Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 22 maj 2008 – NewSoft Technology mot harmoniseringsbyrån – Soft (Presto! BizCard Reader)

(mål T‑205/06)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärket Presto! BizCard Reader – Äldre nationella figurmärken Presto – Relativa registreringshinder – Risk för förväxling – Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i förordning (EG) nr 40/94

Gemenskapsvarumärke – Avstående, förfall och ogiltighet – Skäl för relativ ogiltighet – Förekomsten av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 65–67)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 19 maj 2006 (ärende R 601/2005-2), om ett ogiltighetsförfarande mellan Soft, SA och NewSoft Technology Corp.

Uppgifter i målet

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring:

Ordmärket Presto! BizCard Reader, för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 42 – ansökan nummer 2625457

Innehavare av gemenskapsvarumärket:

NewSoft Technology Corp.

Part som ansökt om ogiltigförklaring:

Soft, SA

Varumärkesrätter som den som ansökt om ogiltigförklaring innehar:

De spanska figurmärkena Presto för varor och tjänster i klasserna 9 och 42

Annulleringsenhetens beslut:

Gemenskapsvarumärket ogiltigförklaras

Överklagandenämndens beslut:

Överklagandet avslås

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

NewSoft Technology Corp. ska ersätta rättegångskostnaderna.