Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) den 22 mars 2012 – Emram mot harmoniseringsbyrån

(mål C‑354/11 P)

”Överklagande – Artikel 119 i rättegångsreglerna – Gemenskapsvarumärke – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 8.1 b – Ansökan om registrering av figurmärket G – De äldre figurmärkena G – Invändning från innehavaren – Graden av likhet – Risk för förväxling”

1.                     Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag – Risk för förväxling med det äldre varumärket – Äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga – Av betydelse (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b) (se punkt 44)

2.                     Överklagande – Grunder – Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Avvisning – Domstolens kontroll av bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen – Ej möjlig utom vid missuppfattning (Artikel 256.1, FEUF, Domstolens stadga, artikel 58 första stycket) (se punkt 48)

3.                     Gemenskapsvarumärke – Harmoniseringsbyråns beslut – Lagenlighet – Gemenskapsdomstolens prövning – Kriterier (Rådets förordning nr 40/94) (se punkt 92)

Saken

Överklagande av tribunalens dom (andra avdelningen) av den 10 maj 2011 i mål T‑187/10, Emram mot harmoniseringsbyrån, genom vilken tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnds beslut av den 11 februari 2010, (ärende R 1281/2008-1), om ett invändningsförfarande mellan Guccio Gucci SpA och Maurice Emram – artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) – Ansökan om registrering som gemenskapsmärke av figurmärket G – Risk för förväxling – Missuppfattning av bevisning – Felaktig bedömning av särskiljningsförmågan – Åsidosättande av principen om likabehandling.

Avgörande

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Maurice Emram ska ersätta rättegångskostnaderna.