Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

14.5.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 145/12


Överklagande ingett den 2 mars 2011 av Helena Rubinstein och L’Oréal av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 december 2010 i mål T-345/08, Helena Rubinstein SNC och L'Oréal SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Allergan, Inc.

(Mål C-100/11 P)

2011/C 145/17

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Helena Rubinstein SNC och L’Oréal SA (ombud: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Allergan, Inc

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom av den 16 november 2010 i de förenade målen T-345/08 och T-357/08,

avslå Allergan Inc.:s överklagande av besluten från harmoniseringsbyråns annulleringsenhet av den 28 mars 2007 i ärende 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) och av den 4 april 2007 i ärende 1120 C (L’Oréal SA, BOTOCYL), och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna vid domstolen och tribunalen samt kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd.

Grunder och huvudargument

Klagandena anför följande grunder för upphävande av den överklagade domen.

Tribunalen har åsidosatt artikel 52.1 förordningen om gemenskapsvarumärken (1) i förening med artikel 8.5 i denna förordning genom att slå fast att harmoniseringsbyrån gjorde en riktig bedömning när den fann att de äldre varumärken som Allergan, Inc. hade åberopat var kända och att användningen av de varumärken som invändningen riktade sig mot skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

Tribunalen åsidosatte artikel 115 i förordningen om gemenskapsvarumärken i förening med regel 38.2 (nedan kallad regel 38) i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 (2) av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i dess ändrade lydelse (nedan kallad genomförandeförordningen), genom att beakta underlag som inte inlämnats på det språk som skulle användas vid förfarandet.

Tribunalen åsidosatte artikel 63 i genomförandeförordningen genom att pröva och fastställa de angripna besluten utifrån felaktiga rättsliga förutsättningar.

Tribunalen åsidosatte artikel 73 i genomförandeförordningen genom att slå fast att de angripna besluten inte var behäftade med fel på grund av otillräcklig motivering.


(1)  EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3.

(2)  EGT L 303, s. 1.