloppsreningsprojekt, vattenförsörjningsprojekt, upplagsplatser för avfall och farligt avfall samt investeringar för att bidra till att begränsa de negativa miljöeffekterna av ny infrastruktur eller industriprojekt. Banken sitter redan i förhandlingar om ett avloppsreningsprojekt i Sankt Petersburg och den avser utreda om den skall delta i ett liknande mindre projekt i Kaliningrad.

EIB kommer att tillämpa sina sedvanliga utlåningsvillkor även för denna särskilda insats. Vissa potentiella projekts ekonomiska bärkraft kan ökas om det beviljas tillräckliga bidrag från EU genom TACIS, bilaterala donatorer och ryska bidragsgivare.

EIB kommer endast att bedriva utlåning enligt denna garanti under förutsättning att det förekommer samarbete och samfinansiering med andra internationella finansiella institutioner.

Ett möte på hög nivå ägde rum i Helsingfors den 9 mars 2001 där viktiga frågor som berör finansieringen av infrastruktur- och miljöinvesteringar i övergångsekonomierna i det område som omfattas av den nordliga dimension diskuterades. Vid mötet närvarade EIB, Världsbanken (IBRD), International Finance Corporation (IFC), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Nordiska investeringsbanken (NIB), the Nordic Environmental Finance Corporation (NEFCO), Europarådets utvecklingsbank, det svenska EU-ordförandeskapet, Europeiska kommissionen och företrädare för Finlands och Belgiens regeringar.

Vid detta möte beslutade man att inrätta ett så kallat "miljöpartnerskap för den nordliga dimensionen" (Northern Dimension Environmental Partnership - NDEP), i vilket internationella finansiella institutioner, kommissionen, bilaterala och multilaterala givare samt berörda övergångsländer deltar, för att försöka komma till rätta med miljö- och energieffektivitetsproblemen i området. Vid mötet kom man överens om att i detta syfte inrätta en arbetsgrupp som gemensamt skall ledas av det svenska EU-ordförandeskapet och EBRD och som skall lägga fram sin rapport före utgången av juni 2001. Arbetsgruppen kommer att koncentrera sig på de operativa aspekterna på samarbetet när det gäller finansiering av projekt inom ramen för den nordliga dimensionen och kommer särskilt att försöka underlätta och påskynda de internationella finansiella institutionernas, Europeiska unionens, de bilaterala givarnas och övergångsländernas investeringar i förbättrat miljöskydd och energieffektvitet.

I början av 2001 fick Ryssland problem med att betala sina utlandsskulder och särskilt landets betalningar till Parisklubben drabbades av förseningar. Sedan dess har Ryssland börjat komma ikapp med de betalningar som landet skall göra enligt befintliga avtal och bör inom kort vara i fatt med sina betalningar till Parisklubben. En förutsättning för att den aktuella garantin skall gälla är att Ryssland garanterar att landet kommer att klara sina betalningar till utländska fordringsägare, bland annat de som ingår i Parisklubben.

Syftet med denna särskilda insats är att stödja genomförandet av utvalda miljöprojekt av intresse för gemenskapen i den ryska delen av Östersjönranden. Den utgör inte någon del av EIB:s allmänna utlåningsmandat och skall inte ses som ett precedensfall för eventuella kommande åtgärder.

3. Budgetkonsekvenser

Det aktuella förslaget att införa ett tak på 100 miljoner euro för EIB:s särskilda utlåningsinsats för miljöprojekt vid Rysslands Östersjörand med en totalgaranti på 65% kommer att ha en total effekt på 5,85 miljoner euro på garantifonden för åtgärder avseende tredje land.

Med beaktande av alla de åtgärder avseende tredje land som redan beslutats eller föreslagits samt de åtgärder som med viss säkerhet kan förutses, men utan att räkna in det föreliggande förslaget, uppgår den återstående marginalen i garantifondens reserv för 2001 för närvarande till 18,55 miljoner euro. I detta belopp ingår även effekten av en liten, positiv korrigering som kommer att göras i samband med årets första budgetöverföring från låne- och lånegarantireserven till garantifonden för åtgärder avseende tredje land, vilken för närvarande håller på att förberedas av kommissionen. Korrigeringen sker i enlighet med rådets förordning 2728/94 av den 31 oktober 1994, senast ändrad genom förordning 1149/99/EG av den 25 maj 1999, och motiveras av att EIB:s facilitet för tullunionen med Turkiet enligt beslut 2000/788/EG av den 4 december 2000 [2] redan i december 2000 infördes i budgetsystemet, medan den faktiska utlåningen började först 2001.

[2] EGT L 314, 14.12.2000, s. 27-28.

Detta förslag kommer att öka den marginal som återstår i garantifondens reserv för 2001 till 12,70 miljoner euro. Marginalen för de efterföljande åren påverkas inte av detta förslag.

2001/0121(CNS)

Förslag till RÅDETS BESLUT om att bevilja en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken för att täcka förluster i samband med en särskild utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde inom ramen för den nordliga dimensionen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av den Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [3],

[3] EGT C

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [4], och

[4] EGT C

av följande skäl:

(1) Den nordliga dimensionen lanserades vid Europeiska rådets möte i Helsingfors den 10-11 december 1999, då kommissionen uppmanades att lägga fram en handlingsplan för den nordliga dimensionen. Vid Europeiska rådets möte i Feira den 20 juni 2000 antogs handlingsplanen för EU:s externa och gränsöverskridande politik för perioden 2000-2003. Den nordliga dimensionen täcker ett geografiskt område som sträcker sig från Island i väster till nordvästra Ryssland via Norska havet, Barents hav och Karahavet i norr till Östersjöns sydkust.

(2) Den nordliga dimensionen syftar till att avhjälpa de särskilda regionala utvecklingsproblemen i norra Europa. Dessa omfattar bland annat hårda klimatförhållanden, långa avstånd, särskilt stora skillnader i levnadsstandard, miljöproblem som till exempel problem med kärnavfall och avloppsrening, samt otillräckliga transport- och gränsövergångsmöjligheter. Den nordliga dimensionen syftar till att intensifiera samarbetet över gränserna mellan EU och dess grannländer och grannregioner i norra Europa.

(3) Miljösituationen i nordvästra Ryssland är fortfarande mycket allvarlig. Man lever med konsekvenserna av tidigare stora miljöförförstörelser, vilket är svårt att hantera finansiellt för den nuvarande ryska regeringen och för användarna av försörjningsföretagens tjänster som på grund av sin fortfarande relativt låga köpkraft inte klarar av högre användaravgifter. Detta har lett till att farliga gränsöverskridande miljöproblem som har sitt ursprung i nordvästra Ryssland ännu inte har åtgärdats. Avloppsvattnet från de 3,5 miljoner människor som bor i Sankt-Petersburgsregionen släpps fortfarande orenat ut i Östersjön och situationen är likartad kring Kaliningrad. Ett antal mycket stora upplagsplatser för giftigt avfall hotar grundvattnet.

(4) EU stödjer redan ett antal miljöprojekt i nordvästra Ryssland genom bidrag från TACIS. Med tanke på att det är mycket angeläget att förstärka miljöskyddet i området för att förhindra ytterligare gränsöverskridande skador är det motiverat att gemenskapen utökar sitt stöd genom begränsade EIB-lån. EIB:s medverkan skulle förstärka effekten av gemenskapens insatser, inte endast genom att öka mängden tillgängliga medel, utan även genom att bankens projektgrupper tillför yrkesmässig expertis. Gemenskapsstödet skulle ges i en form som beaktar projektens intäktsskapande förmåga och som gör att stödet kan återvinnas.

(5) På initiativ från ordförandeskapet diskuterades vid Ekofinrådets möte den 12 mars 2001 ett antal kriterier för en begränsad specialinsats från EIB:s sida till förmån för miljöprojekt i nordvästra Ryssland, framför allt i områdena kring St Petersburg och Kaliningrad. Följande betonades: a) Projekten skall bedömas av EIB och lånen godkännas från fall till fall av EIB:s råd. Det är således inte fråga om ett allmänt utlåningsmandat för Ryssland. b) Projekten skall ha ett tydligt miljömål och vara av betydande intresse för EU. c) EIB skall samarbeta och samfinansiera med andra internationella finansiella institutioner för att säkerställa en rimlig riskdelning och lämpliga projektvillkor. d) Det skall finnas ett tak på 100 miljoner euro för den totala lånevolymen. e) Ryssland måste fullgöra sina internationella finansiella åtaganden, bland annat till Parisklubben.

(6) Vid Europeiska rådets möte i Stockholm den 23-24 mars 2001 bestämdes att Europeiska unionen skall göra det möjligt för EIB att bevilja lån till utvalda miljöprojekt [i Ryssland], enligt de särskilda kriterier som rådet fastställt.

(7) Det är därför lämpligt att ge EIB en garanti så att banken kan ingå låneavtal enligt denna särskilda utlåningsinsats för utvalda miljöprojekt vid Rysslands Östersjörand, framför allt i områdena kring Sankt Petersburg och Kaliningrad. Garantin för denna särskilda insats är av undantagskaraktär och skall inte ses som ett precedensfall för eventuella kommande åtgärder. EIB har meddelat att den kan och vill bevilja lån från sina egna medel i nordvästra Ryssland, i enlighet med sina stadgar.

(8) Den gemenskapsgaranti som beviljas för denna insats skall ha ett tak på 100 miljoner euro. För att öka effekten av denna relativt begränsade insats inriktas den på projekt vid Rysslands Östersjörand.

(9) Miljöpartnerskapet för den nordliga dimensionen (NDEP) kommer att ange en ram när kommissionen, bilaterala och multilaterala givare, internationella finansiella institutioner samt berörda övergångsländer skall fastställa prioriteringar.

(10) Genom rådets beslut 2000/24/EG [5] beviljas EIB en total gemenskapsgaranti på 65% för att täcka förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika).

[5] EGT L 9, 13.1.2000, s. 24.

(11) Den 2 december 1996 godkände rådet en ordning för nya garantier för EIB-utlåning till tredje land, enligt vilken strategin med en totalgaranti, där ingen skillnad görs mellan regioner och projekt, godkänns och riskdelningssystemet godtas. Enligt riskdelningssystemet bör EIB säkra tillräckliga icke-offentliga garantier från tredje part för att täcka den kommersiella risken, eftersom budgetgarantin endast täcker de politiska riskerna.

(12) Den totalgaranti som täcker EIB:s allmänna mandat för utlåning till tredje land och som anges i beslut 2000/24/EG bör också gälla EIB:s särskilda utlåningsinsats i Ryssland inom ramen för den nordliga dimensionen. Lån som beviljas enligt detta beslut bör omfattas av den totalgaranti som fastställs i beslut 2000/24/EG. Mot bakgrund av denna insats särskilda karaktär skall EIB inte uppmanas att åstadkomma riskdelning genom icke-offentliga garantier.

(13) Tiden är av stor betydelse vid genomförandet av detta beslut. Det är mycket angeläget att genomföra miljöinvesteringar vid Rysslands Östersjörand.

(14) För att anta detta beslut finns endast de befogenheter som anges i artikel 308 i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken (nedan kallad "EIB") en totalgaranti beträffande alla betalningar som den inte erhållit men som förfallit till betalning enligt de låneavtal som ingåtts enligt dess sedvanliga kriterier för investeringsprojekt som inom ramen för den nordliga dimensionen genomförts i den ryska delen av Östersjöns avrinningsområde enligt denna särskilda utlåningsinsats. Projekten skall ha ett tydligt miljömål och vara av betydande intresse för EU.

Artikel 2

Tak och villkor

1. Det totala taket för beviljade lån skall uppgå till 100 miljoner euro eller ett likvärdigt belopp.

2. Gemenskapsgarantin avseende lån som EIB beviljat i enlighet med detta beslut skall ske i form av en utvidgning av gemenskapens totalgaranti på 65% som beviljats EIB enligt det allmänna mandat för utlåning till tredje land som anges i beslut 2000/24/EG.

3. Projekt som finansieras genom lån som skall täckas av garantin måste uppfylla följande kriterier:

- De kriterier som anges i artikel 1.

- EIB skall bedriva samarbete och samfinansiering med andra internationella finansiella institutioner för att säkerställa en rimlig riskdelning och lämpliga projektvillkor.

4. EIB skall endast lägga fram projekt för godkännande om Ryssland bedöms fullgöra sina internationella finansiella åtaganden, bland annat de som gäller landets skuld till Parisklubben.

5. EIB:s råd skall, i enlighet med artikel 18 i bankens stadgar, från fall till fall godkänna varje lån som skall omfattas av gemenskapsgarantin.

6. När det gäller detta beslut är artikel 1.3 i beslut 2000/24/EG inte tillämplig.

Artikel 3

Rapportering

Kommissionen skall enligt det rapporteringskrav som anges i rådets beslut 2000/24/EG varje år informera Europaparlamentet och rådet om de lånetransaktioner som genomförts enligt detta beslut och skall samtidigt lämna in en utvärdering av hur detta beslut genomförts och hur samordningen mellan de internationella finansiella institutioner som deltar i projekten fungerat. Den information som kommissionen lämnar till Europaparlamentet och rådet skall innehålla en bedömning av hur låneverksamheten enligt detta beslut bidragit till att uppfylla gemenskapens mål inom ramen för den nordliga dimensionen.

Av de skäl som anges i det första stycket skall EIB ge kommissionen erforderlig information.

Artikel 4

Varaktighet

Garantin skall omfatta låneavtal som ingåtts under en treårsperiod räknat från den dag då detta beslut antas. Om de låneavtal som EIB ingått när dessa tre år löpt ut inte nått upp till det totala tak som anges i artikel 2 skall denna period automatiskt förlängas med sex månader.

Artikel 5

Slutbestämmelser

1. Detta beslut skall träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. EIB och kommissionen skall fastställa villkoren för att garantin skall beviljas.

Utfärdat i Bryssel,

På rådets vägnar

Ordförande

FINANSIERINGSÖVERSIKT

1. Åtgärdens beteckning

Europeiska gemenskapens garanti för Europeiska investeringsbankens lån i nordvästra Ryssland.

2. Berörda budgetposter

B0-221. Europeiska gemenskapens garanti för lån som Europeiska investeringsbanken beviljat tredje land i Central- och Östeuropa och västra Balkan..

3. Rättslig grund

Artikel 308 i fördraget.

4. Beskrivning av åtgärden

4.1 Allmänt mål

Åtgärden syftar till att inom ramen för den nordliga dimensionen stödja utvalda miljöprojekt av särskilt gemenskapsintresse i nordvästra Ryssland. Projekten skall ha ett tydligt miljömål och vara av stort intresse för gemenskapen.

4.2 Beskrivning

Syftet med budgetposten är att ge budgetstöd för de garantier som Europeiska gemenskapen beviljar Europeiska investeringsbanken för att täcka det högsta belopp på 100 miljoner euro som banken får använda till att bevilja lån för utvalda projekt i nordvästra Ryssland, bland annat i områdena kring Sankt Petersburg och Kaliningrad. Projekten skall ha ett tydligt miljömål och vara av betydande intresse för gemenskapen.

4.3 Period som omfattas av åtgärden och bestämmelse om förnyelse eller förlängning

Tre år. För att förnyas krävs ett nytt beslut från rådet.

5. Klassificering av utgifter och inkomster

Obligatoriska utgifter/Icke-differentierade anslag.

6. Typ av utgifter eller inkomster

En garanti till Europeiska investeringsbanken.

7. Budgetkonsekvenser

Endast om garantin utnyttjas.

7.1 Metod för att beräkna åtgärdens totala kostnad (i förekommande fall: förhållande mellan de enskilda kostnaderna och den totala kostnaden)

Ett symboliskt belopp föreslås, eftersom storleken och fördelningen över tiden på de krav som kan komma att ställas på denna budgetpost är förenade med stor osäkerhet och inte kan beräknas i förväg.

7.2 Kostnadernas fördelning mellan åtgärdens olika delar

Ej tillämpligt.

7.3 Utgifter för utredningar, experter och dylikt, som ingår i del B i budgeten

Ej tillämpligt.

8. Finansiering av åtgärdens kostnader

Om en låntagare inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser kommer betalning att ske direkt till fordringsägaren från garantifonden.

Om garantifondens medel inte skulle vara tillräckliga kommer ytterligare medel att tillföras från budgeten genom

- i första hand disponibla medel i reserven,

- i andra hand eventuella utrymmen under taket för rubrik 4 i budgetplanen, eller omfördelningar inom denna rubrik, och

- i tredje hand en revidering av budgetplanen enligt reglerna i det interinstitutionella avtalet, vilket kan innebära omfördelning av medel inom de andra rubrikerna.

För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen betala skuldräntor genom att tillfälligt utnyttja sina disponibla medel. I så fall gäller artikel 12 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989.

9. Åtgärder för att kontrollera att garantiåtgärderna har genomförts

Lämpliga kontrollåtgärder kommer att införas i enlighet med EIB:s sedvanliga förfaranden, vilka bland annat omfattar lämpliga och specifika kontroll- och övervakningssystem som är förenliga med systemen i de internationella finansiella institutioner som tillhandahåller samfinansiering.

Särskilda anstalter kommer att vidtas för att göra det möjligt för Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) att fullgöra sina uppgifter i samband med detta beslut och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

10. Analys av kostnadseffektivitet

10.1 Särskilda och kvantifierbara mål. Målgrupp

- Kvantifierbara mål: se punkt 4 ovan.

- Målgrupp: nordvästra Ryssland inom ramen för den nordliga dimensionen.

10.2 Skäl för åtgärden

- Att stödja investeringsprojekt med tydligt miljömål och av betydande intresse för gemenskapen i nordvästra Ryssland inom ramen för den nordliga dimensionen.

- Val av metod: EIB har varit verksam på de så kallade tillväxtmarknaderna i över två årtionden. Denna åtgärd gör att banken får en begränsad uppgift i Ryssland. EIB kommer endast att bevilja lån i samarbete med de internationella finansiella institutioner som redan är verksamma i Ryssland och endast om dessa erbjuder samfinansiering.

- De viktigaste osäkerhetsfaktorerna som skulle kunna påverka åtgärdens specifika resultat: t ex att Ryssland upphör att uppfylla sina betalningsförpliktelser till utlandet.

10.3 Uppföljning och utvärdering av åtgärden

Utvalda resultatindikatorer

Den information som kommissionen varje år skall lämna till Europaparlamentet och rådet skall inbegripa en bedömning av hur låneverksamheten enligt detta beslut bidrar till gemenskapens mål inom ramen för den nordliga dimensionen, med beaktande av de operativa mål och de lämpliga mått på hur dessa mål uppfyllts som Europeiska investeringsbanken skall fastställa för utlåning enligt detta beslut.

EIB skall bedöma och godkänna projekten i enlighet med bankens sedvanliga kriterier och förfaranden.

EIB:s låneverksamhet utanför EU regleras i artikel 18 i bankens stadgar, särskilt artikel 18.1 andra stycket som lyder: "...Banken får dock genom ett undantag som bankens råd enhälligt medgivit på förslag av styrelsen bevilja lån för investeringsprojekt som helt eller delvis skall genomföras utanför medlemsstaternas europeiska territorier". Enligt rådets begäran skall utlåning enligt detta beslut godkännas från fall till fall av EIB:s råd.

11. Administrativa utgifter (sektion III, del A i budgeten)

Ej tillämpligt. Den föreslagna åtgärden kommer inte att medföra någon ökning av antalet kommissionsanställda eller av de administrativa utgifterna.

12. Konsekvenser för garantireserven

12.1 Preliminär plan över de lån som avses tecknas under den period detta beslut är i kraft

>Plats för tabell>

12.2 Beräknad användning av garantireserven för inbetalningar till garantifonden.

Inbetalningssatsen för garantifonden för åtgärder i tredje land är 9 % från och med den 1 januari 2000. Nivån för den heltäckande garantin är 65%.

>Plats för tabell>

12.3 Beräknad användning av garantireserven enligt föreliggande förslag [6]

[6] Situationen den 1 april 2001.

>Plats för tabell>

* Anmärkning: I uppgifterna för EIB:s låneverksamhet ingår redan en liten, positiv korrigering för innevarande års första budgetöverföring från reserven för lån och lånegarantier till garantifonden för åtgärder avseende tredje land i enlighet med rådets förordning 2728/94 av den 31 oktober 1994, senast ändrad genom förordning 1149/99/EG av den 25 maj 1999, där det anges att kommissionen måste inleda betalningsförfarandet vid utlåning enligt en ramfacilitet som sträcker sig över flera år (som EIB-mandat och Euratoms låneverksamhet) vid början av räkenskapsåret. Inbetalningarna till fonden för låneverksamhet enligt dessa faciliteter skall ske som årliga trancher. De belopp som betalas in till fonden skall justeras med den skillnad som föreligger den 31 december föregående år mellan de uppskattningar som låg till grundval för den föregående betalningen och det faktiska utfallet för de lån som godkändes under året.