Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.10.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/33


RÅDETS BESLUT (EU) 2015/1855

av den 13 oktober 2015

om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i rådet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter och i Världshandelsorganisationens allmänna råd vad gäller begäran från de minst utvecklade medlemsländerna om en förlängning av övergångsperioden enligt artikel 66.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter i fråga om vissa skyldigheter som rör läkemedelsprodukter, och om undantag från skyldigheterna enligt artikel 70.8 och 70.9 i det avtalet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 66.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Trips-avtalet), ska rådet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (nedan kallat Trips-rådet) efter vederbörligt motiverad begäran från en medlem som tillhör de minst utvecklade länderna medge förlängning av tidsperioden.

(2)

Den 14 november 2001 antog WTO:s ministerkonferens i Doha förklaringen om Trips-avtalet och folkhälsa (nedan kallad Dohaförklaringen). Den angav att förlängningen av övergångsperioderna enligt artikel 66.1 i Trips-avtalet inte ska påverka rätten för de minst utvecklade medlemsländerna att söka ytterligare förlängning.

(3)

I enlighet med punkt 7 i Dohaförklaringen och med artikel 66.1 i Trips-avtalet förlängde Trips-rådet, genom beslut av den 27 juni 2002, den övergångsperiod under vilken de minst utvecklade länderna inte behöver ge patentskydd för läkemedelsprodukter till och med den 1 januari 2016.

(4)

Den 8 juli 2002 antog Världshandelsorganisationens (WTO) ett nära relaterat beslut, vilket medgav de minst utvecklade länderna undantag från skyldigheten att bevilja exklusiva försäljningsrättigheter enligt artikel 70.9 i Trips-avtalet. Undantaget tillämpas till och med den 1 januari 2016.

(5)

Den 23 februari 2015 begärde Bangladesh på uppdrag av gruppen minst utvecklade medlemsländer en obegränsad förlängning av övergångsperioden enligt artikel 66.1 i Trips-avtalet och ett obegränsat undantag från skyldigheterna enligt artikel 70.8 och 70.9 i det avtalet så länge länderna förblir minst utvecklade länder.

(6)

Eftersom det har funnits ett särskilt undantag för läkemedelsrelaterade immaterialrätter sedan 2002 bör unionen samtycka till förlängningen av övergångsperioden för att inte försvåra för de minst utvecklade medlemsländerna att få tillgång till läkemedelsprodukter.

(7)

Flera WTO-medlemmar tycks vara beredda att bevilja förlängning på obestämd tid och ett obegränsat undantag, och unionen bör därför ansluta sig till konsensus i linje med sitt fortsatta stöd för Dohaförklaringen. Om WTO:s medlemmar enas om ytterligare en tidsbegränsad förlängning och ett tidsbegränsat undantag bör dock unionen även samtycka till en sådan lösning.

(8)

Det är därför lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Trips-rådet och i Världshandelsorganisationens allmänna råd vad gäller begäran från de minst utvecklade medlemsländerna om en förlängning av övergångsperioden enligt artikel 66.1 i Trips-avtalet i fråga om vissa skyldigheter som rör läkemedelsprodukter, och om undantag från skyldigheterna enligt artikel 70.8 och 70.9 i det avtalet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i rådet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter och i Världshandelsorganisationens (WTOs) allmänna råd ska vara följande:

a)

Att samtycka till

i)

begäran från de minst utvecklade medlemsländerna om en förlängning av övergångsperioden enligt artikel 66.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (Trips-avtalet) i fråga om vissa skyldigheter i fråga om läkemedelsprodukter, och

ii)

begäran om att undanta de minst utvecklade medlemsländerna från skyldigheterna enligt artikel 70.8 och 70.9 i Trips-avtalet, och

b)

att samtycka antingen till

i)

begäran om att den förlängning som avses i led a i i denna artikel, eller det undantag som avses i led a ii i denna artikel, eller till båda, så länge respektive minst utvecklat land förblir ett minst utvecklat land, eller

ii)

begäran om en tidsbegränsad förlängning eller ett tidsbegränsat undantag, eller till båda, om det förslaget också är godtagbart för övriga medlemmar i WTO.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 2015.

På rådets vägnar

J. ASSELBORN

Ordförande