Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/10


Överklagande ingett den 7 februari 2011 av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 24 november 2010 i mål T-137/09, Nike International mot harmoniseringsbyrån — Muñoz Molina (R 10)

(Mål C-53/11 P)

2011/C 152/17

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Övriga parter i målet: Nike International Ltd., Aurelio Muñoz Molina

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

avgöra målet i sak och därvid ogilla talan mot det angripna beslutet, eller återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta klaganden att ersätta kostnaderna [vid tribunalen].

Grunder och huvudargument

1.   Åsidosättande av regel 49 i förordning nr 2868/95  (1) och av artikel 59 i förordning nr 40/94  (2)

Den rättsliga grunden för det angripna beslutet är regel 49.1 i förening med den nuvarande artikel 59 i förordning nr 40/94. I den överklagade domen nämns emellertid inte vid något tillfälle vare sig regel 49.1 i förordning nr 2868/95 eller nämnda artikel 59, och inte heller uttalade sig tribunalen om deras tillämpning i det konkreta fallet. Harmoniseringsbyrån anser att tribunalen därigenom gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och bristande motivering.

2.   Åsidosättande av harmoniseringsbyråns riktlinjer och av regel 49.1 i förordning nr 2868/95

Harmoniseringsbyrån anser att dess riktlinjer inte är tillämpliga i detta fall. I den överklagade domen nämns dock vid två tillfällen att överklagandenämnderna är skyldiga att tillämpa nämnda riktlinjer. Detta utgör enligt harmoniseringsbyrån felaktig rättstillämpning.


(1)  Kommissionens förordning [EG] nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning [EG] nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1)

(2)  Rådets förordning [EG] nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).