Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

92/10/EEG: Rådets beslut av den 19 december 1991 om senareläggning av den dag då de nationella genomförandebestämmelserna till direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall träda i kraftEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 006 , 11/01/1992 s. 0035 - 0035

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0003RÅDETS BESLUT av den 19 december 1991 om senareläggning av den dag då de nationella genomförandebestämmelserna till direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall träda i kraft (92/10/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar(1), särskilt artikel 16.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 16.1 i direktiv 89/104/EEG skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 28 december 1991.

Enligt artikel 16.2 i samma direktiv kan rådet på förslag av kommissionen med kvalificerad majoritet besluta att skjuta upp tidpunkten i punkt 1 till senast den 31 december 1992.

Denna undantagsbestämmelse infördes i direktivet för att vid behov säkerställa att den tidpunkt då de nationella genomförandebestämmelserna skulle träda i kraft så långt möjligt skulle sammanfalla med den tidpunkt då ansökningar om EG-varumärken kunde börja inlämnas.

Kommissionens förslag till rådsförordning om EG-varumärken(2) har ännu inte antagits. Den nämnda förordningen väntas dock bli antagen inom kort.

Det framstår därför som lämpligt att flytta fram den dag som föreskrivs i artikel 16.1 i direktiv 89/104/EEG till den 31 december 1992 så att det mål som nämnts ovan lättare kan uppnås.

Målen för genomförandet av den inre marknaden upphör inte att iakttas genom denna senareläggning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den dag som anges i artikel 16.1 i direktiv 89/104/EEG skall ersättas med den 31 december 1992.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1991.

På rådets vägnar

P. DANKERT

Ordförande

(1) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 1.

(2) EGT nr C 351, 31.12.1981, s. 1 och EGT nr C 230, 31.8.1984, s. 1.