Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tribunalens dom (femte avdelningen) av den 24 mars 2011 – Cybergun mot harmoniseringsbyrån – Umarex Sportwaffen (AK 47)

(mål T‑503/09)

”Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Gemenskapsordmärket AK 47 – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artiklarna 7.1 c och 52.1 a i förordning (EG) nr 207/2009

Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Registrering i strid med artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 (Rådets förordning nr 207/2009, artikel 7.1 c och 52.1 a) (se punkterna 18, 23–29)

Saken

Talan väckt mot det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 8 oktober 2009 (i ärende 2005 R 645/2008-1) angående ett ogiltighetsförfarande mellan Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG och Cybergun SA.

Uppgifter i målet

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring:

Ordmärket AK 47 för varor och tjänster i klasserna 9, 28 och 38 (gemenskapsvarumärke nr 3249381)

Innehavare av gemenskapsvarumärket:

Cybergun SA

Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket:

Umarex Sportwaffen GmbH & Co. KG

Annulleringsenhetens beslut:

Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket

Överklagandenämndens beslut:

Upphävande av annulleringsenhetens beslut och ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Cybergun SA ska ersätta rättegångskostnaderna.