Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 14 mars 2011 – Ravensburger mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑370/10 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Figurmärket EDUCA Memory game – Ansökan om ogiltighetsförklaring från innehavaren av de nationella och internationella ordmärkena MEMORY – Överklagandenämndens avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring - Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 8.1 b och 8.5 – Relativa registreringshinder”

Gemenskapsvarumärke – Avstående, upphävande och ogiltighet – Relativa ogiltighetsgrunder – Förekomsten av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.1 b och 52.1 a) (se punkterna 49-51)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-243/08, Ravensburger mot harmoniseringsbyrån. Genom denna dom ogillade tribunalen en talan om ogiltigförklaring som väckts av innehavaren av de nationella och internationella ordmärkena MEMORY, för varor i klass 28, av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 8 april 2008 (ärende R 597/2007‑2) om upphävande av annuleringsenhetens beslut att bifalla sökandens ansökan om ogiltighetsförklaring av figurmärket EDUCA Memory game, för varor i klass 28..

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Ravensburger AG ska ersätta rättegångskostnaderna.