Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förslag till rådets beslut om ändring av beslut 2000/24/EG för att utvidga gemenskapsgarantin som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien /* KOM/2001/0356 slutlig - CNS 2001/0143 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr 304 E , 30/10/2001 s. 0176 - 0176Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2000/24/EG för att utvidga gemenskapsgarantin som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

1. Inledning

Nedanstående förslag handlar om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien, som tas ur de egna medlen, genom en ändring av rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 2000 [1].

[1] EGT L 9, 13.1.2000, s. 24.

Utvecklingen sedan hösten 2000 har på ett genomgripande sätt förändrat det politiska landskapet i Förbundsrepubliken Jugoslavien och dess förbindelser med det internationella samfundet. Inrättandet av en ny demokratisk serbisk regering i januari 2001 utgör startskottet för politiska och ekonomiska reformer i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Rådet för allmänna frågor beslutade vid sitt möte den 9 oktober 2000 att häva sanktionerna mot Serbien, att utsträcka Europeiska byråns för återuppbyggnad verksamhetsområde till att omfatta Serbien och Montenegro och att helt och hållet integrera Förbundsrepubliken Jugoslavien i stabiliserings- och associeringsprocessen, som utgör den politiska ramen för EU:s relationer med västra Balkan.

Vid Europeiska rådets möte i Biarritz den 12 oktober 2000 beslutades det om ett krisstödpaket på 200 miljoner euro för Förbundsrepubliken Jugoslavien/Serbien. Europeiska byrån för återuppbyggnad har nästan slutfört genomförandet av stödpaketet. Detta åtföljs av ett stödprogram för Förbundsrepubliken Jugoslavien/Serbien för 2001 i enlighet med CARDS-förordningen (Rådets förordning (EG) 2666/2000 [2]). Den första etappen av programmet motsvarar 150,8 miljoner euro och har redan godkänts. I detta stöd ingår dels stöd för att täcka trängande behov, dels inslag av villkorat stöd för medellångsiktig och långsiktig utveckling som främst går till områdena energi, hälsovård, jordbruk och företagsutveckling samt till tekniskt bistånd.

[2] EGT L 306, 7.12.2000, s. 1.

Nästa steg i förfarandet enligt stabiliserings- och associeringsprocessen är att, när Förbundsrepubliken Jugoslavien är redo, inrätta en rådgivande arbetsgrupp med företrädare från EU och Förbundsrepubliken Jugoslavien med uppgift att bedöma reformer och bana väg för ett slutligt stabiliserings- och associeringsavtal. Under tiden ges redan tekniskt bistånd och rådgivning inom ramen för ovannämnda CARDS-stödprogram för 2001.

De nya myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien har redan etablerat kontakt mellan Förbunds republiken Jugoslavien och de internationella finansiella institutionerna. Förbunds republiken Jugoslavien blev medlem i IMF i december 2000 och i EBRD i januari 2001. Förbundsrepubliken Jugoslavien blev medlem i Världsbanken den 8 maj 2001 efter att ha reglerat sin andel av f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslaviens utestående finansiella skulder till banken. Dessutom har EIB förklarat sig beredd att bevilja lån till Förbunds republiken Jugoslavien, förutsatt att motsvarande utestående skulder som f.d. Socialistiska förbunds republiken Jugoslavien hade till EIB regleras.

Förbundsrepubliken Jugoslavien har för närvarande stora ekonomiska och finansiella problem, eftersom de problem som är gemensamma för alla länder som går över från planekonomi till marknadsekonomi förvärrats av effekterna av väpnade konflikter och sanktioner. Till följd av detta krympte ekonomin med i genomsnitt 9 % per år under perioden 1990-1999, vilket gjorde att den upp skattade BNP:n 1999 var mindre än hälften av den från 1990. Det förefaller således viktigt att EU ger största möjliga finansiella stöd till Förbundsrepubliken Jugoslaviens reform ansträngningar.

Den 23 maj antog kommissionen ett förslag till rådsbeslut om makroekonomiskt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien. EIB:s utlåning kommer att utgöra ett nytt inslag i EU:s finansiella stöd genom att främja investeringar i infrastruktur och utveckling av den privata sektorn.

På uppmaning av det franska ordförandeskapet i rådet gjorde EIB under ett besök i Förbundsrepubliken Jugoslavien i november 2000 en första bedömning av Förbundsrepubliken Jugoslaviens omedelbara behov av investeringar i grundläggande infrastruktur. På grundval av denna bedömning konstaterade banken att dessa behov var som störst inom transport- och energisektorn. Inom transportsektorn har EIB identifierat investeringsprojekt på sammanlagt 447 miljoner euro som skulle kunna samfinansieras av EIB på kort sikt. Om man till detta lägger finansieringen av angelägna investeringar i energisektorn samt 30 miljoner euro för projekt i Montenegro som EIB redan tidigare identifierat, uppgår finansierings behovet för angelägna investeringsprojekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien till uppskattningsvis minst 700 miljoner euro.

En förutsättning för att komma i fråga för EIB-lån är att utestående skulder i samband med tidigare lån till denna del av f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien erkänns och regleras. Den 30 april 2001 uppgick dessa skulder till 218 miljoner euro. Myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien har gått med på att ikläda sig ansvaret för dessa utestående skulder, bland annat de som inom Förbundsrepubliken Jugoslavien kan hänföras till delrepubliken Montenegro och Kosovo. Den 17 maj 2001 paraferades en formell överens kommelse mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och EIB, enligt vilken Förbundsrepubliken Jugoslavien garanterar att de utestående skulder i samband med tidigare EIB-lån till f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien som kan hänföras till Förbundsrepubliken Jugoslavien till fullo och i tid kommer att betalas tillbaka. Det slutliga undertecknandet av den överenskommelsen planeras äga rum före den 16 juli 2001.

2. Förslaget

I detta meddelande presenteras kommissionens förslag om att utvidga EIB:s allmänna mandat att ge lån utanför EU som fastställs i beslut 2000/24/EG till att även omfatta Förbundsrepubliken Jugoslavien.

För att Förbundsrepubliken Jugoslavien skall kunna komma i fråga för lån enligt EIB:s allmänna mandat skall mandatet och det belopp som anslås till Central- och Östeuropa ökas med 350 miljoner euro. Detta belopp motsvarar det uppskattade finansieringsbehovet på kort sikt för investeringar i infrastruktur i transport- och energisektorn i Förbundsrepubliken Jugoslavien, med beaktande av att EIB:s utlåning i allmänhet högst uppgår till halva den totala finansieringskostnaden för projekten. Beloppet förefaller också rimligt med tanke på landets relativa storlek.

Garantimandatet för Förbundsrepubliken Jugoslavien skall emellertid ingå helt och hållet i anslaget för Central- och Östeuropa inom ramen för det allmänna EIB-mandatet, där västra Balkan ingår. Inget särskilt regionalt anslag med ett öronmärkt belopp kommer alltså att införas. Förbundsrepubliken Jugoslavien kommer att erhålla EIB-lån som ett av de länder som kan komma i fråga för anslaget för Central- och Östeuropa. Riktbeloppet för Förbundsrepubliken Jugoslavien kommer att vara 350 miljoner euro. Det slutliga lånebeloppet till Förbundsrepubliken Jugoslavien beror på antalet lämpliga investeringsprojekt. På detta sätt kan man undvika att delar av ett särskilt regionalt mandat förblir oförbrukade vid utgången av det regionala mandatet och att de resterande beloppen så småningom förfaller - trots mandatets automatiska förlängning med sex månader. Detta ligger i linje med strategin som följdes för Bosnien och Hercegovina och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien vid förnyandet av 1997 års allmänna lånemandat i december 1999 och den strategi som tillämpades på Kroatien när det allmänna mandatet ändrades i november 2000 [3].

[3] EGT L 285, 10.11.2000, s.20. En annan ändring gjordes i december (beslut 2000/788/EG), men detta gällde Turkiet, som inte omfattas av det regionala totalanslaget för Central- och Östeuropa.

Det totala taket för de lån som kan beviljas enligt beslut 2000/24/EG och som för närvarande uppgår till 19 110 miljoner euro samt taket för Central- och Östeuropa, som för närvarande uppgår till 8 930 miljoner euro, skall följaktligen ökas med 350 miljoner euro till 19 460 miljoner euro respektive 9 280 miljoner euro. Det central- och östeuropeiska mandatets och det totala mandatets varaktighet skall förbli oförändrade, liksom övriga bestämmelser för EIB:s allmänna lånemandat.

Förbundsrepubliken Jugoslavien kom såsom delrepublik i f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien i åtnjutande av 15 EIB-låneavtal inom ramen för de tidigare jugoslaviska finansiella protokollen, vilka ingicks under perioden 1977-1990 och gäller stora projekt i f.d. Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslavien inom el- och transportsektorn och vilka efter Socialistiska förbundsrepubliken Jugoslaviens upplösning tillskrevs Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vid utgången av april 2001 uppgick det utestående beloppet från dessa lån till 299 miljoner euro. Av detta belopp utgör 218 miljoner euro förfallna skulder, inklusive räntor och straffavgifter.

I väntan på att Förbundsrepubliken Jugoslavien skall ikläda sig ansvaret för ovannämnda utestående skulder genom att underteckna garantiavtalet mellan Förbundsrepubliken Jugoslavien och EIB har banken förklarat att den är beredd att bevilja lån till Förbundsrepubliken Jugoslavien på EIB:s sedvanliga lånevillkor.

De kortfristiga planerna i detta förslag beträffande EIB:s verksamhet är enligt bankens bedömningar i november 2000 koncentrerade till investeringar i grundläggande infrastruktur, framför allt inom transport- och energisektorerna. Dessa planer ligger i linje med behovet av att rusta upp befintlig infrastruktur som är skadad dels till följd av konflikten nyligen, dels till följd av bristen på underhåll det senaste årtiondet, samt med bankens komparativa fördel när det gäller att bidra till finansieringen av infrastrukturinvesteringar.

Syftet med förslaget är att göra det lättare för Förbundsrepubliken Jugoslavien att genomföra nödvändiga politiska och ekonomiska reformer genom att stödja landets investeringar för utveckling av infrastrukturen och den privata sektorn. Den nya ledningen stödjer demokrati och ekonomiska reformer och kommissionen har ingen anledning att tro att den skulle lägga om sin politiska linje på ett sådant sätt att det skulle krävas en omprövning av detta förslag. I artikel 1 i beslut 2000/24/EG anges emellertid att EIB:s utlåning inom ramen för beslutet är "till stöd för gemenskapens relevanta utrikespolitiska mål", vilket skyddar gemenskapen i den händelse Förbundsrepubliken Jugoslavien inte skulle fullgöra sina åtaganden att göra betydande framsteg i fråga om de politiska och ekonomiska reformer som fastställs i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess [4].

[4] De tillämpliga villkoren angavs inom ramen för den regionala strategin i slutsatserna från rådets för allmänna frågor möte den 29 april 1997 och bekräftades för stabiliserings- och associeringsprocessen i KOM(99) 235, 26.5.1999 och rådets slutsatser från den 21 juni 1999.

3. Budgetkonsekvenser

Det föreliggande förslaget att höja det totala taket med 350 miljoner euro, tillsammans med taket för Central- och Östeuropa, för de medel som skall anslås i enlighet med beslut 2000/24/EG i syfte att utvidga den gemenskapsgaranti som beviljats EIB genom nämnda beslut till att även omfatta Förbundsrepubliken Jugoslavien kommer att påverka garantifonden för åtgärder avseende tredje land med sammanlagt 20,48 miljoner euro.

Mandatet, som är en del av det allmänna mandatet, löper ut den 31 januari 2007. Inbetalningen av detta belopp kommer emellertid att spridas över perioden 2000-2003 för att stämma överens med den troliga fördelningen av lånen.

Oaktat detta förslag uppgår den återstående marginalen i garantifondsreserven för närvarande till 16,80 miljoner euro för 2001, inberäknat alla åtgärder beträffande tredje land som redan är beslutade eller föreslagna, liksom alla dem som med viss säkerhet kan förutses. Detta förslag kommer att minska marginalen till 8,02 miljoner euro. Detta gör att det fortfarande finns ett visst handlingsutrymme för andra åtgärder under året avseende tredje land.

När det gäller kommande år är de årliga inbetalningar som krävs för detta förslag hanterliga med tanke på den tillgängliga reserven i garantifonden, under i övrigt lika förhållanden.

2001/0143 (CNS)

Förslag till RÅDETS BESLUT om ändring av beslut 2000/24/EG för att utvidga gemenskapsgarantin som beviljats Europeiska investeringsbanken till att omfatta lån till projekt i Förbundsrepubliken Jugoslavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag [5],

[5] EGT C [...], [...], s. [...].

med beaktande av Europaparlamentets yttrande [6],

[6] EGT C [...], [...], s. [...].

av följande skäl:

(1) Den senaste tidens politiska händelseutveckling i Förbundsrepubliken Jugoslavien har lett till inrättandet av demokratiska regeringar och Förbundsrepubliken Jugoslavien har åtagit sig att genomföra politiska och ekonomiska reformprogram i enlighet med villkoren i Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess för länderna i sydöstra Europa.

(2) Den 9 oktober 2000 beslutade Europeiska rådet (allmänna frågor) att upphäva sanktionerna mot Serbien och att fullt ut integrera Förbundsrepubliken Jugoslavien i stabiliserings- och associeringsprocessen.

(3) Förbundsrepubliken Jugoslavien har för närvarande stora ekonomiska och finansiella problem, eftersom de problem som är gemensamma för alla länder som går över från planekonomi till marknadsekonomi förvärrats av effekterna av väpnade konflikter och sanktioner.

(4) Det är viktigt att Europeiska unionen i detta skede visar sitt stöd till Förbundsrepubliken Jugoslavien när det gäller att genomföra landets politiska och ekonomiska reformprogram, genom att stödja förbundsrepublikens investeringar i infrastruktur och utveckling av den privata sektorn.

(5) Det är därför lämpligt att ge EIB ett garantimandat som gör det möjligt för banken att ingå låneavtal i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

(6) EIB har tillkännagivit att den kan och vill ge lån från sina egna resurser i Förbundsrepubliken Jugoslavien, i enlighet med sina stadgar.

(7) EIB:s utlåning bör vara förenad med villkoret att Förbundsrepubliken Jugoslaviens alla offentliga enheters utestående förfallna finansiella förpliktelser till Europeiska gemenskaperna och Europeiska investeringsbanken är reglerade och att Förbundsrepubliken Jugoslavien genom en garanti ikläder sig betalningsansvaret för de förpliktelser som ännu inte förfallit.

(8) Den 31 oktober 1994 antog rådet förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land [7], senare ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1149/1999 [8].

[7] EGT L 139, 2.6.1999, s. 1.

[8] EGT L 9, 13.1.2000, s. 24.

(9) Den totalgaranti som omfattar EIB:s allmänna lånemandat och som anges i beslut 2000/24/EG bör utsträckas till att omfatta Förbundsrepubliken Jugoslavien. Lånetaken bör höjas för att göra det möjligt att utsträcka motsvarande lånefaciliteter till att omfatta Förbundsrepubliken Jugoslavien. Beslut 2000/24/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(10) För att anta detta beslut fastställs i fördraget inga andra befogenheter än dem som anges i artikel 308.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i beslut 2000/24/EG ändras på följande sätt:

1. Andra meningen i det andra stycket i punkt 1 ändras enligt följande:

(a) I den inledande delen skall "19 110 miljoner euro" ersättas med "19 460 miljoner euro".

(b) I den första strecksatsen skall "8 930 miljoner euro" ersättas med "9 280 miljoner euro".

2. I första strecksatsen i punkt 2 skall "Förbundsrepubliken Jugoslavien" föras in efter Estland.

3. Följande artikel skall införas:

"Artikel 1 a

1. Denna artikel skall vara tillämplig på EIB:s utlåning i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

2. En förutsättning för genomförandet av detta stöd skall vara att Förbunds republiken Jugoslavien helt och hållet har reglerat alla offentliga organs utestående finansiella förpliktelser gentemot gemenskaperna och Europeiska investeringsbanken och att Förbundsrepubliken Jugoslavien genom en garanti tar på sig ansvaret för de förpliktelser som ännu inte förfallit.

Artikel 2

Detta beslut skall träda i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den [...]

På rådets vägnar

FINANSIERINGSÖVERSIKT

1. Åtgärdens beteckning

Europeiska gemenskapens garanti för Europeiska investeringsbankens lån i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

2. Berörd budgetrubrik

B0-221. Europeiska gemenskapens garanti för lån som Europeiska investerings banken beviljat tredje land i Central- och Östeuropa.

3. Rättslig grund

Artikel 308 i fördraget.

4. Beskrivning av åtgärden

4.1 Åtgärdens allmänna syfte

Åtgärden skall visa Europeiska unionens stöd för de nya demokratiska myndigheterna i Förbundsrepubliken Jugoslavien och uppmuntra Förbunds republiken Jugoslavien att genomföra sitt politiska och ekonomiska reformprogram i linje med villkoren i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess för länderna i Sydösteuropa, särskilt genom att stödja investeringar i utvecklingen av infrastrukturen och den privata sektorn.

4.2 Beskrivning

Budgetposten skall utgöra en budgetreserv för den budgetgaranti som Europeiska gemenskapen beviljar Europeiska investeringsbanken för att lånefaciliteterna skall kunna utvidgas till motsvarande 350 miljoner euro i Förbundsrepubliken Jugo slavien.

4.3 Period som omfattas av åtgärden och bestämmelser om förnyelse eller förlängning.

EIB:s allmänna mandat avseende tredje land enligt beslut 2000/24/EG skall ha oförändrad varaktighet.

5. Klassificering av utgifterna/inkomsterna

5.1 Obligatoriska/icke-obligatoriska utgifter

Obligatoriska utgifter.

5.2 Differentierade/icke-differentierade anslag

Icke-differentierade anslag.

6. Typ av utgifter/inkomster

En garanti till Europeiska investeringsbanken.

7. Budgetkonsekvenser

Endast om garantin tas i anspråk.

7.1 Metod för att beräkna åtgärdens totala kostnad (samband mellan de enskilda kostnaderna och den totala kostnaden)

Ett symboliskt anslag har föreslagits eftersom det är högst osäkert om, när och med hur mycket denna budgetrubrik tas i anspråk. Inga beräkningar kan göras i förväg.

7.2 Kostnadernas fördelning mellan åtgärdens olika delar

Inte tillämpligt.

7.3 Verksamhetskostnader för utredningar, experter m.m. som omfattas av budgetens del B

Inte tillämpligt.

8. Finansiering av åtgärdens kostnader

Vid en eventuell utebliven betalning kommer betalning att ske direkt från garanti fonden till fordringsägaren.

Om garantifondens medel inte skulle vara tillräckliga kommer ytterligare medel att tillföras från budgeten genom

- i första hand disponibla medel i reserven,

- i andra hand eventuella utrymmen under taket för rubrik 4 i budgetplanen, eller omfördelningar inom denna rubrik, och

- i tredje hand en revidering av budgetplanen enligt reglerna i det interinstitutionella avtalet, vilket kan innebära omfördelning av medel inom de andra rubrikerna.

För att fullgöra sina skyldigheter kan kommissionen betala skuldräntor genom att tillfälligt utnyttja sina disponibla medel. I så fall gäller artikel 12 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av 29 maj 1989.

9. Åtgärder för att kontrollera att garantiåtgärderna har genomförts

Lämpliga kontrollåtgärder kommer att vidtas i enlighet med EIB:s vanliga förfaranden.

Lämpliga arrangemang kommer att göras för att göra det möjligt för Europeiska gemenskapens revisionsrätt och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) att utföra sina uppdrag i förhållande till tillämplig lagstiftning.

10. analys av kostnadseffektivitet

10.1 Särskilda och kvantifierbara mål. Målgrupp

- Kvantifierbara mål: se punkt 4 ovan.

- Målgrupp: Förbundsrepubliken Jugoslavien..

10.2 Skäl för åtgärden

- Behov av gemenskapsfinansierat stöd: Att hjälpa Förbundsrepubliken Jugoslavien att genomföra sitt politiska och ekonomiska reformprogram i linje med villkoren i EU:s stabiliserings- och associeringsprocess för länderna i Sydösteuropa, genom att stödja landets investeringsverksamhet i utvecklingen av infrastrukturen och den privata sektorn.

- Val av metod: EIB har redan utsträckt lån till Förbundsrepubliken Jugoslavien inom ramen för finansprotokollen med Jugoslavien. Operationerna kan inledas så snart Förbundsrepubliken Jugoslavien har täckt alla utestående och förfallna skuldförbindelser gentemot banken och att genom en garanti tagit på sig ansvaret för de skulder som ännu inte förfallit.

- Huvudsakliga osäkerhetsfaktorer som kan påverka åtgärdens konkreta resultat: Om Förbundsrepubliken Jugoslavien skulle ändra sin politiska linje på ett sådant sätt att det finns en risk för att landet inte fullgör sina åtaganden och skyldigheter att göra omfattande framsteg i fråga om de politiska och ekonomiska villkoren enligt EU:s stabiliserings- och associeringsprocess, kommer åtgärden att upphöra eller skjutas upp.

10.3 Uppföljning och utvärdering av åtgärden

- Utvalda resultatindikatorer: Den information som kommissionen varje år skall överlämna till Europa parlamentet och rådet skall innehålla en utvärdering av i vilken utsträckning utlåningen i enlighet med detta beslut har bidragit till att uppfylla gemenskapens relevanta utrikespolitiska mål, med beaktande av de operativa mål och de lämpliga mått på hur dessa mål uppfyllts som Europeiska investeringsbanken skall fastställa för utlåning enligt beslut 2000/24/EG.

11. Administrativa utgifter (Avsnitt III del A i budgeten)

Inte tillämpligt. Den föreslagna åtgärden kommer inte att innebära någon ökning av antalet kommissionsanställda eller av de administrativa utgifterna.

12. Konsekvenser för garantireserven

12.1 Preliminär plan över de lån som avses tecknas under den period detta beslut är i kraft

>Plats för tabell>

12.2 Beräknad användning av garantireserven för inbetalningar till garantifonden.

Inbetalningssatsen för Garantifonden för åtgärder i tredje land är 9 % från och med 1 januari 2000. Nivån för den heltäckande garantin är 65 %.

>Plats för tabell>

12.3 Beräknad användning av garantireserven enligt föreliggande förslag [9].

[9] Per den 1 juni 2001.

>Plats för tabell>

Anmärkning: I uppgifterna för EIB:s låneverksamhet ingår redan en liten, positiv korrigering för innevarande års första budgetöverföring från reserven för lån och lånegarantier till garantifonden för åtgärder avseende tredje land i enlighet med rådets förordning 2728/94 av den 31 oktober 1994, senast ändrad genom förordning 1149/99/EG av den 25 maj 1999, där det anges att kommissionen måste inleda betalningsförfarandet vid utlåning enligt en ramfacilitet som sträcker sig över flera år (som EIB-mandat och Euratoms låneverksamhet) vid början av räkenskapsåret. Inbetalningarna till fonden för låneverksamhet enligt dessa faciliteter skall ske som årliga trancher. De belopp som betalas in till fonden skall justeras med den skillnad som föreligger den 31 december föregående år mellan de uppskattningar som låg till grundval för den föregående betalningen och det faktiska utfallet för de lån som godkändes under året.