Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens dom (femte avdelningen) av den 28 juni 2012 –

XXXLutz Marken mot harmoniseringsbyrån

(mål C-306/11 P)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Figurmärket Linea Natura Natur hat immer Stil – Invändning från innehavaren av gemenskapsfigurmärket natura selection – Relativa registreringshinder – Förväxlingsrisk”

1.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Likhet mellan de berörda varumärkena – Bedömningskriterier – Sammansatt varumärke (Rådets förordning nr40/94, artikel 8.1 b) (se punkterna 39–41)

2.                     Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning (Artikel 256.1 FEUF; domstolens stadga, artikel 58.1) (se punkt 50)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 24 mars 2011 i mål T-54/09, XXXLutz Marken GmbH mot harmoniseringsbyrån - Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil), genom vilken tribunalen ogillade en talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 28 november 2008 (ärende R 1787/2007–2), angående ett invändningsförfarande mellan Natura Selection, SL och XXXLutz Marken GmbH – Förväxlingsrisk mellan figurmärkena "natura selection" och "Linea Natura Natur hat immer Stil" – Oriktig bedömning av känneteckenslikheten – Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94.

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

XXXLutz Marken GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.