Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

29.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 79/25


Förstainstansrättens dom av den 14 februari 2008 – Orsay mot harmoniseringsbyrån – Jiménez Arellano (O orsay)

(Mål T-39/04) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ord- och figurmärket O orsay - Äldre nationella ord- och figurmärket D'ORSAY - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 d i förordning (EG) nr 40/94)

(2008/C 79/49)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Orsay GmbH (Willstätt, Tyskland) (ombud: D. von Schultz et S. Elbe, advokater)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis U. Pfeghar, därefter G. Schneider.)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: José Jiménez Arellano, SA (Madrid, Spanien) (ombud: inledningsvis J. Astiz Suárez, därefter S. Hernán-Carillo Portolés, och slutligen A. Tarí Lázaro, advoktar) (Madrid, Spanien)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 3 november 2003 (ärende R 394/2002-4) om ett invändningsförfarande mellan José Jiménez Arellano, SA och Orsay GmbH.

Domslut

1)

Talan avslås.

2)

Orsay GmbH skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 106, 30.4.2004.