Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 070 , 09/03/2004 s. 0001 - 0007Rådets förordning (EG) nr 422/2004

av den 19 februari 2004

om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Genom rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken(3), skapades genom en gemenskapsregistrering ett enhetligt skydd i samtliga medlemsstater för de kännetecken som registreras. Systemet har på det hela taget motsvarat användarnas förväntningar på ett godtagbart sätt. Det har dessutom haft en positiv inverkan på förverkligandet av den inre marknaden.

(2) Av systemets funktion har det framgått att vissa aspekter bör förtydligas och kompletteras ytterligare för att göra det möjligt att förbättra systemets effektivitet, öka dess mervärde och redan nu förebygga följderna av de kommande anslutningarna, utan att för den skull ändra systemets grunddrag, som visat sig vara synnerligen ändamålsenliga för de mål som fastställts.

(3) Systemet för gemenskapsvarumärken bör göras tillgängligt för alla användare utan krav på ömsesidighet, likvärdighet och/eller nationalitet. Detta främjar också handeln på världsmarknaden. Sådana krav gör systemet komplicerat, oflexibelt och ineffektivt. Rådets linje i denna fråga i samband med det nya systemet för gemenskapsformgivning är dessutom just flexibilitet.

(4) För att rationalisera förfarandet bör granskningssystemet ändras. Detta bör förbli obligatoriskt när det gäller gemenskapsvarumärken men bör bli valfritt, mot erläggande av en avgift, när det gäller sökningar i varumärkesregistren i de medlemsstater som har meddelat att de har beslutat att genomföra denna granskning. Det bör dessutom fastställas åtgärder för att förbättra granskningsrapporternas kvalitet och säkerställa större enhetlighet genom att använda ett standardformulär och fastställa det viktigaste innehållet i rapporterna.

(5) Vissa åtgärder bör vidtas för att överklagandenämnderna skall få ytterligare möjligheter att förkorta handläggningstiden och fungera bättre.

(6) Erfarenheterna från tillämpningen av systemet har visat att det är möjligt att förbättra förfarandet i vissa avseenden. Följaktligen bör vissa punkter ändras och andra läggas till i syfte att erbjuda användarna en produkt av högsta möjliga kvalitet som fortfarande är konkurrenskraftig.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 40/94 ändras på följande sätt:

1. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Innehavare av gemenskapsvarumärken

Gemenskapsvarumärken kan innehas av fysiska och juridiska personer, däribland myndigheter och andra offentliga organ."

2. I artikel 7.1 skall följande led läggas till:

"k) Varumärken som innehåller eller består av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning som registrerats i överensstämmelse med förordning (EEG) nr 2081/92, när de svarar mot något av de fall som avses i artikel 13 i den förordningen och som avser samma slags produkt, om ansökan om registrering av varumärket inlämnats efter det att ansökan om registrering av ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen inlämnats till kommissionen."

3. I artikel 8.4 skall den inledande meningen ersättas med följande:

"4. Efter invändning från innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, får det varumärke som ansökan avser inte registreras om och i den mån det finns gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken."

4. Artikel 21 skall ersättas med följande:

"Artikel 21

Insolvensförfaranden

1. Ett gemenskapsvarumärke kan endast ingå i sådana insolvensförfaranden som inleds i den medlemsstat på vars territorium gäldenärens huvudsakliga intressen finns.

Om gäldenären är ett försäkringsföretag eller ett kreditinstitut enligt direktiven 2001/17/EG(4) respektive 2001/24/EG(5) får ett gemenskapsvarumärke dock endast ingå i sådana insolvensförfaranden som inleds i den medlemsstat där företaget eller institutet har auktoriserats.

2. Om flera personer gemensamt innehar ett gemenskapsvarumärke skall punkt 1 tillämpas på medinnehavarens andel.

3. Om ett gemenskapsvarumärke ingår i ett insolvensförfarande, skall detta på begäran av den behöriga nationella myndigheten noteras i registret och offentliggöras i den tidning om gemenskapsvarumärken som avses i artikel 85."

5. Artikel 25.3 skall ersättas med följande:

"3. De i punkt 2 angivna ansökningarna som inkommer till byrån senare än två månader efter ingivandet skall anses ha ingivits den dag då ansökan inkom till byrån."

6. Artikel 35.1 skall ersättas med följande:

"1. En innehavare av ett gemenskapsvarumärke som är innehavare av ett äldre identiskt varumärke som är registrerat i en medlemsstat, inbegripet ett varumärke som är registrerat i Benelux, eller ett äldre identiskt varumärke som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat, för varor eller tjänster som är identiska med eller ingår bland dem för vilka det äldre varumärket har registrerats, får åberopa det äldre varumärkets företräde i den medlemsstat i vilken eller för vilken det är registrerat."

7. Artikel 36.1 b skall ersättas med följande:

"b) ansökan om gemenskapsvarumärke uppfyller kraven i denna förordning och kraven i tillämpningsföreskrifterna,"

8. Artikel 37 skall utgå.

9. Artikel 39 skall ersättas med följande:

"Artikel 39

Granskning

1. När byrån har fastställt en ansökningsdag för en ansökan om gemenskapsvarumärke, skall den upprätta en granskningsrapport för gemenskapen med uppgift om de äldre gemenskapsvarumärken eller ansökningar om gemenskapsvarumärken som upptäckts och som enligt artikel 8 får åberopas mot en registrering av det gemenskapsvarumärke för vilket ansökan gjorts.

2. Om sökanden, när en ansökan om gemenskapsvarumärke inges, begär att även medlemsstaternas centrala organ för industriell äganderätt skall upprätta en granskningsrapport och om tillämplig granskningsavgift har erlagts inom den angivna tiden för betalning av ansökningsavgiften, skall byrån, så snart en ansökningsdag har fastställts för ansökan om gemenskapsvarumärke, överlämna en kopia av ansökan till den centrala myndigheten för industriell äganderätt i varje medlemsstat som har meddelat byrån att den skall granska ansökningar om gemenskapsvarumärke i sitt eget varumärkesregister.

3. Varje central myndighet för industriell äganderätt som anges i punkt 2 skall till byrån inom två månader räknat från den dag den mottog ansökan om gemenskapsvarumärke överlämna en granskningsrapport som antingen skall ange de äldre nationella varumärken och varumärkesansökningar som upptäckts och som kan åberopas enligt artikel 8 mot registrering av gemenskapsvarumärket i fråga eller konstatera att det vid granskningen inte framkommit några sådana rättigheter.

4. De granskningsrapporter som avses i punkt 3 skall sammanställas på ett standardformulär som skall utarbetas av byrån efter det att den har hört styrelsen. Vad detta formulär huvudsakligen skall innehålla skall fastställas i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 157.1.

5. Byrån skall till varje central myndighet för industriell äganderätt betala ett visst belopp för varje granskningsrapport som tillhandahållits av myndigheten i enlighet med punkt 3. Detta belopp, som skall vara detsamma för varje myndighet, skall fastställas av budgetkommittén genom ett beslut som antas med tre fjärdedels majoritet av medlemsstaternas företrädare.

6. Byrån skall utan dröjsmål till sökanden av ett gemenskapsvarumärke överlämna granskningsrapporten för gemenskapen och de begärda nationella granskningsrapporter som mottagits inom tidsfristen i punkt 3.

7. Vid offentliggörandet av en ansökan om gemenskapsvarumärke, vilket inte får äga rum tidigare än en månad räknat från den dag då byrån överlämnat granskningsrapporterna till sökanden, skall byrån meddela offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke till innehavarna av de äldre gemenskapsvarumärken eller de äldre ansökningar om gemenskapsvarumärken som anges i granskningsrapporten för gemenskapen."

10. Artikel 40 skall ersättas med följande:

"Artikel 40

Offentliggörande av ansökan

1. Om en ansökan om gemenskapsvarumärke uppfyller föreskrivna krav och om den tidsfrist som avses i artikel 39.6 löpt ut skall ansökan offentliggöras, om den inte har avslagits enligt artikel 38.

2. Om en ansökan efter offentliggörandet avslås i enlighet med artikel 38, skall beslutet om avslag offentliggöras när det vunnit laga kraft."

11. I avdelning IV skall rubriken på avsnitt 5 ersättas med följande:

"ÅTERKALLELSE, BEGRÄNSNING, ÄNDRING OCH DELNING AV ANSÖKAN."

12. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 44a

Delning av ansökan

1. En sökande kan dela sin ansökan genom att förklara att en del av varorna eller tjänsterna i den ursprungliga ansökan kommer att bli föremål för en eller flera delade ansökningar. Varorna eller tjänsterna i den delade ansökan får inte överlappa de varor eller tjänster som finns kvar i den ursprungliga ansökan eller som ingår i andra delade ansökningar.

2. En förklaring om delning får inte göras

a) om, i den händelse en invändning har gjorts mot den ursprungliga ansökan, den delade ansökan innebär en delning bland de varor eller tjänster mot vilka invändningen riktas, förrän invändningsenhetens beslut vunnit laga kraft eller invändningsförfarandet har förfallit,

b) under de perioder som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.

3. En förklaring om delning måste följa bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna.

4. Vid en förklaring om delning skall en avgift erläggas. Förklaringen skall inte anses vara gjord förrän avgiften har betalats.

5. Delningen skall gälla från och med den dag då den upptagits i byråns handlingar om den ursprungliga ansökan.

6. Varje begäran och ansökan som gjorts samt alla avgifter som erlagts för den ursprungliga ansökan innan förklaringen om delning inkom till byrån skall anses ha inlämnats eller betalats för den eller de delade ansökningarna. Avgifter som vederbörligen erlagts för den ursprungliga ansökan före det datum då förklaringen om delning inkom betalas inte tillbaka.

7. Den delade ansökan skall behålla samma ansökningsdatum och samma prioritetsdatum och företräde som den ursprungliga ansökan."

13. Rubriken till avdelning V skall ersättas med följande:

"GILTIGHET, FÖRNYELSE, ÄNDRING OCH DELNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN"

14. Efter artikel 48 skall följande artikel 48a läggas till:

"Artikel 48a

Delning av registrering

1. En innehavare av ett gemenskapsvarumärke kan dela sin registrering genom att förklara att vissa av varorna eller tjänsterna i den ursprungliga registreringen kommer att bli föremål för en eller flera delade registreringar. Varorna eller tjänsterna i den delade registreringen får inte överlappa de varor eller tjänster som finns kvar i den ursprungliga registreringen eller som ingår i andra delade registreringar.

2. En förklaring om delning får inte göras

a) om, i den händelse en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring har gjorts mot den ursprungliga registreringen, förklaringen innebär en delning bland de varor eller tjänster mot vilka ansökan om upphävande eller ogiltigförklaring riktas, förrän annulleringsenhetens beslut vunnit laga kraft eller förfarandet avslutats på annat sätt,

b) om, i den händelse ett genkäromål om upphävande eller ogiltighetsförklaring har väckts inför en domstol för gemenskapsvarumärken, förklaringen innebär en delning bland de varor eller tjänster mot vilka genkäromålet riktas, förrän uppgift om avgörandet från domstolen för gemenskapsvarumärken införts i registret i enlighet med artikel 96.6.

3. En förklaring om delning måste följa bestämmelserna i tillämpningsföreskrifterna.

4. Vid en förklaring om delning skall en avgift erläggas. Förklaringen anses inte vara gjord förrän avgiften har betalats.

5. Delningen skall gälla från och med den dag då den förs in i registret.

6. Varje begäran och ansökan som gjorts samt alla avgifter som erlagts för den ursprungliga registreringen innan förklaringen om delning inkom till byrån skall anses ha inlämnats eller betalats för den eller de delade registreringarna. Avgifter som vederbörligen erlagts för den ursprungliga registreringen före det datum då förklaringen om delning inkom betalas inte tillbaka.

7. Den delade registreringen skall behålla samma ansökningsdatum och samma prioritetsdatum och företräde som den ursprungliga registreringen."

15. Artikel 50.1 d skall utgå.

16. Artikel 51.1 a skall ersättas med följande:

"a) om gemenskapsvarumärket inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7, eller"

17. Artikel 52.2 skall ersättas med följande:

"2. Efter ansökan till byrån eller på grund av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall ett gemenskapsvarumärke också förklaras ogiltigt om användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas på grund av en annan äldre rättighet, särskilt

a) rätten till namn,

b) rätten till egen bild,

c) upphovsrätt,

d) industriell äganderätt,

enligt gemenskapslagstiftningen eller enligt den nationella rätt som ger detta skydd."

18. Artikel 56.6 skall ersättas med följande:

"6. En anteckning om byråns beslut om en ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring skall införas i registret när beslutet vunnit laga kraft."

19. Artikel 60 skall ersättas med följande:

"Artikel 60

Omprövning av beslut som endast berör en part

1. Om klaganden är den enda parten i förfarandet och om den enhet vars beslut har överklagats anser att överklagandet kan tas upp till prövning och är befogat, skall den ändra sitt beslut.

2. Om beslutet inte ändrats inom en månad från det att inlagan med angivande av grunderna inkommit, skall överklagandet genast och utan yttrande i sak överlämnas till överklagandenämnden."

20. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 60a

Omprövning av beslut som berör två parter

1. Om det finns en motpart till klaganden och om den enhet vars beslut har överklagats anser att överklagandet kan tas upp till prövning och är befogat, skall den ändra sitt beslut.

2. Beslutet kan endast ändras om den enhet vars beslut har överklagats underrättar den andra parten om sin avsikt att ändra beslutet och denna godtar detta inom två månader från den dag då underrättelsen mottogs.

3. Om den andra parten inom två månader från mottagandet av den underrättelse som avses i punkt 2 inte godtar att det överklagade beslutet ändras och avger en förklaring om detta, eller om parten inte avger någon förklaring inom föreskriven tid, skall överklagandet genast och utan yttrande i sak överlämnas till överklagandenämnden.

4. Om den enhet vars beslut har överklagats inte anser att överklagandet kan tas upp till prövning och är befogat inom en månad från det att inlagan med angivande av grunderna inkommit, skall den emellertid, genast och utan yttrande i sak överlämna överklagandet till överklagandenämnden i stället för att vidta åtgärderna enligt punkterna 2 och 3."

21. Följande artikel skall läggas till:

"Artikel 77a

Borttagande eller återkallande av beslut

1. Om byrån har fört in en uppgift i registret eller fattat ett beslut som är behäftat med ett uppenbart handläggningsfel som byrån har gjort, skall byrån se till att den införda uppgiften tas bort eller att beslutet återkallas. Om det bara finns en part i ärendet och införandet eller beslutet gör intrång i denna parts rätt, skall borttagande eller återkallande ske även om felaktigheten inte var uppenbar för parten.

2. Det borttagande eller det återkallande som avses i punkt 1 skall, självmant eller på begäran av en av parterna i ärendet, beslutas av den avdelning som förde in uppgiften eller fattade beslutet. Borttagande eller återkallande skall ske inom sex månader från den dag då uppgiften infördes i registret eller beslutet fattades, sedan parterna i ärendet och de eventuella innehavare av rätten till det aktuella gemenskapsvarumärket som är registrerade har hörts.

3. Denna artikel skall inte inverka på parternas möjlighet att överklaga enligt artiklarna 57 och 63 eller möjligheten att rätta till språk- eller skrivfel och uppenbara felaktigheter i byråns beslut samt felaktigheter som byrån gjort vid registreringen av varumärket eller offentliggörandet av registreringen, i enlighet med de former och villkor som fastställs i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 157.1."

22. Artikel 78.5 skall ersättas med följande:

"5. Denna artikel skall inte gälla i fråga om de tidsfrister som anges i punkt 2 i denna artikel eller artikel 42.1 och 42.3 eller artikel 78a."

23. Efter artikel 78 skall följande nya artikel 78a läggas till:

"Artikel 78a

Fortsatt behandling

1. Sökanden eller innehavaren av ett gemenskapsvarumärke eller varje annan part i ett förfarande vid byrån som har underlåtit att iaktta en tidsfrist gentemot byrån, kan på begäran få till stånd en fortsatt behandling av ärendet, under förutsättning att den åtgärd som tidsfristen avsåg har vidtagits när begäran görs. En ansökan om fortsatt behandling får inte göras senare än två månader från utgången av den tidsfrist som inte iakttagits. Ansökan skall inte anses ingiven förrän avgiften för fortsatt behandling har betalats.

2. Denna artikel är inte tillämplig på de tidsfrister som anges i artikel 25.3, artikel 27, artiklarna 29.1, 33.1 och 36.2, artiklarna 42 och 43, artikel 47.3, artiklarna 59 och 60a, artikel 63.5 samt artiklarna 78 och 108 eller de som föreskrivs i denna artikel eller de tidsfrister som anges i de tillämpningsföreskrifter som avses i artikel 157.1 för yrkande om prioritet enligt artikel 30, utställningsprioritet enligt artikel 33 eller företräde enligt artikel 34 efter det att ansökan ingetts.

3. Den enhet som är behörig att fatta beslut på grund av underlåtenheten, skall fatta beslut om ansökan.

4. Om byrån bifaller begäran skall följderna av att tidsfristen inte iakttagits inte anses ha inträffat.

5. Om byrån avvisar begäran återbetalas avgiften."

24. Artikel 81.6 skall ersättas med följande:

"6. Invändningsenheten, annulleringsenheten eller överklagandenämnden skall fastställa det belopp som skall återbetalas i enlighet med föregående punkter då de avgifter som skall betalas endast omfattar avgifter till byrån och kostnader för företrädarna. I alla andra fall skall registratorn vid överklagandenämnden eller en anställd vid invändningsenheten eller annulleringsenheten fastställa det belopp som skall återbetalas på begäran. Begäran får inte göras senare än två månader från det datum då det beslut för vilket ansökan om avgifterna gjorts har vunnit laga kraft. Detta belopp kan efter ansökan härom inom föreskriven tid ändras genom beslut av invändningsenheten, annulleringsenheten eller överklagandenämnden."

25. Artikel 88 skall ändras på följande sätt:

a) I punkt 3 skall första meningen ersättas med följande:"En fysisk eller juridisk person som har sitt hemvist eller säte i gemenskapen eller där bedriver verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet får inför byrån låta sig företrädas av en anställd."

b) En ny 4 punkt skall läggas till enligt följande:

"4. I tillämpningsföreskrifterna anges om och under vilka förutsättningar en anställd skall inge en skriftlig fullmakt som skall läggas till akten."

26. Artikel 89 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 b skall ersättas med följande:

"b) auktoriserat ombud som är upptaget i byråns förteckning. I tillämpningsföreskrifterna anges om och under vilka förutsättningar en person som är ombud inför byrån skall inge en skriftlig fullmakt som skall läggas till akten."

b) I punkt 2 c skall första meningen ersättas med följande:

"c) har behörighet att företräda fysiska eller juridiska personer i varumärkesfrågor vid det centrala organet för industriell äganderätt i en medlemsstat."

27. Artikel 96.5 skall ersättas med följande:

"5. Bestämmelserna i artikel 56.2, 56.3, 56.4 och 56.5 skall tillämpas."

28. I artikel 108 skall punkterna 4, 5 och 6 ersättas med följande:

"4. Om en ansökan om gemenskapsvarumärke anses återkallad skall byrån underrätta sökanden om att begäran om omvandling får göras inom tre månader från dagen för denna underrättelse.

5. Om en ansökan om ett gemenskapsvarumärke återkallas eller gemenskapsvarumärket upphör att gälla på grund av ett avstående eller underlåtenhet att förnya registreringen, skall begäran om omvandling ges in inom tre månader räknat från den dag när ansökan om gemenskapsvarumärket återkallades eller gemenskapsvarumärket upphörde att gälla.

6. Om en ansökan om gemenskapsvarumärke avslås genom ett beslut av byrån eller om gemenskapsvarumärket upphör att gälla till följd av ett beslut av byrån eller en domstol för gemenskapsvarumärken, skall begäran om omvandling ges in inom tre månader räknat från den dag då beslutet vann laga kraft."

29. Artikel 109.3 skall ersättas med följande:

"3. Byrån skall kontrollera om den begärda omvandlingen uppfyller villkoren i denna förordning, särskilt artikel 108.1, 108.2 och 108.4-108.6 samt punkt 1 i den här artikeln, liksom de formella villkoren i tillämpningsföreskrifterna. Om dessa villkor är uppfyllda skall byrån överlämna begäran om omvandling till myndigheterna för industriell äganderätt i de medlemsstater som anges däri."

30. Artikel 110.1 skall ersättas med följande:

"1. Varje central myndighet för industriell äganderätt till vilket begäran om omvandling översänds kan från byrån få alla de ytterligare uppgifter om begäran som behövs för att myndigheten skall kunna besluta om det nationella varumärke som följer av omvandlingen."

31. I andra meningen i artikel 118.3 skall "inom två veckor" ersättas med "inom en månad" och i tredje meningen skall "inom en månad" ersättas med "inom tre månader".

32. Artikel 127.2 skall ersättas med följande:

"2. Invändningsenheternas beslut skall fattas av tre ledamöter. Minst en ledamot skall vara jurist. I vissa särskilda fall, som anges i tillämpningsföreskrifterna, skall beslutet fattas av en ledamot."

33. Artikel 129.2 skall ersättas med följande:

"2. Annulleringsenheternas beslut skall fattas av tre ledamöter. Minst en ledamot skall vara jurist. I vissa särskilda fall, som anges i tillämpningsföreskrifterna, skall beslutet fattas av en ledamot."

34. Artikel 130 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 skall ersättas med följande:

"2. Överklagandenämndernas beslut skall fattas av tre ledamöter, varav minst två skall vara jurister. I vissa särskilda fall skall besluten fattas i utökad sammansättning med direktören för överklagandenämnderna, eller en enda ledamot som skall vara jurist, som ordförande."

b) Följande nya punkter skall läggas till:

"3. Vid fastställandet av vilka särskilda fall som faller inom den utökade nämndens behörighet skall den juridiska svårighetsgraden, ärendets betydelse eller andra särskilda omständigheter beaktas. Sådana ärenden får hänskjutas till en nämnd i utökad sammansättning

a) av den särskilda funktion för överklagandenämnderna som inrättats enligt de förfaranderegler för nämnderna som avses i artikel 157.3, eller

b) av den nämnd som handlägger ärendet.

4. Sammansättningen av nämnden i utökad sammansättning och reglerna för att hänskjuta ärenden till den skall fastställas i enlighet med de förfaranderegler som avses i artikel 157.3.

5. Vid avgörande av i vilka särskilda fall en ledamot själv får besluta i ett ärende skall hänsyn tas till att rättsfrågorna och sakomständigheterna inte innefattar några svårigheter, ärendet är av begränsad betydelse eller att särskilda omständigheter i övrigt inte föreligger. Beslut att i dessa fall överlåta ett ärende på en ledamot skall fattas av den nämnd som handlägger ärendet. Närmare bestämmelser finns i de förfaranderegler för nämnderna som avses i artikel 157.3."

35. Artikel 131 skall ersättas med följande:

"Artikel 131

Ledamöternas oavhängighet i överklagandenämnderna

1. Direktören för överklagandenämnderna och ordföranden för varje nämnd skall utnämnas för en period på fem år i enlighet med förfarandet i artikel 120 för utnämning av byråns direktör. De får under den mandattiden inte skiljas från sina uppdrag, om det inte finns tungt vägande skäl för detta och Europeiska gemenskapernas domstol, på anmodan av den institution som utnämnde dem, har beslutat att så skall ske. Mandatet för direktören för överklagandenämnderna och ordföranden för varje nämnd kan förnyas för ytterligare perioder på fem år eller fram till deras pensionering om pensionsåldern uppnås under det nya mandatet.

Direktören för överklagandenämnderna skall bland annat ha befogenhet att administrera organisationen, särskilt för att

a) leda myndigheten för de överklagandenämnder vars uppgift är att fastställa regler och organisera arbetet i nämnderna och som det föreskrivs om i de förfaranderegler för nämnderna som avses i artikel 157.3,

b) ombesörja verkställandet av myndighetens beslut,

c) fördela ärendena till nämnderna på grundval av de objektiva kriterier som myndigheten för överklagandenämnderna har fastställt,

d) för byråns direktör redovisa nämndernas behov av medel, för att kunna beräkna utgifterna.

Direktören för överklagandenämnderna skall leda nämnden i utökad sammansättning.

Närmare bestämmelser skall fastställas i de förfaranderegler för nämnderna som avses i artikel 157.3.

2. Ledamöterna av överklagandenämnderna skall utnämnas av styrelsen för en period av fem år. Deras mandat kan förnyas för ytterligare perioder på fem år eller fram till deras pensionering om pensionsåldern uppnås under den nya mandatperioden.

3. Ledamöterna av överklagandenämnderna får inte skiljas från sina uppdrag om det inte finns tungt vägande skäl för detta och Europeiska gemenskapernas domstol, i mål som anhängiggjorts av styrelsen på förslag av direktören för överklagandenämnderna, sedan ordföranden för den nämnd som ledamoten tillhör har hörts, har beslutat att så skall ske.

4. Direktören för överklagandenämnderna samt ordföranden för varje nämnd och ledamöterna i överklagandenämnderna skall vara oavhängiga. Vid beslutsfattandet skall de inte vara bundna av några instruktioner.

5. Direktören för överklagandenämnderna samt ordföranden för varje nämnd och ledamöterna i överklagandenämnderna får inte vara granskare eller ledamöter av invändningsenheterna, enheten för administration av varumärken och gemenskapsmönster och för juridiska frågor eller annulleringsenheterna."

36. Artikel 142a skall bli artikel 159a.

37. I artikel 150 skall punkt 3 ersättas med följande:

"3. Artikel 39.3-39.6 skall tillämpas i tillämpliga delar."

38. I artikel 157.2 skall punkterna 1 och 4 utgå.

Artikel 2

1. Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Punkterna 11-14, 21, 23-26 och 32-36 i artikel 1 skall tillämpas från och med ett datum som kommissionen skall fastställa och offentliggöra i Europeiska unionens officiella tidning när de genomförandeåtgärder som krävs har antagits.

3. Artikel 1.9 skall tillämpas från och med den 10 mars 2008.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 februari 2004.

På rådets vägnar

M. McDowell

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 23 september 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2) EUT C 208, 3.9.2003, s. 7.

(3) EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1992/2003 (EUT L 296, 14.11.2003, s. 1).

(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG av den 19 mars 2001 om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag (EGT L 110, 20.4.2001, s. 28).

(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG av den 4 april 2001 om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut (EGT L 125, 5.5.2001, s. 15).