Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/15


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH mot centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-609/11 P) (1)

(Överklagande - Förordningarna (EG) nr 207/2009 och nr 2868/95 - Upphävandeförfarande - Gemenskapsordmärket CENTROTHERM - Verkligt bruk - Begrepp - Bevismedel - Förklaring på heder och samvete - Artikel 134.1 — 134.3 i tribunalens rättegångsregler - Tribunalens behörighet att ändra beslut - Omfattningen av en intervenients grunder och yrkanden)

2013/C 344/23

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Centrotherm Systemtechnik GmbH (ombud: A. Schulz och C. Onken, Rechtsanwälte, samt F. Schmidt, Patentanwalt)

Övriga parter i målet: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (ombud: O. Löffel och P. Lange, Rechtsanwälte), Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2011 i mål T-427/09, Centrotherm Clean Solutions mot harmoniseringsbyrån, genom vilken tribunalen ogiltigförklarade det beslut som fjärde överklagandenämnden meddelade den 25 augusti 2009 (ärende R 6/2008-4), i den del som överklagandenämnden delvis upphävde annulleringsenhetens beslut av den 30 oktober 2007 — Verkligt bruk av varumärket — Bevis

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Centrotherm Systemtechnik GmbH ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som åsamkats centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

3.

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 80, 17.3.2012.