Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Mål T-325/03

E-Sim Ltd

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Avskrivning”

Beslut meddelat av ordföranden på förstainstansrättens andra avdelning den 6 maj 2004  

Sammanfattning av beslutet

Gemenskapsvarumärke – Prövningsförfarande – Talan väckt mot beslutet att avslå en ansökan om registrering av varumärke med anledning av en mot denna framställd invändning – Återkallande av invändning – Tillåtet när som helst – Sökandens återkallelse – Avskrivning

(Förstainstansrättens rättegångsregler, artikel 99; rådets förordning nr 40/94, artikel 43.5)

I ett förfarande där invändning framställts mot att ett varumärke registreras som gemenskapsvarumärke kan invändningen när som helst återkallas. Om invändningen återkallas innan beslutet att avslå registreringsansökan i enlighet med artikel 43.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken har vunnit laga kraft, förlorar invändningsenhetens och överklagandenämndens beslut angående denna invändning sitt föremål och kan inte utgöra ett hinder mot varumärkets registrering.

Enligt artikel 99 i rättegångsreglerna skall ordföranden, om en sökande skriftligen meddelar rätten att han återkallar sin talan, förordna om att målet avskrivs.

(se punkterna 3 och 4)BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ANDRA AVDELNING

den 6 maj 2004(1)

I mål T-325/03, E-Sim Ltd, Jerusalem (Israel), företrätt av advokaten A. Ebert-Weidenfeller,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av G. Schneider, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan om ogiltigförklaring, som väckts av den person som ansökt om registrering av ordmärket E-SIM för vissa varor och tjänster som ingår i klasserna 9 och 42, av det beslut som fattats av fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 18 juni 2003 (ärende R 281/2002-4), genom vilket sökandens överklagande av invändningsenhetens beslut att vägra registrering av nämnda varumärke, inom ramen för det invändningsförfarande som inletts av innehavaren av det nationella ordmärket ASIM för vissa varor och tjänster som ingår i klasserna 9, 35, 41 och 42, avslogs,

meddelar

ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ANDRA AVDELNING

följande

Beslut

1
Sökandebolaget har, genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 november 2003, meddelat förstainstansrätten att det återkallar sin talan i enlighet med artikel 99 i förstainstansrättens rättegångsregler, eftersom Druckhaus Waiblingen Remstal-Bote GmbH enligt skrivelse av den 31 oktober 2003 till harmoniseringsbyrån har återkallat sin invändning mot registreringen av det omtvistade varumärket. Sökanden har inte framställt något yrkande i fråga om rättegångskostnaderna.
2
Svaranden har, genom skrivelse som inkom till förstainstansrättens kansli den 18 december 2003, för förstainstansrätten uppgett att målet inte bör avslutas genom ett beslut om avskrivning, utan genom ett beslut om att anledning saknas att döma i saken för att undvika att det omtvistade beslutet vinner laga kraft. Svaranden har inte framställt något yrkande i fråga om rättegångskostnaderna i sitt yttrande.
3
Såsom fastslogs i beslutet av den 3 juli 2003 i mål T-10/01, Lichtwer Pharma mot harmoniseringsbyrån – Biofarma (Sedonium) (REG 2003, s. II-0000), punkt 15, kan invändningen, precis som ansökan om registrering, när som helst återkallas. Om invändningen återkallas innan beslutet att avslå ansökan i enlighet med artikel 43.5 i rådets förordning
(EG) nr 40/94
av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, volym 17, område 2, s. 3) har vunnit laga kraft, förlorar invändningsenhetens och överklagandenämndens beslut angående denna invändning sitt föremål och kan inte utgöra ett hinder mot varumärkets registrering.
4
Enligt artikel 99 i rättegångsreglerna skall ordföranden, om en sökande skriftligen meddelar rätten att han återkallar sin talan, förordna att målet avskrivs.
5
Enligt artikel 87.5 tredje stycket i rättegångsreglerna skall, om ersättning för rättegångskostnader inte yrkats när part återkallar sin talan, vardera parten bära sin kostnad.
6
Målet skall därför avskrivas, och det skall beslutas att i avsaknad av yrkanden om ersättning för rättegångskostnader skall vardera parten bära sin kostnad.

På dessa grunder fattar

ORDFÖRANDEN PÅ FÖRSTAINSTANSRÄTTENS ANDRA AVDELNING

följande beslut:
1)
Mål T-325/03 avskrivs.
2)
Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.
Luxemburg den 6 maj 2004.

H. Jung

J. Pirrung

Justitiesekreterare

Ordförande


1
Rättegångsspråk: tyska.