Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

12.7.2016   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 252/9


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 6 juli 2016

om licenser för öppen källkod avseende IFDM-programvara från GD Havsfrågor och fiske

(2016/C 252/03)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av kommissionens beslut av den 19 september 2001 (PV1536) som tilldelar generaldirektörer och tjänstegrenarnas chefer befogenhet att besluta om man behöver ansöka om skydd av immateriella rättigheter som uppstått genom verksamheter och program för vilka de ansvarar, beviljandet av licenser för sådana samt förvärv, överföring eller överlämnande av eller avstående från rättigheter, och som tilldelar generaldirektörerna befogenhet för det administrativa verkställandet vad gäller detta, och

av följande skäl:

(1)

Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (GD Havsfrågor och fiske) har utvecklat flera informationssystem som ingår i programvaruuppsättningen Integrated Fisheries Data Management (nedan kallad IFDM) för elektroniskt utbyte av data om fiskeriverksamhet som baseras på Flux-standarden från FN:s Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (nedan kallad UN/CEFACT).

(2)

Den nuvarande IFDM-programvaran (nedan kallad programvaran) omfattar följande informationssystem: Flux Transportation Layer för utbyte av elektroniska meddelanden enligt UN/CEFACT-standarden, verktyget Union Vessel Monitoring System (nedan kallat VMS) för övervakning av fartygspositioner och för vilket GD Havsfrågor och fiske har utvecklat tre moduler (rumslig, rapportering och USM) samt VMS ERS Viewer som utökar Union VMS med funktioner för visualisering av elektroniska fiskeloggböcker i UN/CEFACT-formatet.

(3)

Programvara med licenser för öppen källkod skulle kunna gagnas av en världsomfattande harmonisering av utbytet av fiskeridata och kan möjliggöra kostnadsbesparingar. Därför bör distribution av mjukvaruverktygen erbjudas medlemsstater, tredjeländer, regionala fiskeövervakningsorganisationer och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.

(4)

GD Havsfrågor och fiske, som är det generaldirektorat som ansvarar för utvecklingen och underhållet av programvaran och som samtidigt har anförtrotts det administrativa verkställandet av beslut inom det immaterialrättsliga området, anser att det är lämpligt med licenser för öppen källkod.

(5)

För att sprida och främja användningen av programvaran och undvika exklusiv tillägnelse kommer programvaran att släppas med licens för öppen källkod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Icke-exklusiva villkor för licenser med öppen källkod får tillämpas på distribueringen av programvaran för att möjliggöra användning, mångfaldigande, utveckling och vidaredistribution av den.

Artikel 2

Detta beslut ska tillämpas på alla nya versioner av denna programvara som släpps ut i framtiden.

Utfärdat i Bryssel den 6 juli 2016.

På kommissionens vägnar,

João AGUIAR MACHADO

Generaldirektör