Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 15 mars 2007 – T.I.M.E. ART mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑171/06 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 8.1 b – Figurmärke – Invändning från innehavaren av ett äldre nationellt varumärke – Risk för förväxling”

1.                     Överklagande – Grunder – Grund som åberopas för första gången i samband med överklagandet – Avvisning (se punkterna 22–24)

2.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 33–41)

3.                     Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna – Avvisning – Domstolens kontroll av bevisvärderingen – Saknas utom vid missuppfattning (Artikel 225.1 EG; domstolens stadga, artikel 58.1) (se punkt 51)

Saken

Överklagande av förstainstansrättens dom (fjärde avdelningen i utökad sammansättning) av den 12 januari 2006 i mål T‑147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA mot harmoniseringsbyrån, varigenom förstainstansrätten på yrkande av innehavaren av det nationella figurmärket ”QUANTIEME”, för varor som omfattas av klasserna 14 och 18, ogiltigförklarade det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd, den 30 januari 2003, i ärende R 109/2002-3 om upphävande av invändningsenhetens beslut att avslå ansökan om registrering av gemenskapsfigurmärket ”QUANTUM” för varor som omfattas av klass 14.

Domslut

Överklagandet ogillas.

T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ skall ersätta rättegångskostnaderna.