Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.


[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 22.6.2006

KOM(2006) 324 slutlig

2006/0107 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför gemenskapen

(framlagt av av kommissionen)

MOTIVERING

BAKGRUND TILL FÖRSLAGET |

Motiv och syfte Detta förslag till rådets beslut handlar om en förlängning av gemenskapsgarantin till Europeiska investeringsbanken (EIB) för finansiella transaktioner med bankens egna resurser i olika länder utanför EU. EIB:s nuvarande mandat, det vill säga det generella externa lånemandatet (rådets beslut 2000/24/EG med ändringar) och det särskilda mandatet för projekt i Ryssland, Ukraina, Moldavien och Vitryssland (rådets beslut 2005/48/EG) löper ut i slutet av januari 2007, med en möjlig förlängning med sex månader om de lån som EIB har beviljat inte har nått de totala belopp som anges i rådets relevanta beslut. Enligt lagstiftningen om EIB:s generella externa lånemandat skall kommissionen rapportera om dess tillämpning senast den 31 juli 2006. I den rapport som åtföljer lagstiftningsförslaget (KOM(2006) 323), nedan kallad ”rapporten”, sammanfattas resultaten av den verksamhet som EIB har bedrivit under de nuvarande mandaten och beskrivs riktlinjerna för bankens framtida verksamhet. Två arbetsdokument från kommissionens avdelningar, ett i vilket de regionala framtidsutsikterna granskas (SEK(2006) 790) och ett annat som innehåller en detaljerad utvärdering av det nuvarande mandatet (SEK(2006) 789), bifogas rapporten. |

Allmän bakgrund EIB:s verksamhet utanför EU har traditionellt utgjort ungefär 10 % av dess totala verksamhet (5.1 miljarder euro under 2005, varav 3.7 miljarder euro med gemenskapsgaranti). Den största delen av bankens nuvarande verksamhet sker i föranslutningsländerna och Medelhavsländerna, även om den även genomför ansenliga transaktioner i Asien, Latinamerika och Sydafrika. EIB expanderar dessutom stadigt sina transaktioner i Ryssland och Ukraina. Verksamheterna i AVS-länderna bedrivs inom ramen för Cotonouavtalet, med medel från Europeiska utvecklingsfonden eller med medel från EIB med en garanti från medlemsstaterna. EIB genomför traditionellt transaktioner utanför EU till stöd för EU:s utrikespolitik på grundval av formella mandat från rådet. Genom senare mandat från rådet har det geografiska utrymmet för EIB:s verksamhet vidgats. De finansiella transaktioner som beviljas genom sådana beslut av rådet uppfattas av partnerländer utanför EU som ett synligt stöd från EU. Gemenskapsgarantin innebär dessutom att sådana transaktioner, som ofta utgör en avsevärt högre risk än EIB:s transaktioner inom EU, hindras från att inverka på bankens kreditvärdighet samtidigt som EIB kan upprätthålla attraktiva utlåningsräntor utanför EU. Tabell 1 i rapporten visar att de tecknade lånen per den 31 december 2005 (det vill säga ungefär 85 % av utlåningsmandatens löptid) utgör 87 % av det totala lånetaket på 20,660 miljoner euro, men att det finns betydande regionala skillnader. EIB förväntar sig att under 2006 kunna teckna lån till samtliga tillgängliga belopp inom ramen för de regionala taken, med undantag för mandatet för Ryssland, Ukraina, Moldavien och Vitryssland, där de första transaktionerna förväntas tecknas under 2006 och för det resterande beloppet under första halvan av 2007. EIB:s transaktioner i tredje land utgör ett avgörande komplement till EU:s begränsade budgetmedel när det gäller att öka effektiviteten och synligheten hos EU:s externa insatser. Det externa bistånd som finansieras med gemenskapens budgetmedel är fokuserat på låginkomstländer och stöd till de sociala sektorerna, medan EIB:s transaktioner spelar en särskilt viktig roll i medelinkomstländer och inom sektorerna för infrastruktur, finans och handel. Med hänsyn till att EIB ursprungligen inrättats och givits en finansiell struktur för att verka inom EU utgör de mandat som täcks av gemenskapsgaranti de centrala verktyg som gör det möjligt för EIB att genomföra transaktioner utanför EU. De tillhandahåller den politiska och finansiella uppbackning från gemenskapen som är nödvändig för länder och projekt som normalt inte skulle rymmas inom ramen för EIB:s standardriktlinjer och kriterier. |

Befintliga bestämmelser på förslagets område Som nämnts ovan finns det för närvarande två gällande beslut av rådet (2000/24/EG med ändringar och 2005/48/EG) genom vilka EIB beviljas en gemenskapsgaranti för transaktioner utanför EU. De befintliga mandaten med gemenskapsgaranti löper ut i januari 2007 och detta förslag innebär att en gemenskapsgaranti ställs för perioden 2007–2013. Förslaget till beslut innebär en förlängning av en gemenskapsgaranti till EIB:s externa utlåning, samtidigt som några förändringar införs enligt följande: * En enda rättslig grund skall täcka alla olika regioner samt det reservmandat som avses nedan. Den generella garantitäckningen på 65 % skall tillämpas på hela mandatet. * En ny geografisk fördelning av taken införs för att avspegla de befintliga förslagen till nya riktlinjer och instrument för EU:s utrikespolitik. * En tydligare definition av EU:s politiska mål i varje region skall eftersträvas genom EIB:s transaktioner inom ramen för mandatet. * Ett reservmandat som inte är anslaget för någon enskild region införs för aktivering vid naturkatastrofer, återuppbyggnad efter konflikter eller händelser i strategiskt viktiga länder. * Gemenskapsgarantins natur tydliggörs genom att den begränsas till att täcka risker av politisk eller oberoende art. Garantitäckningen utvidgas till att omfatta båda de typer av finansieringstransaktioner som anges i EIB:s stadga, dvs. lån och garantier (enligt de nuvarande mandaten täcks bara lån). * De krav som gäller sambandet mellan EIB:s externa verksamhet och EU:s politik förstärks genom ett starkare samarbete mellan kommissionen och EIB samt ökad rapportering. * I linje med det arbetssätt som etablerats inom ramen för det nuvarande mandatet för Ryssland, Ukraina, Moldavien och Vitryssland skall utvalda enskilda länder bli låneberättigade om och när de uppfyller lämpliga villkor i enlighet med EU:s högnivåavtal med landet i fråga om politiska och makroekonomiska aspekter, vilket skall avgöras av kommissionen i samråd med EIB. EIB:s transaktioner kommer att äga rum efter det att det nödvändiga ramavtalet mellan EIB och det berörda landet har undertecknats och ratificerats. |

Överensstämmelse med unionens övriga politik och mål I enlighet med vad som understryks i rapporten kommer EIB:s externa transaktioner, och i synnerhet de som omfattas av detta förslag, att komplettera den verksamhet som skall genomföras inom ramen för de externa biståndsinstrumenten, dvs. föranslutningsinstrumenten, europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete samt stabilitetsinstrumentet. EIB:s transaktioner kommer att helt stödja EU:s externa åtgärder, i enlighet med vad som fastställs i de olika policydokument som nämns i den föreslagna rättsakten eller eventuellt läggs fram i EU:s framtida policydokument. Sambandet mellan EIB:s externa verksamhet och EU:s politik kommer att stärkas genom ett förstärkt samarbete mellan kommissionen och EIB. Detta kommer att börja med ökade förbindelser under planeringsprocessen, särskilt i samband med åtgärdsprogram, föranslutningsdokument och strategidokument för länder eller regioner samt vid identifieringen och genomförandet av projekt i ett tidigt skede av processen. Att på detta sätt stärka samarbetet kommer att bidra till att säkerställa att de nya gemenskapsinstrumentens policydrivna karaktär avspeglas även i mandatets genomförande Omfattningen av detta samarbete kommer att utvecklas på en regionalt differentierad grund, med hänsyn till EIB:s betydelse i regionen men även till graden av samband med EU:s föranslutningspolitik, europeiska grannskaps- och partnerskapspolitik samt politik för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete. Kommissionen förväntar sig dessutom samråd med EIB om enskilda projekt i ett tidigt skede. EIB:s finansiella transaktioner kommer inte att omfattas av gemenskapsgarantin om kommissionen lämnar ett negativt yttrande om en sådan åtgärd inom ramen för det förfarande som avses i artikel 21 i EIB:s stadga. EIB skall göra ansträngningar för att ytterligare stärka samordningen och samarbetet med andra internationella finansinstitut, som t.ex. Europeiska utvecklingsbanken och Världsbanken samt där så är lämpligt med europeiska bilaterala institutioner, på grundval av samförståndsavtal som täcker de olika regioner som omfattas av mandatet. Inom ramen för det nya mandatet kommer förbättrade rapporteringsförfaranden att införas i syfte att säkerställa att överensstämmelsen med unionens utrikespolitiska riktlinjer och mål samt samarbetet med andra internationella finansinstitut övervakas i tillräcklig omfattning. |

SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS |

Samråd med berörda parter |

Samrådsmetoder, huvudsakliga målsektorer och de svarandes allmänna profil En gemensam arbetsgrupp med företrädare från kommissionens relevanta avdelningar och från EIB har arbetat med färdigställandet av detta förslag och den medföljande rapporten. Kommissionen och EIB har överlämnat en lägesrapport och kompletterande uppgifter till Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK) där huvuddragen i det aktuella förslaget beskrivs. EFK, vilken samlar chefstjänstemän som är experter på det ekonomiska och finansiella området från alla medlemsstater, diskuterade frågan vid två möten i följd i februari och mars 2006. Som ett resultat av detta har EFK utarbetat en rapport som innehåller medlemsstaternas inledande synpunkter om de viktigaste riktlinjerna som kommissionen och EIB lagt fram. |

Sammanfattning av svaren och det sätt på vilket de har beaktats EIB:s åsikter återspeglas till fullo i det förslag som här läggs fram. I ovannämnda rapport från EFK uppmanas kommissionen att tillhandahålla kompletterande information rörande en övergripande utvärdering av de nuvarande mandaten och mer utförlig beskrivning av EIB:s externa verksamhet mot bakgrund av EU:s utrikespolitiska instrument, inklusive en bedömning av mottagarländernas behov, andra finansinstituts roll och EIB:s komparativa fördel. Kraven på kompletterande uppgifter tillgodoses i rapporten och de bifogade arbetsdokumenten från kommissionens avdelningar. EFK:s rapport innehåller även allmänna rekommendationer, bland annat a) behovet av att säkerställa ett gott samarbete mellan EIB och andra givare eller långivare, som t.ex. internationella finansinstitut (särskilt Europeiska utvecklingsbanken) och andra bilaterala organ; b) behovet av att tydliggöra den typ av risker som täcks av gemenskapsgarantin; c) behovet av att lägga fram konkreta förslag till ett mer samstämmigt utnyttjande av EIB:s transaktioner och gemenskapsbidragen samt av att tydliggöra de arbetsformer som krävs; d) rådets medverkan i reservmandatets styrning; e) behovet av en halvtidsöversyn som skall vara grundad på en oberoende utvärdering. Dessa rekommendationer har tagits i beaktande i den föreslagna rättsakten. Punkt c) ovan kan endast beaktas inom ramen för de lämpliga rättsliga grunderna. |

Insamling och användning av sakkunnigutlåtanden |

Berörda fackområden/sakkunskaper Finansiell och ekonomisk sakkunskap. |

Metod Ej tillämpligt. |

De viktigaste organisationerna/sakkunniga som rådfrågats EIB. |

Sammanfattning av avgivna och utnyttjade rekommendationer |

EIB:s synpunkter avspeglas i det aktuella förslaget och i den medföljande rapporten. |

Tillvägagångssätt för att göra sakkunnigutlåtandena allmänt tillgängliga Ej tillämpligt. |

Konsekvensanalys De länder utanför EU som skall omfattas av EIB:s transaktioner med gemenskapsgaranti har i allmänhet en högre riskprofil än EU-länder, främst på grund av makroekonomisk, finansiell och/eller politisk instabilitet. Detta avspeglas de externa kreditvärderingarna av sådana länder. EIB driver sin verksamhet på grundval av sunda bankprinciper och dess stadga är restriktiv i fråga om de risker banken kan ta. Därför skulle EIB, utan en garanti från gemenskapen som täcker politiska och oberoende risker, normalt ta på sig de relevanta riskerna enbart i länder med hög kreditvärdighet. En gemenskapsgaranti för projekt utanför EU ger EIB den säkerhet som krävs för att banken skall kunna finansiera projekt som bidrar till gemenskapens utrikespolitiska mål utan att påverka EIB:s kreditvärdighet, som är högsta möjliga (”AAA”). Ett alternativ som granskats var möjligheten att inte ställa någon gemenskapsgaranti. Detta skulle dock ha lett till att EIB inte hade genomfört några transaktioner i eller dragit sig tillbaka från ett stort antal länder, vilket i sin tur skulle föra med sig mycket högre finansieringskostnader för projekt belägna i andra länder. Detta bedömdes inte vara politiskt önskvärt, med hänsyn till behovet av väl avvägda EU-insatser i de olika regionernas länder. De ökade finansieringskostnaderna för initiativtagare till projekt i godtagbara länder skulle dessutom ha gjort EIB:s transaktioner mindre attraktiva och därmed minska bankens förmåga att driva igenom EU:s policyvillkor (t.ex. upphandling, miljö etc.). Samma resonemang skulle vara tillämpligt om gemenskapen debiterade garantin på EIB, eftersom även detta i slutänden skulle öka initiativtagarnas kostnader. I detta förslag uppnås en proportionerlig jämvikt mellan behovet att ge EIB frihet att bedriva sin finansieringsverksamhet i enlighet med dess egna förutsättningar samtidigt som den stödjer EU:s utrikespolitik och behovet att säkerställa att gemenskapens garanti är begränsad, både i fråga om riskexponering och den typ av projekt som den skall täcka. Dessutom säkerställer kommissionens medverkan i egenskap av ansvarig för gemenskapsgarantin ett starkt politiskt stöd för den finansiering som tillhandahålls av EIB. En betydelsefull effekt av ett sådant stöd är att sannolikheten för att återvinna uteblivna belopp blir avsevärt större, tack vare det gemensamma tryck som EIB och kommissionen kan utöva på försumliga låntagare. Om detta vittnar det faktum att i de enda tidigare fallen där EIB tvingats ta garantin i anspråk (f.d. Jugoslavien och Argentina) har lånen till sist betalats tillbaka. |

RÄTTSLIGA ASPEKTER AV FÖRSLAGET |

Sammanfattning av den föreslagna åtgärden Kommissionen föreslår en enda rättslig grund som täcker de olika regionerna inom ramen för mandatet. Den period som täcks av det framtida mandatet kommer att sammanfalla med nästa finansiella ramverk för åren 2007-2013. Åtgärden kommer att ge EIB en garanti för transaktioner utanför EU, upp till vissa tak som fastställs inom ramen för förslaget. En halvtidsöversyn av mandatet kommer att genomföras 2010, vilket vid behov kommer att ge utrymme för en omfokusering när det gäller de prioriteringar som fastställs i den rättsliga grunden. |

Rättslig grund Lagstiftningsförslaget kommer att vara grundat på artikel 181a som innehåller bestämmelser om ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredje land. Denna rättsliga grund har redan tidigare använts för ändringen av det allmänna utlåningsmandatet (rådets beslut 2005/47/EG) och för det nya mandatet för Ryssland, Ukraina, Moldavien och Vitryssland (rådets beslut 2005/48/EG). |

Subsidiaritetsprincipen Förslaget avser ett område där gemenskapen är ensam behörig. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. |

Proportionalitetsprincipen Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen av följande skäl: |

EIB:s finansiella transaktioner skall fortsätta att hanteras i enlighet med EIB:s egna regler och förfaranden. |

Gemenskapsgarantin har visat sig vara ett effektivt och billigt sätt att täcka de politiska och oberoende risker som är knutna till EIB:s externa transaktioner. Sedan 1994 finns en garantifond för externa åtgärder, vars syfte är att tillhandahålla en likviditetsbuffert för gemenskapsbudgeten mot uteblivna betalningar för garanterade transaktioner. En förnyad gemenskapsgaranti kommer att göra det möjligt för den effektiva och sunda praktik som finns att fortsätta. Kommissionen och EIB kommer att teckna ett avtal om de bestämmelser och förfaranden som skall gälla för gemenskapsgarantins beviljande. För att rationalisera arbetet med att förbereda och värdera projekt kommer EIB att ytterligare förstärka samordningen och samarbetet med andra internationella finansinstitut samt i lämpliga fall med europeiska bilaterala institutioner. |

Val av regleringsform |

Föreslagen regleringsform: annan. |

Övriga regleringsformer skulle vara olämpliga av följande skäl: Ett beslut av rådet erfordras för att upprätta en garanti på gemenskapsnivå. |

BUDGETKONSEKVENSER |

I den finansieringsöversikt som ingår i lagstiftningsförslaget sammanfattas de relevanta budgetkonsekvenserna. Dessa konsekvenser har sin grund i behovet att avsätta medel för gemenskapsgarantin i garantifonden för externa åtgärder under perioden för nästa finansiella ramverk, dvs. perioden 2007–2013. |

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR |

Översyn/ändring/tidsbegränsning |

Förslaget innehåller en bestämmelse om översyn. |

Förslaget innehåller en bestämmelse om ändring. |

Förslaget innehåller en bestämmelse om tidsbegränsning. |

Närmare redogörelse för förslaget Enligt artikel 1 skall gemenskapsgarantin täcka EIB:s finansiella transaktioner upp till ett övergripande belopp på 33 miljarder euro, inklusive en reserv på 1,5 miljarder euro, under perioden 2007–2013. Garantin skall vara begränsad till 65 % av det sammanlagda beloppet på de finansiella transaktionerna plus tillhörande belopp. Det totala taket skall fördelas regionalt med följande bindande regionala tak: A) Föranslutningsländer: 9 miljarder euro B) Grannskaps- och partnerskapsländer: 15 miljarder euro. Detta belopp skall delas in i två preliminära undertak, dvs. Medelhavsländerna: 10 miljarder euro, och Östeuropa, Södra Kaukasien och Ryssland: 5 miljarder euro. C) Länder som omfattas av utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete: 7,5 miljarder euro, indelat i tre preliminära undertak, dvs. Latinamerika: 4 miljarder euro, Asien: 2 miljarder euro, och Sydafrika: 1,5 miljarder euro. D) Reservmandat: 1,5 miljarder euro. Artikel 2 innehåller en förteckning över de länder som berörs av rättsakten och deras berättigande till lån. I artikel 3 specificeras att reservmandatet inte är anslaget till någon enskild region utan kommer att aktiveras vid naturkatastrofer, återuppbyggnad efter konflikter eller händelser i strategiskt viktiga länder. Aktiveringen skall beslutas gemensamt av kommissionen och EIB, efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén. Europaparlamentet skall informeras om aktiveringen av reservmandatet. I artikel 4 beskrivs de krav som gäller sambandet mellan EIB:s externa verksamhet och EU:s politik, genom ett förstärkt samarbete mellan kommissionen och EIB och ökad rapportering. EIB:s finansiella transaktioner kommer dessutom inte att omfattas av gemenskapsgarantin om kommissionen avger ett negativt yttrande om åtgärden inom ramen för det förfarande som fastställs i artikel 21 i EIB:s stadga. I artikel 5 beskrivs formerna för det utökade samarbetet med andra internationella finansinstitut. I artikel 6 tydliggörs naturen hos garantitäckningen, som kommer att täcka risker av politisk eller oberoende art för finansiella transaktioner som vidtas av EIB. Artikel 7 innehåller bestämmelser om krav på utökad rapportering och räkenskapsinformation för både EIB och kommissionen. I artikel 8 beskrivs EIB:s ansvar för att driva in eventuella återvinningsfordringar på kommissionens vägnar. I artikel 9 anges att de närmare bestämmelserna och förfarandena rörande gemenskapsgarantin skall fastställas i ett garantiavtal mellan kommissionen och EIB. I artikel 10 anges att en halvtidsöversyn av mandatet skall göras av kommissionen 2010 på grundval av bland annat en verksamhetsberättelse från EIB samt en utvärdering från en oberoende utvärderingsavdelning vid EIB. I skälen finns bland annat den politiska bakgrunden till förslaget och en detaljerad redogörelse för tillämpningsområdet för EIB:s transaktioner i de olika regionerna. |

1. 2006/0107 (CNS)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och garantier för projekt utanför gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 101a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag[1],

med beaktande av Europaparlamentets yttrande[2], och

av följande skäl:

2. Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB) har sedan 1963 genomfört transaktioner utanför gemenskapen till stöd för gemenskapens utrikespolitik.

3. De flesta av dessa transaktioner har genomförts på begäran av rådet och åtnjutit en av kommissionen förvaltad gemenskapsgaranti. Senast upprättades gemenskapsgarantin för perioden 2000–2007 genom rådets beslut 2000/24/EG av den 22 december 1999 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till projekt utanför gemenskapen (Central- och Östeuropa, Medelhavsområdet, Latinamerika och Asien samt Republiken Sydafrika)[3] och genom rådets beslut 2001/777/EG[4] och 2005/48/EG[5] för regionalt specifika utlåningsinsatser.

4. I syfte att stödja EU:s externa åtgärder utan att påverka EIB:s kreditställning, bör EIB erbjudas en gemenskapsgaranti för transaktioner som genomförs utanför gemenskapen. EIB bör uppmuntras att öka sina transaktioner utanför gemenskapen utan anlitande av gemenskapsgarantin, särskilt i föranslutningsländerna och Medelhavsländerna samt i länder med hög kreditvärdighet i andra länder, medan arten av den täckning som gemenskapsgarantin innebär bör tydliggöras som en täckning för risker av politisk eller oberoende natur.

5. Gemenskapsgarantin bör täcka förluster vid lån och lånegarantier för investeringsprojekt som är berättigade till stöd från EIB och som genomförs i länder som omfattas av instrumentet för stöd inför anslutningen[6] (nedan kallat IPA), det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet[7] (nedan kallat ENPI) och finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete[8] (nedan kallat DCECI), där lånefinansieringen eller garantin i fråga har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp (nedan kallat ”EIB:s finansiella transaktioner”).

6. EU:s utrikespolitiska riktlinjer har reviderats och breddats under senare år. Detta gäller i synnerhet den föranslutningsstrategi som läggs fram kommissionens strategidokument för utvidgningen från 2005[9], den europeiska grannskapspolitiken enligt kommissionens strategidokument av den 12 maj 2004[10], de förnyade partnerskapen med Latinamerika[11] och Sydostasien[12] samt EU:s strategiska partnerskap med Ryssland, Kina och Indien.

7. Från och med år 2007 kommer EU:s yttre förbindelser även att stödjas av de nya finansiella instrumenten, dvs. instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA), instrumentet för den europeiska grannskapspolitiken (ENPI), finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete (DCECI) och stabilitetsinstrumentet[13].

8. EIB:s finansiella transaktioner bör överensstämma med och stödja EU:s utrikespolitik, inklusive specifika regionala mål. EIB:s finansiella transaktioner bör ske i länder som uppfyller lämpliga villkor i enlighet med EU:s högnivåavtal om politiska och makroekonomiska aspekter.

9. Sambandet mellan EIB:s verksamhet utanför gemenskapen och EU:s politik bör stärkas genom ett utökat samarbete mellan EIB och kommissionen på central nivå och ute på fältet. En sådan förstärkt samordning bör bland annat omfatta tidigt ömsesidigt samråd när det gäller policyfrågor, utarbetandet av dokument av betydelse för bägge parter samt projektplanering. Tidiga samråd om strategiska programdokument som utarbetas av kommissionen eller av EIB kommer att vara särskilt viktiga, för att maximera synergierna mellan EIB:s och kommissionens respektive verksamheter och för att mäta framstegen mot ett uppfyllande av relevanta mål för EU:s politik.

10. När det gäller föranslutningsländerna bör EIB:s finansiering i dessa länder avspegla de prioriteringar som fastställs i anslutningspartnerskapen och de europeiska partnerskapen, stabiliserings- och associationsavtalen samt i förhandlingar med EU. Fokus för EU:s åtgärder i Västra Balkan bör även fortsättningsvis successivt skifta från återuppbyggnadsstöd till föranslutningsstöd. EIB bör i detta sammanhang dessutom i sin verksamhet sträva efter att uppmuntra den institutionsbyggande aspekten, där detta är lämpligt i samarbete med andra internationella finansinstitut som är aktiva i regionen. Under perioden 2007–2013 bör finansieringen till kandidatländer (Kroatien, Turkiet och före detta jugoslaviska republiken Makedonien) i allt högre grad ske inom ramen för den föranslutningsfacilitet som EIB har gjort tillgänglig, vilken bör utsträckas över tid för att täcka potentiella kandidatländer i Västra Balkan i linje med de framsteg som görs inom ramen för deras anslutningsprocess.

11. När det gäller länder som omfattas av instrumentet för den europeiska grannskapspolitiken bör EIB fortsätta att befästa sin verksamhet i Medelhavsområdet med dess fokus på utveckling av den privata sektorn. Vad beträffar Östeuropa, Södra Kaukasien och Ryssland bör EIB utöka sin verksamhet i Ryssland och Ukraina samt förbereda sig på att inkludera andra länder i regionen så snart de uppfyller lämpliga villkor i enlighet med EU:s högnivåavtal om politiska och makroekonomiska aspekter. I den här regionen bör EIB finansiera infrastrukturprojekt av betydande intresse för EU inom sektorerna för transport, energi, telekommunikationer och miljö. Projekt som rör långa, viktiga axlar av transeuropeiska nät, projekt med gränsöverskridande inverkan för en eller flera medlemsstater och större projekt som främjar regional integration genom ökad nätanslutning bör prioriteras. I Ryssland bör EIB inom miljösektorn särskilt prioritera projekt inom ramen för den nordliga dimensionens miljöpartnerskap. Inom energisektorn är strategiska projekt för energiförsörjning och energitransport särskilt viktiga. EIB:s finansiella transaktioner i den här regionen bör genomföras i nära samarbete med Europeiska utvecklingsbanken, särskilt i enlighet med de villkor som skall fastställas i ett samförståndsavtal mellan kommissionen, EIB och Europeiska utvecklingsbanken.

12. När det gäller de länder som omfattas av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete kommer EIB:s finansiering i länderna i Asien och Latinamerika successivt att anpassas till EU:s samarbetsstrategi i dessa regioner och utgöra ett komplement till de instrument som finansieras med gemenskapens budgetmedel. Begreppet ”ömsesidigt intresse”, som i praktiken hittills begränsats till finansieringen av projekt där EU-företag medverkar, kommer att breddas och även omfatta främjandet av miljömässig hållbarhet och regional integration (t.ex. transport-, telekom- och energiprojekt som främjar sammanlänkning). EIB bör sträva efter att successivt utvidga sin verksamhet i ett större antal länder i de här regionerna, även i de mindre framgångsrika länderna. I Centralasien bör EIB fokusera på större projekt som rör energiförsörjning och energitransport med gränsöverskridande verkan. EIB:s finansiering i Centralasien bör genomföras i nära samarbete med Europeiska utvecklingsbanken, särskilt i enlighet med de villkor som skall fastställas i ett samförståndsavtal mellan kommissionen, EIB och Europeiska utvecklingsbanken. För att ge ökad synlighet åt EU:s insatser i Latinamerika bör ett specifikt belopp avsättas för en Latinamerika-facilitet.

13. För att komplettera EIB:s verksamhet inom ramen för Cotonouavtalet för AVS-länderna bör en separat facilitet för Sydafrika förnyas, med fokus på infrastrukturprojekt av allmänt intresse (inklusive kommunal infrastruktur, energi- och vattenförsörjning) samt stöd till den privata sektorn, inklusive små och medelstora företag. Genomförandet av bestämmelserna om ekonomiskt samarbete enligt avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan EU och Sydafrika kommer att bidra till att ytterligare främja EIB:s verksamhet i den här regionen.

14. Det är viktigt att kombinera EIB:s finansiering med EU:s budgetmedel i form av stöd, riskkapital och räntesubventioner vid sidan om tekniskt bistånd till projektplanering samt genomförande eller förbättring av rättsreglerna genom instrumentet för stöd inför anslutningen, instrumentet för den europeiska grannskapspolitiken, stabilitetsinstrumentet och, för Sydafrika, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete.

15. Det har i det förflutna funnits tillfällen där EIB har haft anledning att spela en viktig och oväntad roll i samband med naturkatastrofer eller återuppbyggnad efter konflikter. För att se till att sådana händelser inte belastar de regionala tak som fastställs i detta beslut bör ett ”reservmandat” upprättas. Reservmandatet bör inte vara specifikt anslaget för någon enskild region, utan vara tillgängligt för utnyttjande – om lämpligt i kombination med EU:s budgetmedel – vid naturkatastrofer, återuppbyggnad efter konflikter eller händelser i strategiskt viktiga länder. För att EIB skall kunna vidta brådskande åtgärder i syfte att hjälpa till att återupprätta eller skydda normala förhållanden bör åtgärder för en aktivering av reservmandatet antas i enlighet med det rådgivande förfarande som fastställs i artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter[14].

16. EIB samarbetar redan nära med internationella finansinstitut och med europeiska bilaterala institutioner. Detta samarbete styrs av regionspecifika samförståndsavtal. I de finansiella transaktioner utanför EU som omfattas av tillämpningsområdet för detta beslut bör EIB sträva efter att ytterligare förbättra samordningen och samarbetet med internationella finansinstitut samt där så är lämpligt med europeiska bilaterala institutioner.

17. EIB:s och kommissionens rapportering om EIB:s finansiella transaktioner bör förstärkas. På grundval av den information som erhålls från EIB bör kommissionen årligen lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om de finansiella transaktioner som EIB har genomfört enligt detta beslut.

18. Den gemenskapsgaranti som inrättas genom detta beslut bör täcka de finansiella transaktioner som EIB tecknar under en sjuårsperiod som inleds den 1 januari 2007. För att kunna ta ställning till utvecklingen under den första halvan av den perioden bör EIB och kommissionen utarbeta en halvtidsöversyn av beslutet.

19. EIB:s finansiella transaktioner bör även fortsättningsvis förvaltas i enlighet med bankens egna regler och förfaranden, inklusive lämpliga kontrollåtgärder, samt enligt de relevanta regler och förfaranden som rör revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

20. Garantifonden för åtgärder avseende tredje land (nedan kallad garantifonden), inrättad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 2728/94 av den 31 oktober 1994[15], bör även fortsättningsvis utgöra en likviditetsbuffert för gemenskapens budget mot förluster vid EIB:s finansiella transaktioner. I april 2005 lade kommissionen fram ett förslag till rådet som syftar till att ändra systemet för avsättningar av medel till garantifonden för att säkerställa ett mer överblickbart och effektivt system[16]. [uppdateras i händelse av antagande av rådet].

21. EIB bör i samråd med kommissionen utarbeta en preliminär flerårig programplanering avseende mängden avtal om EIB:s finansiella transaktioner i syfte att säkerställa en lämplig budgetplanering för avsättningen av medel till garantifonden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Garanti och tak

1. Gemenskapen skall bevilja Europeiska investeringsbanken (nedan kallad EIB) en totalgaranti (nedan kallad gemenskapsgaranti) med avseende på betalningar som EIB inte har fått in men som förfallit till betalning, avseende lån och lånegarantier för låneberättigade investeringsprojekt som genomförs i länder som omfattas av detta beslut, där nämnda lånefinansiering eller garanti har beviljats i enlighet med ett undertecknat avtal som varken har löpt ut eller sagts upp (nedan kallat ”EIB:s finansiella transaktioner”) och dessutom beviljats i enlighet med EIB:s egna regler och förfaranden samt till stöd för Europeiska unionens relevanta utrikespolitiska mål.

2. Gemenskapsgarantin skall vara begränsad till 65 % av det sammanlagda beloppet på utbetalda krediter och garantier som ställs inom ramen för EIB:s finansiella transaktioner, minus återbetalda belopp, plus alla därmed förbundna summor.

3. Det övergripande taket för EIB:s finansiella transaktioner, minus återförda belopp, skall motsvara 33 000 miljoner euro. Detta skall fördelas regionalt med följande bindande regionala tak:

(a) Föranslutningsländer:

9 000 miljoner euro

(b) Grannländer och partnerskapsländer:

15 000 miljoner euro,

indelat i följande preliminära undertak:

(i) Medelhavsländerna:

10 000 miljoner euro

(ii) Östeuropa, Södra Kaukasien och Ryssland:

5 000 miljoner euro

(c) Länder som omfattas av utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete:

7 500 miljoner euro,

indelat i följande preliminära undertak:

(i) Latinamerika:

4 000 miljoner euro

(ii) Asien:

2 000 miljoner euro

(iii) Republiken Sydafrika:

1 500 miljoner euro

(d) Reservmandat:

1 500 miljoner euro.

4. Gemenskapsgarantin skall de finansiella transaktioner som EIB tecknar under den period om sju år som börjar den 1 januari 2007 och slutar den 31 december 2013.

5. Om EIB:s finansiella transaktioner vid utgången av den period som avses i punkt 4 inte har nått de totala belopp som avses i punkt 3 skall denna period automatiskt förlängas med sex månader.

Artikel 2

Länder som omfattas av bestämmelsen

1. I bilagan anges de länder som omfattas av artikel 1 och deras indelning i regioner.

2. Enskilda länder skall bli berättigade till lån inom ramen för de regionala taken och undertaken om och när de uppfyller lämpliga villkor i enlighet med EU:s högnivåavtal med landet i fråga om politiska och makroekonomiska aspekter. Kommissionen skall, efter samråd med EIB, avgöra när ett enskilt land har uppfyllt de lämpliga villkoren och underrätta EIB om detta.

3. Gemenskapsgarantin skall enbart täcka finansiella transaktioner som EIB genomför i länder som har ingått ett ramavtal med EIB i vilket de rättsliga villkor enligt vilka sådana finansiella transaktioner skall genomföras fastställs.

4. I händelse av allvarlig oro över den politiska eller ekonomiska situationen i ett specifikt land skall kommissionen och EIB besluta att ställa in EIB:s finansiella transaktioner i detta land.

5. Gemenskapsgarantin skall inte täcka EIB:s finansiella transaktioner i ett specifikt land om avtalet om EIB:s finansiella transaktioner har undertecknats efter det landets anslutning till EU.

Artikel 3

Reservmandat

1. Ett reservmandat skall upprättas för att utnyttjas i de fall där EIB:s finansiella transaktioner kan bidra till att finansiera återuppbyggnad av infrastruktur samt fastigheter och utrustning inom näringslivssektorn och den sociala sektorn som skadats eller förstörts av naturkatastrofer samt efter konflikter, eller för att sättas in vid händelser i strategiskt viktiga länder.

2. Kommissionen och EIB skall gemensamt besluta om reservmandatets användning. Kommissionen och EIB skall biträdas av Ekonomiska och finansiella kommittén, upprättad genom artikel 114.2 i fördraget.

3. Det rådgivande förfarande som anges i artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG skall tillämpas, i enlighet med artikel 7.3 i det beslutet.

Artikel 4

Överensstämmelse med Europeiska unionens politik

1. Överensstämmelsen mellan EIB:s externa åtgärder och Europeiska unionens utrikespolitiska riktlinjer och mål skall förstärkas i syfte att maximera synergierna mellan EIB:s utlåning och Europeiska unionens budgetmedel, särskilt genom regelbunden dialog och tidigt samråd på följande områden:

(a) Strategidokument utarbetade av kommissionen, till exempel strategidokument för länder och regioner, åtgärdsprogram och föranslutningsdokument.

(b) EIB:s strategiska planeringsdokument och projektplanering.

(c) Övriga politiska och driftsmässiga aspekter.

2. Samarbetet skall genomföras på en regionalt differentierad grund, med hänsyn till EIB:s roll samt till Europeiska unionens politik i varje region.

3. EIB:s finansiella transaktioner kommer inte att omfattas av gemenskapsgarantin om kommissionen avger ett negativt yttrande om åtgärden inom ramen för det förfarande som fastställs i artikel 21 i EIB:s stadga.

4. Överensstämmelsen mellan EIB:s finansiella transaktioner och Europeiska unionens utrikespolitiska riktlinjer och mål skall övervakas i enlighet med artikel 7.

Artikel 5

Samarbete med andra internationella finansinstitut

1. EIB:s finansiella transaktioner skall där det är lämpligt genomföras under samarbete mellan och/eller med hjälp av samfinansiering av EIB och andra internationella finansinstitut eller europeiska bilaterala institutioner, för att säkerställa en rimlig riskdelning och samstämmiga projekt- och sektorsvillkor.

2. Detta samarbete skall underlättas genom samordning, som där det är lämpligt skall genomföras särskilt inom ramen för samförståndsavtal mellan kommissionen, EIB och de främsta internationella finansinstituten och europeiska bilaterala institutionerna som bedriver verksamhet i de olika regionerna.

Artikel 6

Täckning och villkor för gemenskapsgarantin

1. Gemenskapsgarantin skall täcka alla betalningar som EIB inte har mottagit men som banken har att fordra (nedan kallad ”totalgarantin”) för finansiella transaktioner som EIB ingår med en stat, eller som garanteras av en stat, och för övriga finansiella transaktioner som EIB ingår med regionala eller lokala myndigheter, statligt ägda och/eller kontrollerade offentliga företag eller institutioner, där dessa övriga finansiella transaktioner bedöms medföra en för banken lämplig kreditrisk med hänsyn till kreditrisksituationen i det berörda landet.

För de ändamål som avses i artikel 6 och artikel 7.4 skall begreppet stat inkludera Västbanken och Gazaremsan, representerad av den palestinska myndigheten, samt Kosovo, företrädd av FN:s övergångsadministration.

2. Gemenskapsgarantin täcka alla betalningar som EIB inte har mottagit men som banken har att fordra för de av EIB:s finansiella transaktioner som inte anges i punkt 1, om det uteblivna mottagandet har orsakats av inträffandet av någon av följande politiska risker (politisk riskgaranti):

(a) Hinder för valutaöverföringar.

(b) Expropriation.

(c) Krig eller inre oroligheter.

(d) Déni de justice (”rättsvägran”) vid avtalsbrott.

Artikel 7

Rapportering och räkenskaper

1. Kommissionen skall årligen underrätta Europaparlamentet och rådet om de finansiella transaktioner som EIB genomför enligt detta beslut. Rapporten skall innehålla en utvärdering av det bidrag som EIB:s finansiella transaktioner står för när det gäller uppfyllandet av Europeiska unionens utrikespolitiska mål, med beaktande av EIB:s operativa mål.

2. EIB skall i de syften som avses i punkt 1 till kommissionen överlämna årliga rapporter om de finansiella transaktioner som EIB genomför enligt detta beslut och om uppfyllandet av Europeiska unionens utrikespolitiska mål, inklusive samarbete med andra internationella finansinstitut.

3. EIB skall till kommissionen överlämna de statistiska, finansiella och räkenskapsmässiga uppgifter om var och en av EIB:s finansiella transaktioner som är nödvändiga för att uppfylla dess rapporteringsskyldigheter eller besvara förfrågningar från Europeiska revisionsrätten, samt ett revisionsintyg om utestående belopp avseende EIB:s finansiella transaktioner.

4. För de ändamål som avser kommissionens räkenskaper och rapportering om de risker som täcks av totalgarantin skall EIB till kommissionen överlämna EIB:s riskbedömning och kreditvärderingsuppgifter rörande EIB:s finansiella transaktioner med andra låntagare eller garanterade gäldenärer än stater.

5. EIB skall överlämna de uppgifter som anges i punkterna 2, 3 och 4 på bankens egen bekostnad.

Artikel 8

Återvinning av utbetalningar som görs av kommissionen

1. Om kommissionen gör en utbetalning enligt gemenskapsgarantin skall EIB i kommissionens namn och på dess vägnar sträva efter att återvinna fordringarna för de utbetalda beloppen.

2. EIB och kommissionen skall ingå ett avtal med närmare bestämmelser och förfaranden avseende återvinning av fordringar före och ej senare än det datum då det avtal som avses i artikel 9 nedan ingås.

Artikel 9

Garantiavtal

EIB och kommissionen skall ingå ett garantiavtal med närmare bestämmelser och förfaranden avseende gemenskapsgarantin.

Artikel 10

Översyn av beslutet

1. Kommissionen skall senast den 30 juni 2010 till rådet och Europaparlamentet, på grundval av bland annat en verksamhetsberättelse från EIB samt en utvärdering från en oberoende utvärderingsavdelning vid EIB, överlämna en halvtidsrapport om tillämpningen av detta beslut, tillsammans med, i lämpliga fall, ett förslag till ändring, särskilt med avseende på de tak som fastställs i artikel 1.

2. Kommissionen skall överlämna en slutrapport om tillämpningen av detta beslut senast den 31 juli 2013.

Artikel 11

Tillämpning

Detta beslut träder i kraft tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På rådets vägnar

[…]

BILAGA

Regioner och länder som omfattas av artikel 1

För länder markerade med (*) krävs fortfarande kommissionens godkännande av berättigande till lån enligt artikel 2.2.

A. FÖRANSLUTNINGSLÄNDER

(1) Kandidatländer

Kroatien, Turkiet och före detta jugoslaviska republiken Makedonien.

(2) Potentiella kandidatländer

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Serbien, Kosovo enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244.

B. GRANNLÄNDER OCH PARTNERSKAPSLÄNDER

(1) Medelhavsområdet

Algeriet, Egypten, Västbanken och Gazaremsan, Israel, Jordan, Libanon, Libyen,* Marocko, Syrien och Tunisien.

(2) Östeuropa, Södra Kaukasien och Ryssland

Östeuropa: Vitryssland,* Moldavien[*], Ukraina;

Södra Kaukasien : Armenien,* Azerbajdzjan, * Georgien,*

Ryssland : Ryssland.

C. LÄNDER SOM OMFATTAS AV UTVECKLINGSSAMARBETE OCH EKONOMISKT SAMARBETE

(1) Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

(2) Asien

Asien (utom Centralasien):

Afghanistan,* Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma/Myanmar,* Kambodja, Kina, Hongkong, Indien, Indonesien, Iran,* Irak,* Republiken Korea (Sydkorea), Demokratiska folkrepubliken Laos (Laos), Macao, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Nepal, Pakistan, Filippinerna, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Yemen.*

Centralasien :

Kazakstan,* Kirgizistan,* Tadzjikistan,* Turkmenistan* och Uzbekistan.*

(3) Sydafrika

Republiken Sydafrika.

D. RESERV

Potentiellt låneberättigade länder inom ramen för reservmandatet är de som anges i denna bilaga.

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR RÄTTSAKT

1. Förslagets namn:

Förslag till rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och garantier till projekt utanför gemenskapen.

2. Berörda delar i den verksamhetsbaserade förvaltningen/budgeteringen

Berört politikområde/berörda politikområden och därmed förknippad verksamhet:

Politikområde: Ekonomi och finans

Verksamhet i den verksamhetsbaserade budgeteringen: Finansiella transaktioner och instrument

3. Budgetposter

3.1. Budgetposter (driftsposter och tillhörande poster för tekniskt och administrativt stöd (före detta B.A-poster)) inklusive rubriker:

01 04 01 14 | Betalningar till garantifonden som avser nya transaktioner |

3.2. Åtgärdens och budgetkonsekvensernas löptid:

EIB:s lån och garantier enligt gemenskapens garantitäckning (”EIB:s finansiella transaktioner”) kan tecknas av EIB från 2007 till 2013. Den totala löptiden för åtgärden och dess budgetkonsekvenser kommer dock att avgöras av löptiden för de finansiella transaktioner som EIB tecknar.

3.3. Budgettekniska uppgifter:

Budgetpost | Typ av utgifter | Nya | Bidrag från EFTA | Bidrag från ansökande länder | Rubrik i finansieringsramen |

01 04 01 14 | Obligatoriska | Icke-diff. anslag[17] | NEJ | NEJ | NEJ | 4 |

4. ÖVERSIKT ÖVER MEDEL

4.1. Finansiella medel

4.1.1. Översikt över åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden

I följande tabell sammanfattas de beräknade budgetmedel som krävs för garantifondens finansiering, beräknat i enlighet med kommissionens förslag till nya regler för avsättningar av medel (KOM(2005) 130 av den 5 april 2005) och grundat på EIB:s föreslagna utlåningsmandat på 33 miljarder euro och en kombinerad nivå av övriga garanterade lån (makrofinansiellt bistånd och Euratom) på 4,5 miljarder euro under perioden 2007–2013. Beräkningarna är baserade på rimliga preliminära antaganden (nivå tecknade finansiella transaktioner med en årlig ökning på 10 %, utbetalnings- och återbetalningsprofil i linje med tidigare mönster) och förutsätter att Bulgariens och Rumäniens anslutning äger rum 2007.

Siffrorna avseende beräkningarna av de ”normala” avsättningarna redovisas i tabell 8.1. De nya reglerna för avsättningar av medel antas träda i kraft den 01/01/2007.

• För 2007: inga avsättningar skall äga rum (omställningsår). Det skall dock påpekas att en beräknad återbetalning avseende en klumpsumma på 254 miljoner euro från garantifonden till den allmänna budgeten bör äga rum efter Bulgariens och Rumäniens anslutning, i linje med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2273/2004 av den 22 december 2004. Denna undantagstransaktion kommer att utföras genom en ändringsbudget, vilket innebär en återbetalning till medlemsstaterna under 2007.

• För 2008: beräkningarna för det preliminära budgetförslaget kommer att baseras på målbeloppet per den 31 december 2006. Uppskattningar visar att ett överskott på 157 miljoner euro kommer att uppstå och budgeteras under 2008 som ”inkomster”. Detta belopp har sin grund i förhandsavsättningarna i det nuvarande systemet, som fortfarande gäller under 2006 och kommer att ge upphov till en ”överavsättning” per den 31 december 2006 i förhållande till målbeloppet. Enligt de nya reglerna för avsättningar av medel skall det beloppet budgeteras som ”inkomster” i 2008 års budget.

• För 2009: beräkningarna kommer att vara baserade på målbeloppet per den 31 december 2007. Uppskattningar visar ett överskott på 2 miljoner euro.

• För perioden 2010–2013 visar beräkningarna ett växande behov av avsättningar, i linje med det växande beloppet på utestående lån på grund av det nya mandatet.

Ramen på 1,4 miljarder euro har avsatts under budgetplaneringens rubrik 4 med en enhetlig profil på 200 miljoner euro per år. Även om det totala budgeterade beloppet på 1,4 miljarder euro skall behållas som det ”maximala budgetbehovet”, kan profilen komma att justeras under budgetperioden för att beakta negativa händelser som ackumulerade betalningsförsummelser[18] och ogynnsam tillgångsvärdering[19] i syfte att kunna hantera extrema situationer i enlighet med det totala ”maximala budgetbehovet” (se tabellen nedan). Samtidigt kommer det i början av perioden inte att krävas praktiskt taget några finansiella resurser tack vare övergången till de nya reglerna för avsättning av medel.

Driftsutgifter[20] |

Åtagandebemyndiganden | 8.1. | a | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 271.0 | 302.0 | 645.0 | 1353.0 |

Betalningsbemyndiganden | b | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 271.0 | 302.0 | 645.0 | 1353.0 |

Administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet[21] |

Tekniskt och administrativt stöd (icke-differentierade anslag) | 8.2.4. | c | - | - | - | - | - | - | - |

TOTALT REFERENSBELOPP |

Åtagandebemyndiganden | a+c | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 271.0 | 302.0 | 645.0 | 1353.0 |

Betalningsbemyndiganden | b+c | 0.0 | 0.0 | 135.0 | 271.0 | 302.0 | 645.0 | 1353.0 |

Administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet[22] |

Personalkostnader och tillhörande utgifter (icke-differentierade anslag) | 8.2.5. | d | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 5.3 |

Administrativa kostnader, utom personalkostnader och tillhörande kostnader, som inte ingår i referensbeloppet (icke-differentierade anslag) | 8.2.6. | e | - | - | - | - | - | - | - |

Totala beräknade kostnader för finansiering av åtgärden |

SUMMA ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN inklusive personalkostnader | a+c+d+e | 0.8 | 0.8 | 135.8 | 271.8 | 302.8 | 646.5 | 1358.3 |

SUMMA BETALNINGSBEMYNDIGANDEN inklusive personalkostnader | b+c+d+e | 0.8 | 0.8 | 135.8 | 271.8 | 302.8 | 646.5 | 1358.3 |

Uppgifter om samfinansiering

Ingen samfinansiering är planerad.

4.1.2. Förenlighet med den ekonomiska planeringen

( Förslaget är förenligt med gällande ekonomisk planering.

( Förslaget kräver omfördelningar under den berörda rubriken i finansieringsramen.

( Förslaget kan kräva tillämpning av bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet[23] (dvs. mekanismen för flexibilitet eller revidering av finansieringsramen).

4.1.3. Påverkan på inkomsterna

( Förslaget påverkar inte inkomsterna.

( Förslaget påverkar inkomsterna enligt följande:

4.2. Personal uttryckt i heltidsekvivalenter (inklusive tjänstemän, tillfälligt anställda och extern personal) – för ytterligare uppgifter se punkt 8.2.1.

Årsbehov | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Totala personalresurser | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |

5. BUDGETTEKNISKA UPPGIFTER OCH MÅL FÖR ÅTGÄRDEN

5.1. Behov som skall uppfyllas på kort eller lång sikt

I enlighet med vad som anges i motiveringen kommer EIB:s nuvarande allmänna utlåningsmandat att löpa ut i slutet av januari 2007, med en möjlig förlängning med sex månader om de lån som EIB har beviljat inte har nått de totala belopp som anges i rådets beslut. EIB:s separata mandat för projekt i Ryssland, Ukraina, Moldavien och Vitryssland kommer att löpa ut på samma datum. Dessa mandat måste förnyas om gemenskapen skall kunna fortsätta att erbjuda en garanti för EIB:s externa finansiella transaktioner till stöd för EU:s politiska mål.

Det nya mandatet kommer att bygga vidare på bankens nuvarande mandat genom att bredda verksamhetens geografiska och sektorsvisa inriktning i linje med EU:s nya politiska prioriteringar.

5.2. Mervärdet av gemenskapens medverkan, förslagets förenlighet med andra finansieringsinstrument och eventuella synergieffekter

EIB:s finansiella transaktioner utanför EU utgör ett mycket synligt och effektivt verktyg till stöd för EU:s externa åtgärder. I den rapport som medföljer lagstiftningsförslaget beskrivs de främsta fördelarna med EIB:s insatser i sådana länder, som t.ex. överföring av sakkunskap till de som tar initiativ till nya projekt samt tillämpningen av EU:s standarder för miljöhänsyn och upphandling på de projekt som finansieras. Utöver ovannämnda förmåner överför EIB fullt ut de finansiella fördelar som följer av gemenskapsgarantin och bankens attraktiva finansieringskostnader till slutmottagarna i form av konkurrenskraftiga räntor.

Mandatet med gemenskapens garantitäckning tillhandahåller den politiska och finansiella uppbackning från gemenskapen som är nödvändig för länder och projekt som normalt inte skulle rymmas inom ramen för EIB:s standardriktlinjer och kriterier.

EIB:s finansiella transaktioner kommer att komplettera den verksamhet som genomförs inom ramen för de nya externa biståndsinstrumenten. För att ytterligare öka stödet till EU:s utrikespolitik i varje enskild region kommer sambandet mellan EIB:s prioriteringar och EU:s politik att stärkas. Detta kommer att uppnås genom en starkare ram för dialog och samarbete mellan EIB och kommissionen vid fastställandet av regionala riktlinjer, länderstrategier och på projektnivå. EIB:s finansiella transaktioner kan med fördel kombineras med EU:s budgetmedel i form av bidragsstöd, riskkapital och räntesubventioner vid sidan om tekniskt bistånd till projektplanering samt genomförande eller förbättring av rättsreglerna.

5.3. Mål, förväntade resultat och motsvarande indikatorer inom ramen för verksamhetsbaserad förvaltning

Huvudsyftet med förslaget är att främja EIB:s bidrag till uppfyllandet av EU:s politiska mål, genom finansieringen av investeringsprojekt. De mål som EIB:s finansiella transaktioner skall eftersträva inom ramen för mandatet kommer att variera i de olika regionerna och beskrivs närmare i förslaget till rättsakt. Att uppmuntra samarbete med andra internationella finansinstitut är också ett viktigt mål i det föreslagna beslutet.

Uppnåendet av de relevanta målen kommer i huvudsak att mätas genom volymen på EIB:s finansiella transaktioner per region och sektor samt volymen på de finansiella transaktioner som samfinansieras med andra internationella finansinstitut och/eller kommissionsprogram.

5.4. Metod för genomförande (preliminär)

( Centraliserad förvaltning

( direkt av kommissionen

( indirekt genom delegering till:

( genomförandeorgan

( organ som inrättas av gemenskapen enligt artikel 185 i budgetförordningen

( nationella offentliga organ eller organ som anförtrotts uppgifter inom offentlig förvaltning

( Delad eller decentraliserad förvaltning

( tillsammans med medlemsstaterna

( tillsammans med tredjeländer

( Gemensam förvaltning med internationella organisationer (ange vilka)

Kommentarer:

I linje med befintliga bestämmelser skall EIB enligt det föreslagna beslutet ha rådets mandat att finansiera investeringsprojekt i enlighet med bankens egna regler och förfaranden. Kommissionen skall ha ansvaret för gemenskapsgarantins förvaltning. EIB och kommissionen skall ingå ett avtal om de närmare bestämmelserna och förfarandena avseende genomförandet av detta beslut.

6. Övervakning och utvärdering

6.1. Övervakningssystem

EIB:s finansiella transaktioner med gemenskapsgaranti skall förvaltas av EIB i enlighet med bankens egna regler och förfaranden, inklusive lämpliga revisions-, kontroll- och övervakningsåtgärder. I enlighet med EIB:s stadga är bankens revisionskommitté ansvarig för kontrollen av att bankens transaktioner har genomförts och bokförts på ett korrekt sätt. EIB:s räkenskaper godkänns årligen av bankens råd.

Dessutom godkänner EIB:s styrelse, där kommissionen företräds av en ledamot och en suppleant, varje finansiell transaktion som genomförs av EIB och övervakar att banken förvaltas i enlighet med dess stadga och med de allmänna riktlinjer som fastställs av bankens råd.

I det nuvarande trepartsavtalet mellan kommissionen, revisionsrätten och EIB, senast förlängt i oktober 2003, anges reglerna för hur revisionsrätten skall genomföra sina revisioner av EIB:s finansiella transaktioner med gemenskapsgaranti.

Kommissionen skall i enlighet med artikel 7 i förslaget rapportera till Europaparlamentet och rådet varje år om de finansiella transaktioner som EIB genomför enligt detta beslut, på grundval av årliga rapporter från EIB med information om den finansiering som beviljats i de olika regionerna eller sektorerna samt om samarbetet med andra internationella finansinstitut.

EIB skall dessutom förse kommissionen med de statistiska, finansiella och räkenskapsmässiga uppgifter om var och en av EIB:s finansiella transaktioner som är nödvändiga för att uppfylla dess rapporteringsskyldigheter eller besvara förfrågningar från Europeiska revisionsrätten, samt ett revisionsintyg om utestående belopp avseende EIB:s finansiella transaktioner.

6.2. Utvärdering

6.2.1. Förhandsbedömning

Med lagstiftningsförslaget följer en rapport från kommissionen som innehåller en detaljerad utvärdering av den nuvarande gemenskapsgarantin till EIB:s transaktioner utanför EU. Rapporten innehåller även en separat bilaga med en analys av framtida behov i de olika regioner som omfattas av mandatet, inklusive deras absorptionskapacitet, samt en beskrivning av hur det föreslagna mandatet motsvarar förväntade behov.

6.2.2. Åtgärder efter tidigare del- eller slututvärderingar (erfarenheter från liknande åtgärder)

Erfarenheter som gjorts inom ramen för den nuvarande gemenskapsgarantin har lett till några föreslagna ändringar av dess former, särskilt med avseende på geografisk täckning, definitionen av gränserna för EIB:s mandat i de olika regionerna, tillägget av ett reservmandat, en förstärkning av sambandet mellan EIB:s verksamhet och EU:s externa prioriteringar samt en följdriktig förstärkning av samarbetet mellan kommissionen och EIB, samt ett tydliggörande av de risker som täcks av garantin. Det föreslagna mandatet kommer även att täcka EIB:s garantier, men sträcka sig utöver täckning för lån enbart under de tidigare mandaten.

6.2.3. Former och periodicitet för kommande utvärderingar

Enligt förslaget skall en halvtidsöversyn av EIB:s mandat göras före den 30 juni 2010, vilket vid behov kommer att ge utrymme för en omfokusering när det gäller de prioriteringar som fastställs i den rättsliga grunden. Den skall göras av kommissionen på grundval av bland annat en verksamhetsberättelse från EIB samt en utvärdering från en oberoende utvärderingsavdelning vid EIB.

Kommissionen kommer att utarbeta en slutrapport om EIB:s mandat före den 31 juli 2013.

7. BESTÄMMELSER OM BEDRÄGERIBEKÄMPNING

Bankens regler och förfaranden innehåller detaljerade bestämmelser för kampen mot bedrägerier och korruption. I juli 2004 godkände EIB:s råd ett beslut om förfaranden för samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och banken har med anledning av detta anpassat sina interna förfaranden.

8. UPPGIFTER OM MEDEL

8.1. Förslagets mål i form av finansiella kostnader

(miljoner euro)

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-13 |

Tjänstemän eller tillfälligt anställda[24] (XX 01 01) | A*/AD | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |

B*, C*/AST | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |

Personal som finansieras[25] genom artikel XX 01 02 |

Övrig personal[26] som finansieras genom artikel XX 01 04/05 |

SUMMA | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 |

8.2.2. Beskrivning av de uppgifter som skall utföras i samband med åtgärden

De uppgifter som skall utföras i samband med gemenskapsgarantins förvaltning är i huvudsak de följande:

- Utarbetande av lagstiftningsförslag och garantiavtal.

- Förvaltning av godkännandeförfarandet.

- Administrering av det årliga budgetförfarandet.

- Årlig rapportering till rådet och parlamentet.

- Hantering av infordringar.

- Övervakning av garantifondens förvaltning.

- Räkenskaper.

- Förbindelser med revisionsrätten, parlamentet och rådet.

8.2.3. Personalresurser (som omfattas av tjänsteföreskrifterna)

( Tjänster som för närvarande anslagits till förvaltning av de program som skall ersättas eller utvidgas.

( Tjänster som redan har anslagits inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för år 2007.

( Tjänster som skall begäras i samband med nästa årliga politiska strategi/preliminära budgetförslag.

( Tjänster som skall fördelas om med hjälp av befintliga resurser inom den ansvariga avdelningen (intern omfördelning).

( Tjänster som krävs för år n, men som inte planerats inom ramen för den årliga politiska strategin/det preliminära budgetförslaget för det berörda året.

Behovet av personal och administrativa resurser skall täckas inom ramen för anslaget till förvaltningstjänsten inom ramen för det årliga anslagsförfarandet.

8.2.4. Övriga administrativa utgifter som ingår i referensbeloppet (XX 01 04/05 – Administrativa utgifter)

miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Budgetpost (nummer och benämning) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | SUMMA |

Annat tekniskt och administrativt stöd |

- internt |

- externt |

Summa Tekniskt och administrativt stöd | - | - | - | - | - | - | - |

8.2.5. Personalkostnader med tillhörande utgifter som inte ingår i referensbeloppet

miljoner euro (avrundat till tre decimaler)

Typ av personal | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 |

Tjänstemän och tillfälligt anställda (XX 01 01) | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 1.512 |

Personal som finansieras genom artikel XX 01 02 (extraanställda, nationella experter, kontraktsanställda etc.) (ange budgetpost) | - | - | - | - | - | - |

Totala personalkostnader med tillhörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 0.756 | 1.512 |

8.2.6. Övriga administrativa utgifter som inte ingår i referensbeloppet miljoner euro (avrundat till tre decimaler) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012-2013 | SUMMA |

XX 01 02 11 01 – Tjänsteresor |

XX 01 02 11 02 – Möten och konferenser |

XX 01 02 11 03 – Kommittémöten[28] |

XX 01 02 11 04 – Studier och samråd |

XX 01 02 11 05 - Informationssystem |

2 Summa Övriga förvaltningsutgifter (XX 01 02 11) |

3 Övriga utgifter av administrativ art (med hänvisning till budgetrubrik) |

Summa Administrativa kostnader, utom personalkostnader och tillhörande kostnader (som INTE ingår i referensbeloppet) | - | - | - | - | - | - | - |

[1] EUT C , , s.

[2] EUT C , , s.

[3] EUT L 9, 13.1.2000, s. 24, beslut senast ändrat genom rådets beslut 2006/174/EG (EUT L 62, 3.3.2006, s. 26)

[4] EUT L 292, 9.11.2001, s. 41

[5] EUT L 21, 25.1.2005, s. 11

[6] KOM(2004) 627 slutlig.

[7] KOM(2004) 628 slutlig.

[8] KOM(2004) 629 slutlig.

[9] KOM(2005) 561 slutlig.

[10] KOM(2004) 373 slutlig.

[11] KOM(2005) 636 slutlig.

[12] KOM(2003) 399 slutlig.

[13] KOM(2004) 630 slutlig.

[14] EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

[15] EGT L 293, 12.11.1994, s.1, senast ändrad genom förordning (EC, Euratom) nr 2273/2004 (EUT L 396, 31.12.2004, s. 28).

[16] KOM(2005) 130 slutlig.

[17] Icke differentierade anslag.

[18] Siffran 100 miljoner euro/år har sin grund i aktiveringen av garantin i händelse av större betalningsförsummelser (se ”utjämningsmekanism” i KOM(2005) 130 av 05.04.2005).

[19] För att utvärdera de konsekvenser som eventuella fluktueringar i garantifondens tillgångsvärdering kan få för avsättningen av medel har följande antaganden gjorts:- En portföljdlöptid på 3,3 år.- 1 % ränteökning per år.- En tillgångsvärdering av garantifonden som bygger på den beräknade ”normala avsättningen av medel”.Det finns inga konsekvenser för 2007 och 2008 på grund av övergångsperioden.

[20] Utgifter som inte omfattas av kapitel xx 02 i avdelning xx.

[21] Utgifter som omfattas av artikel xx 01 04 i avdelning xx.

[22] Andra utgifter inom kapitel xx 01 än artiklarna xx 01 04 eller xx 01 05.

[23] Se punkterna 19 och 24 i det interinstitutionella avtalet.

[24] Denna kostnad ingår INTE i referensbeloppet.

[25] Denna kostnad ingår INTE i referensbeloppet.

[26] Denna kostnad ingår i referensbeloppet.

[27] Hänvisning skall göras till den särskilda finansieringsöversikten för berört/berörda genomförandeorgan.

[28] Ange vilken typ av kommitté som avses samt vilken grupp den tillhör.