Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 14 mars 2011 – Ravensburger mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑369/10 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Gemenskapsordmärket MEMORY – Ogiltighetsförfarande – Absolut registreringshinder – Beskrivande karaktär – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 7.1 c”

Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Absoluta ogiltighetsgrunder – Registrering i strid med artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.1 c och 51.1 a) (se punkterna 54–58)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) avkunnade den 19 maj 2010 i mål T‑108/09, Ravensburger mot harmoniseringsbyrån, genom vilken tribunalen ogillade överklagandet av beslut R 305/2008-2 som andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 8 januari 2009 om avslag på överklagande av annulleringsenhetens beslut att ogiltigförklara ordmärket MEMORY för varor i klasserna 9 och 28 i samband med en begäran om ogiltigförklaring framställd av Educa Borras.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Ravensburger AG ska ersätta rättegångskostnaderna.