Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 1653/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärkenEuropeiska unionens officiella tidning nr L 245 , 29/09/2003 s. 0036 - 0037Rådets förordning (EG) nr 1653/2003

av den 18 juni 2003

om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande(3), och

av följande skäl:

(1) Genom ikraftträdandet av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4) har den centraliserade finansiella förhandskontrollen övergivits till förmån för modernare kontroll- och revisionssystem.

(2) Byrån för harmonisering inom den inre marknaden bör förfoga över kontroll- och revisionssystem lika omfattande som de system som används av gemenskapsinstitutionerna.

(3) De allmänna principerna och begränsningarna för rätten till tillgång till handlingar enligt artikel 255 i fördraget är fastställda i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(5).

(4) Vid antagandet av förordning (EG) nr 1049/2001 enades de tre institutionerna om en gemensam förklaring om att likartade byråer och organ skall införa regler som är förenliga med förordningen.

(5) Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken(6) bör således kompletteras med de bestämmelser som krävs för att göra förordning (EG) nr 1049/2001 tillämplig på Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, samt med en bestämmelse om överklagande när en begäran om tillgång till handlingar avslås.

(6) Förordning (EG) nr 40/94 bör således ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 40/94 ändras enligt följande:

1) Följande artikel skall införas:

"Artikel 118a

Tillgång till handlingar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar(7) skall tillämpas på de handlingar som finns hos byrån.

2. Styrelsen skall anta tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1049/2001 inom sex månader från och med ikraftträdandedagen för rådets förordning (EG) nr 1653/2003 av den 18 juni 2003 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken(8).

3. De beslut som fattas av byrån i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan överklagas hos ombudsmannen eller genom att väcka talan inför domstolen enligt artiklarna 195 och 230 i EG-fördraget."

2) Artikel 136 skall ersättas med följande:

"Artikel 136

Revision och kontroll

1. Inom byrån skall en funktion för intern revision införas, och dess verksamhet skall bedrivas under beaktande av relevanta internationella normer. Internrevisorn, som utses av ordföranden, skall ansvara inför honom för kontrollen av att systemen och förfarandena för byråbudgetens genomförande fungerar väl.

2. Internrevisorn skall bistå ordföranden med råd vid hanteringen av risker genom självständiga synpunkter på utvärderings- och kontrollsystemens kvalitet och genom att lämna rekommendationer om hur villkoren för att utföra olika uppgifter kan förbättras, samt främja en sund ekonomisk förvaltning.

3. Ansvaret för att inrätta system och förfaranden för interna kontroller anpassade till uppgifterna skall ligga hos utanordnaren.".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den månad som följer på offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 18 juni 2003.

På rådets vägnar

G. Drys

Ordförande

(1) EGT C 331 E, 31.12.2002, s. 75.

(2) Yttrandet avgivet den 27 mars 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3) EGT C 285, 21.11.2002, s. 4.

(4) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Rättelse i EGT L 25, 30.1.2003, s. 43.

(5) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6) EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3288/94 (EGT L 349, 31.12.1994, s. 83).

(7) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(8) EUT L 245, 29.9.2003, s. 36.