Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

5.6.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/47


Talan väckt den 8 april 2010 — Barilla mot harmoniseringsbyrån — Brauerei Schlösser (ALIXIR)

(Mål T-157/10)

2010/C 148/76

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Barilla G. e R. Fratelli SpA (Parma, Italien) (ombud: advokaterna A. Colmano, G. Sironi och A. Vanzetti)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Brauerei Schlösser GmbH

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 25 januari 2010 i ärende R 820/2009-2,

avslå den invändning som motparten gjorde vid överklagandenämnden mot registrering av gemenskapsvarumärket i fråga,

i andra hand återförvisa målet till svaranden så att den kan avslå invändningen, och

förplikta svaranden och motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ALIXIR för varor, bland annat, i klass 32

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Tysk varumärkesregistrering av ordmärket Elixeer för varor i klass 32

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009 när den felaktigt fann att risk för förväxling förelåg mellan varumärkena i fråga.