Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

16.11.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 336/20


Tribunalens dom av den 16 september 2013 — Golden Balls mot harmoniseringsbyrån — Intra Presse (GOLDEN BALLS)

(Mål T-448/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket GOLDEN BALLS - Det äldre gemenskapsordmärket BALLON D’OR - Känneteckenslikhet - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Intervenientens yrkande om ogiltigförklaring - Artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler - Omfattningen av den prövning som överklagandenämnden har att göra - Skyldighet att pröva överklagandet i dess helhet - Artiklarna 8.5, 64.1 och 76.1 i förordning nr 207/2009)

2013/C 336/39

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Golden Balls Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: M. Edenborough, QC, och S. Smith, solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen: Intra-Presse (Boulogne-Billancourt, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Péters, T. de Haan och M. Laborde)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 22 juni 2011 (ärende R 1432/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan Intra-Presse och Golden Balls Ltd

Domslut

1.

Den första punkten i själva avgörandet i det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 22 juni 2011 (ärende R 1432/2010-1) ogiltigförklaras.

2.

Det yrkande om ogiltigförklaring som framställts av Intra-Presse ogillas.

3.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Golden Balls Ltd:s rättegångskostnader, med undantag för de av detta bolags rättegångskostnader som avser yrkandet om ogiltigförklaring enligt artikel 134.3 i tribunalens rättegångsregler.

4.

Intra-Presse ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de av Golden Balls Ltd:s rättegångskostnader som avser yrkandet om ogiltigförklaring enligt artikel 134.3 i rättegångsreglerna.


(1)  EUT C 298, 8.10.2011.