Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

21.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 152/12


Överklagande ingett den 1 mars 2011 av August Storck KG av den dom som tribunalen meddelade den 17 december 2010 i mål T-13/09, August Storck KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-96/11 P)

2011/C 152/21

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: August Storck KG (ombud: T. Reher, P. Goldenbaum, I. Rohr och T. Melchert, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

bifalla de yrkanden som klaganden framställt i första instans och slutligt avgöra målet, alternativt återförvisa målet till tribunalen för ny prövning i sak, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet riktar sig mot tribunalens dom i vilken denna senare ogillade klagandens talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 12 november 2008 om avslag på hans ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett tredimensionellt kännetecken som består av formen av en chokladmus.

Klaganden har anfört tre grunder.

I.   Åsidosättande av artikel 7.1 b i varumärkesförordningen

1.

Tribunalen har upprepade gånger misstolkat begreppet särskiljningsförmåga genom att tillämpa artikel 7.1 b i varumärkesförordningen felaktigt och har såldes felaktigt slagit fast att det sökta varumärket saknar ursprunglig särskiljningsförmåga.

2.

Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att ha bedömt det sökta varumärket mot bakgrund av rättspraxis kring tredimensionella varumärken som återger formen på produkten och som saknar grafiska element eller ordelement, trots att det sökta varumärket har ett grafiskt element i form av en basrelief. Varumärket skulle snarare ha bedömts i enlighet med de principer som gäller för figurmärken.

3.

Tribunalen gjorde fel när den bedömde den omständigheten att formen på en vara kan tjäna andra syften än kännetecknande, såsom till exempel estetiska syften, utan detta påverkar varumärkets eventuella bristande ursprunglig särskiljningsförmåga.

4.

Tribunalen har tolkat ”vanligtvis inte” såsom ”inte van” och således uteslutit möjligheten att konsumenten, vad gäller godis, redan är van vid tredimensionella varumärken som liknar det sökta och därför kan anse detta senare som särskiljande. Tribunalen har därvid inte riktigt tagit fasta på betydelsen av formen på en vara på den här relevanta marknaden för godis och således misskänt det rättsliga kriteriet för att bevisa särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken inom godissektorn, i den mån som dessa varumärken återger djur eller andra levande varelser respektive en kombination av delar av olika levande varelser.

5.

Tribunalen har felaktigt ansett att ”dekorativ gestaltning” är motsatsen till ”analyserande betraktelse” och således blundat för att varumärken ska bedömas i deras helhet.

6.

Sammantaget dessa felaktiga bedömningar har tribunalen kommit till den slutsatsen att det sökta varumärket saknar särskiljningsförmåga. Mot bakgrund av en riktig tillämpning av artikel 7.1 b i varumärkesförordningen hade slutsatsen emellertid varit att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga.

II.   Åsidosättande av rätten att höras

7.

Genom att tribunalen i sin dom inte har beaktat ett flertal av klagandens anföranden, har den åsidosatt dennes rätt att höras.

III.   Åsidosättande av artikel 73 första meningen i varumärkesförordningen

8.

Tribunalen har i sin dom stött sig på att klaganden inte har bevisat att den form som varumärket utgörs av har en stark egen personlighet, trots att det i enlighet med principen om att ex officio pröva alla omständigheter ankommer på harmoniseringsbyrån att motbevisa personligheten hos denna figur genom att lägga fram andra kända jämförbara figurer på marknaden. Tribunalen har uppenbarligen inte velat befatta sig med klagandens argument och har därför åsidosatt sin motiveringsskyldighet.

9.

Eftersom tribunalen i sin dom visserligen har beaktat vissa av klagandens argument men vare sig prövat eller nämnvärt berört dessa i sina slutsatser, har den inte uppfyllt sin skyldighet att tillräckligt motivera sin dom.