Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/15


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 26 september 2013 — Centrotherm Systemtechnik GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

(Mål C-610/11 P) (1)

(Överklagande - Upphävandeförfarande - Gemenskapsordmärket CENTROTHERM - Verkligt bruk - Bevismedel - Förklaring på heder och samvete - Bevisbörda - Prövning av sakförhållandena på eget initiativ - Kompletterande bevisning vid överklagandenämnden - Förordning (EG) nr 207/2009 - Artiklarna 15, 51 och 76 - Förordning (EG) nr 2868/95 - Regel 40.5)

2013/C 344/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Centrotherm Systemtechnik GmbH (ombud: A. Schulz och C. Onken, Rechtsanwälte, samt F. Schmidt, Patentanwalt)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (ombud: O. Löffel och P. Lange, Rechtsanwälte)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2011 i mål T-434/09, Centrotherm Systemtechnik mot harmoniseringsbyrån, genom vilken tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 25 augusti 2009 (ärende R 6/2008-4), i den del som överklagandenämnden biföll yrkandet om upphävande av varumärket CENTROTHERM — Verkligt bruk av varumärket — Bevis.

Domslut

1.

Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 15 september 2011 i mål T-434/09, Centrotherm Systemtechnik mot harmoniseringsbyrån — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), upphävs.

2.

Punkt 2 i själva avgörandet i det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 25 augusti 2009 (ärende R 6/2008-4) ogiltigförklaras.

3.

Centrotherm Systemtechnik GmbH, Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG ska bära sina rättegångskostnader både i målet i första instans och i målet om överklagande.


(1)  EUT C 80, 17.3.2012.