Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

23.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 344/17


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 19 september 2013 (begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation — Belgien) — Martin y Paz Diffusion SA mot David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

(Mål C-661/11) (1)

(Varumärken - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5 - Samtycke från varumärkesinnehavare till att en tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket - Samtycket lämnat inom ramen för en överenskommelse om uppdelning av rätten att använda varumärket - Möjligheten för innehavaren att få uppdelningen av rätten till användning att upphöra och åter utnyttja ensamrätten till sitt varumärke)

2013/C 344/28

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour de cassation

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Martin y Paz Diffusion SA

Motparter: David Depuydt, Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Cour de cassation — Tolkning av artiklarna 5.1 och 8.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) — Rättigheter som tillkommer innehavaren av ett registrerat varumärke när innehavaren har gjort en varaktig överenskommelse med tredje man om uppdelning av rätten att använda varumärket inom ramen för en form av samägande av en del av de varor som omfattas av varumärket och innehavaren har gett ett oåterkalleligt samtycke till att denne tredje man använder sig av varumärket — Nationell bestämmelse som förbjuder varumärkesinnehavaren att utnyttja sin rättighet på ett sätt som är att betrakta som vårdslöst eller som rättsmissbruk — Förbud mot att innehavaren använder varumärket till förfång för tredje man — Sanktion

Domslut

Artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, i dess lydelse enligt avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av den 2 maj 1992, utgör hinder för att en varumärkesinnehavare — vilken, inom ramen för en överenskommelse med tredje man om uppdelning av rätten till användning av innehavarens varumärken, har samtyckt till att denne tredje man använder kännetecken som är identiska med varumärkena för vissa varor i de klasser för vilka varumärkena är registrerade och vilken inte längre samtycker till användningen — fråntas alla möjligheter att göra ensamrätten till nämnda varumärken gällande gentemot nämnda tredje man och att själv utöva ensamrätten för varor som är identiska med tredje mannens varor.


(1)  EUT C 89, 24.3.2012.