Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärkeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 303 , 15/12/1995 s. 0001 - 0032KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärke (1), ändrad genom förordning (EG) nr 3288/94 (2), särskilt artikel 140 i denna, och

med beaktande av följande:

Förordning (EG) nr 40/94 (hädanefter benämnd "förordningen") skapar ett nytt varumärkessystem som gör det möjligt att förvärva ett varumärke som gäller i hela gemenskapen, på basis av en ansökan till Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller): (hädanefter benämnd "Byrån"),

För detta syfte innehåller förordningen i synnerhet de nödvändiga bestämmelserna för ett förfarande som leder till registrering av ett gemenskapsvarumärke, för administrationen av gemenskapsvarumärkena, för överklaganden av Byråns beslut och för förfaranden vid upphävande eller ogiltigförklarande av ett gemenskapsvarumärke.

I artikel 140 i förordningen fastställs att reglerna för genomförande av förordningen skall antas i en förordning om genomförande.

Förordningen om genomförande antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 141 i förordningen.

I denna genomförandeförordning fastställs därför de regler som är nödvändiga för genomförande av förordningens bestämmelser om EG-varumärke.

Dessa regler bör säkerställa ett smidigt och effektivt fungerande varumärkesförfarande hos Byrån.

Enligt artikel 116.1 i förordningen skall alla de delar av en ansökan om ett gemenskapsvarumärke som anges i artikel 26.1 i förordningen samt eventuell annan information vars offentliggörande föreskrivs i denna förordning offentliggöras på alla gemenskapens officiella språk.

Det är dock inte lämpligt att själva varumärket samt namn, adresser, datum och andra liknande uppgifter översätts till och offentliggörs på alla gemenskapens officiella språk.

Byrån bör tillhandahålla standardformulär för förfaranden vid Byrån på alla gemenskapens officiella språk.

De åtgärder som förordas i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättades enligt artikel 141 i förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Reglerna för genomförande av förordningen skall vara följande:

AVDELNING I ANSÖKNINGSFÖRFARANDE

Regel 1 Ansökans innehåll

1. En ansökan om gemenskapsvarumärke skall innehålla följande:

a) En begäran om registrering av märket som ett gemenskapsvarumärke.

b) Namn, adress och nationalitet för sökanden samt den stat där denne är bosatt eller har sitt säte eller ett företag. Namn på fysiska personer skall anges med personens efternamn och förnamn. Namn på juridiska personer inbegripet sådana institutioner som faller under artikel 3 i förordningen skall anges med deras officiella namn, som får förkortas på normalt sätt. Vidare skall anges under vilken statslagstiftning dessa lyder. Telegram- och telexadressen får anges, liksom telefon- och faxnummer samt information om andra länkar för datakommunikation. Endast en adress skall i princip anges för varje sökande. Då flera adresser anges skall endast den adress som anges först tas i beaktande, förutom då sökanden anger en av adresserna som postadress.

c) En förteckning över de varor och tjänster för vilka varumärket skall registreras, i enlighet med regel 2.

d) En återgivning av märket i enlighet med regel 3.

e) Om sökanden har utsett en företrädare, dennes namn och tjänsteadress, i enlighet med b. Om företrädaren har mer än en tjänsteadress eller om det finns två eller flera företrädare med olika tjänsteadresser skall det anges i ansökan vilken adress som skall användas som postadress. Om ingen sådan uppgift lämnats skall endast den först angivna adressen tas i beaktande som postadress.

f) Om prioritet från en tidigare ansökan begärs, i enlighet med artikel 30 i förordningen, en förklaring om prioritet i vilken anges det datum för och det land i eller för vilket den tidigare ansökan gjordes.

g) Om utställningsprioritet begärs, i enlighet med artikel 33 i förordningen, en förklaring om detta i vilken namnet på utställningen och datum för den första utställningen av varorna eller tjänsterna anges.

h) Då anspråk görs på företräde p.g.a. ålder för ett eller flera äldre varumärken som är registrerade i en medlemsstat, inbegripet ett varumärke registrerat i Beneluxländerna eller registrerat enligt internationella förfaranden med rättsverkan i en medlemsstat (nedan benämnda "äldre registrerade varumärken, i enlighet med artikel 34 i förordningen"), enligt artikel 34 i förordningen, en förklaring om detta i vilken anges den eller de medlemsstater i eller för vilka det äldre märket är registrerat, det datum från vilket den ifrågavarande registreringen gällde, numret på denna registrering samt de varor och tjänster för vilka märket är registrerat.

i) Där så är tillämpligt, en uppgift om att ansökan åsyftar registrering av ett kollektivt gemenskapsvarumärke i enlighet med artikel 64 i förordningen.

j) En uppgift om vilket språk som använts i ansökan och om ett andra språk i enlighet med artikel 115.3 i förordningen.

k) Sökandens eller företrädarens underskrift.

2. Ansökan om ett kollektivt gemenskapsmärke får innehålla bestämmelser för dess användning.

3. Ansökan får innehålla ett uttalande av den sökande om att han avstår från exklusiv rätt till ett sådant element av varumärket som inte har särskiljningsförmåga och som närmare anges i ansökan.

4. Om det finns fler än en sökande bör i ansökan utpekas en sökande eller representant som gemensam representant.

Regel 2 Förteckning över varor och tjänster

1. Den gemensamma klassificering som anges i artikel 1 i Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, skall tillämpas vid klassificering av varor och tjänster.

2. Förteckningen över varor och tjänster skall utformas på ett sådant sätt att varorna och tjänsternas art tydligt framgår så att det blir möjligt att klassificera varje post enligt endast en klass i Nice-klassificeringen.

3. Varorna och tjänsterna bör så långt det är möjligt grupperas i enlighet med klasserna i Nice-klassificeringen, varvid varje grupp inleds med det klassnummer till vilket gruppen hör enligt den klassificeringen och grupperna uppförs i samma ordning som i den klassificeringen.

4. Klassificeringen av varor och tjänster används uteslutande för administrativa ändamål. Varor och tjänster får därför inte bedömas likna varandra på den grunden att de klassificeras i samma klass enligt Nice-klassificeringen, och varor och tjänster får inte bedömas vara olika varandra på den grunden att de klassificeras i olika klasser enligt Nice-klassificeringen.

Regel 3 Återgivning av märket

1. Om sökanden inte vill hävda någon speciell grafisk utformning eller färg skall märket reproduceras med normal text, som t.ex. genom maskinskrift av bokstäverna, siffrorna och tecknen i ansökan. Användningen av små och stora bokstäver skall vara tillåten och skall iakttas på motsvarande sätt vid offentliggöranden av märket och vid Byråns registrering.

2. I andra fall än de som anges i punkt 1 skall märket återges på ett pappersark som är åtskilt från arket med ansökans text. Det ark som märket återges på får inte överskrida storleken DIN A4 (29,7 cm × 21 cm) och det utrymme som används för reproduktionen (skrivområdet) får inte vara större än 26,2 cm × 17 cm. En marginal om åtminstone 2,5 cm skall lämnas på den vänstra sidan. Då det inte är uppenbart skall märkets korrekta position anges med ordet "upp" på varje reproduktion. Återgivningen av märket skall ha en sådan kvalitet att den kan förminskas eller förstoras till en storlek som inte överskrider bredden 8 cm × höjden 16 cm för offentliggörandet i Bulletinen för Gemenskapsvarumärken. Det separata arket skall även ange namnet och adressen för sökanden. Fyra kopior av det separata arket med reproduktionen skall inlämnas.

3. I sådana fall där punkt 2 är tillämplig skall detta anges i ansökan. Ansökan får innehålla en beskrivning av märket.

4. Då ansökan gäller registrering av ett tredimensionellt märke skall detta anges i ansökan. Återgivningen skall bestå av en fotografisk reproduktion eller en grafisk återgivning av märket. Återgivningen får innehålla upp till sex olika perspektiv av märket.

5. Då ansökan gäller en registrering i färg skall detta anges i ansökan. De färger som ingår i märket skall också anges. Den reproduktion som avses i punkt 2 skall vara en färgreproduktion av märket.

6. Byråns ordförande får besluta att märket, vad gäller kraven i punkt 2, får reproduceras i själva texten i ansökan och inte på ett särskilt papper och att antalet kopior av reproduktionen av märket får vara färre än fyra.

Regel 4 Avgifter för ansökan

Avgifter för ansökan skall vara:

a) en grundavgift, och

b) en klassavgift för varje klass utöver tre klasser, till vilka varorna eller tjänsterna hör i enlighet med regel 2.

Regel 5 Inlämning av ansökan

1. Byrån skall märka de dokument som ingår i ansökan med datum för mottagande och ärendenummer för ansökan. Byrån skall utan dröjsmål förse sökanden med ett kvitto som åtminstone skall innefatta ärendenumret, en återgivning, beskrivning eller annan identifikation av märket, dokumentens art och antal samt datum för deras mottagande.

2. Om ansökan inlämnas till den centrala myndigheten för industriellt rättsskydd i en medlemsstat eller till Benelux varumärkesmyndighet i enlighet med artikel 25 i förordningen skall den mottagande myndigheten numrera alla sidor i ansökan med arabiska siffror. Innan dokumenten vidarebefordras skall den mottagande myndigheten märka alla dokument som ingår i ansökan med datum för mottagande och antalet sidor. Den mottagande myndigheten skall utan dröjsmål förse sökanden med ett kvitto på vilket åtminstone dokumentens art och antal samt datum för deras mottagande skall anges.

3. Om Byrån mottar en ansökan som vidarebefordrats av den centrala myndigheten för industriellt rättsskydd i en medlemsstat eller Benelux varumärkesmyndighet skall ansökan märkas med datum för mottagande och ärendenumret och sökanden skall utan dröjsmål förses med ett kvitto i enlighet med den andra meningen i punkt 1, på vilket skall anges vilken dag byrån mottog ansökan.

Regel 6 Anspråk på prioritet

1. Då prioritet från en eller flera tidigare ansökningar begärs i ansökan i enlighet med artikel 30 i förordningen skall sökanden ange ärendenumret för den tidigare ansökan och inlämna en kopia av denna inom tre månader från ansökningsdagen. Kopian måste vara bestyrkt som en exakt kopia av den tidigare ansökan, av den myndighet som mottog den tidigare ansökan, och skall åtföljas av ett intyg utfärdat av den myndigheten och som anger ansökningsdagen för den tidigare ansökan.

2. Då sökanden vill begära prioritet från en eller flera tidigare ansökningar i enlighet med artikel 30 i förordningen efter det att ansökan inlämnats, skall förklaringen om prioritet, med angivande av det datum då och det land där eller för vilket den tidigare ansökan gjordes, inlämnas inom en period av två månader från ansökningsdagen. De uppgifter och bevis som krävs enligt punkt 1 skall inlämnas till Byrån inom tre månader från mottagandet av förklaringen om prioritet.

3. Om språket i den tidigare ansökan inte är ett av byråns språk, skall Byrån kräva att sökanden, inom en period som fastställs av byrån och som inte skall understiga tre månader, inlämnar en översättning av den tidigare ansökan på något av dessa språk.

4. Byråns ordförande får bestämma att de bevis som sökanden skall tillhandahålla får vara mindre omfattande än vad som krävs enligt punkt 1, under förutsättning att Byrån har tillgång till de uppgifter den behöver från andra källor.

Regel 7 Utställningsprioritet

1. Då utställningsprioritet i enlighet med artikel 33 i förordningen har begärts i ansökan skall sökanden inom tre månader från ansökningsdagen inlämna ett vid utställningen utfärdat intyg av den ansvarige för skyddet av industriellt rättsskydd vid utställningen. I detta intyg skall anges att märket faktiskt har använts för varorna eller tjänsterna, utställningens första dag och, om den första offentliga visningen inte sammanföll med utställningens första dag, dagen för den första offentliga visningen. Intyget måste åtföljas av en beskrivning av märkets faktiska användning, vederbörligen bestyrkt av ovan nämnda ansvarige.

2. Då sökanden vill begära utställningsprioritet efter det att ansökan inlämnats, skall förklaringen om prioritet, i vilken namnet på utställningen och datumet för den första visningen av varorna eller tjänsterna anges, inlämnas inom två månader från ansökningsdagen. De uppgifter och bevis som krävs enligt punkt 1 skall inlämnas till Byrån inom tre månader från mottagandet av förklaringen om prioritet.

Regel 8 Anspråk på företräde p.g.a. ålder för ett nationellt varumärke

1. Då anspråk på företräde p.g.a. ålder för ett eller flera äldre registrerade varumärken begärs i ansökan, i enlighet med artikel 34 i förordningen, skall sökanden inom tre månader från ansökningsdatum inlämna en kopia av den tillämpliga registreringen. Kopian måste av den behöriga myndigheten vara bestyrkt som en exakt kopia av den relevanta registreringen.

2. Då den sökande önskar göra anspråk på företräde p.g.a. ålder för ett eller flera äldre registrerade varumärken i enlighet med artikel 34 i förordningen, efter det att ansökan inlämnats, skall förklaringen om företräde p.g.a. ålder med angivande av den eller de medlemsstater i eller för vilka märket är registrerat, det datum från vilket den relevanta registreringen gäller, numret på den relevanta registreringen samt de varor och tjänster för vilka märket är registrerat inlämnas inom två månader från ansökningsdagen. De bevis som krävs enligt punkt 1 skall inlämnas till Byrån inom tre månader efter det att förklaringen om företräde p.g.a. ålder mottagits.

3. Byrån skall underrätta Benelux varumärkesmyndighet och den centrala myndigheten för industriellt rättsskydd i den berörda medlemsstaten om att anspråk gjorts på företräde p.g.a. ålder.

4. Byråns ordförande får bestämma att de bevis som sökanden skall tillhandahålla får vara mindre omfattande än vad som krävs i punkt 1, under förutsättning att byrån har tillgång till de uppgifter den behöver från andra källor.

Regel 9 Prövning av kraven för tilldelning av registreringsdatum och av formella krav

1. Om ansökan inte uppfyller kraven för att bli tilldelad ett datum för ingivande av de skäl som anges under regel 1a, skall Byrån meddela sökanden att ett datum för ingivande inte får tilldelas på grund av ofullständiga uppgifter:

a) Ansökan saknar

i) en begäran om registrering av märket som ett gemenskapsvarumärke,

ii) information som identifierar sökanden,

iii) en förteckning över de varor och tjänster för vilka märket skall registreras,

iv) en återgivning av varumärket, eller

b) grundavgiften för ansökan har inte betalats inom en månad från inlämningen av ansökan till Byrån, eller om ansökan har inlämnats till den centrala myndigheten för industriellt rättsskydd i en medlemsstat eller till Benelux varumärkesmyndighet, till den byrån.

2. Om de brister som anges i punkt 1 åtgärdas inom två månader efter mottagandet av meddelandet, skall det datum då samtliga saknade uppgifter har lämnats anses vara datum för ingivande. Om de saknade uppgifterna inte inlämnats före tidsfristens utgång, skall ansökan inte behandlas som en ansökan om gemenskapsvarumärke. Eventuellt erlagda avgifter skall återbetalas.

3. Även om ett datum för ingivande har tilldelats skall Byrån uppmana den sökande att åtgärda angivna brister inom en tid som den bestämmer ifall prövningen visar att

a) kraven i reglerna 1, 2 och 3, eller de andra formella krav gällande ansökningar som fastställs i förordningen eller i dessa regler inte har uppfyllts,

b) hela beloppet för de klassavgifter som skall erläggas enligt regel 4 b jämförda med kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 (3) ("avgiftsförordningen") inte har mottagits av byrån,

c) då prioritet har yrkats enligt reglerna 6 och 7, antingen i ansökan eller inom två månader efter ansökningsdagen, och de övriga villkoren i dessa regler inte har uppfyllts, eller

d) då företräde p.g.a. ålder har yrkats enligt regel 8, antingen i ansökan eller inom två månader efter ansökningsdagen och de övriga villkoren i regel 8 inte har uppfyllts,

4. Om de i punkt 3 a angivna bristerna inte åtgärdas innan tidsgränsen utlöper skall byrån avvisa ansökan.

5. Om de obetalda klassavgifterna inte betalas innan tidsgränsen utlöper, skall ansökan betraktas vara återkallad, såvida det inte klart framgår vilken eller vilka klasser som inbetalade belopp avses täcka. I frånvaro av andra kriterier för bestämning av vilka klasser som avses täckas skall Byrån behandla klasserna i klassificeringsordningen. Ansökan skall betraktas vara återkallad vad gäller de klasser för vilka klassavgifterna inte har betalats eller inte har betalats i sin helhet.

6. Om de brister som anges i punkt 3 avser begärd prioritet skall rätten till prioritet för ansökan förloras.

7. Om de brister som anges i punkt 3 avser en begäran om företräde p.g.a. ålder skall rätten till företräde p.g.a. ålder i fråga om den ansökan förloras.

8. Om de brister som anges i punkt 3 endast avser vissa varor och tjänster, skall byrån avslå ansökan, eller rätten till prioritet eller rätten till företräde p.g.a. ålder skall förloras endast vad beträffar dessa varor och tjänster.

Regel 10 Prövning av villkor gällande rätten att vara innehavare

Om sökanden enligt artikel 5 i förordningen inte får vara innehavare av ett gemenskapsvarumärke, skall Byrån meddela sökanden detta. Byrån skall ange en period inom vilken sökanden får ta tillbaka sin ansökan eller lämna synpunkter. Om sökanden inte undanröjer hindren för registrering skall Byrån avvisa ansökan.

Regel 11 Prövning av absoluta registreringshinder

1. Om varumärket i enlighet med artikel 7 i förordningen inte får registreras för alla eller delar av de varor eller tjänster som ansökan gäller skall Byrån meddela sökanden hindren för registreringen. Byrån skall ange en period inom vilken sökanden får dra tillbaka eller komplettera ansökan eller inlämna sina synpunkter.

2. Om registreringen av gemenskapsvarumärket i enlighet med artikel 38.2 i förordningen förutsätter att sökanden anger att han avstår från exklusiv rätt till icke särskiljande element av märket, skall Byrån meddela sökanden detta och ange skälen samt anmoda sökanden att lämna den ifrågavarande förbindelsen inom den tidsperiod som Byrån fastställer.

3. Om sökanden inte åtgärdar hindren för registrering eller inte uppfyller det villkor som fastställs i punkt 2 inom tidsgränsen skall Byrån avslå ansökan helt eller delvis.

Regel 12 Offentliggörande av ansökan

Offentliggörandet av ansökan skall innehålla följande:

a) Sökandens namn och adress.

b) Där så är tillämpligt namnet på och tjänsteadressen till den företrädare som utsetts av sökanden, om denne inte är en sådan företrädare som avses i artikel 88.3 första meningen i förordningen. Om det finns mer än en företrädare med samma tjänsteadress, skall endast namnet och företagsadressen för den först namngivna företrädaren offentliggöras och detta skall följas av orden "och andra". Om det finns två eller flera företrädare med olika tjänsteadresser skall endast den postadress som bestäms i enlighet med regel 1.1 e offentliggöras och då en sammanslutning av företrädare har utsetts under regel 76.9 skall endast namnet och tjänsteadressen för sammanslutningen offentliggöras.

c) Återgivningen av märket tillsammans med de uppgifter och beskrivningar som lämnats i enlighet med regel 3. Då ansökan avser registrering i färg skall offentliggörandet innehålla uppgiften "i färg" och ange den eller de färger som ingår i märket.

d) Förteckningen över varor och tjänster, sammanställd enligt Nice-överenskommelsens klassificeringsordning, där varje grupp inleds med numret på den klass enligt denna klassificering till vilken denna grupp varor eller tjänster hör och där grupperna uppförs i samma ordning som i den klassificeringen.

e) Datum för ingivande och ärendenumret.

f) Där så är tillämpligt, information om begärd prioritet i enlighet med artikel 30 i förordningen.

g) Där så är tillämpligt information om begärd utställningsprioritet, i enlighet med artikel 33 i förordningen.

h) Där så är tillämpligt, information om anspråk på företräde p.g.a. ålder i enlighet med artikel 34 i förordningen.

i) Där så är tillämpligt, ett utlåtande om att märket har uppnått en särskiljningsförmåga som ett resultat av dess användning, i enlighet med artikel 7.3 i förordningen.

j) Där så är tillämpligt, ett utlåtande om att ansökan gäller för ett kollektivt gemenskapsmärke.

k) Där så är tillämpligt, ett uttalande av sökanden om att han avstår från exklusiv rätt till ett element av märket i enlighet med regel 1.3 eller regel 11.2.

l) Uppgift om det språk på vilket ansökan inlämnades och det andra språk som sökanden har angivit i enlighet med artikel 115.3 i förordningen.

Regel 13 Ändring av ansökan

1. En ansökan om ändring av ansökan under artikel 44 i förordningen skall innehålla

a) ansökans ärendenummer,

b) sökandens namn och adress i enlighet med regel 1.1 b,

c) då sökanden har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress enligt regel 1.1 e,

d) uppgift om de delar i ansökan som skall rättas eller ändras och dessa delar i deras rättade eller ändrade versioner,

e) då ändringen gäller märkets återgivning, en återgivning av märket som det ändrats i enlighet med regel 3.

2. Då en ändringsansökan är belagd med en avgift, skall ansökan inte betraktas som inkommen förrän den avgift som krävs har betalats. Om avgiften inte har betalats eller inte har betalats i sin helhet, skall Byrån informera sökanden om detta.

3. Om kraven rörande ändring av en ansökan inte uppfylls, skall Byrån meddela sökanden om bristen. Om bristen inte åtgärdas inom en period som anges av Byrån, skall Byrån avvisa ansökan om ändring.

4. Då ändringen offentliggörs i enlighet med artikel 44.2 i förordningen skall regel 15 22 gälla i tillämpliga delar.

5. En enda ansökan om ändring får göras för ändring av samma delar i två eller flera ansökningar av samma sökande. Då ansökan om ändring är belagd med en avgift skall den avgift som krävs betalas för varje ansökan som skall ändras.

6. Punkt 1 5 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om att rätta namnet eller tjänsteadressen för ett ombud som utsetts av sökanden. En sådan ansökan skall inte vara avgiftsbelagd.

Regel 14 Rättning av misstag och fel i offentliggöranden

1. Då offentliggörandet av ansökan innehåller ett misstag eller fel som kan hänföras till Byrån skall Byrån rätta misstaget eller felet på eget initiativ eller på begäran av sökanden.

2. Då en begäran enligt punkt 1 görs av sökanden skall regel 13 gälla i tillämpliga delar. Begäran skall inte vara avgiftsbelagd.

3. Rättningar som görs enligt denna regel skall offentliggöras.

4. Då rättelsen avser förteckningen över varor eller tjänster eller märkets återgivning skall artikel 42.2 i förordningen och regel 15-22 gälla i tillämpliga delar.

AVDELNING II FÖRFARANDE FÖR INVÄNDNING OCH BEVISNING OM ANVÄNDNING

Regel 15 Innehåll i anmälan om invändning

1. Invändning får göras på grundval av ett eller flera äldre varumärken som avses i artikel 8.2 i förordningen (hädanefter benämnda "äldre varumärken") eller en eller flera andra tidigare rättigheter som avses i artikel 8.4 i förordningen (hädanefter benämnda "tidigare rättigheter").

2. Anmälan om invändning skall innehålla

a) beträffande den ansökan som invändningen avser:

i) ärendenumret för den ansökan mot vilken invändning inlämnas,

ii) uppgift om de varor och tjänster som anges i den ansökan om gemenskapsvarumärke mot vilken invändning inlämnas,

iii) namnet på sökanden av gemenskapsvarumärket.

b) beträffande det tidigare märke eller den tidigare rättighet som ligger till grund för invändningen:

i) då invändningen baseras på ett tidigare märke, en uppgift om detta och en uppgift om att det äldre märket är ett gemenskapsmärke eller en uppgift om den eller de medlemsstater, då så är tillämpligt inklusive Beneluxländerna, där det äldre märket har registrerats eller registrering sökts eller, då det äldre märket är ett internationellt registrerat märke, en uppgift om den eller de medlemsstater, där så är tillämpligt inklusive Beneluxländerna, i vilka skyddet av det äldre märket gäller,

ii) om tillgängligt, ansökningsnumret eller registreringsnumret och registreringsdatum, inklusive prioritetsdag för det äldre märket,

iii) då invändningen baseras på ett tidigare märke som är ett välkänt märke i den betydelse som avses i artikel 8.2 c i förordningen, en uppgift om detta och en uppgift om den eller de medlemsstater i vilka det äldre märket är välkänt,

iv) då invändningen baseras på att ett tidigare märke har ett renommé enligt artikel 8.5 i förordningen, en uppgift om detta och om var detta tidigare märke har registrerats eller registrering sökts i enlighet med i,

v) då invändningen baseras på en tidigare rättighet, en uppgift om detta och en uppgift om den eller de medlemsstater där den tidigare rättigheten gäller,

vi) en återgivning och, om tillämpligt, en beskrivning av det äldre märket eller den tidigare rättigheten,

vii) de varor och tjänster för vilka det äldre märket har registrerats eller registreringen sökts eller i förhållande till vilka det äldre märket är välkänt enligt artikel 8.2 c i förordningen eller har ett renommé enligt artikel 8.5 i förordningen, skall den invändande parten tillsammans med uppgift på alla de varor och tjänster för vilka det äldre märket är skyddat även lämna uppgift på de varor och tjänster som invändningen grundar sig på.

c) Beträffande den invändande parten:

i) då invändningen görs av innehavaren till det äldre märket eller den tidigare rättigheten, dennes namn och adress i enlighet med regel 1.1 b och något som visar att denne är innehavare av detta märke eller denna rättighet,

ii) då invändning inlämnas av en licensinnehavare, namnet på licensinnehavaren och dennes adress i enlighet med regel 1.1 b och bevis om att denne har bemyndigats att inlämna invändningen.

iii) då invändningen inlämnas av en senare rättighetshavare som efterträtt den registrerade innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, och som ännu inte har registrerats som ny innehavare, en uppgift om detta, namnet och adressen för den invändande parten i enlighet med regel 1.1 b, och en uppgift om det datum då ansökan om registrering av den nya innehavaren mottogs av Byrån eller, då denna information inte finns tillgänglig, skickades till Byrån.

iv) då invändning yrkas på grundval av en tidigare rättighet av en person som inte är ägare till den rättigheten, den personens namn och adress i enlighet med regel 1.1 b och något som visar att denne är berättigad enligt gällande nationell lagstiftning att utnyttja den rättigheten,

v) då den invändande parten har utsett ett ombud, namnet på ombudet och ombudets tjänsteadress, i enlighet med regel 1.1 e.

d) En specifikation av de grunder på vilka invändningen baseras.

3. Punkterna 1 och 2 skall gälla i tillämpliga delar för sådan invändning som inlämnas i enlighet med artikel 8.3 i förordningen.

Regel 16 Fakta, bevis och skäl som styrker invändningen

1. Alla meddelanden om invändning får innehålla information om de fakta, bevis och skäl som presenteras som stöd för invändningen, åtföljda av relevanta bestyrkande dokument.

2. Om invändningen grundas på ett äldre märke som inte är ett gemenskapsvarumärke, skall anmälan om invändning om möjligt åtföljas av ett bevis på registreringen av det äldre märket, som t.ex. ett registreringsintyg. Om invändningen grundas på ett välkänt märke, enligt artikel 8.2 c i förordningen, eller på ett märke med renommé enligt artikel 8.5 i förordningen, skall invändningen helst åtföljas av bevisning som styrker det faktum att märket är välkänt eller har renommé. Om invändningen inlämnas på basis av någon annan tidigare rättighet skall invändningen åtföljas av lämpliga bevis på förvärvet av den rättigheten och dess skyddsområde.

3. De fakta, bevis och skäl och övriga bestyrkande underlag som avses i punkt 1 och de bevis som avses i punkt 2 får, om de inte överlämnas samtidigt med invändningen eller i anslutning därtill, inlämnas inom den period efter det att invändningsförfarandet inletts som Byrån fastställer enligt regel 20.2.

Regel 17 Språkanvändning vid invändningsförfaranden

1. Om invändningen inte inlämnas på det språk som använts i ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, om det språket är ett av Byråns språk, eller det andra språk som angavs när ansökan inlämnades, skall den invändande parten inlämna en översättning av invändningen på något av dessa språk inom en månad från utgången av invändningsperioden.

2. Om de bevis som styrker invändningen enligt regel 16.1 och 16.2 inte inlämnas på det språk som används vid invändningsförfarandet, skall den invändande parten inlämna en på det språket gjord översättning av bevisen inom en månad från utgången av invändningsperioden eller, där så är tillämpligt, inom den period som fastställs av Byrån i enlighet med regel 16.3.

3. Om den invändande parten eller sökanden, före den dag då invändningsförfarandet skall anses börja enligt regel 19.1, underrättar Byrån om att sökanden och den invändande parten har kommit överens om ett annat processpråk för invändningsförfarandet enligt artikel 115.7 i förordningen, skall den invändande parten om invändningsanmälan inte ingavs på det språket, inge en översättning av invändningsanmälan på det språket inom en månad från nämnda datum.

Regel 18 Avvisande av anmälan om invändning

1. Om Byrån noterar att meddelandet om invändning inte uppfyller bestämmelserna i artikel 42 i förordningen, eller då meddelandet om invändning inte klart identiferar den ansökan mot vilken invändning inlämnas, eller det äldre märket eller de tidigare rättigheter på basis av vilka invändningen inlämnas, skall byrån avvisa anmälan om invändning, såvida dessa brister inte har åtgärdats före utgången av invändningsperioden. Om invändningsavgiften inte har betalats inom invändningsperioden skall meddelandet om invändningen betraktas som icke vederbörligen inlämnat. Om invändningsavgiften har betalats efter utgången av invändningsperioden skall den återbetalas till den invändande parten.

2. Om Byrån noterar att meddelandet om invändning inte uppfyller andra bestämmelser i förordningen eller dessa regler skall detta meddelas den invändande parten och denne skall inbjudas att åtgärda de noterade bristerna inom en period om två månader. Om bristerna inte åtgärdas innan tidsgränsen utlöper skall Byrån avvisa meddelandet om invändning.

3. Alla beslut om att avvisa ett meddelande om invändning enligt punkterna 1 eller 2 skall meddelas sökanden.

Regel 19 Inledning av ett invändningsförfarande

1. Om Byrån inte avvisar meddelandet om invändning i enlighet med regel 18 skall invändningen meddelas sökanden och denne skall inbjudas att yttra sig inom en period som den fastställer. Byrån skall rikta sökandens uppmärksamhet på det faktum att invändningsförfarandet skall anses inledas två månader efter mottagandet av detta meddelande, såvida inte sökanden före utgången av denna period informerar Byrån om att han drar tillbaka sin ansökan eller begränsar ansökan till sådana varor och tjänster mot vilka invändningen inte riktas.

2. Byrån får, i enligt med regel 71, bevilja en förlängning av den tidsfrist som anges i punkt 1 andra meningen, om detta begärs gemensamt av sökanden och den invändande parten.

3. Då ansökan dras tillbaka eller begränsas inom den period som anges i punkt 1 andra meningen eller inom en sådan förlängning som beviljats enligt punkt 2, skall Byrån informera den invändande parten om detta och återbetala invändningsavgiften.

Regel 20 Prövning av invändning

1. Om ansökan inte dras tillbaka eller begränsas i enlighet med regel 19 skall sökanden inlämna sina synpunkter inom den period som Byrån angivit i sitt meddelande enligt regel 19.1 första meningen.

2. Om anmälan om invändning inte innehåller uppgifter om fakta, bevis och skäl enligt regel 16.1 och 16.2, skall Byrån uppmana den invändande parten att överlämna sådant material inom en av Byrån fastställd tidsfrist. Alla handlingar som den invändande parten inlämnar skall överlämnas till sökanden som skall ges möjlighet att svara inom en av byrån fastställd tidsfrist.

3. Om sökanden inte inlämnar några synpunkter får Byrån besluta om invändningen på basis av det framlagda bevismaterialet.

4. De synpunkter som inlämnas av sökanden skall meddelas den invändande arten som om Byrån anser det nödvändigt skall inbjudas att svara inom en period som fastställts av byrån.

5. Om sökanden i enlighet med artikel 44.1 i förordningen begränsar förteckningen över varor och tjänster skall Byrån meddela detta till den invändande parten och uppmana denna part att inom en angiven period yttra sig om han står fast vid sin invändning och, om så är fallet, mot vilka av de återstående varorna och tjänsterna.

6. Byrån får förklara ett invändningsförfarande vilande, om invändningen är grundad på en ansökan om registrering enligt artikel 8.2 b i förordningen till dess att slutligt beslut har fattats i det förfarandet, eller om det på grund av andra omständigheter är lämpligt att vilandeförklara förfarandet.

Regel 21 Flera invändningar

1. Då ett antal invändningar har inlämnats rörande samma ansökan om ett gemenskapsvarumärke får Byrån hantera dessa i ett och samma förfarande. Byrån får under förfarandets gång besluta att inte längre hantera dem på detta sätt.

2. Om en preliminär prövning av en eller flera invändningar visar att gemenskapsvarumärket för vilket en ansökan om registrering har inlämnats eventuellt inte är kvalificerat för registrering vad gäller någon av eller alla de varor eller tjänster för vilka registrering söks får byrån avbryta de andra invändningsförfarandena. Byrån skall informera de återstående invändande parterna om alla berörda beslut som fattats under de förfaranden som fortsätts.

3. När ett slutligt beslut om avslag på ansökan har meddelats skall de invändningar i fråga om vilka beslutet sköts upp i enlighet med punkt 2 betraktas vara avslutade och de berörda invändande parterna skall informeras om detta. Ett sådant arrangemang skall anses utgöra ett fall som inte gått till dom i enlighet med artikel 81.4 i förordningen.

4. Byrån skall återbetala 50 % av den invändningsavgift som betalats av varje invändningspart vars invändning anses avslutad i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 ovan.

Regel 22 Bevis på användning

1. Då den invändande parten i enlighet med artikel 43.2 eller 43.3 i förordningen måste tillhandahålla bevis på användning eller visa att det finns verkliga skäl till ickeanvändning skall Byrån uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom en av den angiven tidsperiod. Om den invändande parten inte tillhandahåller dessa bevis före tidsfristens utgång, skall Byrån avvisa invändningen.

2. De uppgifter och belägg som skall framläggas som bevis om användning skall utgöras av information om plats, tid, omfattning och typ av användning av invändningsmärket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder denna information i enlighet med punkt 3.

3. Bevismaterialet skall helst begränsas till inlämnandet av stödjande dokument och sådana saker som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i förordningen.

4. Då de bevis som tillhandahålls i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 inte är på invändningsförfarandets språk, får Byrån kräva att den invändande parten inlämnar översättning av bevisen på det språket inom en av Byrån angiven tidsfrist.

AVDELNING III REGISTRERINGSFÖRFARANDE

Regel 23 Registrering av varumärket

1. Den registreringsavgift som anges i artikel 45 i förordningen skall bestå av

a) en grundavgift, och

b) en klassavgift för varje klass utöver tre för vilka märket skall registreras.

2. Då ingen invändning har inlämnats eller då inlämnade invändningar har avgjorts slutligt genom återkallelse, avslag eller annat beslut skall Byrån begära att sökanden betalar registreringsavgiften inom två månader efter mottagandet av begäran.

3. Om registreringsavgiften inte betalas inom den fastställda tidsperioden får den dock fortfarande lagenligt betalas inom två månader efter delgivning av ett meddelande som noterar att avgiften inte har betalats inom tidsgränsen, förutsatt att den extra avgift som fastställs enligt avgiftsbestämmelserna betalas inom denna period.

4. Vid mottagandet av registreringsavgiften skall det märke som ansökan gäller och den information som avses i regel 84.2 registreras i registret över gemenskapsvarumärken.

5. Registreringen skall offentliggöras i Bulletinen för gemenskapsvarumärken.

6. Registreringsavgiften skall återbetalas om det märke som ansökan gäller inte registreras.

Regel 24 Registreringsbevis

1. Byrån skall till innehavaren av varumärket utfärda ett registreringsbevis som skall innehålla de registerposter som fastställs i regel 84.2 och ett uttalande om att dessa poster har registrerats i registret.

2. Innehavaren av varumärket får begära att bestyrkta eller obestyrkta kopior av registreringsbeviset tillställs denne mot betalning av en avgift.

Regel 25 Ändring av registreringen

1. En ansökan om ändring av registreringen i enlighet med artikel 48.2 i förordningen skall innehålla

a) registreringsnumret,

b) märkesinnehavarens namn och adress enligt regel 1.1 b,

c) då innehavaren har utsett en företrädare, företrädarens namn och tjänsteadress enligt regel 1.1 e,

d) uppgift om den del av märkets återgivning som skall ändras och denna del i dess ändrade version,

e) en återgivning av märket som detta ändrats i enlighet med regel 3.

2. Ansökan skall inte betraktas vara inlämnad förrän den avgift som krävs har betalats. Om avgiften inte har betalats eller inte har betalats i sin helhet skall Byrån informera sökanden om detta.

3. Om kraven rörande ändring av registreringen inte uppfylls skall Byrån underrätta sökanden om bristen. Om bristen inte åtgärdas inom den period som anges av Byrån skall Byrån avvisa ansökan.

4. Då registreringen av ändringen bestrids i enlighet med artikel 48.3 i förordningen skall bestämmelserna om invändning i förordningen och i dessa regler gälla i tillämpliga delar.

5. En enda ansökan får göras för ändring av samma del i två eller flera registreringar av samma innehavare. Den avgift som krävs skall betalas för varje registrering som skall ändras.

Regel 26 Ändring av namn och adress för innehavaren till gemenskapsvarumärket eller dennes registrerade ombud

1. En ändring av namn och adress för innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, som inte är en ändring av ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 48.2 i förordningen och inte föranleds av en fullständig eller delvis överlåtelse av det registrerade märket, skall på ägarens begäran föras in i registret.

2. En ansökan om ändring av namn eller adress för innehavaren till det registrerade märket skall innehålla

a) märkets registreringsnummer,

b) innehavarens namn och adress enligt registret,

c) innehavarens ändrade namn och adress i enlighet med regel 1.1 b,

d) uppgifter om huruvida innehavaren har utsett en företrädare, företrädarens namn och adress enligt regel 1.1 e.

3. Ansökan skall inte omfattas av en avgift.

4. En enda ansökan får lämnas för ändring av namn eller adress i två eller flera registreringar för samma innehavare.

5. Om kraven för registrering av en ändring inte uppfylls, skall Byrån meddela den sökande om bristerna. Om dessa brister inte är avhjälpta inom en av Byrån fastställd tidsfrist skall Byrån avisa ansökan.

6. Punkt 1 5 skall i tillämpliga delar tillämpas vid ändring av namn och adress för ett registrerat ombud.

7. Punkt 1 6 skall i tillämpliga delar tillämpas vid ansökningar om gemenskapsvarumärken. Ändringen skall registreras i de register som Byrån för över ansökningar om gemenskapsvarumärken.

Regel 27 Rättelse av misstag och fel i registret och i offentliggörandet av registreringen

1. Då registreringen av märket eller offentliggörandet av registreringen innehåller ett misstag eller fel som kan hänföras till Byrån skall Byrån rätta felet eller misstaget på eget initiativ eller på begäran av innehavaren.

2. Då en sådan begäran görs av innehavaren skall regel 26 gälla i tillämpliga delar. Begäran skall inte omfattas av en avgift.

3. Byrån skall offentliggöra alla ändringar som görs enligt denna regel.

Regel 28 Anspråk på företräde p.g.a. ålder efter registrering av gemenskapsvarumärket

1. En ansökan enligt artikel 35 i förordningen med begäran om företräde p.g.a. ålder för ett eller flera tidigare registrerade varumärken enligt artikel 34 i förordningen skall innehålla följande uppgifter:

a) Gemenskapsvarumärkets registreringsnummer.

b) Namn och adress för innehavaren av gemenskapsvarumärket enligt regel 1.1 b,

c) Om innehavaren har utsett en företrädare, företrädarens namn och tjänsteadress enligt regel 1.1 e,

d) En uppgift om den eller de medlemsstater i vilka eller för vilka det äldre märket är registrerat, det datum från vilket den ifrågavarande registreringen gäller, numret på den tillämpliga registreringen och de varor och tjänster för vilka det äldre märket är registrerat,

e) En uppgift om de varor och tjänster för vilka företräde p.g.a. ålder begärs.

f) En kopia av den berörda registreringen. Kopian måste vara bestyrkt som en exakt kopia av den relevanta registreringen av den behöriga myndigheten.

2. Om kraven rörande begäran om företräde p.g.a. ålder inte uppfylls skall Byrån meddela sökanden om bristen. Om bristen inte åtgärdas inom en period som anges av Byrån skall Byrån avvisa ansökan.

3. Byrån skall informera Benelux varumärkesmyndighet och den centrala myndigheten för industriellt rättsskydd i den berörda medlemsstaten om den aktiva begäran om anciennitet.

4. Byråns ordförande får bestämma att det material som sökanden skall tillhandahålla får vara mindre omfattande än vad som krävs i punkt 1 f, under förutsättning att Byrån kan få tillgång till de uppgifter den behöver från andra källor.

AVDELNING IV FÖRNYELSE

Regel 29 Meddelande om registreringens upphörande

Minst sex månader före en registrerings upphörande skall Byrån informera innehavaren av gemenskapsvarumärket och alla personer som har registrerade rättigheter till gemenskapsvarumärket, inklusive licensinnehavare, att registreringen snart kommer att upphöra. Underlåtenhet att lämna sådan information skall inte påverka registreringens upphörande.

Regel 30 Förnyelse av registrering

1. En ansökan om förnyelse skall innehålla följande:

a) Om ansökan inlämnas av innehavaren av märket, dennes namn och adress enligt regel 1.1 b.

b) Om ansökan inlämnas av en person som av innehavaren av märket uttryckligen har bemyndigats att göra detta, den personens namn och adress och bevis om att denne är bemyndigad att inlämna ansökan.

c) Om sökanden har utsett en företrädare, den företrädarens namn och tjänsteadress enligt regel 1.1 e.

d) Registreringsnumret.

e) En anmälan om att förnyelse begärs för alla de varor och tjänster som omfattas av registreringen. Om förnyelsen inte begärs för alla de varor och tjänster för vilka märket är registrerat, en redogörelse av de klasser eller varor och tjänster för vilka förnyelse begärs, eller de klasser eller varor och tjänster för vilka förnyelse inte begärs, grupperade enligt klasserna i Nice-klassificeringen där varje grupp inleds med numret på den klass som den gruppen av varor eller tjänster tillhör och presenteras enligt den klassificeringsordningen.

2. Avgifterna som enligt artikel 47 i förordningen skall betalas för förnyelsen av ett gemenskapsvarumärke skall vara följande:

a) En grundavgift.

b) En klassavgift för varje klass utöver tre i förteckningen över klasser, för vilka förnyelse söks enligt punkt 1 e.

c) Där så är tillämpligt, den extra avgiften för försenad betalning av förnyelseavgiften eller en försenad begäran om förnyelse i enlighet med artikel 47.3 i förordningen, enligt vad som anges i avgiftsbestämmelsen.

3. Då ansökan om förnyelse inlämnas inom de tidsperioder som fastställs i artikel 47.3 i förordningen, men de andra villkoren för förnyelse som fastställs i artikel 47 i förordningen och dessa regler inte uppfylls, skall Byrån informera sökanden om de noterade bristerna. Om ansökan inlämnas av en person som innehavaren av varumärket uttryckligen har bemyndigat att göra detta skall innehavaren av varumärket få en kopia av meddelandet.

4. Då en ansökan om förnyelse inte inlämnas eller inlämnas efter utgången av den period som fastställs i artikel 47.3 tredje meningen i förordningen, eller om avgifterna inte betalas eller endast betalas efter att den ifrågavarande perioden har löpt ut, eller om bristerna inte åtgärdas inom denna period, skall byrån besluta att registreringen har löpt ut och skall meddela innehavaren av gemenskapsvarumärket om detta och, där så är lämpligt, även sökanden och den person som i registret anges som innehavare av rättigheter till märket. Då den betalade avgiften inte räcker för att täcka alla de klasser av varor och tjänster för vilka förnyelse begärs, skall inget sådant beslut tas om det klart framgår vilken eller vilka klasser som avses täckas. I frånvaro av andra kriterier skall Byrån beakta klasserna i den ordning de följer enligt klassificeringen.

5. Då det beslut som tagits i enlighet med punkt 4 har blivit slutgiltigt skall Byrån avföra märket från registret. Denna uteslutning skall gälla från dagen efter den dag då den befintliga registreringen utlöpte.

6. Då de förnyelseavgifter som föreskrivs i punkt 2 har betalats men registreringen inte förnyas, skall dessa avgifter återbetalas.

AVDELNING V ÖVERLÅTELSE, LICENSER OCH ANDRA RÄTTIGHETER, ÄNDRINGAR

Regel 31 Överlåtelse

1. En ansökan om registrering av en överlåtelse enligt artikel 17 i förordningen skall innehålla:

a) registreringsnumret för gemenskapsvarumärket, och

b) information om den nya innehavaren i enlighet med regel 1.1 b,

c) då inte alla registrerade varor eller tjänster innefattas i överlåtelsen, information om registrerade varor eller tjänster för vilka överlåtelsen gäller,

d) dokument som i vederbörlig ordning fastställer överlåtelsen i enlighet med artikel 17.2 och 17.3 i förordningen,

2. Ansökan får, där så är tillämpligt, innehålla namnet och tjänsteadressen för den nya innehavarens företrädare, som då skall anges enligt regel 1.1 e.

3. Överlåtelser till fysiska eller juridiska personer som inte får vara innehavare av gemenskapsvarumärken enligt artikel 5 i förordningen skall inte registreras.

4. Ansökan skall inte betraktas som inlämnad förrän den avgift som krävs har betalats. Om avgiften inte betalas eller inte betalas i sin helhet skall Byrån meddela sökanden detta.

5. Tillräckligt bevis på överlåtelsen enligt punkt 1 d skall anses föreligga, då

a) ansökan om registrering av överlåtelsen undertecknas av den registrerade innehavaren eller dennes företrädare och av förvärvaren av äganderätten eller dennes företrädare,

b) ansökan, om den inlämnas av förvärvaren av äganderätten, åtföljs av en förklaring, undertecknad av den registrerade innehavaren eller dennes företrädare, om att denne lämnar sitt medgivande till registreringen av efterträdaren,

c) ansökan åtföljs av ett ifyllt överlåtelseformulär eller dokument i enlighet med regel 83.1 d som är undertecknad av den registrerade innehavaren eller dennes företrädare och av förvärvaren eller dennes företrädare.

6. Om de villkor som är tillämpliga för registrering av en sådan överlåtelse enligt artikel 17.1 17.4 i förordningen, i punkt 1 4 ovan och i andra tillämpliga regler inte uppfylls skall Byrån meddela sökanden om bristerna. Om bristerna inte åtgärdas inom den tidsperiod som fastställs av Byrån skall den avvisa ansökan om registrering av överlåtelse.

7. En enda ansökan om registrering av en överlåtelse får inlämnas för två eller flera märken, förutsatt att den registrerade innehavaren och förvärvaren är samma personer i varje fall.

8. Punkt 1 7 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om gemenskapsvarumärken. Överlåtelsen skall registreras i de register som förs av Byrån rörande ansökningar om gemenskapsvarumärken.

Regel 32 Delvisa överlåtelser

1. Då ansökan om registrering av en överlåtelse endast gäller vissa av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat skall ansökan innehålla uppgift om de varor och tjänster för vilka den delvisa överlåtelsen gäller.

2. Varorna och tjänsterna i den ursprungliga registreringen skall fördelas på den återstående registreringen och den nya registreringen så att varorna och tjänsterna i den kvarvarande registreringen och den nya registreringen inte sammanfaller.

3. Regel 31 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om registrering av en delvis överlåtelse.

4. Byrån skall lägga upp ett särskilt ärende för den nya registreringen, som skall bestå av en fullständig kopia av det ursprungliga registreringsärendet och ansökan om registrering av den delvisa överlåtelsen, och en kopia av den ansökan skall läggas till ärendet för den återstående registreringen. Byrån skall även tilldela den nya registreringen ett nytt registreringsnummer.

5. Alla ansökningar som gjorts av den ursprunglige innehavaren vad gäller den ursprungliga registreringen och som ännu inte har avgjorts skall fortsättningsvis anses gälla både den återstående registreringen och den nya registreringen. Då en sådan ansökan är beroende av betalning av avgifter och dessa avgifter har betalats av den ursprungliga innehavaren skall den nya innehavaren inte vara skyldig att betala några ytterligare avgifter vad gäller en sådan ansökan.

Regel 33 Registrering av licenser och andra rättigheter

1. Reglerna 31.1 a, b och c, 31.2, 31.4 och 31.7 skall gälla i tillämpliga delar för registreringen av tilldelningen eller överlåtelsen av en licens, för registrering av skapandet eller överlåtelsen av en begränsad sakrätt till ett gemenskapsvarumärke och för registrering av exekutiva åtgärder. Då ett gemenskapsvarumärke ingår i ett konkursförfarande eller ett liknande förfarande, skall en begäran från den behöriga nationella myndigheten om registrering om detta inte omfattas av någon avgift.

2. Då gemenskapsvarumärket endast är licensierat för delar av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat eller för endast en del av gemenskapen, eller för en begränsad period skall ansökan om registreringen ange de varor och tjänster eller den del av gemenskapen eller den period för vilka licensen beviljas.

3. Då de villkor som är tillämpliga för registrering, enligt artiklarna 19, 20 eller 22 i förordningen, i punkterna 1 och 2 ovan och i de övriga tillämpliga reglerna, inte uppfylls, skall Byrån meddela sökanden om avvikelsen. Om avvikelsen inte rättas inom en tidsperiod som skall fastställas av Byrån skall den avvisa ansökan om registrering.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om gemenskapsvarumärken. Licenser, begränsade sakrätter och exekutiva åtgärder skall registreras i de register som förs av Byrån rörande ansökningar om gemenskapsvarumärken.

Regel 34 Särskilda uppgifter rörande registreringen av en licens

1. En licens för ett gemenskapsvarumärke skall registreras i registret som en exklusiv licens om innehavaren av varumärket eller licenstagaren så begär det.

2. En licens för ett gemenskapsvarumärke skall registreras i registret som en underlicens då den beviljas av en licenstagare vars licens är registrerad i registret.

3. En licens för ett gemenskapsvarumärke skall registreras i registret som en licens som är begränsad vad gäller varorna och tjänsterna, eller som en territoriellt begränsad licens, om den endast beviljas för en del av de varor eller tjänster för vilka märket är registrerat eller om den endast beviljas för en del av gemenskapen.

4. En licens för ett gemenskapsvarumärke skall föras in i registret som en tillfällig licens, om den är beviljad för endast en begränsad tidsperiod.

Regel 35 Annullering eller ändring av registreringen av licenser och andra rättigheter

1. En registrering som gjorts enligt regel 33.1 skall annulleras på begäran av en av de berörda personerna.

2. Ansökan skall innehålla

a) registreringsnumret för gemenskapsvarumärket, och

b) information om den rättighet vars registrering skall annulleras.

3. Ansökan om annullering av registreringen av en licens eller andra rättigheter skall inte anses som inlämnad förrän den avgift som krävs har betalats. Om avgiften inte betalas eller inte betalas i sin helhet skall byrån meddela sökanden detta. Då ett gemenskapsvarumärke ingår i ett konkursförfarande eller ett liknande förfarande, skall en begäran från den behöriga nationella myndigheten om registrering om detta inte omfattas av någon avgift.

4. Ansökan skall åtföljas av dokument som visar att den registrerade rättigheten inte längre existerar eller av en förklaring av licensinnehavaren eller innehavaren av en annan rättighet att denne medgiver annullering av registreringen.

5. Då kraven för annullering av registreringen inte uppfylls skall Byrån meddela sökanden om avvikelsen. Om avvikelsen inte rättas inom den tidsperiod som fastställs av Byrån skall den avvisa ansökan om annullering av registreringen.

6. Punkterna 1, 2, 4 och 5 skall gälla i tillämpliga delar vid en begäran om ändring av en registrering som skett enligt regel 33.1.

7. Punkt 1 6 skall gälla i tillämpliga delar för uppgifter som införts i registret i enlighet med regel 33.4.

AVDELNING VI INSKRÄNKNING

Regel 36 Inskränkning

1. En förklaring om avsägelse i enlighet med artikel 49 i förordningen skall innehålla

a) registreringsnumret för gemenskapsvarumärket,

b) innehavarens namn och adress enligt regel 1.1 b,

c) då en företrädare har utsetts, företrädarens namn och tjänsteadress enligt regel 1.1 e,

d) då avsägelsen endast avser vissa av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat, de varor och tjänster som avsägelsen avser eller de varor och tjänster för vilka märket skall kvarstå registrerat.

2. Då en tredje parts rättighet som avser gemenskapsvarumärket är infört i registret skall det vara tillräckligt bevis om dennes medgivande till avsägelsen att en förklaring om medgivande till avsägelsen undertecknas av innehavaren av denna rättighet eller hans ombud. Då en licens har registrerats skall avsägelsen registreras tre månader efter det datum då innehavaren av gemenskapsvarumärket för Byrån godtagbart visar att denne har informerat licenstagaren om sin avsikt att avsäga sig det. Om innehavaren före utgången av denna period bevisar för Byrån att licenstagaren har gett sitt medgivande skall avsägelsen registreras omedelbart.

3. Om de krav som gäller avsägelse inte har uppfyllts skall Byrån meddela förklaranden dessa brister. Om bristerna inte har åtgärdats inom en av Byrån fastställd tidsfrist, skall Byrån avvisa införingen i registret av avsägelsen.

AVDELNING VI HÄVNING OCH OGILTIGHET

Regel 37 Ansökan om hävning eller ogiltigförklaring

En ansökan till Byrån om hävning eller ogiltigförklaring enligt artikel 55 i förordningen skall innehålla följande:

a) Beträffande den registrering för vilken hävning eller ogiltigförklaring begärs

i) registreringsnumret för det gemenskapsvarumärke för vilket hävning eller ogiltigförklaring begärs,

ii) namn och adress för innehavaren till det gemenskapsvarumärke för vilket hävning eller ogiltigförklaring begärs,

iii) en redogörelse för de registrerade varor och tjänster för vilka hävning eller ogiltigförklaring begärs.

b) Beträffande grunderna för ansökan

i) vid en ansökan i enlighet med artikel 50 eller 51 i förordningen, en redogörelse för på vilka grunder ansökan om hävning eller ogiltigförklaring görs,

ii) vid en ansökan i enlighet med artikel 52.1 i förordningen, information om den rättighet på vilken ansökan om ogiltigförklaring baseras och vid behov information som visar att sökanden är berättigad att åberopa den tidigare rättigheten som grund för ogiltighet,

iii) vid en ansökan i enlighet med artikel 52.2 i förordningen, information om den rättighet på vilken ansökan om ogiltigförklaring baseras och information som visar att sökanden är innehavare av en tidigare rättighet som anges i artikel 52.2 i förordningen eller att denne under tillämplig nationell lag är berättigad att göra anspråk på den rättigheten,

iv) uppgifter om de fakta, bevis och skäl som framförs till stöd för dessa grunder.

c) Avseende sökanden

i) dennes namn och adress enligt regel 1.1 b,

ii) om sökanden har utsett en företrädare, företrädarens namn och tjänsteadress i enlighet med regel 1.1 e.

Regel 38 Språkanvändningen i förfaranden om hävning eller ogiltighet

1. Då ansökan om hävning eller ogiltighetsförklaring inte inlämnas på det språk som använts i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, om det språket är ett av Byråns språk, eller på det andra språk som angavs när ansökan inlämnades, skall den sökande av hävning eller ogiltighetsförklaring inlämna en översättning av sin ansökan på något av dessa två språk, inom en månad från det att ansökan inlämnades.

2. Då de bestyrkande underlagen till ansökan inte inlämnats på det språk som skall användas vid förfarandet för hävning eller ogiltighetsförklaring, skall sökanden lämna in en översättning av dessa underlag på det tillämpliga språket inom två månader efter det att dessa underlag har inlämnats.

3. Om den som ansöker om hävning eller ogiltighetsförklaring eller innehavaren av gemenskapsvarumärket, inom en period av två månader från den dag då innehavaren av gemenskapsvarumärket mottagit det meddelande som avses i regel 40.1, underrättar Byrån om att de har kommit överens om ett annat processpråk för förfarandena enligt artikel 115.7 i förordningen, skall sökanden, om ansökan inte registrerades på det språket, lämna in en översättning av ansökan till det språket inom en månad från nämnda datum.

Regel 39 Avvisande av ansökan om hävning eller om ogiltigförklaring

1. Om Byrån noterar att ansökan inte följer bestämmelserna i artikel 55 i förordningen, regel 37 eller någon annan bestämmelse i förordningen eller i dessa regler, skall Byrån meddela detta till sökanden samt uppmana denne att åtgärda de anmälda bristerna inom en av Byrån angiven tidsfrist. Om bristerna inte åtgärdas före tidsfristens utgång, skall Byrån avvisa ansökan.

2. Då Byrån noterar att den avgift som krävs inte har betalats skall den meddela detta till sökanden och informera denne om att ansökan inte skall anses ha inlämnats, om de avgifter som krävs inte har betalats inom en av Byrån fastställd tidsfrist. Om de krävda avgifterna betalas efter den av Byrån fastställda tidsfristens utgång skall de återbetalas till sökanden.

3. Alla beslut om att avvisa en ansökan om hävning eller ogiltigförklaring enligt punkt 1 skall meddelas sökanden. Om en ansökan inte anses vara inlämnad i enlighet med punkt 2 i denna regel, skall sökanden informeras om detta.

Regel 40 Prövning av ansökan om hävning eller om ogiltigförklaring

1. Om Byrån inte avvisar en ansökan i enlighet med regel 39, skall den kommunicera en sådan ansökan till innehavaren av gemenskapsvarumärket och skall uppmana denne att yttra sig inom en period som Byrån bestämmer.

2. Om innehavaren av gemenskapsvarumärket inte inkommer med något yttrande, får byrån besluta om hävning eller ogiltighet grundval av befintliga handlingar.

3. Alla yttranden som inlämnas av innehavaren av gemenskapsvarumärket skall meddelas sökanden och Byrån skall, om detta anses nödvändigt, uppmana denne att yttra sig inom en period som Byrån bestämmer.

4. Alla meddelanden i enlighet med artikel 56.1 i förordningen och alla inlämnade yttranden i detta sammanhang skall kommuniceras med de berörda parterna.

5. Om sökanden enligt artikel 56.2 eller 56.3 i förordningen skall inkomma med bevis på användning eller bevis på att det finns verkliga skäl till icke-användning skall regel 22 gälla i tillämpliga delar.

Regel 41 Flera ansökningar om hävning eller ogiltighetsförklaring

1. Då flera ansökningar om hävning eller ogiltighetsförklaring har inlämnats gällande samma gemenskapsvarumärke får Byrån behandla dem i ett gemensamt förfarande. Byrån får under förfarandets gång besluta att inte längre använda ett sådant förfarande.

2. Regel 21.2, 21.3 och 21.4 skall gälla i tillämpliga delar.

AVDELNING VIII KOLLEKTIVA GEMENSKAPSMÄRKEN

Regel 42 Tillämpning av bestämmelser

Bestämmelserna i dessa regler skall tillämpas på kollektiva gemenskapsmärken, om inte annat anges i regel 43.

Regel 43 Bestämmelser rörande kollektiva gemenskapsmärken

1. Då en ansökan om gemenskapsvarumärke inte innehåller bestämmelser för dess användning enligt artikel 65 i förordningen, skall dessa bestämmelser överlämnas till Byrån inom två månader efter det att ansökan inlämnades.

2. Bestämmelserna rörande kollektiva gemenskapsmärken skall ange

a) den sökandes namn och officiella adress,

b) organisationens syfte eller det syfte för vilket den offentligrättsliga juridiska personen är instiftad,

c) de organ som är bemyndigade att företräda organisationen eller den juridiska personen,

d) villkoren för medlemskap,

e) de personer som har rätt att använda märket,

f) då så är tillämpligt, villkoren för användning av märket, inklusive sanktioner,

g) då så är tillämpligt, den rätt som avses i artikel 65.2 andra meningen i förordningen.

AVDELNING IX OMVANDLING

Regel 44 Ansökan om omvandling

1. En ansökan om omvandling av en ansökan om gemenskapsvarumärke eller ett registrerat gemenskapsvarumärke till en nationell varumärkesansökan i enlighet med artikel 108 i förordningen skall innehålla följande uppgifter:

a) Omvandlingssökandes namn och adress enligt regel 1.1 b.

b) Då sökanden av omvandling har utsett en företrädare, företrädarens namn och tjänsteadress i enlighet med regel 1.1 e.

c) Ärendenumret för ansökan om gemenskapsvarumärke eller registreringsnumret för gemenskapsvarumärket.

d) Registreringsdagen för ansökan om gemenskapsvarumärket eller för gemenskapsvarumärket och, i förekommande fall, uppgifter om begäran om prioritet avseende ansökan om gemenskapsvarumärket eller gemenskapsvarumärket i enlighet med artiklarna 30 och 33 i förordningen och uppgifter om anspråk på företräde p.g.a. ålder enligt artiklarna 34 och 35 i förordningen.

e) En återgivning av märket som det ser ut i ansökan eller som det registrerats.

f) Den eller de medlemsstater för vilka omvandling begärs.

g) Då begäran inte gäller alla de varor och tjänster för vilka ansökan har inlämnats eller för vilka varumärket har registrerats, en uppgift om de varor och tjänster för vilka omvandling begärs och, då omvandling begärs för mer än en medlemsstat och förteckningen över varor och tjänster inte är densamma för alla medlemsstaterna, en uppgift om de olika varorna och tjänsterna för varje medlemsstat.

h) Då omvandling begärs i enlighet med artikel 108.4 i förordningen, en uppgift om detta.

i) Då omvandling begärs i enlighet med artikel 108.5 i förordningen, efter en återkallelse av en ansökan om registrering, en uppgift om detta och det datum då ansökan om registrering återkallades.

j) Då omvandling begärs i enlighet med artikel 108.5 i förordningen, till följd av underlåtenhet att förnya registreringen, en uppgift om detta och det datum då skyddsperioden har löpt ut. Den period om tre månader som fastställs i artikel 108.5 i förordningen skall börja räknas från dagen efter den sista dag då begäran om förnyelse får presenteras i enlighet med artikel 47.3 i förordningen.

k) Då omvandling begärs i enlighet med artikel 108.6 i förordningen, en uppgift om detta och det datum då den nationella domstolens beslut har vunnit laga kraft samt en kopia av det beslutet.

2. Om en kopia av ett domstolsbeslut krävs i enlighet med punkt k, får den kopian inlämnas på det språk på vilket beslutet fattades.

Regel 45 Prövning av ansökan om omvandling

1. Då ansökan om omvandling inte uppfyller kraven i artikel 108.1 i förordningen eller inte inlämnades inom den berörda tidsperioden om tre månader skall Byrån avvisa ansökan.

2. Då avgiften för omvandling inte har betalats inom den berörda tidsperioden om tre månader skall Byrån informera sökanden om att ansökan om omvandling skall betraktas som icke inlämnad.

3. Då de övriga kraven för omvandling enligt regel 44 och andra regler om sådana ansökningar inte uppfylls, skall Byrån informera sökanden om detta och inbjuda denne att åtgärda bristen inom en av Byrån angiven tidsfrist. Om bristerna inte åtgärdas inom den perioden skall Byrån avvisa ansökan om omvandling.

Regel 46 Offentliggörande av ansökan om omvandling

1. Då ansökan om omvandling gäller en ansökan om gemenskapsvarumärke som redan har offentliggjorts i Bulletinen för gemenskapsvarumärken i enlighet med artikel 40 i förordningen, eller då ansökan om omvandling gäller ett gemenskapsvarumärke, skall ansökan om omvandling offentliggöras i Bulletinen för gemenskapsvarumärken.

2. Offentliggörandet av ansökan om omvandling skall innehålla följande uppgifter:

a) Ärendenumret eller registreringsnumret för det varumärke för vilket omvandling begärs.

b) En hänvisning till den tidigare offentliggörandet av ansökan eller registreringen i Bulletinen för gemenskapsvarumärken.

c) En uppgift om den eller de medlemsstater för vilka omvandling har begärts.

d) Då begäran inte avser alla varor och tjänster som den inlämnade ansökan omfattar och för vilka varumärket har registrerats, en uppgift om de varor och tjänster för vilka omvandling begärs.

e) Då omvandling begärs för mer än en medlemsstat och förteckningen över varor och tjänster inte är densamma för alla medlemsstater, en uppgift om av respektive varor och tjänster för varje medlemsstat.

f) Datum för ansökan om omvandling.

Regel 47 Vidarebefordran till medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd

Då ansökan om omvandling uppfyller kraven i förordningen och dessa regler skall Byrån utan dröjsmål överlämna ansökan om omvandling till de centrala myndigheterna för industriellt rättsskydd i de medlemsstater som anges i ansökan, inklusive Benelux varumärkesmyndighet. Byrån skall informera sökanden om datumet för vidarebefordran.

AVDELNING X ÖVERKLAGANDEN

Regel 48 Innehåll i meddelandet om överklagande

1. Ett meddelande om överklagande skall innehålla

a) den överklagandes namn och adress, i enlighet med regel 1.1 b,

b) då den överklagande har utsett en företrädare, företrädarens namn och tjänsteadress i enlighet med regel 1.1 e,

c) en uppgift som identifierar det beslut som bestrids och omfattningen av den ändring eller annullering av beslutet som begärs.

2. Besvärsinlagan skall inlämnas på det språk som användes i den beslutsprocess som överklagas.

Regel 49 Avvisande av överklagandet

1. Om överklagandet inte uppfyller artiklarna 57, 58 och 59 i förordningen och regel 48.1 c och 48.2 skall besvärsnämnden avvisa överklagandet, såvida inte varje brist har åtgärdats innan den tidsgräns som fastställs i artikel 59 i förordningen har löpt ut.

2. Om besvärsnämnden noterar att överklagandet inte uppfyller andra bestämmelser i förordningen eller andra bestämmelser i dessa regler, särskilt regel 48.1 a och 48.1 b, skall den meddela den överklagande detta och skall anmoda denne att åtgärda de noterade bristerna inom den tidsperiod som nämnden fastställer. Om överklagandet inte rättas i rätt tid skall nämnden för överklaganden avvisa överklagandet.

3. Om avgiften för överklagandet har betalats efter det att tidsfristen för inlämning av överklagandet enligt artikel 59 i förordningen har löpt ut, skall överklagandet inte anses vara inlämnat och avgiften återbetalas till den överklagande parten.

Regel 50 Prövning av överklaganden

1. Såvida inte annat anges skall bestämmelserna om förfaranden vid den avdelning som har fattat det beslut mot vilket överklagandet riktas gälla för besvärsförfaranden i tillämpliga delar.

2. Besvärsnämndens beslut skall innehålla

a) ett utlåtande om att beslutet har fattats av nämnden,

b) det datum då beslutet fattades,

c) namnen på ordföranden och andra deltagande ledamöter av besvärsnämnden,

d) namnet på den behöriga tjänstemannen vid nämndens registratorsfunktion,

e) namnen på parterna och deras företrädare,

f) en redogörelse för de frågor som skall behandlas,

g) en sammanfattning av sakomständigheterna,

h) beslutsskälen,

i) besvärsnämndens beslut och i förekommande fall, ett beslut om kostnader.

3. Beslutet skall undertecknas av ordföranden och de andra deltagande ledamöterna av besvärsnämnden och av den ansvarige vid besvärsnämndens registratorsfunktion.

Regel 51 Återbetalning av avgifter för överklagande

Återbetalning av avgifter för överklaganden skall beordras i händelse av interimistisk omprövning eller då besvärsnämnden bedömer att ett överklagande är befogat, om sådan återbetalning är skälig på grund av ett allvarligt förfarandefel. I händelse av interimistisk omprövning skall återbetalning beordras av den avdelning vars beslut har bestritts, och i andra fall av nämnden för överklaganden.

AVDELNING XI ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Del A Byråns beslut och meddelanden

Regel 52 Beslutsformer

1. Byråns beslut skall meddelas skriftligen och vara motiverade. Då muntliga förhandlingar hålls vid Byrån får beslutet avges muntligen. Beslutet skall senare meddelas parterna skriftligen.

2. Beslut av Byrån som kan överklagas skall åtföljas av ett skriftligt meddelande om att ett överklagande skall göras skriftligen till Byrån inom två månader efter det datum då det beslut som skall överklagas delgavs. Meddelandet skall även rikta parternas uppmärksamhet på de bestämmelser som fastställs i artiklarna 57, 58 och 59 i förordningen. Parterna får inte tillgodoräkna sig att de inte har fått del av något meddelande om möjligheten att överklaga.

Regel 53 Rättelse av fel i beslut

I beslut som fattas av Byrån får endast språkliga fel, skrivfel och uppenbara misstag rättas. De skall rättas av den avdelning som fattade beslutet, på Byråns eget initiativ eller på begäran av en berörd part.

Regel 54 Meddelande om förlust av rättigheter

1. Om Byrån konstaterar att förordningen eller dess regler medför förlust av några rättigheter, utan att något beslut har tagits, skall Byrån underrätta den berörda personen om detta i enlighet med artikel 77 i förordningen, och rikta dennes uppmärksamhet på innehållet i punkt 2 i denna regel.

2. Om den berörda personen anser att Byråns konstaterande är felaktigt får denne inom två månader efter det att han fått del av den underrättelse som avses i punkt l, begära ett beslut i ärendet från Byrån. Ett sådant beslut skall endast meddelas om Byrån inte delar den sökande personens åsikt, i annat fall skall Byrån ompröva sitt konstaterande och informera den person som begärt beslut härom.

Regel 55 Underskrift, namn, sigill

1. Alla beslut, underrättelser eller tillkännagivanden från Byrån skall ange den aktuella avdelningen eller roteln, såväl som namnet eller namnen på den eller de ansvariga tjänstemännen. De skall undertecknas av den eller de ansvariga tjänstemännen eller, istället för en underskrift, bära Byråns tryckta eller stämplade sigill.

2. Byråns ordförande får besluta att andra identifikationsmedel får användas för den aktuella avdelningen eller roteln och namnet på den eller de ansvariga tjänstemännen, eller att en annan identifikation än sigill får användas då beslut, underrättelser eller tillkännagivanden överförs med telefax eller något annat tekniskt kommunikationsmedel.

Del B Muntliga förhandlingar och bevisupptagning

Regel 56 Kallelser till muntliga förhandlingar

1. Parterna skall kallas till de muntliga förhandlingar enligt artikel 75 i förordningen och deras uppmärksamhet skall riktas på punkt 3 i denna regel: Kallelserna skall lämnas med åtminstone en månads varsel, såvida inte parterna medger en kortare period.

2. I sina kallelser skall Byrån ange de punkter som enligt dess mening behöver diskuteras för att ett beslut skall kunna fattas.

3. Om en part som vederbörligen har kallats till muntlig förhandling på Byrån inte infinner sig enligt kallelsen, får förhandlingarna fortsätta utan denne.

Regel 57 Byråns bevisupptagning

1. Då Byrån anser det nödvändigt att muntligen höra vittnesmål av parter, vittnen eller sakkunniga, eller utföra en inspektion, skall Byrån besluta detta och då ange vilka metoder som skall användas för bevisupptagningen, relevanta fakta som skall bevisas och datum, tid och plats för utfrågningen eller inspektionen. Om muntlig bevisning från vittnen och sakkunniga begärs av någon part skall Byråns besluta inom vilken tidsperiod den part som inlämnar begäran måste meddela Byrån namnen och adresserna för de vittnen och sakkunniga som parten vill skall höras.

2. Den varselperiod som ges i kallelser till en part, ett vittne eller en sakkunnig som skall höras skall vara åtminstone en månad, såvida dessa inte medger en kortare period. Kallelserna skall innehålla följande:

a) Ett utdrag ur det beslut som nämns i punkt 1, med särskilt angivande av datum, tid och plats för den beslutade utfrågningen, samt de fakta som parterna, vittnena och de sakkunniga skall höras om.

b) Namnen på parterna i förhandlingen och information om de rättigheter som vittnena eller de sakkunniga får åberopa enligt regel 59.2-59.5.

Regel 58 Förordnande av sakkunniga

1. Byrån skall besluta i vilken form en rapport av en utsedd sakkunniga skall inlämnas.

2. Den sakkunniges uppdrag skall innefatta

a) en exakt beskrivning av dennes uppgift,

b) den tidsgräns som fastställts för inlämning av sakkunnigutlåtandet,

c) namnen på parterna i förfarandet,

d) information om de yrkanden som denne får göra enligt regel 59.2, 59.3 och 59.4.

3. En kopia av alla skriftliga rapporter som skall framläggas för parterna.

4. Parterna får invända mot en sakkunnig med åberopande av grunder som rör dennes grunder som för invändningar mot en utredare eller en ledamot av en avdelning av besvärsnämnden, i enlighet med artikel 132.1 och 132.3 i förordningen. Berörd avdelning på Byrån skall besluta om invändningen.

Regel 59 Kostnader för bevisupptagning

1. Byråns bevisupptagning får villkoras av deponering hos Byrån av den part som begär bevisupptagningen av ett belopp som skall fastställas i förhållande till en uppskattning av kostnaderna.

2. Vittnen och sakkunniga som kallas och infinner sig på Byrån skall vara berättigade till återbetalning av skäliga kostnader för resor och uppehälle. De får beviljas ett förskott på dessa kostnader av Byrån. Den första meningen skall även gälla för vittnen och sakkunniga som infinner sig på Byrån utan att ha kallats av den och som hörs som vittne eller sakkunnig.

3. Vittnen berättigade till återbetalning enligt punkt 2 skall även vara berättigade till lämplig ersättning för förlust av inkomst, och sakkunniga till arvode. Dessa betalningar skall göras till vittnena och de sakkunniga efter att de har fullföljt sina uppgifter eller skyldigheter, när dessa vittnen och sakkunniga har kallats att vittna på Byråns eget initiativ.

4. De belopp och förskott som skall betalas i enlighet med punkterna 1, 2 och 3 skall bestämmas av Byråns ordförande och offentliggöras i Byråns officiella tidning. Beloppen skall beräknas på samma grunder som de ersättningar och löner som gäller för tjänstemän av lönegrad A4 till A8 enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och i bilaga VII till dessa.

5. Slutgiltig ansvar för betalning av utestående belopp eller för betalda belopp i enlighet med punkterna 1, 2, 3 och 4 skall åligga

a) Byrån, då Byrån på eget initiativ ansåg det nödvändigt att höra muntliga vittnesmål från vittnen eller sakkunniga, eller

b) den berörda parten, då den parten begärde muntliga vittnesmål från vittnen eller sakkunniga, med förbehåll för beslut om kostnadsfördelning och fastställelse av kostnader enligt artiklarna 81 och 82 i förordningen och regel 94 i den här förordningen. Den parten skall ersätta Byrån för alla vederbörligen betalda förskott.

Regel 60 Protokoll över muntliga förhandlingar och bevis

1. Protokoll över muntliga förhandlingar eller bevisupptagningen skall upprättas vilka skall återge det viktigaste i de muntliga förhandlingarna eller bevisupptagningen, de relevanta uttalanden som görs av parterna, vittnesmålen från parterna, vittnena eller de sakkunniga samt resultatet av eventuell inspektion.

2. Protokollet över vittnesmålen från vittnen, sakkunniga eller parter skall läsas upp för eller tillställas dessa för granskning. Det skall noteras i protokollet att denna formalitet har utförts och att de personer som lämnade vittnesmålen godkände protokollet. Då godkännande inte lämnas skall dessa invändningar noteras.

3. Protokollet skall undertecknas av den anställde som upprättat det och av den anställde som genomför de muntliga förhandlingarna eller bevisupptagningen.

4. Parterna skall tillställas en kopia av protokollet.

5. På begäran skall Byrån överlämna utskrifter av upptagningar av de muntliga förhandlingarna till parterna, i skriftligt eller något annat, maskinläsligt format. Överlämnandet av utskrifter från de muntliga förfarandena enligt första meningen skall vara beroende av betalning av Byråns kostnader för att göra dessa utskrifter. Avgifterna skall bestämmas av Byråns direktör.

Del C Meddelanden

Regel 61 Allmänna bestämmelser om delgivning

1. I förfaranden inför Byrån skall alla meddelanden som skall lämnas av Byrån antingen ha formen av originaldokumentet, en kopia därav attesterad av Byrån eller försedd med Byråns sigill, eller en datorutskrift försedd med sådant sigill. Kopior av dokument som härrör från parterna själva skall inte kräva sådan attestering.

2. Delgivning skall verkställas

a) per post i enlighet med regel 62,

b) genom personligt överlämnande i enlighet med regel 63,

c) genom deponering i en postbox på Byrån i enlighet med regel 64,

d) per telefax och andra tekniska medel i enlighet med regel 65,

e) genom en offentlig kungörelse i enlighet med regel 66.

Regel 62 Delgivning per post

1. Beslut som innefattar en tidsgräns för överklagande, kallelser och andra dokument, enligt vad som bestäms av Byråns ordförande, skall delges genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Beslut och kommunikation som innefattar en annan tidsgräns skall delges genom rekommenderat brev, såvida inte Byråns ordförande bestämmer annat. All annan kommunikation skall göras med normal post.

2. Delgivning med adressater som varken har sin bostad, sin huvudsakliga affärsverksamhet eller något företag i gemenskapen och som inte har utsett någon företrädare i enlighet med artikel 88.2 i förordningen, skall utföras genom postande med normal post av det dokument som skall delges, till den senast kända adress till adressaten som Byrån har kännedom om. Delgivning skall betraktas ha utförts när postandet har utförts.

3. Då delgivning sker genom rekommenderat brev, oavsett om detta görs med mottagningsbevis eller inte, skall brevet betraktas ha levererats till adressaten på den tionde dagen efter postandet, såvida inte brevet har nått adressaten eller når denne på ett senare datum. I händelse av någon dispyt ankommer det på Byrån att fastställa att brevet har nått sin destination eller fastställa det datum då det levererades till adressaten, beroende på vilket som är aktuellt.

4. Delgivning genom rekommenderat brev, oavsett om detta görs med mottagningsbevis eller inte, skall betraktas ha utförts om adressaten vägrar att motta brevet.

5. I den utsträckning som postdelgivning inte täcks av punkt 1 4 skall lagarna i den stat på vars territorium delgivning sker gälla.

Regel 63 Delgivning genom överlämnande

Inom Byråns lokaler får delgivning ske genom överlämnandet av dokumentet i händerna på adressaten, vilken då skall erkänna mottagandet av detta.

Regel 64 Delgivning genom deponering i en postbox vid Byrån

Delgivning kan även ske med adressater som har försetts med en postbox vid Byrån, genom deponering av dokumentet i postboxen. Ett skriftligt meddelande om deponeringen skall läggas till akten. Datum för deponeringen skall anges i dokumentet. Delgivning skall anses ha skett på den femte dagen efter deponeringen av dokumentet i postboxen vid Byrån.

Regel 65 Delgivning genom telefax eller med hjälp av andra tekniska medel

1. Meddelande per telefax skall ske genom överföring av antingen originalet eller en kopia, enligt regel 61.1, av det dokument som skall delges. Byråns ordförande skall fastställa närmare bestämmelser om sådana överföringar.

2. Byråns ordförande skall fastställa närmare bestämmelser om delgivning med hjälp av med andra tekniska kommunikationsmedel.

Regel 66 Offentlig kungörelse

1. Om adressatens adress inte kan fastställas, eller om delgivning enligt regel 62.1 har visat sig vara omöjligt till och med efter ett andra försök av Byrån skall delgivning ske genom kungörelse. Kungörelsen skall åtminstone offentliggöras i Bulletinen för gemenskapsvarumärken.

2. Byråns ordförande skall bestämma hur offentliggörandet skall ske och bestämma början av den period på en månad efter vilken dokumentet skall, anses ha delgivits.

Regel 67 Delgivning med företrädare eller gemensamma representanter

1. Om en företrädare har utsetts, eller då den först angivna sökanden i en gemensam ansökan anses vara den gemensamma representanten enligt regel 75.1, skall meddelanden adresseras till den utsedda företrädaren eller den gemensamma representanten.

2. Om flera företrädare har utsetts för en enda berörd part, skall ett meddelande till någon av dem vara tillräckligt, såvida inte en specifik postadress har angivits i enlighet med regel 1.1 e.

3. Om flera berörda parter har utsett en gemensam företrädare skall delgivning av ett enda dokument till den gemensamma företrädaren vara tillräckligt.

Regel 68 Oriktigheter vid delgivningen

Om ett dokument har nått adressaten, men Byrån inte kan bevisa att det har vederbörligen delgivits, eller om bestämmelserna rörande dess delgivning inte har följts, skall dokumentet anses ha delgivits den dag som Byrån fastställer som dagen för mottagande.

Regel 69 Meddelande om dokument vid flera parter

Dokument som härrör från parter och som innehåller väsentliga förslag eller en förklaring om återkallelse av ett väsentligt förslag, skall som en del i handläggningen kommuniceras med de andra parterna. Meddelandet får utgå om dokumentet inte innehåller några nya sakskäl och ärendet är klart för beslut.

Del D Tidsfrister

Regel 70 Beräkning av tidsfrister

1. Tidsperioder skall fastställas som hela år, månader, veckor eller dagar.

2. Beräkningen skall börja på dagen efter den dag då den relevanta händelsen inträffade, där händelsen antingen är ett steg i förfarandet eller utgången av en annan period. Då det steget i förfarandet är en delgivning skall den aktuella händelsen vara mottagandet av det dokument som delges, såvida inte annat anges.

3. Om en tidsperiod uttrycks som ett år eller ett visst antal år skall denna utlöpa under det relevanta efterföljande året i den månad som har samma namn och på den dag som har samma nummer som månaden och dagen då sagda händelse inträffade. Om den relevanta månaden inte har någon dag med samma nummer skall tidsperioden utlöpa på den sista dagen i den månaden.

4. Då en tidsperiod uttrycks som en månad eller ett visst antal månader skall denna utlöpa i den relevanta efterföljande månaden på den dag som har samma nummer som den dag då sagda händelse inträffade. Då den dag då sagda händelse inträffade var sista dagen i en månad eller då den relevanta efterföljande månaden inte har någon dag med samma nummer, skall tidsperioden utlöpa på den sista dagen i den månaden.

5. Då en tidsperiod uttrycks som en vecka eller ett visst antal veckor skall denna utlöpa i den relevanta efterföljande veckan på den dag som har samma namn som den dag då nämnda händelse inträffade.

Regel 71 Tidsfristernas längd

1. Då förordningen eller dessa regler innehåller bestämmelser om en tidsperiod som skall bestämmas av Byrån skall en sådan tidsperiod, då den berörda parten är bosatt eller har sin huvudsakliga verksamhetsort eller ett företag inom gemenskapen, inte vara mindre än en månad eller, då dessa villkor inte uppfylls, inte mindre än två månader och inte mer än sex månader. Byrån får då detta är lämpligt under de aktuella omständigheterna bevilja en förlängning av en sådan angiven period, om sådan förlängning begärs av den berörda parten och begäran inlämnas innan den ursprungliga perioden löper ut.

2. Vid två eller flera parter får Byrån förlänga en period under förutsättning av de andra parternas samtycke.

Regel 72 Utlöpande av tidsgränser i specialfall

1. Om en tidsgräns utlöper på en dag då Byrån inte är öppen för mottagande av dokument eller då, av andra anledningar än de som avses i punkt 2, normal post inte levereras till Byråns lokaler, skall tidsfristen förlängas till den första dag därefter då Byrån är öppen för mottagande av dokument och då normal post levereras. De dagar som avses i den första meningen skall bestämmas av Byråns ordförande före varje kalenderårs början.

2. Om en tidsgräns utlöper på en dag då ett allmänt avbrott inträffar eller då ett avbrott i postgången i en medlemsstat eller mellan en medlemsstat och Byrån inträffar, skall tidsgränsen förlängas till den första dagen efter slutet av avbrottsperioden, för parter som är bosatta eller har sina registrerade kontor i den berörda staten eller som har utsett företrädare med verksamhetsort i den staten. I händelse av att den berörda medlemsstaten är den stat där Byrån är belägen skall denna bestämmelse gälla för alla parter. Varaktigheten för ovan nämnda period skall bestämmas av Byråns ordförande.

3. Punkterna 1 och 2 skall gälla i tillämpliga delar för tidsgränser som fastställs i förordningen eller i dessa regler, i fall av transaktioner som genomförs med den behöriga myndigheten som avses i artikel 25.1 b i förordningen.

4. Om en exceptionell händelse inträffar, t.ex. en naturkatastrof eller då strejker avbryter eller stör Byråns verksamhet, så att meddelanden från Byrån till parter rörande utgången av tidsgränser försenas, skall handlingar som skall utföras inom sådana tidsgränser ändå kunna utföras med giltighet inom en månad efter tillhandahållandet av det försenade meddelandet. Datum för början och slut av ett sådant avbrott eller en sådan störning skall bestämmas av Byråns ordförande.

Del E Avbrytande av förhandlingar

Regel 73 Avbrytande av förhandlingar

1. Förhandlingar på Byrån skall avbrytas i följande fall:

a) I händelse av dödsfall eller förlust av den rättsliga handlingsförmågan för sökanden eller innehavare av ett gemenskapsvarumärke eller för den person som bemyndigats enligt nationell lag att agera för dennes räkning. I den utsträckning som ovanstående händelser inte påverkar behörigheten för en sådan företrädare som utsetts enligt artikel 89 i förordningen, skall förhandlingar endast avbrytas på anmodan av en sådan företrädare.

b) I händelse av att sökanden eller innehavaren av ett gemenskapsvarumärke, som ett resultat av någon aktion som vidtagits mot dennes egendom, av juridiska skäl förhindras att fortsätta förhandlingarna inför Byrån.

c) I händelse av dödsfall eller förlust av den rättsliga handlingsförmågan för företrädaren för en sökande eller innehavare av ett gemenskapsvarumärke eller om denne av juridiska skäl, som härrör från aktioner som vidtagits mot dennes egendom, förhindras att fortsätta förhandlingarna inför Byrån.

2. Då Byrån, i sådana fall som avses i punkt 1 a och 1 b, har informerats om identiteten på den person som bemyndigats att fortsätta förhandlingarna inför Byrån, skall Byrån meddela denne person och alla berörda tredje parter att förhandlingarna skall återupptas från det datum som fastställs av Byrån.

3. I sådana fall som avses i punkt 1 c skall förhandlingarna återupptas när Byrån har informerats om utnämnandet av en ny företrädare för sökanden eller när Byrån har delgett de andra parterna meddelandet om utnämnandet av den nya företrädaren för innehavaren av gemenskapsvarumärket. Om Byrån tre månader efter avbrytandet av förhandlingarna inte har informerats om utnämnandet av en ny företrädare skall Byrån meddela sökanden eller innehavaren av gemenskapsvarumärket

a) då artikel 88.2 i förordningen gäller, att ansökan om gemenskapsvarumärke kommer att betraktas som återkallad om informationen inte inlämnas inom två månader efter att detta meddelande har delgetts, eller

b) då artikel 88.2 i förordningen inte gäller, att förhandlingarna kommer att återupptas med sökanden eller innehavaren av gemenskapsvarumärket från och med det datum då detta meddelande har delgetts.

4. Andra tidsgränser än de tidsgränser för betalning av förnyelseavgifter som gäller för sökanden eller innehavaren av gemenskapsvarumärket på datumet för avbrytandet av förhandlingarna skall påbörjas igen från den dag då förhandlingarna återupptas.

Del F Åsidosättande av indrivningsförfaranden

Regel 74 Åsidosättande av indrivningsförfaranden

Byråns ordförande får åsidosätta åtgärder för indrivning av obetalda belopp då det belopp som skall indrivas är minimalt eller då sådan indrivning är alltför oviss.

Del G Företrädare

Regel 75 Utnämnande av en gemensam representant

1. Om det finns mer än en sökande och ansökan om ett gemenskapsvarumärke inte namnger en gemensam representant skall den sökande som namnges först i ansökan betraktas vara den gemensamma representanten. Om en av sökandena är skyldig att utse en professionell företrädare skall dock denne företrädare anses vara den gemensamma representanten, såvida inte den sökande som namnges först i ansökan har utsett en professionell företrädare. Detsamma skall gälla i tillämpliga delar för tredje parter som agerar tillsammans vid inlämning av meddelanden om invändning, eller som ansöker om hävning eller ogiltigförklarande, samt för gemensamma innehav av gemenskapsvarumärken.

2. Om överlåtelse görs till mer än en person under förfarandets gång, och dessa personer inte har utsett någon gemensam representant, skall punkt 1 gälla. Om punkt 1 inte är tillämplig, skall Byrån kräva att sådana personer utser en gemensam representant inom två månader. Om denna begäran inte uppfylls skall byrån utse den gemensamma representanten.

Regel 76 Fullmakt

1. Företrädare som agerar inför Byrån måste till Byrån inlämna en undertecknad fullmakt som skall läggas till akten. Fullmakten får täcka en eller flera ansökningar eller ett eller flera registrerade varumärken.

2. En allmän fullmakt som gör det möjligt för en företrädare att agera i relation till alla varumärkestransaktioner för den part som utfärdar fullmakten får inlämnas.

3. Fullmakten får inlämnas på något av Byråns språk på processpråket om det språket inte är ett av Byråns språk.

4. Då utnämningen av en företrädare meddelas Byrån skall den nödvändiga fullmakten inlämnas inom en tidsperiod som anges av Byrån. Om fullmakten inte inlämnas inom tidsgränsen skall förfarandena fortsättas med den företrädda personen. Alla steg i förfarandet förutom inlämning av den ansökan som vidtagits av företrädaren skall betraktas som inte vidtagna om den företrädda personen inte godkänner dem. Tillämpningen av artikel 88.2 i förordningen skall kvarstå opåverkad.

5. Punkt 1 3 skall gälla i tillämpliga delar för dokument varigenom en fullmakt återkallas.

6. Alla företrädare vars behörighet har upphört skall fortsätta att betraktas som företrädare tills upphörandet av deras fullmakt har meddelats Byrån.

7. Med förbehåll för bestämmelser av motsatt innehåll i fullmakten skall en fullmakt gentemot Byrån inte upphöra i händelse av dödsfall för den person som lämnade fullmakten.

8. Då flera företrädare utsetts av samma part får de oberoende av alla bestämmelser om motsatsen i deras fullmakter antingen agera tillsammans eller var för sig.

9. Fullmakt för en sammanslutning av företrädare skall betraktas som en fullmakt för vilken som helst företrädare som kan visa att han eller hon verkar inom den organisationen.

Regel 77 Representantskap

Varje meddelande eller annan upplysning från Byrån till den vederbörligen bemyndigade företrädaren skall ha samma verkan som om det hade adresserats till den företrädda personen. Varje meddelande till Byrån från den vederbörligen bemyndigade företrädaren skall ha samma verkan som om det lämnats av den företrädda personen.

Regel 78 Ändring av förteckningen över professionella företrädare

1. Registreringen av en professionell företrädare i förteckningen över professionella företrädare, enligt artikel 89 i förordningen, skall raderas på dennes begäran.

2. Registreringen av en professionell företrädare skall raderas på Byråns initiativ

a) i händelse av dödsfall eller förlust av den rättsliga handlingsförmågan för den professionella företrädaren,

b) då den professionella företrädaren inte längre är en medborgare av en medlemsstat, såvida inte byråns ordförande har beviljat ett undantag enligt artikel 89.4 b i förordningen,

c) då den professionella företrädaren inte längre har sin affärsverksamhet eller anställning inom gemenskapen,

d) då den professionella företrädaren inte längre innehar den rättighet som avses i artikel 89.2 c första meningen i förordningen.

3. Registreringen av en professionell företrädare skall tillfälligt upphöra på Byråns eget initiativ, då dennes rätt att representera en fysisk eller juridisk person inför medlemsstatens centrala myndighet för industriellt rättsskydd enligt artikel 89.2 c första meningen tillfälligt har dragits in.

4. En person vars registrering har raderats skall på begäran i enlighet med artikel 89.3 i förordningen åter registreras i förteckningen över professionella företrädare om villkoren för radering inte längre förefinns.

5. Benelux varumärkesmyndighet och medlemsstaternas berörda centrala myndigheter för industriellt rättsskydd skall, snarast underrätta Byrån om varje händelse som de är medvetna om och som är av vikt enligt punkterna 2 och 3.

6. Ändringar i förteckningen över professionella företrädare skall offentliggöras i Byråns officiella tidning.

Del H Skriftlig kommunikation och formulär

Regel 79 Skriftlig kommunikation eller kommunikation med andra medel

Ansökningar om registrering av ett gemenskapsvarumärke såväl som andra ansökningar enligt i förordningen samt all annan kommunikation adresserad till Byrån skall inlämnas enligt följande:

a) Genom inlämnande av ett undertecknat original av det aktuella dokumentet till Byrån, t.ex. per post, personlig leverans eller med något annat medel. Bilagor till inlämnade dokument behöver inte vara undertecknade.

b) Genom överföring av ett undertecknat original per telefax i enlighet med regel 80.

c) Genom telex eller telegram i enlighet med regel 81.

d) Genom överföring av innehållet i meddelandet med elektroniska medel i enlighet med regel 82.

Regel 80 Kommunikation per telefax

1. Då en ansökan om registrering av ett varumärke inlämnas till Byrån per telefax och ansökan innehåller en återgivning av märket i enlighet med regel 3.2 som inte uppfyller kraven i den regeln, skall det begärda antalet originalåtergivningar inlämnas till Byrån i enlighet med regel 79 a. Då återgivningarna mottas av Byrån inom en period om en månad från datumet för mottagande av telefaxet hos Byrån skall ansökan betraktas ha mottagits av Byrån det datum då telefaxet mottogs av Byrån. Då återgivningarna mottas av Byrån efter utgången av denna period och återgivningarna är nödvändiga för att erhålla en registreringsdag, skall ansökan betraktas ha mottagits av byrån det datum då återgivningarna mottogs av Byrån.

2. Då ett meddelande mottaget per telefax är ofullständigt eller oläsligt, eller då Byrån har skälig anledning att betvivla överföringens korrekthet, skall Byrån informera avsändaren om detta och uppmana denne att inom en av byrån fastställd period återigen överföra originalet per telefax eller inlämna originalet i enlighet med regel 79 a. Då denna begäran uppfylls inom den period som anges skall datum för mottagande av den nya överföringen eller av originalet betraktas som datum för mottagande av den ursprungliga kommunikationen, förutsatt att då bristen avser tilldelningen av ett ingivningsdatum för en ansökan om registrering av ett varumärke. Då begäran inte uppfylls inom den period som anges skall meddelandet betraktas inte ha mottagits.

3. All kommunikation till Byrån per telefax skall betraktas vara vederbörligen undertecknad om återgivningen av underskriften är synlig på utskriften från faxapparaten.

4. Byråns ordförande får besluta om ytterligare krav för kommunikation per telefax, t.ex. om den utrustning som skall användas, teknisk detaljinformation om kommunikationen och metoder för identifiering av avsändaren.

Regel 81 Kommunikation per telex eller telegram

1. Då en ansökan om registrering av ett varumärke inlämnas till Byrån per telex eller telegram och ansökan innehåller en återgivning av märket i enlighet med regel 3.2, skall regel 80.1 gälla i tillämpliga delar.

2. Då en kommunikation inlämnas per telex eller telegram, skall regel 80.2 gälla i tillämpliga delar.

3. Då en kommunikation inlämnas per telex eller telegram skall angivelsen om namnet på avsändaren betraktas likvärdigt med en underskrift.

Regel 82 Kommunikation med elektroniska medel

1. Då en ansökan om registrering av ett varumärke inlämnas med hjälp av elektroniska medel och ansökan innehåller en återgivning av märket i enlighet med regel 3.2, skall regel 80.1 gälla i tillämpliga delar.

2. Då en kommunikation inlämnas med hjälp av elektroniska medel skall regel 80.2 gälla i tillämpliga delar.

3. Då en kommunikation inlämnas till Byrån med hjälp av elektroniska medel skall angivandet av namnet på avsändaren betraktas vara likvärdigt med en underskrift.

4. Byråns ordförande skall besluta om kraven för kommunikation med hjälp av elektroniska medel, t.ex. vilken utrustning som skall användas, teknisk detaljinformation om kommunikationen och metoder för identifiering av avsändaren.

Regel 83 Formulär

1. Byrån skall kostnadsfritt tillhandahålla formulär för

a) inlämning av en ansökan om ett gemenskapsvarumärke,

b) inlämning av en invändning mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke,

c) ansökan om en ändring av ansökan eller registrering, för rättning av namn och adresser samt av misstag och fel,

d) ansökan om registrering av en överlåtelse och de överlåtelseformulär och överlåtelsedokument som fastställs i regel 31.5,

e) ansökan om registrering av en licens,

f) ansökan om förnyelse av en registrering av ett gemenskapsvarumärke,

g) ansökan om hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke,

h) ansökan om återställande av försutten tid,

i) överklaganden,

j) fullmakt för företrädare, i form av en individuell fullmakt och i form av en generell fullmakt.

2. Byrån får tillhandahålla andra formulär kostnadsfritt.

3. Byrån skall göra de formulär som avses i punkterna 1 och 2 tillgängliga på alla officiella språk inom gemenskapen.

4. Byrån skall kostnadsfritt göra formulären tillgängliga för Benelux varumärkesmyndighet och för medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd.

5. Byrån får även göra formulären tillgängliga i maskinläsbar form.

6. Parter i förfaranden vid Byrån bör använda de formulär som tillhandahålls av Byrån eller kopior av dessa formulär, eller formulär med samma innehåll och format som dessa formulär, såsom formulär som genererats genom elektronisk databehandling.

7. Formulären bör fyllas i på ett sådant sätt att automatisk inmatning i en dator blir möjlig, t.ex. genom system för teckenigenkänning eller bildinläsning.

Del I Information för allmänheten

Regel 84 Register över gemenskapsvarumärken

1. Registret över gemenskapsvarumärken får föras i form av en elektronisk databas.

2. Registret över gemenskapsvarumärken skall innehålla följande poster:

a) Datumet för inlämning av ansökan.

b) Ansökans ärendenummer.

c) Datum då ansökan offentliggjordes.

d) Sökandens namn, adress och nationalitet och den stat där denne är bosatt eller har sitt säte eller företag.

e) Företrädarens namn och tjänsteadress, om denne inte är en sådan företrädare som avses i artikel 88.3 första meningen i förordningen. Då det finns mer än en företrädare skall endast namnet och tjänsteadressen för den först namngivna företrädaren, följt av "m.fl." registreras. Då en sammanslutning av företrädare har utsetts skall endast namnet och adressen för sammanslutningen registreras.

f) Återgivande av märket, med uppgift om dess typ, såvida märket inte faller under regel 3.1. Då registreringen av märket är i färg, uppgiften "i färg", med angivande av den eller de färger som märket består av och, där så är tillämpligt, en beskrivning av märket.

g) Namnen på varorna och tjänsterna, grupperade enligt klasserna i Niceklassificeringen, där varje grupp inleds med numret på den klass som den gruppen av varor eller tjänster tillhör och grupperna presenteras i den klassificeringsordningen.

h) Information om begäran av prioritet i enlighet med artikel 30 i förordningen.

i) Information om begäran om utställningsprioritet i enlighet med artikel 33 i förordningen.

j) Information om anspråk på företräde p.g.a ålder för ett nationellt märke i enlighet med artikel 34 i förordningen.

k) Ett utlåtande om att märket har uppnått särskiljningsförmåga som ett resultat av dess användning, i enlighet med artikel 7.3 i förordningen.

l) En förklaring av sökanden där denne frånsäger sig exklusiv rätt till ett visst element av märket, i enlighet med artikel 38.2 i förordningen.

m) En uppgift om att märket är ett kollektivt märke.

n) En uppgift om det språk som använts i ansökan och det andra språk som sökanden har angivit i sin ansökan, i enlighet med artikel 115.3 i förordningen.

o) Datum för registreringen av märket i registret och registreringsnumret.

3. Registret över gemenskapsvarumärken skall även innehålla följande uppgifter, med uppgift för var och en om dagen när uppgiften registrerades:

a) Ändringar i namn, adresser eller nationaliteter för innehavare av gemenskapsvarumärken eller i fråga om den stat där denne är bosatt eller har sitt säte eller företag.

b) Ändringar av namn eller tjänsteadress för företrädare, andra än sådana företrädare som faller under artikel 88.3 första meningen i förordningen.

c) Då en ny företrädare utses, företrädarens namn och tjänsteadress.

d) Ändringar av märket enligt artikel 48 i förordningen och rättelser av misstag och fel.

e) Meddelanden om ändringar av bestämmelserna som styr användningen av det kollektiva märket, i enlighet med artikel 69 i förordningen.

f) Information om begärd prioritet för ett sådant äldre registrerat varumärke som avses i artikel 34 i förordningen, i enlighet med artikel 35 i förordningen.

g) Totala eller delvisa överlåtelser i enlighet med artikel 17 i förordningen.

h) Skapandet eller överlåtelsen av en begränsad sakrätt i enlighet med artikel 19 i förordningen och typen av sakrätt.

i) Exekutiva åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordningen och konkursförfaranden och liknande förfaranden i enlighet med artikel 21 i förordningen.

j) Beviljande eller överlåtelse av en licens i enlighet med artikel 22 i förordningen, och i förekommande fall typen av licens i enlighet med regel 34.

k) Förnyelse av registreringen i enlighet med artikel 47 i förordningen, det datum från vilket denna gäller och eventuella begränsningar i enlighet med artikel 47.4 i förordningen.

l) En uppgift om bestämningen av registreringens utgångsdatum i enlighet med artikel 47 i förordningen.

m) En förklaring om avsägelse av innehavaren av märket i enlighet med artikel 49 i förordningen.

n) Datum för inlämnande av en ansökan enligt artikel 55 i förordningen eller inlämnande av ett motkrav i enlighet med artikel 96.4 i förordningen, för upphävning eller ogiltigförklarande.

o) Datum för och innehåll i beslutet om ansökan eller motkrav i enlighet med artikel 56.6 eller artikel 96.6 tredje meningen i förordningen.

p) En uppgift om mottagandet av en begäran om omvandling i enlighet med artikel 109.2 i förordningen.

q) Avförande från registret av en företrädare som registrerats enligt punkt 2 e.

r) Annullering av anciennitet för ett nationellt märke.

s) Ändring eller avförande från registret av sådana poster som avses i h j.

4. Byråns ordförande får besluta att andra poster än de som avses i punkterna 2 och 3 skall tas med i registret.

5. Innehavaren av varumärket skall meddelas om alla ändringar av registret.

6. Byrån skall på begäran tillhandahålla bestyrkta eller obestyrkta utdrag från registret, mot betalning av en avgift.

Del J Bulletinen för gemenskapsvarumärken och Byråns officiella tidning

Regel 85 Bulletinen för gemenskapsvarumärken

1. Bulletinen för gemenskapsvarumärken skall offentliggöras i periodiska upplagor. Byrån får till allmänheten tillhandahålla upplagor av bulletinen på CD-ROM eller i annan maskinläsbar form.

2. Bulletinen för gemenskapsvarumärken skall innehålla offentliggöranden av ansökningar och registreringar som gjorts i registret, såväl som annan information rörande ansökningar eller registreringar av varumärken vars offentliggörande föreskrivs i förordningen eller i dessa regler.

3. Då information vars offentliggörande föreskrivs i förordningen eller dessa regler offentliggörs i bulletinen för gemenskapsvarumärken skall bulletinens utgivningsdatum tas som datum för offentliggörande av informationen.

4. I den utsträckning som posterna rörande registreringen av ett varumärke inte innehåller några ändringar jämfört med offentliggörandet av ansökan, skall offentliggörandet av sådana poster göras genom en referens till informationen i offentliggörandet av ansökan.

5. De element i en ansökan om ett gemenskapsvarumärke, som dessa anges i artikel 26. 1 i förordningen, samt alla andra upplysningar som skall publiceras enligt regel 12, skall där så är lämpligt offentliggöras på alla de officiella språken inom gemenskapen.

6. Byrån skall ta eventuell översättning som inlämnats av sökanden i beaktande. Om språket i ansökan inte är ett av Byråns språk skall översättningen till det andra språket, som angivits av sökanden, meddelas sökanden. Sökanden får föreslå ändringar av översättningen inom den period som anges av Byrån. Om sökanden inte svarar inom denna period eller om Byrån betraktar de föreslagna ändringarna som olämpliga skall den översättning som Byrån föreslagit offentliggöras.

Regel 86 Byråns officiella tidning

1. Byråns officiella tidning skall offentliggöras i periodiska upplagor. Byrån får till allmänheten tillhandahålla upplagor av den officiella tidningen på CD-ROM eller i annan maskinläsbar form.

2. Den officiella tidningen skall offentliggöras på byråns språk. Byråns ordförande får besluta att vissa delar skall offentliggöras på alla de officiella språken inom gemenskapen.

Regel 87 Databank

1. Byrån skall upprätthålla en elektronisk databank med informationen om ansökningar om registrering av varumärken samt införda registerposter. Byrån får även tillhandahålla denna databanks innehåll på CD-ROM eller i annan maskinläsbar form.

2. Byråns ordförande skall bestämma villkoren för tillgång till databanken och hur innehållet i denna databank får göras tillgängligt i maskinläsbar form, inklusive avgifterna för dessa tjänster.

Del K Aktinsyn och arkivering

Regel 88 Handlingar som är undantagna från offentlighet

De handlingar som skall vara undantagna offentlighet i enlighet med artikel 84.4 i förordningen skall vara:

a) dokument rörande uteslutning eller invändningar i enlighet med artikel 132 i förordningen,

b) förslag till beslut och promemorior samt alla andra interna dokument som används för framtagande av beslut och yttranden,

c) de delar av akten som den berörda parten särskilt har önskat hålla konfidentiella innan ansökan om granskning av akten gjordes, såvida inte granskningen av sådan del av akten motiveras av ett övervägande legitimt intresse hos den part som begär inspektionen.

Regel 89 Förfaranden för granskning av akter

1. Granskning av akterna med ansökningar om gemenskapsvarumärken och av registrerade gemenskapsvarumärken skall antingen gälla originaldokumenten eller kopior av dessa, eller andra tekniska metoder för förvaring och framtagning om akterna förvaras på sådant sätt. Granskningssättet skall bestämmas av Byråns ordförande. Begäran om granskning av akter skall inte betraktas ha gjorts förrän den avgift som krävs har betalats.

2. Då granskning av akterna till en ansökan om ett gemenskapsvarumärke begärs skall begäran innehålla en uppgift om och bevis på att sökanden

a) har lämnat sitt medgivande till granskningen, eller

b) har uttalat att efter det att varumärket har registrerats denne kommer att åberopa rättigheterna enligt registreringen mot den part som begär granskningen.

3. Granskning av akterna skall utföras i Byråns lokaler.

4. På begäran skall granskning av akterna genomföras genom att kopior av registrerade dokument tillhandahålls. Sådana kopior skall vara avgiftsbelagda.

5. Byrån skall på begäran utlämna bestyrkta eller obestyrkta kopior av ansökningar om gemenskapsvarumärken, eller av de akthandlingar som får kopieras enligt punkt 4, mot betalning av avgift.

Regel 90 Kommunicering av informationen i akterna

Med de begränsningar som fastställs i artikel 84 i förordningen och regel 88 får Byrån på begäran kommunicera information från akterna för ett sökt eller registrerat gemenskapsvarumärke, mot betalning av en avgift. Byrån får dock kräva att sökanden utnyttjar möjligheten att själv ta del av akterna om byrån anser att detta är lämpligt med beaktande av mängden information som skall tillhandahållas.

Regel 91 Aktarkivering

1. Byrån skall arkivera akter rörande ansökningar om gemenskapsvarumärken och registrerade gemenskapsvarumärken under åtminstone fem år från slutet av det år då

a) ansökan avslås eller återkallas eller bedöms vara återkallad,

b) registreringen av gemenskapsvarumärket utlöper fullständigt i enlighet med artikel 47 i förordningen,

c) en fullständiga avsägelse av gemenskapsvarumärket registreras i enlighet med artikel 49 i förordningen,

d) gemenskapsvarumärket fullständigt avförs från registret i enlighet med artikel 56.6 eller artikel 96.6 i förordningen.

2. Byråns ordförande skall bestämma i vilka former aktarkiveringen skall ske.

Del L Administrativt samarbete

Regel 92 Utbyte av information och kommunikation mellan Byrån och medlemsstaternas myndigheter

1. Byrån och de centrala myndigheterna för industriellt rättsskydd i medlemsstaterna skall på begäran till varandra kommunicera relevant information om inlämningen av ansökningar om gemenskapsvarumärken eller nationella märken och om förfaranden rörande sådana ansökningar och de märken som registreras som ett resultat av detta. Sådan kommunikation skall inte vara underställd de begränsningar som fastställs i artikel 84 i förordningen.

2. Den kommunikation mellan Byrån och domstolarna eller myndigheterna i medlemsstaterna som uppstår vid tillämpningen av förordningen eller dessa regler skall genomföras direkt mellan dessa myndigheter. Sådan kommunikation får även genomföras via de centrala myndigheterna för industriellt rättsskydd i medlemsstaterna.

3. Kostnader för kommunikation i enlighet med punkterna 1 och 2 skall debiteras den myndighet som utfärdar meddelandet, vilket skall vara undantaget från avgifter.

Regel 93 Inspektion av akter av eller via domstolar eller myndigheter i medlemsstaterna

1. Inspektion av akter rörande sökta eller registrerade gemenskapsvarumärken av domstolar eller myndigheter i medlemsstaterna skall gälla originaldokumenten eller kopior av dessa, därutöver skall regel 89 inte gälla.

2. Domstolar eller allmänna åklagarmyndigheter i medlemsstaterna får som en del av handläggningen av hos dem anhängiggjorda mål låta tredje man ta del av akter eller kopior av akter som överförts från Byrån. Sådan inspektion skall vara underställd artikel 84 i förordningen. Byrån skall inte kräva någon avgift för sådan inspektion.

3. Byrån skall vid överföringen av akter eller kopior av dessa till domstolarna eller de allmänna åklagarmyndigheterna i medlemsstaterna ange de begränsningar som gäller för inspektionen av akter för sökta eller registrerade gemenskapsvarumärken enligt artikel 84 i förordningen och regel 88.

Del M Kostnader

Regel 94 Fördelning och fastställande av kostnader

1. Fördelning av kostnader i enlighet med artikel 81.1 och 81.2 i förordningen skall behandlas i beslutet om invändningen, i beslutet om ansökan om hävning eller ogiltigförklarande av ett gemenskapsvarumärke, eller i beslutet om överklagande.

2. Fördelning av kostnader i enlighet med artikel 81.3 och 81.4 i förordningen skall behandlas i ett beslut om kostnader av invändningsenheten, annulleringsenheten eller besvärsnämnden.

3. En räkning för kostnaderna, med stödjande bevis, skall bifogas den begäran om fastställande av kostnader som anges i artikel 81.6 första meningen i förordningen. Begäran skall endast vara giltig om beslutet för vilket ett fastställande av kostnader krävs har blivit slutgiltigt. Kostnader får fastställas först när deras trovärdighet har fastställts.

4. Sådan begäran som anges i artikel 81.6 andra meningen i förordningen om granskning av beslut om fastställande av kostnader från inskrivningskontoret, måste med angivande av skälen till begäran, inlämnas till Byrån inom en månad efter datumet för delgivning av beslutet om kostnader. Begäran skall inte betraktas som inkommen förrän avgiften för granskning av kostnadsbeloppen har betalats.

5. Invändningsenheten, annulleringsenheten eller besvärsnämnden, skall enligt behörighet, besluta om begäran som avses i punkt 4 utan muntligt förfarande.

6. De avgifter som skall bäras av den förlorande parten i enlighet med artikel 81.1 i förordningen skall begränsas till de avgifter som åsamkas den andra parten för invändningen, för ansökan om upphävande eller ogiltigförklarande av gemenskapsvarumärket och för överklaganden.

7. Väsentliga kostnader för förfarandet som faktiskt åsamkats den vinnande parten skall bäras av den förlorande parten i enlighet med artikel 81.1 i förordningen, på basis av följande högsta taxor:

a) resekostnader för en part, för utresan och hemresan, mellan bostadsadressen eller tjänsteadressen och den plats där de muntliga förfarandena hålles eller där bevisupptagning sker, enligt följande:

i) Kostnaden för en förstaklass tågresa, inklusive normala resetillägg, då totalavståndet med tåg inte överskrider 800 km.

ii) Kostnaden för en flygresa i turistklass, då totalavståndet med tåg överskrider 800 km eller då rutten innefattar en sjöresa.

b) Kostnader för uppehälle för en part, lika med det dagliga traktamentet för tjänstemän i lönegrad A4 till A8, som fastställs i artikel 13 i bilaga VII i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

c) Resekostnader för företrädare som avses i artikel 89.1 i förordningen och för vittnen och sakkunniga, enligt de taxor som fastställs i a.

d) Kostnader för uppehälle för företrädare som avses i artikel 89.1 i förordningen och för vittnen och sakkunniga, enligt de taxor som fastställs i b.

e) Kostnader för bevisupptagning, i form av vittnen, sakkunnigutlåtanden eller inspektion

upp till 300 ecu per förhandling.

f) Kostnader för företrädare som avses i artikel 89.1 i förordningen i) för den invändande parten i invändningsförhandlingar

upp till 250 ecu

ii) för sökanden i invändningsförhandlingar

upp till 250 ecu

iii) för sökanden i förhandlingar rörande hävning eller ogiltighet av ett gemenskapsvarumärke

upp till 400 ecu

iv) för innehavaren av varumärket i förhandlingar rörande hävning eller ogiltighet av ett gemenskapsvarumärke

upp till 400 ecu

v) för den överklagande i förhandlingar om överklaganden

upp till 500 ecu

vi) för svaranden i förhandlingar om överklaganden

upp till 500 ecu.

Då bevisupptagningen i något av ovan nämnda förhandlingar inbegriper hörande av vittnen, sakkunnigutlåtande eller inspektion, skall ett ytterligare belopp beviljas för kostnader för företrädare med upp till 600 ecu per förfarande.

g) Då den vinnande parten representeras av mer än en företrädare som avses i artikel 89.1 i förordningen skall den förlorande parten bära de kostnader som avses i c, d och f för endast en sådan person.

h) Den förlorande parten skall inte vara skyldig att ersätta den vinnande parten för eventuella andra kostnader, utlägg och avgifter än de som avses i a g.

Del N Språk

Regel 95 Ansökan eller förklaringar

Utan att det påverkar artikel 115.5 i förordningen får

a) varje ansökan eller förklaring som gäller en ansökan om gemenskapsvarumärke ges in på det språk som använts i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller på det andra språk som sökanden angivit i sin ansökan,

b) varje ansökan eller förklaring som gäller ett registrerat gemenskapsvarumärke ges in på ett av Byråns språk. Om ansökan ges in med hjälp av något av de formulär som byrån tillhandahåller enligt regel 83, får de formulären vara på vilket som helst av Europeiska gemenskapens officiella språk, under förutsättning att den text som fylls i är på ett av Byråns språk.

Regel 96 Skriftliga förhandlingar

1. Utan att det påverkar artikel 115.4 och 115.7 i förordningen, och såvida inte annat anges i dessa regler, får alla parter använda vilket som helst av Byråns språk i skriftliga förhandlingar inför byrån. Om det valda språket inte är detsamma som språket för förhandlingarna skall parten tillhandahålla en översättning till det språket inom en månad från datumet för inlämnandet av det ursprungliga dokumentet. När den sökande av gemenskapsvarumärke är den enda parten i förhandlingarna inför Byrån och det språk som använts i ansökan om gemenskapsvarumärke inte är ett av Byråns språk får översättningen också tillhandahållas på det andra språk som angivits av sökanden i ansökan.

2. Om inte annat föreskrivs i dessa regler får dokument som skall användas i förhandlingarna inför Byrån inlämnas på valfritt officiellt språk för den Europeiska gemenskapen. Om det språk som används i ett dokument inte är samma som förhandlingsspråket får Byrån kräva att en översättning tillhandahålls, inom en period som Byrån anger, till förhandlingsspråket eller om förhandlingsparten så önskar till något av byråns språk.

Regel 97 Muntliga förhandlingar

1. Alla parter i muntliga förhandlingar inför byrån får istället för språket för förhandlingarna använda ett av de andra officiella språken i gemenskapen, på villkor att de tillhandahåller tolkning till språket för förhandlingarna. Då muntliga förhandlingar hålls i ett förfarande rörande ansökan om registrering av ett varumärke får sökanden antingen använda språket i ansökan eller det andra språk som angivits av denne.

2. I muntliga förhandlingar rörande ansökan om registrering av ett varumärke får Byråns personal antingen använda språket i ansökan eller det andra språk som angivits av sökanden. I alla andra muntliga förhandlingar får Byråns personal istället för språket för förhandlingarna använda något av Byråns andra språk, under villkor att förhandlingarnas part eller parter medger sådan användning.

3. I fallet bevisupptagning får alla parter som skall höras, vittnen eller sakkunniga, som inte kan uttrycka sig nöjaktigt på språket för förhandlingarna, använda något av de officiella språken inom gemenskapen. Om bevisupptagningen bestäms på begäran av en part i förhandlingarna får de parter som skall höras, vittnen eller sakkunniga, som uttrycker sig på andra språk än språket för förhandlingarna endast höras om den part som gjorde begäran tillhandahåller tolkning till det språket. I förhandlingar rörande ansökan om registrering av ett varumärke får det andra språk som angivits av sökanden användas istället för språket i ansökan. I förhandlingar med endast en part får Byrån tillåta avvikelser från bestämmelserna i denna punkt.

4. Om parterna och Byrån så avtalar får ett annat officiellt språk i gemenskapen användas i muntliga förhandlingar.

5. Byrån skall om nödvändigt kostnadsfritt tillhandahålla tolkning till språket för förhandlingarna eller, där så är lämpligt, till dess andra språk, såvida inte ansvaret för denna tolkning faller på någon av parterna i förhandlingarna.

6. Uttalanden av Byråns personal, av parter i förhandlingarna och av vittnen och sakkunniga, som görs på något av Byråns språk under muntliga förhandlingar, skall införas i protokollet på det språk som används. Uttalanden som görs i andra språk skall införas på språket för förhandlingarna. Ändringar av texten för en ansökan om eller registrering av ett gemenskapsvarumärke skall införas i protokollet på språket för förhandlingarna.

Regel 98 Bestyrkande av översättningar

1. Då en översättning av ett dokument skall inlämnas får Byrån kräva inlämning, inom en period som Byrån bestämmer, av ett intyg om översättningens överensstämmelse med originaltexten. Om intyget gäller en översättning av en tidigare ansökan enligt artikel 30 i förordningen, skall perioden inte vara mindre än tre månader från och med den dag då ansökan registrerades. Om intyget inte lämnas in inom denna period skall dokumentet betraktas som icke mottaget.

2. Byråns ordförande får bestämma hur översättningar skall bestyrkas.

Regel 99 Översättningars juridiska giltighet

I frånvaro av bevis om motsatsen får byrån utgå från att en översättning motsvarar den relevanta originaltexten.

Del O Byråns organisation

Regel 100 Fördelning av uppgifter

1. Byråns ordförande skall utse utredare och bestämma deras antal, utse ledamöter av invändningsavdelningarna och annulleringsavdelningarna samt avdelningen för varumärkesadministration och rättsavdelningen. Ordföranden skall fördela uppgifter till utredarna och avdelningarna.

2. Byråns direktör får bestämma att utredare även skall kunna vara medlemmar av invändningsavdelningarna, annulleringsavdelningarna, avdelningen för varumärkesadministration och rättsavdelningen samt att medlemmar av dessa avdelningar även skall kunna vara utredare.

3. Utöver det ansvar som åligger dem enligt förordningen får byråns ordförande fördela ytterligare uppgifter till utredarna och ledamöterna av invändningsavdelningarna, annulleringsavdelningarna, avdelningen för varumärkesadministration och rättsavdelningen.

4. Byråns ordförande får ge annan medlem av byråns personal som inte är utredare eller ledamot av någon av de avdelningar som nämns i punkt 1, uppgiften att utföra individuella arbetsuppgifter som tillhör utredarna, invändningsavdelningarna, annulleringsavdelningarna eller avdelningen för varumärkesadministration och rättsavdelningen och som inte innebär några speciella svårigheter.

AVDELNING XII LIKA BEHANDLING

Regel 101 Offentliggörande av lika behandling

1. Om nödvändigt skall byråns ordförande begära att kommissionen utreder om en stat inte är ansluten till Pariskonventionen eller överenskommelsen om inrättandet av Världshandelsorganisationen tillämpar lika behandling som avses i artiklarna 5.1 d, 5.3 och 29.5 i förordningen.

2. Om kommissionen kommer fram till att lika behandling i enlighet med punkt 1 tillämpas skall kommissionen offentliggöra ett meddelande om detta i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Artiklarna 5.1 d, 5.3 och 29.5 i förordningen skall träda i kraft för medborgarna av de berörda staterna från datumet för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av det meddelande som avses i punkt 2, såvida inte meddelandet fastslår ett tidigare tillämpningsdatum. De skall upphöra att gälla från datumet för offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning av ett meddelande från kommissionen om lika behandling inte längre tillämpas, såvida inte meddelandet fastslår ett tidigare tillämpningsdatum.

4. Meddelanden som avses i punkterna 2 och 3 skall även offentliggöras i Byråns officiella tidning.

Artikel 2

Övergångsbestämmelser

1. Alla ansökningar om registrering av gemenskapsvarumärken som inlämnas inom tre månader före det datum som bestäms i artikel 143.3 i förordningen skall av byrån märkas med registreringsdatum bestämda i enlighet med den bestämmelsen och med det faktiska datumet för mottagande av ansökan.

2. Vad gäller dessa ansökningar skall den prioritetsperiod om sex månader som fastställs i artiklarna 29 och 33 i förordningen beräknas från det datum som bestäms i enlighet med artikel 143.3 i förordningen.

3. Byrån får lämna ut kvitto till sökanden före det datum som bestäms i enlighet med artikel 143.3 i förordningen.

4. Byrån får behandla ansökningarna före det datum som bestäms i enlighet med artikel 143.3 i förordningen, samt kommunicera med sökanden i syfte att åtgärda eventuella brister, före det datumet. Alla beslut vad gäller sådana ansökningar får endast tas efter det datumet.

5. Vad gäller dessa ansökningar skall Byrån inte göra några undersökningar i enlighet med artikel 39.1 i förordningen, oavsett om prioritet begärdes för ansökningarna i enlighet med artikel 29 eller 33 i förordningen eller inte.

6. Om det datum då en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke mottas av Byrån, den centrala myndigheten för industriellt rättsskydd i en medlemsstat eller av Benelux varumärkesmyndighet föreligger innan den tremånadersperiod som anges i artikel 143.4 har inletts, skall ansökan anses som inte registrerad. Sökanden skall underrättas om detta och ansökan skall returneras till honom.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft sju dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 december 1995.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 11, 14.1.1994, s. 1.

(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 83.

(3) Se sidan 33 i detta nummer av EGT.