Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/4


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1041/2005

av den 29 juni 2005

om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (1), särskilt artikel 157 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Enligt förordning (EG) nr 40/94 är det nödvändigt att vidta tekniska åtgärder för att genomföra bestämmelserna om standardblanketten för sökrapporterna, delning av ansökan och registrering, hävning av beslut, fullmakter och beslut som fattas av en enskild medlem av invändnings- eller annulleringsenheten.

(2)

Även efter den 10 mars 2008 kommer söksystemet att vara obligatoriskt för gemenskapsvarumärken, men det bör göras frivilligt mot betalning av en avgift för sökningar i de medlemsstaters varumärkesregister vilka har meddelat sitt eget beslut att utföra en sökning. En standardblankett med väsentliga uppgifter för sökrapporten har utarbetats så att sådana sökrapporter skall bli bättre och mer enhetliga.

(3)

En förklaring om delning och registrering måste stämma överens med föreskrifterna i denna förordning. Om Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (nedan kallat ”byrån”) upphäver ett beslut eller en registrering genom den nya ex officio-bestämmelsen, måste detta ske i överensstämmelse med det särskilda förfarandet i denna förordning. De undantagsfall då en fullmakt är obligatorisk anges särskilt. En förteckning över enkla fall där ett beslut kan fattas av en enskild medlem av invändnings- eller annulleringsenheten föreskrivs.

(4)

Dessutom bör gällande regler ändras så att registreringsförfarandet blir bättre och tydligare. Vidare bör vissa punkter i förfarandet ändras utan att systemet ändras i sak.

(5)

För att elektroniska inlämningsprocedurens särdrag och möjligheter skall kunna utnyttjas bör följande bestämmelser ändras: regel 1.1 c, regel 3.2, regel 61, regel 72.4, regel 79, regel 82, regel 89.1 och 89.2.

(6)

Den elektroniska inlämningen och publiceringen av ansökningar om varumärken bör underlätta inlämningen av gemenskapsvarumärken i allmänhet och i synnerhet öka registreringen av varumärken som i sig består av färger eller ljud med hjälp av ett återgivande av märket som är tydligt, exakt, komplett, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt. Byråns ordförande bör fastställa de tekniska villkoren, särskilt formatet för ljudfiler. Elektronisk inlämning av varumärken som består av ljud kan åtföljas av en elektronisk ljudfil. Denna fil kan ingå i den elektroniska publiceringen av ansökningarna om gemenskapsvarumärken för att underlätta allmänhetens tillgång till själva ljudet.

(7)

Bestämmelserna om invändningsförfarandet bör omarbetas helt så att villkoren för godkännande och de juridiska konsekvenserna av brister preciseras samt att bestämmelserna placeras i förfarandets rätta kronologiska ordning.

(8)

Med tanke på att byrån fått behörighet att pröva om en omvandling kan godtas, kan en begäran om omvandling avslås partiellt på så sätt att omvandlingen kan godtas för vissa medlemsstater men inte för andra. Dessutom bör det läggas till vissa kriterier i syfte att kunna pröva de absoluta grunderna med hänvisning till språket i en medlemsstat.

(9)

Av de kostnader som skall bäras av den förlorande parten i invändnings- och annulleringsförfaranden bör de återbetalningsbara representationskostnaderna begränsas, medan de nuvarande maximikostnaderna bör justeras något uppåt med tanke på den tid som förflutit sedan tillämpningsförordningen antogs. Om vittnen eller experter kallas bör det inte sättas några sådana maximikostnader, utan de återbetalningsbara kostnaderna bör omfatta de faktiska kostnader som vittnen och experter gör anspråk på.

(10)

Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för avgifter, genomförandebestämmelser och det förfarande som tillämpas av överklagandenämnderna för Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 1 i förordning (EG) nr 2868/95 skall ändras på följande sätt:

1.

Regel 1.1 skall ändras enligt följande:

a)

Led b skall ersättas med följande:

”b)

Sökandens namn, adress och nationalitet och det land där denne är bosatt eller har sitt säte eller ett företag. Namn på fysiska personer skall anges med efternamn och förnamn. Namn på juridiska personer, inbegripet sådana institutioner som faller under artikel 3 i förordningen skall anges med deras officiella namn och omfatta deras juridiska form som får förkortas på normalt sätt. Telefon- och faxnummer, e-postadresser liksom information om andra länkar för datakommunikation där sökanden kan ta emot meddelanden får uppges. Endast en adress skall i princip anges för varje sökande. Då flera adresser anges skall endast den förstnämnda tas i beaktande, förutom då sökanden anger en av adresserna som postadress.”

b)

I led c skall följande läggas till:

”eller en hänvisning till förteckningen över varor och tjänster i en tidigare ansökan om gemenskapsvarumärke.”

c)

Led k skall ersättas med följande:

”k)

Sökandens eller företrädarens underskrift enligt regel 79.”

d)

Följande led l skall läggas till:

”l)

Där så är tillämpligt, begäran om den sökrapport som avses i artikel 39.2 i förordningen.”

2.

Regel 3 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

I andra fall än de som avses i punkt 1 och utom då ansökan görs elektroniskt skall märket återges på ett pappersark som är åtskilt från arket med ansökans text. Det ark som märket återges på får inte vara större än DIN A4 (29,7 × 21 cm) och det utrymme som används för reproduktionen (skrivområdet) får inte vara större än 26,2 × 17 cm. På vänster sida måste det finnas en marginal på minst 2,5 cm. Då märkets korrekta position inte är uppenbar, skall den anges med ordet ’Upp’ på varje reproduktion. Återgivningen av märket skall hålla sådan kvalitet att det kan förminskas eller förstoras till en storlek som inte överskrider bredden 8 cm × höjden 16 cm för offentliggörandet i Bulletinen för gemenskapsvarumärken.”

b)

Punkterna 5 och 6 skall ersättas med följande:

”5.

Då ansökan gäller registrering i färg, skall den återgivning av märket som avses i punkt 2 vara en färgreproduktion av märket. De färger som ingår i märket skall också anges med ord och en hänvisning till en erkänd färgkod får göras.

6.

Då ansökan gäller registrering av ett ljudmärke, skall återgivningen av varumärket vara en grafisk återgivning av ljudet, helst en notskrift. Då ansökan görs elektroniskt kan den åtföljas av elektronisk ljudfil som innehåller ljudet. Byråns ordförande skall fastställa den elektroniska filens format och maximistorlek.”

3.

Regel 4 skall ersättas med följande:

”Regel 4

Avgifter för ansökan

Avgifter för ansökan skall vara

a)

en grundavgift,

b)

en klassavgift för varje klass överstigande tre klasser till vilka varorna eller tjänsterna hör enligt regel 2,

c)

en sökavgift, i tillämpliga fall.”

4.

Följande regel 5a skall införas:

”Regel 5a

Sökrapport

För sökrapporterna skall det användas en standardblankett som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a)

Namnet på de centrala organ för industriell äganderätt som utförde sökningen.

b)

Numret på varumärkesansökan eller registreringen som anges i sökrapporten.

c)

Datum för ansökan och eventuellt prioritetsdatum för de varumärkesansökningar eller registreringar som anges i sökrapporten.

d)

Datum för registrering av de varumärken som anges i sökrapporten.

e)

Namn och adress gällande innehavaren av de varumärkesansökningar och registreringar som nämns i sökrapporten.

f)

En avbildning av de sökta eller registrerade varumärken som anges i sökrapporten.

g)

Uppgift om de klasser enligt Nice-klassificeringen för vilka det tidigare nationella varumärket är registrerat eller ansökt eller de varor och tjänster för vilka det varumärke som nämns i sökrapporten antingen är registrerat eller ansökt.”

5.

I regel 6.1 skall följande mening läggas till:

”Om den tidigare ansökan gäller ett gemenskapsvarumärke, skall myndigheten självmant foga en kopia av den föregående ansökan till akten för ansökan om gemenskapsvarumärke.”

6.

Regel 8.2 skall ersättas med följande:

”2.

Då sökanden, efter det att ansökan inlämnats, önskar göra anspråk på företräde med hänvisning till ett eller flera tidigare registrerade varumärken i enlighet med artikel 34 i förordningen, skall yrkandet om företräde med angivande av den eller de medlemsstater i eller för vilka märket är registrerat, nummer och ansökningsdag för den relevanta registreringen samt de varor och tjänster för vilka märket är registrerat inlämnas inom två månader från dagen för ansökan. De bevis som krävs enligt punkt 1 skall inlämnas till byrån inom tre månader efter det att yrkandet om företräde mottagits.”

7.

Regel 10 skall ersättas med följande:

”Regel 10

Nationella byråers sökningar

1.

Om en begäran om en sökrapport som avses i artikel 39.2 i förordningen inte görs i ansökan om gemenskapsvarumärke eller om den sökavgift som avses enligt regel 4 c inte betalas inom den tid då grundavgiften för ansökan skall betalas, skall det centrala organet för industriell äganderätt inte utföra någon sökning.

2.

En internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen får inte underkastas en sökning av det centrala organet för industriell äganderätt, om begäran om en sökrapport enligt artikel 39.2 i förordningen inte lämnas till byrån inom en månad från den dag då den internationella byrån underrättar byrån om den internationella registreringen eller om sökavgiften inte betalas inom samma period.”

8.

Regel 12 c skall ersättas med följande:

”c)

Återgivningen av märket tillsammans med de uppgifter och beskrivningar som avses i regel 3. Då återgivningen av märket är i färg eller innehåller färger, skall offentliggörandet vara i färg och ange den eller de färger som ingår i märket samt i tillämpliga fall den angivna färgkoden.”

9.

Regel 13.1 c och regel 13.2 skall utgå.

10.

Följande regel 13a skall införas:

”Regel 13a

Delning av ansökan

1.

En förklaring om delning av ansökan enligt artikel 44a i förordningen skall innehålla följande:

a)

Ansökningsnummer.

b)

Sökandens namn och adress enligt regel 1.1 b.

c)

En förteckning över de varor och tjänster som skall ingå i den delade ansökan eller, om delningen gäller mer än en uppdelad ansökan, en förteckning över varor och tjänster för varje uppdelad ansökan.

d)

En förteckning över de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga ansökan.

2.

Om byrån finner att kraven i punkt 1 inte är uppfyllda eller om förteckningen över de varor och tjänster som skall ingå i den delade ansökan delvis täcker de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga ansökan, skall byrån uppmana sökanden att rätta till de konstaterade bristerna inom en viss tid som byrån bestämmer.

Åtgärdas inte bristerna inom föreskriven tid skall byrån avslå förklaringen om delning.

3.

De tidsperioder som avses i artikel 44a.2 b i förordningen, under vilka en förklaring om delning av ansökan inte är tillåten, skall vara följande:

a)

Perioden innan ett ansökningsdatum har bestämts.

b)

Den period på tre månader som följer på offentliggörandet av ansökan enligt artikel 42.1 i förordningen.

c)

Perioden efter det datum då det meddelats att registreringsavgiften i regel 23.1 skall betalas.

4.

Om byrån finner att förklaringen om delning inte är godtagbar enligt artikel 44a i förordningen eller enligt punkt 3 a och 3 b skall den vägra att godkänna förklaringen om delning.

5.

Byrån skall upprätta en särskild akt för den delade ansökan, som skall bestå av en fullständig kopia av den ursprungliga akten, inklusive förklaringen om delning och den därtill hörande korrespondensen. Byrån skall ge den delade ansökan ett nytt ansökningsnummer.

6.

Om förklaringen om delning hänför sig till en ansökan som redan har publicerats enligt artikel 40 i förordningen, skall delningen publiceras i Bulletinen för gemenskapsvarumärken. Den delade ansökan skall offentliggöras med angivande av de uppgifter som anges i regel 12. Offentliggörandet skall inte medföra att någon ny invändningsperiod inleds.”

11.

Reglerna 15–20 skall ersättas med följande:

”Regel 15

Anmälan om invändning

1.

En anmälan om invändning får göras på grundval av ett eller flera äldre varumärken som avses i artikel 8.2 i förordningen (äldre varumärken) och en eller flera andra rättigheter i den betydelse som avses i artikel 8.4 i förordningen (äldre rättigheter), förutsatt att de äldre varumärkena eller rättigheterna alla har samma innehavare. Om ett äldre varumärke eller en äldre rättighet har mer än en innehavare (samägande), kan invändningen lämnas in av en av dem eller av alla.

2.

Anmälan om invändning skall innehålla följande:

a)

Ansökningsnumret på den ansökan mot vilken invändning inlämnas och namnet på den som ansöker om gemenskapsvarumärket.

b)

Tydliga uppgifter om det äldre varumärket eller den äldre rättighet på vilken invändningen grundar sig, nämligen

i)

då invändningen baseras på ett äldre varumärke i den betydelse som avses i artikel 8.2 a eller 8.2 b i förordningen eller då invändningen bygger på artikel 8.3 i förordningen, en uppgift om det äldre märkets ansöknings- eller registreringsnummer, en uppgift om huruvida det äldre märket är registrerat eller ansökt om samt en uppgift om de medlemsstater, eventuellt inklusive Beneluxländerna, i eller för vilka det äldre märket är skyddat eller i tillämpliga fall en uppgift om att det är ett gemenskapsvarumärke,

ii)

då invändningen baseras på ett välkänt varumärke i den betydelse som avses i artikel 8.2 c i förordningen, en uppgift om den medlemsstat där märket är välkänt och antingen de uppgifter som avses i led i eller en avbildning av märket,

iii)

då invändningen baseras på en äldre rättighet i den betydelse som avses i artikel 8.4, en uppgift om dess slag eller natur, en återgivning av den äldre rättigheten och en uppgift av vilken det framgår om denna äldre rättighet gäller i hela gemenskapen eller i en eller flera medlemsstater och i så fall en uppgift om medlemsstaterna.

c)

De grunder som invändningen bygger på, nämligen en försäkran att kraven enligt artikel 8.1, 8.3, 8.4 och 8.5 i förordningen har uppfyllts.

d)

Det äldre märkets ansökningsdatum, eventuella registreringsdatum och prioritetsdatum, såvida det inte är ett oregistrerat välkänt varumärke.

e)

En avbildning av det äldre märket såsom det registrerats eller ansökts om. Om det äldre märket var i färg skall avbildningen vara i färg.

f)

De varor och tjänster på vilka invändningen baseras.

g)

Då invändningen baseras på att ett äldre märke som har ett renommé enligt artikel 8.5 i förordningen, en uppgift om den medlemsstat i vilken, och de varor och tjänster för vilka, märket har ett renommé.

h)

Med avseende på den invändande parten:

i)

Den invändande partens namn och adress enligt regel 1.1 b.

ii)

Då den invändande parten har utsett ett ombud, ombudets namn och tjänsteadress enligt regel 1.1 e.

iii)

Då invändningen görs av en licensinnehavare eller en person som enligt gällande nationell lagstiftning är berättigad att utnyttja en äldre rättighet, en försäkran om och uppgifter om fullmakt eller behörighet att lämna in invändningen.

3.

Anmälan om invändning kan innehålla följande:

a)

Uppgifter om de varor och tjänster som invändningen avser. Om sådana uppgifter saknas, skall invändningen anses avse alla de varor och tjänster som omfattas av den ansökan om gemenskapsvarumärke som invändningen avser.

b)

Ett motiverat yttrande innehållande de viktigaste fakta och argument på vilka invändningen grundar sig och bevis som stöder invändningen.

4.

Då invändningen bygger på mer än ett äldre märke eller en äldre rättighet, skall punkterna 2 och 3 gälla för var och en av dessa rättigheter.

Regel 16

Språkanvändning vid invändningsförfaranden

1.

Den tidsfrist som avses i artikel 115.6 i förordningen, inom vilken den invändande parten måste lämna in en översättning av sin invändning, skall vara en månad från det att invändningsperioden har löpt ut.

2.

Om den invändande parten eller sökanden, före den dag då invändningsförfarandet skall anses börja enligt regel 18.1, underrättar byrån om att sökanden och den invändande parten har kommit överens om ett annat processpråk för invändningsförfarandet enligt artikel 115.7 i förordningen, skall den invändande parten, om invändningsanmälan inte ingavs på det språket, lämna in en översättning av invändningsanmälan till det språket inom en månad från nämnda datum. Om någon översättning inte lämnas eller om den lämnas för sent får processpråket inte ändras.

Regel 16a

Information till sökanden

Alla invändningsanmälningar och alla handlingar som lämnas in av den invändande parten liksom alla meddelanden som byrån sänder till någon av parterna innan det förfarande som avses i regel 18 löper ut, skall sändas till den andra parten för att denne skall känna till att ett invändningsförfarande har inletts.

Regel 17

Prövning av tillstånd

1.

Om invändningsavgiften inte betalas inom invändningsperioden skall invändningsanmälan inte anses ha inlämnats. Om invändningsavgiften har betalats efter det att invändningstiden löpte ut skall den återbetalas till den invändande parten.

2.

Om invändningsanmälan inte har lämnats in inom invändningstiden eller om det av anmälan inte klart framgår vilken ansökan som invändningen avser eller vilket äldre märke eller vilken äldre rättighet som invändningen baseras på enligt regel 15.2 a och b eller om grunderna för invändningen enligt regel 15.2 c inte anges och dessa brister inte har rättats till innan invändningsperioden löper ut, skall byrån avvisa invändningen.

3.

Om den invändande parten inte tillhandahåller en översättning enligt regel 16.1 skall invändningen avvisas. Om den invändande parten lämnar in en ofullständig översättning skall den del av invändningsanmälan som inte har blivit översatt inte beaktas vid prövningen av tillstånd.

4.

Om invändningsanmälan inte uppfyller de övriga kraven i regel 15, skall byrån underrätta den invändande parten om detta och uppmana honom att rätta till de konstaterade bristerna inom två månader. Om så inte sker skall byrån avvisa invändningen.

5.

Om det enligt punkt 1 visar sig att invändningsanmälan inte skall anses ha lämnats in och om det beslutas att en invändning inte skall godkännas enligt punkterna 2–4, skall detta meddelas sökanden.

Regel 18

Inledande av invändningsförfarandet

1.

När invändningen har godkänts enligt regel 17 skall byrån meddela parterna om att invändningsförfarandet skall avses inledas två månader efter mottagandet av meddelandet. Denna period kan utsträckas till totalt 24 månader om båda parterna begär en sådan förlängning innan perioden löper ut.

2.

Om ansökan inom den tid som avses i punkt 1 dras tillbaka eller inskränks till varor och tjänster som invändningen inte riktar sig mot, om byrån får veta att parterna har träffat en uppgörelse eller om ansökan avslås i ett parallellt förfarande, skall invändningsförfarandet avslutas.

3.

Om sökanden inom den tid som avses i punkt 1 inskränker sin ansökan genom att utesluta några av de varor och tjänster som invändningen riktar sig mot, skall byrån anmoda den invändande parten att inom den tid som byrån fastställer förklara om han vidhåller invändningen och vilka av de återstående varorna och tjänsterna som invändningen i ett sådant fall skall avse. Om den invändande parten drar tillbaka invändningen på grund av inskränkningen skall invändningsförfarandet avslutas.

4.

Om invändningsförfarandet avslutas enligt punkterna 2 eller 3 innan den period som avses i punkt 1 löper ut, skall det inte fattas något beslut om kostnaderna.

5.

Om invändningsförfarandet avslutas därför att ansökan dras tillbaka eller inskränks enligt punkt 3 innan den period som avses i punkt 1 har löpt ut, skall invändningsavgiften återbetalas.

Regel 19

Dokumentation av invändningen

1.

Byrån skall ge den invändande parten möjlighet att lägga fram fakta, bevis och argument till stöd för invändningen eller att komplettera alla fakta, bevis och argument som redan har lämnats in enligt regel 15.3 inom den tid som byrån bestämmer och som skall vara minst två månader från och med det datum då invändningsförfarandet skall avses inledas enligt regel 18.1.

2.

Inom den tid som avses i punkt 1 skall den invändande parten också lämna bevis för förekomst, giltighet och omfattning av skyddet av hans äldre märke eller äldre rättighet och dessutom påvisa sin rätt att framställa invändningen. Främst skall den invändande parten lägga fram följande bevis:

a)

Om invändningen baseras på ett varumärke som inte är ett gemenskapsvarumärke, bevis på att det lämnats in en ansökan om registrering eller på att det är registrerat genom att ge in,

i)

om varumärket ännu inte regisrerats, en kopia av inlämningsbeviset eller något annat motsvarande officiellt dokument från den förvaltning till vilken varumärkesansökan lämnades in,

ii)

om varumärket registrerats, en kopia av inlämningsbeviset och i förekommande fall det senaste förnyelseintyget av vilket det framgår att varumärkets skydd sträcker sig längre än till den tidsgräns som avses i punkt 1 eller någon annan förlängning av denna eller motsvarande dokument från den förvaltning där varumärket har registrerats.

b)

Om invändningen baseras på ett välkänt märke i den betydelse som avses i artikel 8.2 c i förordningen, bevisning om att märket är välkänt inom det aktuella området.

c)

Om invändningen baseras på ett märke med renommé i den betydelse som avses i artikel 8.5 i förordningen, utöver de bevis som avses i punkt 2 a, bevisning om att märket har renommé liksom bevisning eller argument som visar att användning utan skälig anledning av det varumärke som ansökan avser skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av eller skada det äldre varumärkets särdrag eller renommé.

d)

Om invändningen baseras på en äldre rättighet i den betydelse som avses i artikel 8.4 i förordningen, bevis på dess förvärv, fortsatta förekomst och omfattningen av skyddet för den rättigheten.

e)

Om invändningen baseras på artikel 8.3 i förordningen, bevis på den invändande partens innehav och relation till aktören eller ombudet.

3.

Den information och de bevis som avses i punkterna 1 och 2 skall vara på processpråket eller åtföljas av en översättning. Översättningen skall lämnas in inom den tid som gäller för inlämning av originalet.

4.

Byrån får inte beakta dokument och annat skrivet material eller delar därav som inte har lämnats in eller som inte har översatts till processpråket inom den tid som byrån fastställt.

Regel 20

Prövning av invändningen

1.

Om den invändande parten inte innan den tid löper ut som avses i regel 19.1 har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för hans äldre märke eller äldre rättighet liksom hans rätt att framställa invändningen, skall invändningen avslås som ogrundad.

2.

Om invändningen inte avslås enligt punkt 1, skall byrån underrätta sökanden om att invändningen lämnats in och anmoda honom att framföra sina synpunkter inom den tid som fastställs av byrån.

3.

Om sökanden inte framför några synpunkter skall byrån basera sitt beslut om invändningen på framlagda bevis.

4.

Sökandens synpunkter skall framföras till den invändande parten som, om byrån anser det nödvändigt, skall anmodas av byrån att svara inom den tid som fastställs av byrån.

5.

Regel 18.2 och 18.3 skall gälla i tillämpliga delar efter det datum då invändningsförfarandet avses inledas.

6.

När så är lämpligt får byrån anmoda parterna att begränsa sina synpunkter till särskilda frågor och skall då låta parten ta upp de övriga frågorna i ett senare skede av förfarandet. Det får aldrig ställas krav på att byrån skall underrätta parterna om vilka fakta eller bevis som skulle kunna lämnas eller som inte har lämnats.

7.

Byrån får vilandeförklara invändningsförfarandet

a)

då invändningen baseras på en ansökan om registrering enligt artikel 8.2 b i förordningen till dess att ett definitivt beslut har fattats i det förfarandet,

b)

då invändningen baseras på en ansökan om registrering för en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning enligt rådets förordning (EEG) nr 2081/92 (3) till dess att ett definitivt beslut har fattats i det förfarandet,

c)

om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt att vilandeförklara förfarandet.”

12.

Regel 22 skall ersättas med följande:

”Regel 22

Bevis på användning

1.

En begäran om bevis på användning enligt artikel 43.2 eller 43.3 i förordningen skall godtas bara om sökanden lämnar in en sådan begäran inom den tid som fastställs av byrån enligt regel 20.2.

2.

Då den invändande parten måste tillhandahålla bevis om användning eller visa att det finns verkliga skäl till icke-användning, skall byrån uppmana denne att tillhandahålla de bevis som krävs inom den tid som byrån fastställer. Om den invändande parten inte tillhandahåller sådana bevis före tidsfristens utgång, skall byrån avslå invändningen.

3.

De uppgifter och bevis som skall läggas fram för att påvisa användning skall innehålla uppgift om plats, tid, omfattning och typ av användning av märket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder uppgifterna i enlighet med punkt 4.

4.

Bevismaterialet skall inlämnas i enlighet med reglerna 79 och 79a och skall i princip begränsas till stödjande dokument och sådana föremål som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i förordningen.

5.

En begäran om bevis om användning kan göras utan att samtidigt framföra de argument på vilka invändningen baseras. Sådana argument kan framföras samtidigt med de argument som framförs som svar på beviset på användning.

6.

Då den invändande partens bevismaterial inte är skrivet på språket för invändningsförfarandet, kan byrån begära att den invändande parten skall tillhandahålla en översättning av bevismaterialet till det språket inom den tid som fastställs av byrån.”

13.

Regel 24.2 skall ersättas med följande:

”2.

Byrån skall tillhandahålla bestyrkta eller obestyrkta kopior av registreringsbeviset mot att en avgift betalas.”

14.

Regel 25.1 c skall utgå.

15.

Följande regel 25a skall införas:

”Regel 25a

Delning av registrering

1.

En förklaring om delning av en registrering enligt artikel 48a i förordningen skall innehålla

a)

registreringsnumret,

b)

namn och adress gällande innehavaren av varumärket i enlighet med regel 1.1 b,

c)

en förteckning över de varor och tjänster som skall ingå i den delade registreringen eller då det handlar om en delning till fler än en delad registrering, en förteckning över varorna och tjänsterna för varje delad registrering,

d)

en förteckning över de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga registreringen.

2.

Då byrån finner att kraven i punkt 1 inte har uppfyllts eller att den förteckning över varor och tjänster som skall ingå i den avdelade registreringen delvis täcker de varor och tjänster som skall kvarstå i den ursprungliga registreringen, skall den uppmana sökanden att rätta till de konstaterade bristerna inom den tid som byrån fastställer.

Då bristerna inte rättas till inom denna tid skall byrån avslå förklaringen om delning.

3.

Om byrån finner att förklaringen om delning inte kan godkännas enligt artikel 48a i förordningen, skall den avslå förklaringen om delning.

4.

Byrån skall upprätta en särskild akt för den uppdelade registreringen, vilken skall bestå av en fullständig kopia av akten i den ursprungliga registreringen, inklusive förklaringen om delning och den därtill hörande korrespondensen. Byrån skall ge den delade registreringen ett nytt registreringsnummer.”

16.

Regel 26.2 d skall utgå.

17.

Regel 28.1 skall ändras enligt följande:

a)

Led c skall utgå.

b)

Led d skall ersättas med följande:

”d)

En uppgift om den eller de medlemsstater i vilka eller för vilka det tidigare märket är registrerat, nummer och ansökningsdag för registreringen i fråga och de varor och tjänster för vilka det äldre märket är registrerat.”

18.

Regel 30 skall ersättas med följande:

”Regel 30

Förnyelse av registrering

1.

En ansökan om förnyelse skall innehålla följande:

a)

Sökandens namn.

b)

Registreringsnumret för det gemenskapsvarumärke som skall förnyas.

c)

Om förnyelsen bara gäller en del av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat, uppgift om de klasser eller de varor och tjänster för vilka förnyelsen begärs eller de varor och tjänster för vilka förnyelsen inte begärs grupperade enligt klasserna i Nice-klassificeringen, varje grupp inledd med numret på den klass som den gruppen av varor eller tjänster tillhör och presenterade enligt den ordning som den följer enligt klassificeringen.

2.

Avgifterna som enligt artikel 47 i förordningen skall betalas för förnyelsen av ett gemenskapsvarumärke skall vara följande:

a)

En grundavgift.

b)

En klassavgift för varje klass överstigande tre för vilken ansökan om förnyelse gäller.

c)

Där så är tillämpligt, den extra avgiften för försenad betalning av förnyelseavgiften eller försenat inlämnande av ansökan om förnyelse enligt artikel 47.3 i förordningen såsom framgår av avgiftsförordningen.

3.

En ansökan om förnyelse skall anses föreligga om den betalning som avses i punkt 2 görs med ett av de betalningssätt som avses i artikel 5.1 i avgiftsförordningen, förutsatt att den innehåller alla de uppgifter som krävs enligt punkt 1 a och 1 b i denna regel och artikel 7.1 i avgiftsförordningen.

4.

Då ansökan om förnyelse lämnas in inom de tidsperioder som fastställs i artikel 47.3 i förordningen, men de andra villkoren för förnyelse som fastställs i artikel 47 i förordningen och dessa regler inte är uppfyllda, skall byrån informera sökanden om de konstaterade bristerna.

5.

Då en ansökan om förnyelse inte lämnas in eller lämnas in först efter det att den tid som föreskrivs i artikel 47.3 tredje meningen i förordningen har löpt ut eller om avgifterna inte betalas eller betalas först efter det att perioden i fråga har löpt ut eller om bristerna inte har rättats till inom den perioden, skall byrån besluta att registreringen har upphört och skall underrätta innehavaren av gemenskapsvarumärket om detta.

Om de betalade avgifterna inte täcker alla de klasser med varor och tjänster för vilka förnyelse begärs, får ett sådant beslut inte fattas om det är uppenbart vilken klass eller vilka klasser som skall täckas. I brist på andra kriterier skall byrån beakta klasserna i den ordning som de följer enligt klassificeringen.

6.

Då det beslut som fattats enligt punkt 5 har blivit slutgiltigt, skall byrån avföra märket ur registret. Avförandet skall gälla från och med dagen efter den dag då den gällande registreringen upphörde.

7.

Då de förnyelseavgifter som avses i punkt 2 har betalats men registreringen inte förnyas skall avgifterna återbetalas.

8.

En enda ansökan om förnyelse kan lämnas in för två eller flera märken, om avgifterna betalas för vart och ett av märkena och märkena har samma innehavare eller ombud.”

19.

Regel 31.3 och 31.4 skall utgå.

20.

Regel 32.4 skall ersättas med följande:

”4.

Byrån skall lägga upp en särskild akt för den nya registreringen, som skall bestå av en fullständig kopia av det ursprungliga registreringsärendet, inklusive ansökan om registrering av den delvisa överlåtelsen och den därtill hörande korrespondensen. Byrån skall ge den nya registreringen ett nytt registreringsnummer.”

21.

Regel 33 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Regel 31.1, 31.2, 31.5 och 31.7 skall gälla i tillämpliga delar för registreringen av en licens, överlåtelse av en licens, en begränsad sakrätt, överlåtelse av en begränsad sakrätt, exekutiva åtgärder eller insolvensförfaranden, med förbehållet att

a)

regel 31.1 c inte får gälla en ansökan om registrering av en begränsad sakrätt, exekutiva åtgärder eller insolvensförfaranden,

b)

regel 31.1 d och regel 31.5 inte får gälla, om ansökan gjordes av innehavaren av gemenskapsvarumärket.”

b)

Punkt 2 skall ersättas med följande:

”2.

Ansökan om registrering av en licens, överlåtelse av en licens, en begränsad sakrätt, överlåtelse av en begränsad sakrätt eller exekutiva åtgärder skall inte anses ha inkommit förrän den begärda avgiften har betalats.”

c)

I punkt 3 skall orden ”artiklarna 19, 20 eller 22” ersättas med ”artiklarna 19–22” och orden ”i punkterna 1 och 2 ovan” skall ersättas med ”i punkt 1 i denna regel och i regel 34.2”.

d)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Punkterna 1 och 3 skall gälla i tillämpliga delar för ansökningar om gemenskapsvarumärken. Licenser, begränsade sakrätter, insolvensförfaranden och exekutiva åtgärder skall registreras i de register som förs av byrån rörande ansökningar om gemenskapsvarumärken.”

22.

Regel 34 skall ersättas med följande:

”Regel 34

Särskilda bestämmelser rörande registrering av en licens

1.

En ansökan om registrering av en licens får innehålla en begäran om att registrera licensen i registret som en eller flera av följande:

a)

En exklusiv licens.

b)

En underlicens, om licensen beviljas av en licenstagare vars licens är registrerad i registret.

c)

En licens som är begränsad till enbart en del av de varor och tjänster för vilka märket är registrerat.

d)

En licens begränsad till en del av gemenskapen.

e)

En tillfällig licens.

2.

Då en ansökan om registrering av licensen som en licens enligt punkt 1 c, 1 d och 1 e, görs, skall ansökan om registrering av en licens ange de varor och tjänster, den del av gemenskapen och den tidsperiod för vilka eller vilken licensen beviljas.”

23.

Regel 35.3 skall ersättas med följande:

”3.

Ansökan om annullering av en licens, en begränsad sakrätt eller en exekutiv åtgärd skall inte anses ha lämnats in förrän avgiften har betalats.”

24.

Regel 36.1 c skall utgå.

25.

Regel 38 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Den tidsfrist som avses i artikel 115.6 i förordningen och inom vilken den som ansöker om hävning eller ogiltigförklaring måste lämna in en översättning av sin ansökan, skall vara en månad från och med det datum då ansökan lämnas in. Ansökan skall avslås om inte översättningen lämnas in i tid.”

b)

I punkt 3 skall följande mening läggas till:

”Om någon översättning inte lämnas in eller om den lämnas för sent får processpråket inte ändras.”

26.

Regel 39 skall ersättas med följande:

”Regel 39

Avslag av ansökan om hävning eller ogiltigförklaring

1.

Då byrån noterar att avgiften inte har betalats, skall den uppmana sökanden att betala densamma inom den tid som byrån fastställer. Om så inte sker skall byrån meddela sökanden att ansökan om hävning eller ogiltigförklaring inte anses ha lämnats in. Om avgiften har betalats efter det att den fastställda tiden löpte ut, skall den återbetalas till sökanden.

2.

Då den översättning som avses i regel 38.1 inte lämnas in inom föreskriven tid, skall byrån avslå ansökan om hävning eller ogiltigförklaring.

3.

Då byrån noterar att ansökan inte uppfyller villkoren i regel 37, skall den anmoda sökanden att rätta till de konstaterade bristerna inom den tid som den fastställer. Om så inte sker skall byrån avslå ansökan.

4.

Alla beslut om att avslå en ansökan om hävning eller ogiltigförklaring enligt punkterna 2 eller 3 skall meddelas sökanden och innehavaren av gemenskapsvarumärket.”

27.

Regel 40 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Varje ansökan om hävning eller ogiltigförklaring som anses ha lämnats in skall meddelas innehavaren av gemenskapsvarumärket. När byrån har godkänt ansökan skall den anmoda innehavaren av gemenskapsvarumärket att framföra sina synpunkter inom den tid som den fastställer.”

b)

Punkt 4 skall ersättas med följande:

”4.

Utom i de fall då det i regel 69 föreskrivs annorlunda skall alla yttranden från en part sändas till den andra berörda parten.”

c)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Då det gäller en ansökan om hävning baserad på artikel 50.1 a i förordningen, skall byrån uppmana innehavaren av gemenskapsvarumärket att lägga fram bevisning om verklig användning av märket inom den tid som den meddelar. Om bevisningen inte lämnas inom fastställd tid skall gemenskapsvarumärket upphävas. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gälla i tillämpliga delar.”

d)

En ny punkt 6 skall läggas till:

”6.

Om sökanden skall lägga fram bevisning om användning eller bevisning om att det finns skälig grund för att märket inte använts enligt artikel 56.2 eller 56.3 i förordningen, skall byrån uppmana sökanden att lämna bevis på verklig användning av varumärket inom den tidsperiod som den fastställer. Om bevisning inte lämnas in inom fastställd tid skall ansökan om ogiltighetsförklaring avslås. Regel 22.2, 22.3 och 22.4 skall gälla i tillämpliga delar.”

28.

Reglerna 44 och 45 skall ersättas med följande:

”Regel 44

Ansökan om omvandling

1.

En ansökan om omvandling av en ansökan om gemenskapsvarumärke eller ett registrerat gemenskapsvarumärke till en nationell varumärkesansökan enligt artikel 108 i förordningen skall innehålla följande uppgifter:

a)

Sökandens namn och adress enligt regel 1.1 b.

b)

Ansökningsnumret för ansökan om gemenskapsvarumärke eller registreringsnumret för gemenskapsvarumärket.

c)

En uppgift om grunden för omvandlingen enligt artikel 108.1 a eller 108.1 b i förordningen.

d)

Närmare uppgifter om den eller de medlemsstater för vilka omvandling begärs.

e)

Då ansökan inte gäller alla de varor och tjänster för vilka ansökan har lämnats in eller för vilka varumärket har registrerats, skall ansökan innehålla en uppgift om de varor och tjänster för vilka omvandling begärs och då omvandling begärs för mer än en medlemsstat och förteckningen över varor och tjänster inte är densamma för alla medlemsstater, en uppgift om respektive varor och tjänster för varje medlemsstat.

f)

Då omvandling begärs enligt artikel 108.6 i förordningen, skall ansökan innehålla en uppgift om det datum då den nationella domstolens beslut vann laga kraft och en kopia på det beslutet. Kopian kan lämnas in på samma språk som beslutet.

2.

Ansökan om omvandling skall lämnas in inom den tidsperiod som avses i artikel 108.4–108.6 i förordningen. Då omvandling begärs därför att registreringen inte har förnyats, skall den period på tre månader som föreskrivs i artikel 108.5 i förordningen börja löpa från den dag som följer på den sista dag då ansökan om förnyelse kan lämnas in enligt artikel 47.3 i förordningen.

Regel 45

Prövning av ansökan om omvandling

1.

Då ansökan om omvandling inte uppfyller kraven i artikel 108.1 och 108.2 i förordningen eller inte har lämnats in inom den aktuella tremånadersperioden eller inte uppfyller villkoren i regel 44 eller andra regler, skall byrån meddela sökanden detta och ange en period inom vilken han kan ändra sin ansökan eller lämna in kompletterande uppgifter.

2.

Då avgiften för omvandling inte har betalats inom tremånadersperioden, skall byrån meddela sökanden att ansökan om omvandling inte anses ha lämnats in.

3.

Då kompletterande uppgifter inte lämnats in inom den tid som fastställs av byrån, skall denna avslå ansökan om omvandling.

Då artikel 108.2 är tillämplig skall byrån avslå ansökan om omvandling endast vad gäller de medlemsstater som är uteslutna från omvandling enligt den bestämmelsen.

4.

Om byrån eller en domstol för gemenskapsvarumärken har vägrat godkänna ansökan om varumärke eller har förklarat gemenskapsvarumärket ogiltigt på absoluta grunder med hänvisning till en medlemsstats språk, skall omvandling uteslutas enligt artikel 108.2 i förordningen för alla de medlemsstater där det språket är ett av de officiella språken. Om byrån eller en domstol för gemenskapsvarumärken har vägrat godkänna ansökan om gemenskapsvarumärke eller har förklarat gemenskapsvarumärket ogiltigt på absoluta grunder som gäller i hela gemenskapen eller på grund av ett äldre gemenskapsvarumärke eller en annan immateriell rättighet inom gemenskapen, är omvandling enligt artikel 108.2 i förordningen utesluten för alla medlemsstater.”

29.

Regel 47 skall ersättas med följande:

”Regel 47

Vidarebefordran till medlemsstaternas centrala myndigheter för industriellt rättsskydd

Då ansökan om omvandling uppfyller kraven i förordningen och i dessa regler, skall byrån överlämna ansökan om omvandling och de uppgifter som avses i regel 84.2 till de centrala myndigheterna för industriellt rättsskydd i de medlemsstater, inklusive Benelux-ländernas varumärkesmyndighet, för vilka ansökan har blivit godkänd. Byrån skall meddela sökanden datumet för vidarebefordran.”

30.

I regel 50.1 skall följande läggas till:

”I synnerhet när överklagandet gäller ett beslut som fattats under ett invändningsförfarande, skall artikel 78a i förordningen inte tillämpas på de tidsfrister som fastställs enligt artikel 61.2 i förordningen.

Om överklagandet gäller ett beslut av invändningsenheten, skall nämnden begränsa prövningen av överklagandet till de sakförhållanden och de bevis som läggs fram inom de tidsfrister som fastställts av invändningsenheten i enlighet med förordningen och dessa regler, såvida inte nämnden anser att ytterligare eller kompletterande sakförhållanden och bevis bör beaktas enligt artikel 74.2 i förordningen.”

31.

Regel 51 skall ersättas med följande:

”Regel 51

Återbetalning av avgifter för överklagande

Avgiften för överklagande skall bara återbetalas på begäran av någon av följande:

a)

Den avdelning vars beslut har bestridits, om den beviljar omprövning enligt artikel 60.1 eller artikel 60a i förordningen,

b)

besvärsnämnden, om den godkänner överklagandet och bedömer att sådan återbetalning är skälig på grund av ett allvarligt förfarandefel.”

32.

Regel 53 skall ersättas med följande:

”Regel 53

Rättelse av fel i beslut

Då byrån på eget initiativ eller genom en berörd part upptäcker ett språkligt fel, ett skrivfel eller ett uppenbart misstag i ett beslut, skall den se till att behörig avdelning rättar till felet.”

33.

Följande regel 53a skall införas:

”Regel 53a

Hävning av beslut eller borttagande av uppgift i registret

1.

Då byrån på eget initiativ eller genom information från berörd part får veta att ett beslut skall hävas eller en registrerad uppgift tas bort enligt artikel 77a i förordningen, skall den underrätta den berörda parten om den avsedda hävningen eller det avsedda borttagandet.

2.

Den berörda parten får yttra sig över den avsedda hävningen eller det avsedda borttagandet inom den tid som fastställs av byrån.

3.

Då den berörda parten samtycker till hävningen eller borttagandet eller inte yttrar sig inom fastställd tid, skall byrån häva beslutet eller ta bort registreringen. Om den berörda parten inte samtycker till hävningen, skall byrån fatta beslut om hävning eller borttagande.

4.

Punkterna 1–3 skall gälla i tillämpliga delar om det är sannolikt att beslutet kommer att beröra mer än en part. I sådana fall skall de synpunkter som någon av parterna framfört enligt punkt 3 alltid meddelas övriga parter, som skall ges tillfälle att yttra sig.

5.

Om hävningen av ett beslut eller borttagande av en uppgift påverkar ett beslut eller en uppgift som har offentliggjorts, skall hävningen eller borttagandet också offentliggöras.

6.

Behörighet att häva ett beslut eller ta bort en uppgift enligt punkterna 1–4 har den avdelning som fattade beslutet.”

34.

Regel 59.4 skall ersättas med följande:

”(4)

De belopp och de förskott som skall betalas enligt punkterna 1–3 skall fastställas av byråns ordförande och offentliggöras i byråns officiella tidning. Beloppen skall beräknas på det sätt som fastställs i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och i bilaga VII till dessa.”

35.

Regel 60 skall ersättas med följande:

”Regel 60

Protokoll över muntliga förhandlingar

1.

Protokoll över muntliga förhandlingar eller bevisupptagning skall innehålla

a)

datum för förhandlingarna,

b)

namnen på byråns behöriga tjänstemän, parterna, deras företrädare samt närvarande vittnen och experter,

c)

ansökningarna och parternas yrkanden,

d)

sättet för inlämnande eller upptagande av bevis,

e)

byråns eventuella föreläggande eller beslut, där så är tillämpligt.

2.

Protokollet skall läggas till akten för ansökan om eller registrering av det berörda gemenskapsvarumärket. Parterna skall tillställas en kopia av protokollet.

3.

Om vittnen, experter eller parter hörs enligt artikel 76.1 a eller 76.1 d i förordningen eller regel 59.2, skall deras utsagor protokollföras.”

36.

Regel 61 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

I förfaranden inför byrån skall alla underrättelser från byrån ha formen av ett originaldokument, en obestyrkt kopia av detta eller en datorutskrift enligt regel 55 eller då det gäller dokument som härrör från parterna själva, dubbletter eller obestyrkta kopior.”

b)

Följande punkt 3 skall läggas till:

”3.

Då adressaten har uppgett sitt telefaxnummer eller lämnat andra uppgifter för kommunikation på teknisk väg, skall byrån kunna välja vilket som helst av dessa sätt eller också kunna meddela sig med adressaten per post.”

37.

Regel 62 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Beslut som innefattar en tidsgräns för överklagande, kallelser och andra dokument enligt vad som bestäms av byråns ordförande skall delges genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Alla andra meddelanden skall sändas med vanlig post.”

b)

Den andra meningen i punkt 2 skall utgå.

c)

Punkt 5 skall ersättas med följande:

”5.

Underrättelse med vanlig post skall anses ha skett den tionde dagen efter avsändandet.”

38.

I artikel 65.1 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Underrättelse skall anses har skett den dag då meddelandet mottogs av mottagarens telefax.”

39.

Regel 66.1 skall ersättas med följande:

”1.

Om adressatens adress inte kan fastställas eller någon delgivning enligt regel 62 inte har kunnat ske efter minst ett försök, skall delgivningen ske genom kungörelse.”

40.

Regel 72.2 skall ersättas med följande:

”2.

Om en tidsgräns löper ut en dag då det inträffar ett allmänt avbrott i postgången i den medlemsstat där byrån är belägen eller om och i den mån som byråns ordförande har gett tillstånd till att meddelanden får sändas elektroniskt enligt regel 82 och då byråns kontakt med dessa elektroniska kommunikationsmedel är bruten, skall tidsgränsen förlängas till första dagen efter avbrottet då byrån är öppen för mottagande av dokument och då ordinarie post delas ut. Avbrottets varaktighet skall bestämmas av byråns ordförande.”

41.

Regel 72.4 skall ersättas med följande:

”4.

Om oförutsedda händelser, t.ex. en naturkatastrof eller en strejk, avbryter eller stör den normala kommunikationen från parterna till byrån eller tvärtom, får byråns ordförande besluta att för de parter som är bosatta eller har sina registrerade kontor i den berörda staten eller som har utsett en företrädare med verksamhetsort i den berörda staten alla tidsgränser som annars skulle löpa ut den dag eller efter den dag då en sådan händelse inträffade på hans beslut skall förlängas till ett datum som fastställs av honom. Om händelsen berör byråns säte skall det av ordförandens beslut framgå att det berör samtliga involverade parter.”

42.

Regel 76 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1–4 skall ersättas med följande:

”1.

Utövande jurister och auktoriserade företrädare som finns upptagna i den förteckning som byrån upprättar enligt artikel 89.2 i förordningen skall till byrån lämna in en undertecknad fullmakt som skall läggas till akten bara om byrån uttryckligen kräver det eller i ett förfarande med flera parter där ombudet agerar inför byrån om den andra parten uttryckligen begär det.

2.

Anställda som agerar på fysiska eller juridiska personers uppdrag enligt artikel 88.3 i förordningen skall till byrån lämna in en signerad fullmakt som skall läggas till akten.

3.

Fullmakten får vara upprättad på något av gemenskapens officiella språk. Den får täcka en eller flera ansökningar eller registrerade varumärken eller kan vara en generell fullmakt som tillåter företrädaren att agera inför byrån i alla de förfaranden där den som har utfärdat fullmakten är part.

4.

Då en signerad fullmakt måste lämnas in enligt punkterna 1 eller 2, skall byrån ange inom vilken tid en sådan fullmakt skall lämnas in. Om fullmakten inte lämnas in i tid skall förfarandena fortsätta med den företrädda personen. Alla de åtgärder i förfarandet utom inlämning av ansökan som vidtagits av företrädaren skall anses som inte vidtagna om den företrädda personen inte godkänner dem inom den tidsperiod som fastställs av byrån. Tillämpningen av artikel 88.2 i förordningen skall kvarstå opåverkad.”

b)

Punkterna 8 och 9 skall ersättas med följande:

”8.

Då en utnämning av en företrädare meddelas byrån skall företrädarens namn och tjänsteadress anges i enlighet med regel 1.1 e. Om en företrädare som redan har blivit utnämnd agerar inför byrån skall han ange sitt namn och helst det identifikationsnummer som byrån tilldelat honom. Om flera företrädare utses av samma part, får de oavsett bestämmelser med motsatt innehåll i sina fullmakter agera antingen tillsammans eller var för sig.

9.

Utnämning eller befullmäktigande av en sammanslutning av företrädare skall anses som en utnämning av eller en fullmakt för den företrädare som kan visa att han verkar inom den organisationen.”

43.

Regel 79 skall ändras på följande sätt:

a)

Led a och b skall ersättas med följande:

”a)

Genom att ett undertecknat original av det aktuella dokumentet lämnas in till byrån, t.ex. med post, budfirma eller på annat sätt.

b)

Genom att dokumentet överförs med fax i enlighet med regel 80.”

b)

Led c skall utgå.

44.

Följande regel 79a skall införas:

”Regel 79a

Bilagor till de skrivna meddelandena

Då ett dokument eller artiklar lämnas in i enlighet med regel 79a av en part i ett förfarande inför byrån och det finns mer än en part i förfarandet, skall dokumentet och artiklarna liksom eventuella bilagor lämnas in i lika många exemplar som det finns parter i förfarandet.”

45.

Regel 80 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Då en ansökan om gemenskapsvarumärke sänds till byrån med fax och ansökan innehåller en återgivning av märket enligt regel 3.2 som inte uppfyller kraven i den regeln, skall den begärda återgivningen lämplig för publicering inlämnas till byrån enligt regel 79a. Om byrån får återgivningen inom en månad från mottagandet av faxkopian, skall den anses ha mottagits av byrån den dag då faxkopian mottogs.”

b)

I punkt 3 skall följande mening läggas till:

”Om meddelandet har sänts elektroniskt med fax, skall avsändarens namnuppgift vara likvärdig med signaturen.”

c)

Punkt 4 skall utgå.

46.

Regel 81 skall utgå.

47.

Regel 82 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 skall ersättas med följande:

”1.

Byråns ordförande skall bestämma huruvida, i vilken mån och på vilka sätt som meddelandena får sändas elektroniskt till byrån.”

b)

Punkt 4 skall utgå.

48.

Regel 83 skall ersättas med följande:

”Regel 83

Blanketter

1.

Byrån skall kostnadsfritt tillhandahålla blanketter för

a)

inlämning av en ansökan om ett gemenskapsvarumärke, inklusive en eventuell begäran om sökrapporten,

b)

inlämning av en invändning,

c)

ansökan om hävning eller ogiltigförklaring,

d)

ansökan om registrering av en överlåtelse och de överlåtelseformulär och överlåtelsedokument som avses i regel 31.5,

e)

ansökan om registrering av en licens,

f)

ansökan om förnyelse av ett gemenskapsvarumärke,

g)

överklaganden,

h)

befullmäktigande av en företrädare, i form av en individuell fullmakt och en generell fullmakt,

i)

inlämnande av en internationell ansökan till byrån eller en senare designering enligt Madridprotokollet.

2.

Parterna i förfarandet inför byrån kan också använda

a)

blanketter fastställda enligt varumärkeskonventionen eller rekommendationerna från generalförsamlingen i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd,

b)

med undantag för den blankett som avses i punkt 1 i, blanketter med samma innehåll och av samma format.

3.

Byrån skall tillse att de blanketter som avses i punkt 1 finns tillgängliga på gemenskapens alla officiella språk.”

49.

Regel 84 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2 d skall ersättas med följande:

”d)

Sökandens namn och adress.”

b)

Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

i)

Led i skall ersättas med följande:

”i)

Exekutiva åtgärder enligt artikel 20 i förordningen och insolvensförfaranden enligt artikel 21 i förordningen.”

ii)

Följande led w och x skall läggas till:

”w)

Delningen av en registrering enligt artikel 48a i förordningen och regel 25a, tillsammans med de ärenden som avses i punkt 2 vad gäller den delade registreringen samt förteckningen över varor och tjänster för den ursprungliga registreringen i dess ändrade form.

x)

Hävningen av ett beslut eller borttagande av en uppgift enligt artikel 77a i förordningen där hävningen eller borttagandet avser ett beslut eller en uppgift som har offentliggjorts.”

50.

Regel 85.1 skall ersättas med följande:

”1.

Bulletinen för gemenskapsvarumärken skall publiceras på det sätt och med de intervall som fastställs av byråns ordförande.”

51.

Regel 89.1 och 89.2 skall ersättas med följande:

”1.

Granskning av akterna med ansökningar om gemenskapsvarumärken och med de registrerade gemenskapsvarumärkena skall antingen gälla originaldokumenten, kopior av dessa eller andra tekniska metoder för förvaring om akterna förvaras på sådant sätt. Granskningssättet skall bestämmas av byråns ordförande.

Då granskning görs enligt punkterna 3–5 skall begäran om granskning inte anses ha lämnats förrän avgiften har betalats. Ingen avgift skall betalas om granskningen gäller tekniskt lagrade kopior på nätet.

2.

Om det begärs en granskning av akten för en ansökan om gemenskapsvarumärke som ännu inte har offentliggjorts enligt artikel 40 i förordningen, skall begäran innehålla en uppgift om och bevis för att sökanden har lämnat sitt medgivande till granskningen eller har uttalat att han efter det att varumärket har registrerats kommer att åberopa rättigheterna enligt registreringen mot den part som begär granskningen.”

52.

Regel 91 skall ersättas med följande:

”Regel 91

Arkivering av akter

1.

Byråns ordförande skall fastställa den form i vilken akterna skall förvaras.

2.

Då akterna förvaras elektroniskt skall dessa elektroniska akter eller backupkopiorna av dessa förvaras under obegränsad tid. De originaldokument som inlämnas av parterna i förfarandet och som ligger till grund för sådana elektroniska akter skall förstöras en viss tid efter att de mottagits av byrån. Denna tid skall fastställas av byråns ordförande.

3.

Då och i den mån som akter eller delar av akter arkiveras på annat sätt än i elektronisk form, skall de dokument eller intyg som ingår i sådana akter förvaras minst fem år från och med utgången av det år då något av följande äger rum:

a)

Ansökan avslås, återkallas eller anses vara återkallad.

b)

Registreringen av gemenskapsvarumärket upphör fullständigt enligt artikel 47 i förordningen.

c)

Det totala avståendet av gemenskapsvarumärket registreras enligt artikel 49 i förordningen.

d)

Gemenskapsvarumärket avförs helt ur registret enligt artiklarna 56.6 eller 96.6 i förordningen.”

53.

Regel 94 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 skall ersättas med följande:

”3.

Om beloppet inte har fastställts enligt artikel 81.6 första meningen i förordningen, skall begäran om att fastställa kostnaderna åtföljas av en faktura och verifikationer. För de representationskostnader som avses i punkt 7 d i denna regel är det tillräckligt med en försäkran från företrädaren att kostnaderna har uppkommit. För övriga kostnader skall det vara tillräckligt att de fastställs som rimliga. Om beloppet fastställs enligt artikel 81.6 första meningen i förordningen, skall representationskostnaderna utgå med de belopp som fastställs i punkt 7 d i denna regel och utan hänsyn till om de verkligen har uppkommit.”

b)

I punkt 4 skall ”i artikel 81.6 andra meningen” ersättas med ”i artikel 81.6 tredje meningen”.

c)

Punkt 7 skall ersättas med följande:

”7.

Enligt punkt 3 i denna regel skall de kostnader som är väsentliga för förfarandet och som faktiskt åsamkats den vinnande parten bäras av den förlorande parten enligt artikel 81.1 i förordningen på grundval av följande maximibelopp:

a)

Om parten saknar företrädare, resekostnader eller kostnader för uppehälle för en person för tur- och returresa mellan bosättningsorten eller företagsadressen och den plats där de muntliga förfarandena i enlighet med regel 56 äger rum enligt följande:

i)

Kostnaderna för tågresa första klass, inklusive vanliga restillägg om den totala sträckan med tåg inte överstiger 800 km.

ii)

Kostnaderna för flygresa i ekonomiklass om den totala sträckan med tåg överstiger 800 km eller om resan delvis företas till sjöss.

iii)

Kostnaderna för uppehälle enligt artikel 13 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

b)

Reskostnaderna för företrädare i den betydelse som avses i artikel 89.1 i förordningen till de kostnadsnivåer som fastställs i leden a i och a ii i denna regel.

c)

Resekostnaderna och kostnaderna för uppehälle, ersättning för förlorad arbetsinkomst och avgifter som vittnen och experter är berättigade till enligt regel 59.2–59.4 i den omfattning som slutgiltigt ansvar åligger hos en part i förfarandet enligt regel 59.5 b.

d)

Representationskostnader i den betydelse som avses i artikel 89.1 i förordningen.

i)

För den invändande parten i invändningsförfaranden:

300 euro.

ii)

För sökanden i invändningsförfaranden:

300 euro.

iii)

För sökanden i förfaranden som avser hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke:

450 euro.

iv)

För innehavaren av varumärken i förfaranden som avser hävning eller ogiltigförklaring av ett gemenskapsvarumärke:

450 euro.

v)

För överklaganden i överklagandeförfaranden:

550 euro.

vi)

För svaranden i överklagandeförfaranden:

550 euro.

vii)

Då parterna har kallats till muntliga förhandlingar enligt regel 56 skall det belopp som avses i leden i–vi ökas med 400 euro.

e)

Då det finns flera sökande till eller innehavare av en ansökan om eller registrering av gemenskapsvarumärket eller om det finns flera invändande parter eller sökande om hävning eller ogiltigförklaring som har lämnat in invändningen eller ansökan om hävning eller ogiltigförklaring gemensamt, skall den förlorande parten svara för de kostnader som avses i punkt a endast för en sådan person.

f)

Då den vinnande parten representeras av mer än en företrädare i den betydelse som avses i artikel 89.1 i förordningen, skall den förlorande parten bära de kostnader som avses i leden b och d i denna regel för endast en sådan person.

g)

Den förlorande parten skall inte vara skyldig att ersätta den vinnande parten för eventuella andra kostnader, utlägg och avgifter än de som avses i leden a–f.”

54.

Regel 98 skall ersättas med följande:

”Regel 98

Översättningar

1.

När en översättning av ett dokument skall lämnas in, skall översättningen innehålla en uppgift om vilket dokument som den avser och återge originalets struktur och innehåll. Byrån får inom en viss tid som den själv fastställer kräva ett intyg om att översättningen stämmer överens med originalet. Byråns ordförande skall fastställa det sätt på vilket översättningarnas riktighet skall bestyrkas.

2.

Utom då förordningen eller dessa regler föreskriver något annat, skall ett dokument för vilket en översättning skall lämnas in inte anses ha mottagits av byrån,

a)

då översättningen mottas av byrån efter det att tiden för att lämna in originalet eller översättningen har löpt ut,

b)

i fråga om punkt 1, då intyget inte lämnas in inom föreskriven tid.”

55.

Regel 100 skall ersättas med följande:

”Regel 100

Beslut som fattas av en enskild medlem

De fall då en enskild medlem av invändnings- eller annulleringsenheten enligt artiklarna 127.2 eller 129.2 i förordningen får fatta ett beslut är följande:

a)

Beslut om fördelning av kostnaderna.

b)

Beslut om att fastställa de belopp som skall betalas enligt artikel 81.6 första meningen i förordningen.

c)

Beslut om att avsluta ärendet eller att inte avkunna någon dom.

d)

Beslut om att avslå en invändning innan den period som avses i regel 18.1 löper ut.

e)

Beslut om att vilandeförklara förfarandet.

f)

Beslut om att slå samman eller dela upp flera invändningar enligt regel 21.1.”

56.

Punkterna 1, 2 och 3 i regel 101 skall ersättas med följande:

”1.

När så krävs skall byråns ordförande anmoda kommissionen att undersöka om en stat som inte är part i Pariskonventionen eller avtalet om Världshandelsorganisationen medger lika behandling enligt artikel 29.5 i förordningen.

2.

Om kommissionen beslutar att lika behandling enligt punkt 1 skall medges, skall den låta publicera ett meddelande om detta i Europeiska unionens officiella tidning.

3.

Artikel 29.5 i förordningen skall tillämpas från den dag då det meddelande som avses i punkt 2 publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, såvida det inte i meddelandet föreskrivs att det skall tillämpas från ett tidigare datum. Det skall upphöra att gälla från den dag då ett kommissionsmeddelande publiceras i Europeiska unionens officiella tidning, enligt vilket lika behandling inte längre skall beviljas såvida det inte i meddelandet föreskrivs att det skall tillämpas från ett tidigare datum.”

57.

Regel 114 skall ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 d skall ersättas med följande:

”d)

de uppgifter som avses i regel 15.2 b–h”.

b)

I punkt 2 skall den inledande meningen ersättas med följande:

”Regel 15.1, 15.3 och 15.4 samt reglerna 16–22 skall tillämpas på följande sätt:”

58.

Regel 122.1 c skall ersättas med följande:

”c)

de uppgifter som avses i regel 44.1 a och 44.1 c–f.”

Artikel 2

1.   Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Artikel 1.1 d, 1.3, 1.4 och 1.7 skall tillämpas från och med den 10 mars 2008, vilket även gäller för den andra delen av regel 83.1 a, vilken inleds med ordet ”inklusive” enligt vad som anges i artikel 1.48 i denna förordning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juni 2005.

På kommissionens vägnar

Charlie McCREEVY

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 11, 14.1.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 422/2004 (EUT L 70, 9.3.2004, s. 1).

(2)  EGT L 303, 15.12.1995, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 782/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 88).

(3)  EGT L 208, 24.7.1992, s. 1.